Основи інклюзивної освітиPdf просмотр
Сторінка13/25
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.02 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
110 110 У світовому освітньому просторі, починаючи з х років, з часу втілення у практику контрольно вимірювальних матеріалів (тестів, з’явилися інноваційні форми оцінювання та форми накопичення інформації – портфоліо. Портфоліо (у широкому розумінні) – це спосіб фіксування, накопичення й оцінки індивідуальних досягнень школяра протягом певного періоду навчання. Портфоліо належить до «аутентичного», тобто істинного, найбільш наближеного до реального оцінювання, до індивідуалізованої оцінки, зорієнтованої не лишена процес оцінювання, ай самооцінювання. Заданими досліджень Р. Паулсона та К. Мейєра, портфоліо відрізняється від традиційних методів оцінювання тим, що забезпечує вчителя обґрунтованою інформацією про процесі результати діяльності учня в режимі самостійної роботи, удосконалення його креативних можливостей та умінь здійснювати власні оцінні судження про результати власної діяльності. Найголовніша перевага портфоліо, порівняно з традиційними технологіями оцінювання, полягає втому, що воно характеризує якість навчання різнобічно і багатовимірно, з різних позицій оцінки мислительної діяльності учня, його міждисциплінарних умінь, умінь висувати проблему, розв’язувати нестандартні завдання, знання навчальних предметів і опанування навичками, наполегливістю досягнення результату та ін. Педагогічна ідея навчального портфоліо як форма оцінки передбачає (за
С.Дж. Пейном, М. Чошановим): зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, нате, що він знає і вміє зданої теми, розділу, предмета інтеграцію кількісних і якісних оцінок домінування самооцінки по відношенню до зовнішньої оцінки. Портфоліо має бути процесуальним. Тобто, застосовуватися для простежування поточного та кінцевого оцінювання результатів навчальної діяльності учнів, у якому втілено отримані ними міждисциплінарні знання, уміння та навички, нарізних рівнях вивчення окремих предметі (найперше на достатньому та високому. Портфоліо завжди візуалізоване (може бути у вигляді спеціальної папки, картотеки. Однак, його зміст не може зводитися до папки учнівських робіт. Це має бути спеціально спланована та організована індивідуальна добірка матеріалів і документів, яка демонструє зусилля, динаміку й досягнення учня в різних галузях. Ось чому кінцеву мету навчального портфоліо вбачають в унаочненні прогресу навчання за результатами навчальної діяльності. На думку дослідників основним має бути не портфоліо документів, а портфоліо творчих робіт. Інакше кажучи, розділ Творчі роботи має стати основним, а розділ Офіційні документи має відійти на другий плані застосовуватися як додаток. Залежно від конкретних цілей навчання добирається тип портфоліо портфоліо документів портфоліо досягнень рефлексивний портфоліо.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
111 111 Можуть бути й інші типи портфоліо. Наприклад, у школах Англії функціонують такі типи портфоліо.

Портфоліо розвитку. Містить вибрані навчальні роботи, а також оцінку власних досягнень, зроблених учнем. Такі матеріали допомагають учителю спостерігати за здобутками учня, динамікою його досягнень впродовж навчального року, наприклад, в опануванні мови або математики. Дібрані матеріали учитель використовує для оцінки навчальної діяльності учня, для обговорення на батьківських зборах стану навчання учня, класу.

Портфоліо навчального планування. Вчителі можуть використовувати зміст портфоліо для отримання додаткової інформації про клас. Це допомагає краще оцінити рівень навчальних можливостей дітей ще до початку навчання і відповідно до них планувати навчальний процес протягом року.

Портфоліо підготовленості. Деякі школи використовують портфоліо як засіб визначення готовності школяра до випуску зі школи. Учні мають подати певну кількість матеріалів, які демонструють їхню компетентність у декількох предметних галузях.

Показовий портфоліо. Може включати кращі учнівські роботи, зібрані на певному етапі навчання, які найповніше демонструють уміння та можливості учня. Наприклад, проекти і дослідження, художні роботи, природничо‐наукові експерименти, досягнення в музичному мистецтві тощо.
Канадійські дослідники Батзл, Бігге і Стамп (Batzle, цит.за: Digge and
Stump,1999) визначають три загальні типи портфоліо учня Робоче портфоліо – до його створення долучаються усі вчитель, учень та батьки. Добираються як поточні роботи, такі зразки підсумкових робіт. Показове портфоліо – містить лише найкращі роботи учня і не включає поточних робіт. Учень сам формує таке портфоліо та вирішує, що туди покласти. Портфоліо, або облік, що веде вчитель. Таке портфоліо містить контрольні (тестові) завдання і зразки робіт, запропоновані вчителем. Сюди входять роботи невідібрані учнем для показового портфоліо. У нашій країні технологія портфоліо ще не знайшла достатнього застосування. Однак, впровадження інклюзивного навчання потребує включення у навчальний процес цієї технології оцінювання навчальних досягнень учнів. В інклюзивному класі портфоліо є важливим засобом контролю та оцінки, який ґрунтовно доповнює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Як зазначає Овертон (Overton, 2006) портфоліо – це зібрання робіт учня, що забезпечує цілісне бачення його слабких і сильних сторін. Портфоліо, яке укладає вчитель, має бути процесуальним, тобто охоплювати певний період навчальної діяльності, й візуальним (матеріали продуктів діяльності учня вчитель поміщає в папку, коробку для паперів тощо. До портфоліо треба вміщувати не лише матеріали, які ілюструють труднощі навчальної діяльності та процес їх усунення, ай сильні сторони дитини.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
112 112 Загалом портфоліо вчителя розглядається як спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра з особливостями психофізичного розвитку протягом певного періоду навчання. Укладання портфоліо допомагає вчителю розкрити індивідуальні можливості дитини стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу визначати ефективність і відповідність індивідуального навчального плану можливостям дитини, відтак коригувати його стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня здійснювати зворотний зв’язок між дитиною, батьками, вчителем. В інклюзивному класі добре запровадити портфоліо, яке добиратиме учень самостійно. Це дасть змогу вчителю розв’язати низку важливих корекційних завдань. Так, робота над портфоліо допоможе максимально розкрити індивідуальні можливості кожної дитини. Вже з початку навчання у школяра закладатиметься підґрунтя саморефлексії навчальної діяльності, тобто відповідальності та самостійності навчання, участь у якісному оцінюванні результатів власного навчання. У дитини формуватиметься вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями. Цей чинник, зважаючи на низьку спроможність дитини з особливими освітніми потребами адекватно оцінити свій фізичний стан, інтелектуальні можливості, помітно завищену або знижену самооцінку, порівняно з нормою, допоможе розвивати позитивні якості особистості. Дослідниками доведено, що самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях окрім того, вона розвиває пізнавальні інтереси та готовність до самостійного пізнання. Мета учнівського портфоліо полягає у такому

формування в учня відповідальності й самостійності навчання

розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності

розвиток вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби й співвідносити їх з наявними можливостями. Цей чинник, зважаючи на низьку спроможність дитини з особливими освітніми потребами адекватно оцінити свій фізичний стан, інтелектуальні можливості, помітно завищену або знижену самооцінку, порівняно з нормою, допоможе розвивати позитивні якості особистості

формування пізнавальних інтересів і готовність до самостійного пізнання

самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
113 113 Добирати портфоліо учнями можна починати вже у початковій школі й залучати до цієї роботи учнів усього класу. Робота над портфоліо дитини з особливими освітніми потребами чи з нормальним розвитком потребує активної допомоги батьків. Вчитель має довести батькам її корисність. Треба переконати їх утому, що спільна систематична робота над портфоліо допоможе краще пізнати дитину, її реальні можливості, а використання матеріалів портфоліо на батьківських зборах сприятиме ефективному зворотному зв’язку між батьками й учителем. У першому класі, коли дитина починає вчитися складати портфоліо, допомога батьків має бути найповнішою. В міру дорослішання школяра допомогу треба мінімізувати. З самого початку слід організувати роботу так, щоб дитина сама докладала певних зусиль до формування портфоліо. В процесі роботи обов’язково відбувається процес осмислення власних досягнень, формування особистісного ставлення до отриманих результатів і усвідомлення власних можливостей. Портфоліо учня інклюзивного класу основної школи допоможе розв’язувати завдання, пов’язані з переведенням на так званий профільний ланцюжок навчання у старшій школі. Зазвичай, профорієнтаційна робота у школі проводиться психологом за допомогою спеціальних психологічних тестів. Однак міждисциплінарні педагогічні тести для здійснення відбору в профільні класи не розроблені, відсутня ефективна система тестування і профорієнтації. Таким чином всебічний та об’єктивний моніторинг навчальних досягнень, який доповнюється матеріалами портфоліо, відкриває нові можливості атестації випускників основної школи і конкурсного відбору для продовження навчання на вищому освітньому щаблі відповідно до інтелектуальних та психофізичних можливостей учнів. Оцінювання матеріалів портфоліо здійснюється відповідно до завдань, на яких вони спрямовані, із залученням кількісних та якісних оцінок.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ
1.
Охарактеризуйте компоненти психологічної готовності дошкільного навчання. Які особливості психологічної готовності до навчання призводять до труднощів в опануванні програмовими знаннями першокласниками
3.
Обґрунтуйте доцільність застосування безбального оцінювання для учнів
1 класу. Розкрийте сутність контрольно‐оціночної діяльності учнів. Які чинники у дітей з особливими освітніми потребами впливатимуть на формування самоконтролю у навчальній діяльності Розкрийте сутність технології портфоліо і вимоги до його укладання.
7.
Обґрунтуйте доцільність застосування учительського облікового портфоліо в інклюзивному класі. Які навчальні, виховні та розвивальні завдання розв’язує укладання портфоліо молодшим школярем (Відповідь обґрунтуйте).
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
114 114

СЕМІНАРСЬКОПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Опорні поняття: психологічна готовність дошкільного навчання оцінювання навчальної діяльності без балів контрольно‐оціночна діяльність технологія портфоліо, облікове портфоліо вчителя портфоліо учня.

Усне практичне завдання
1. «Психологічна готовність дошкільного навчання на основі літературних джерел визначте особливості психологічної готовності дошкільного навчання школяра з дитячим церебральним паралічем, спрогнозуйте труднощі у навчанні до яких вони можуть призвести. спрогнозуйте труднощі у навчанні пов’язані з особливостями психологічної готовності до навчання дітей з тяжкими вадами мовлення розробіть напрямки їх усунення.
2. Оцінювання навчальної діяльності без балів запропонуйте прийоми безбального оцінювання для першокласника зі зниженим інтелектом розробіть прийоми оцінювання які, з одного боку, дають можливість зафіксувати індивідуальне досягнення кожної дитини, аз іншого – не провокують учителя порівнювати успіхи дітей між собою.
3. «Контрольно‐оціночна діяльність Проаналізуйте складові самоконтролю. Визначте можливі труднощі оперування складовими самоконтролю і запропонуйте шляхи їх усунення а) у дітей із затримкою психічного розвитку б) у дітей з дитячим церебральним паралічем. Для оцінювання власної діяльності учнем (за допомогою оцінних лінійок) розробіть критерії оцінювання розв’язання складеної задачі з математики для вправи з рідної мови, які можете запропонувати учню.
4. Технологія портфоліо, облікове портфоліо вчителя Одним із розділів облікового портфоліо вчителя може бути розділ Досягнення учня в навчанні, запропонуйте сторінки цього розділу та продукти навчальної діяльності, які вчитель може добирати до них. Визначте продукти діяльності учня, які можна добирати до розділу вчительського облікового портфоліо Соціальна компетентність учня.
5. Портфоліо учня Визначте роль асистента вчителя у процесі збирання матеріалів для портфоліо молодшого школяра. Окресліть цілі добирання портфоліо учнями з особливими освітніми потребами основної школи. Запропонуйте розділи портфоліо учня з особливими освітніми потребами основної школи.

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
115 115
Питання для усного опитування
1.
В чому сутність інтелектуальної готовності дошкільного навчання?
2.
Визначте психологічний зміст соціальної готовності дошкільного навчання.
3.
Розкрийте зміст особистісної готовності дошкільного навчання.
4.
Розкрийте сутність технології портфоліо. Назвіть типи портфоліо, які застосовують у школі. Назвіть вимоги до укладання портфоліо. Які завдання розв’язує впровадження облікового портфоліо вчителя в
інклюзивному класі Для чого укладається учнівський портфоліо?
9.
Яка роль батьків в укладанні учнівського портфоліо
10.
Конкретизуйте завдання вчителя й асистента вчителя при укладанні портфоліо учня.

Завдання для письмового самостійного виконання
1.
Опишіть особливості психологічної готовності дошкільного навчання дитини зі зниженим інтелектом (розумова відсталість. Для вчителя розробіть психолого‐педагогічні рекомендації щодо їх усунення.
2.
Розробіть поради вчителю Під час безбального оцінювання уникайте
…....................»
3.
Розробіть поради для самооцінювання у навчальній діяльності учня. Розробіть розділи облікового портфоліо вчителя початкової школи
інклюзивного класу. Розробіть розділи портфоліо для учня початкової школи. Розробіть сценарій батьківських зборів щодо організації роботи з укладання портфоліо учнів початкової школи.

Теми для доповідей та рефератів
1.
Психолого‐педагогічна сутність оцінки у навчанні дитини з особливими освітніми потребами.
2.
Психологічний зміст мотиваційно‐вольової готовності дошкільного навчання.
3.
Технологія портфоліо. Аналіз зарубіжного досвіду.

Список рекомендованої літератури
1.
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб: Питер, 2004.
2.
Еремеева В.
Дошкольник становится школьником:
[Психофизич. особенности первоклассников] / В.Еремеева // Начальная школа (Первое сентября). – 2005. – 16‐31авг. (№16).
3.
Єременко І.Г. Готовність учнів допоміжної школи до навчання. – К, 1997.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
116 116 Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М
Просвещение, 1983.
5.
Мартиненко І.В. Формування мотиваційно‐вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення дошкільного навчання. – Дис. канд. психол. наук 19.00.08. – К, 2007.
6.
Новикова Т.Г., Пинская М.А., Прутченков АС, Федотова Е.Е. Портфолио в профильном обучении (Анализ зарубежного опыта ). / Профильная школа,
2005. – №5 С. 46‐48.
7.
Сак Т.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1‐2 класів в інклюзивному середовищі. // Дефектологія № 2., 2010, С.3‐6.
8.
Сак Т.В. Технологія портфоліо в інклюзивному класі // Дефектологія № 4,
2009, С.6‐10.
9.
Сак Т.В. Контроль й оцінювання соціальної компетентності учнів з особливостями психофізичного розвитку в
інклюзивному класі. // Дефектологія № 4, 2010. – С. 3‐6.
10.
Симановский А.Э. Безотметочное обучение: возможности и пути реализации. // Начальная школа плюс До и После. – 2003. – №6.
11.
Цукерман ГА. Оценка без отметки. Рига ПЦ «Эксперимент», 1999.
12.
Enhancing the social development of students in the inclusive classroom (Ch.1). Сприяння соціальному розвиткові учнів в інклюзивному класі (Розділ 11)]
In Andrews, J.& Lupart, J. (2000).© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
117 117
11. Інструментарій оцінювання. Оцінювання на основі кінцевих
результатів. Тестування в умовах інклюзії

В інклюзивному навчанні під час проведення оцінювання постає проблема добору відповідного інструментарію. Залежно від цілей добиратимуться різні методи. У практиці інклюзивного навчання використовують аналіз навчальної програми, аналіз зразків робіт, спостереження у класі та проведення інтерв’ю, тестування.
Аналіз навчальної програми полягає у визначенні обсягу знань, які має опанувати учень. Результати аналізу беруться до уваги для визначення навчальних, корекційно‐розвивальних і виховних цілей, які вносяться до індивідуального навчального плану учня. В наших умовах такий аналіз проводиться із залучення навчальних програм загальноосвітньої масової та загальноосвітньої спеціальної школи. Структура обох типів програм майже однакова. В тексті програм вказуються компоненти змісту освіти, розподілені зароками навчання, за розділами чи темами зазначаються навчальні досягнення учнів, що охоплюють знання, предметні, навчальні і пізнавальні вміння, які повинні бути сформовані в учнів під час вивчення конкретної теми. Найголовніше, програми загальноосвітньої й спеціальної загальноосвітньої школи схожі не лише структуруванням, ай навчальним змістом предмета, вони мають спільну кінцеву мету – забезпечення школярів повноцінними знаннями й уміннями відповідно до Державного освітнього стандарту (окрім допоміжної школи для дітей з розумовою відсталістю. Однак, у навчальних програмах для дітей із порушенням інтелектуального розвитку (ЗПР), із тяжкими порушеннями мовлення, із сенсорними порушеннями (порушення слуху, зі складними дефектами наприклад, ДЦП і затримка психічного розвитку, задається мінімальний обсяг матеріалу, який забезпечує наступність знань у вивченні предмета (галузі. При цьому вилучена частина матеріалу не є обов’язковою для вивчення і не порушує логіку дисципліни. Передбачається наступність в опануванні знаннями, уміннями, навичками впродовж вивчення усього курсу. Навчальні досягнення (рівень знань, умінь і навичок, якими учні повинні оволодіти в процесі вивчення програмового матеріалу, спрощеній зорієнтовані на особливості мислительної діяльності учнів із зниженим інтелектом як первинного, такі вторинного ґенезу; характеризуються поступовим ускладненням мають виразну практичну спрямованість. Окрім того, у навчальних програмах спеціальної школи вміщені корекційно‐розвивальні завдання, що конкретизуються напрямками корекційно‐розвивальної роботи, яку слід здійснювати на матеріалі теми, що вивчається і яка охоплює процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення, мовленнєвої діяльності, емоційно‐вольової сфери, особистості. При цьому має місце органічне поєднання корекційно‐розвивальної змістової лінії зі змістово‐методичними лініями навчального матеріалу.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
118 118 Таким чином, учитель шляхом аналізу обох типів навчальних програм, обирає ту, на основі якої розроблятиметься індивідуальний навчальний план.
Аналіз зразків роботи полягає в аналізі результатів навчальної діяльності письма, рахунку, читання тощо. Зразки роботи можуть надавати додаткову інформацію про сформованість предметних, загальнопредметних, пізнавальних дій. Цікавою може бути інформація про особливості пізнавальних процесів учня. Наприклад, учень не дотримується лінійки під час письма, може починати писати в зошиті будь‐де; читати зсередини сторінки, у складніших випадках спостерігається дзеркальність під час письма, плутанина у написанні букв б‐д, т‐
ш, з‐е. Це наштовхує на думку про недостатність зорового сприймання і порушення зорово‐моторної координації. У дітей з ознаками порушення функції письма (дисграфії) письмові роботи будуть зчисленними виправленнями і помилками у словах зустрічаються пропущені або замінені літери, у реченнях – слова написані букви кострубаті, рядки нерівні. У дітей можуть бути проблеми з читанням. Одна дитина читає повільно, запинаючись на кожному слові, при цьому слова читає правильно, інша – читає швидко, але змінює закінчення, пропускає слова і цілі речення. А ще в іншої дитини темп читання і якість вимовляння слів достатні, однак вона не розуміє прочитаного, тому не може запам’ятати і переказати його. Такий стан виникає внаслідок порушення мовлення (дислексії). У деяких школярів проблеми з математикою можуть пов’язуватися з неуважністю. Учень правильно розв’язує складну задачу, а відповідь записує неправильну. Через неуважність плутає метри з кілограмами, де потрібно віднімати – додає, де множити ділить. Можуть бути випадки коли дитина неспроможна виконувати дії з числами внаслідок акалькулії. Такий стан виникає через враження різних відділів кори головного мозку. Під час аналізу зразків роботи важливо диференціювати специфічні помилки, пов’язані з особливостями розвитку психічних процесів, і труднощів опануванні та застосуванні правил граматики, математичних умінь і навичок, внаслідок інших чинників, наприклад загального зниження інтелектуального розвитку, недостатньої мотивації до навчання, низькою продуктивністю діяльності тощо. Може бути так, що у навчанні дитини застосовуються неефективні методики, недостатньо адаптовані навчальні посібники. Тому результати аналізу зразків робіт маю слугувати відправною точкою для подальшого вивчення й оцінки навчальної діяльності дитини.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал