Основи інклюзивної освітиPdf просмотр
Сторінка10/25
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.02 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

11.
Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку Навчально‐методичний посібник. – К ФО‐П
Придатченко П.М., 2007.
12.
Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М Центр «Школьная книга, 2010.
– 272 с.
13.
Юсфин СМ. Договор как ресурс инклюзивного образования / Инклюзивное образование: методология, практика, технология:
Материалы международной научно‐практической конференции (20‐22 июня 2011, Москва) / Моск. гор. психол.‐пед. унт Редкол.: С.В. Алехна и др. – М
МГППУ, 2011. – С. 84‐86.
14.
Tim Loreman, Joanne Deppeler, David Harvey «Inklusive Education. A practical guide to supporting diversity in the classroom». RoutledgeFalmer, London and
New York, 2005
15.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_105/105‐17.pdf
16.
Шуляр В.І. Модель курикулуму літературної освіти учнів старшої школи.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
84 84
8. Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання
індивідуального навчального плану

Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. Необхідність
використання індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми
потребами.
Основна мета загальноосвітнього навчального закладу, в якому впроваджується інклюзивне навчання, – надання індивідуально‐орієнтованої педагогічної, психологічної та соціальної допомоги дітям, що мають особливі освітні потреби. Відповідно першочерговим завданням є підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які б запроваджували систему
індивідуально‐
диференційованого підходу на основі особистісно‐орієнтованої моделі освіти, яка передбачає організацію навчальної діяльності з використанням індивідуальних
навчальних планів.
Відповідно до принципу структурування освіти навчальний план, як основна складова курикулуму, повинен враховувати особливості психічного розвитку дітей базові основи загальної освіти, на яких будуються всі загальноосвітній спеціальні програми сукупність освітніх галузей відповідність їх тим знанням, які необхідні дітям з порушеннями розвитку для соціалізації взаємодія й взаємозамінність педагогів. Основною умовою є обґрунтування й запровадження в навчальний процес
навчального плану з гнучкою варіативною структурою його шкільного компонента, що враховує загальні закономірності психічного розвитку дітей, котрі нормально розвиваються, і дітей з порушеннями розвитку, а також модально неспецифічні закономірності розвитку, пов’язані з тими якостями, які спостерігаються у всіх групах дітей з порушеннями розвитку, зокрема у плануванні навчальних заходів і розробці програм та планів необхідно враховувати уповільнення темпу вікового розвитку, зміну строків переходу від одного психологічного віку до іншого під час розробки навчальних програмі планів уроку важливо розглядати сповільненість швидкості прийому й переробки інформації, яка надходить необхідно пам’ятати про зниження загальної психічної й, зокрема, пізнавальної активності, що зумовлює звуження запасу знань у цілому, уявлень про навколишній світі про себе у навчальних технологіях враховується диспропорційність між спрямованою й спонтанною сторонами розвитку враховується недорозвинення всіх або деяких форм предметної діяльності (звертається увага на незрілість мотиваційної сфери, недостатність окремих мислительних операцій, недостатність контролю за їхнім протіканням тощо
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
85 85 під час розробки навчального плану необхідно пам’ятати про порушення мислення й мовлення у всіх групах дітей з порушеннями розвитку, а також недостатності словесного опосередкування поведінки й психічної діяльності загалом варто зважати нате, що причин азбідніння соціального досвіду – різноманітні утруднення у сфері спілкування, що спричиняють порушення темпу формування вищих психічних функцій потрібно враховувати деформацію соціальної ситуації розвитку, системи відносин дитини з найближчим оточенням. Розроблення навчального плану відбувається згідно чотирьох моделей здобуття освіти неповносправними. Перша модель характеризується тим, що учні одержують цензову освіту, співвідносну з освітою здорових дітей, і в ті ж терміни, що і в масовій школі друга модель означає одержання цензової освіти з подовженням терміну навчання третя модель відображає нецензову освіту четверта – одержання нецензової, індивідуалізованої, реабілітаційної освіти. Таким чином, учням з порушеннями психофізичного розвитку надається можливість здобуття освіти, що відповідає їхньому інтелектуальному потенціалу. При цьому особливий акцент робився на особистісну орієнтацію навчання, оскільки вона характеризується суб’єктно‐суб’єктивною взаємодією, що вимагає створення умов для вияву продуктивно‐творчої активності учнів. При організації навчального процесу перевага надавалася індивідуально‐груповій формі діяльності з врахуванням готовності й здібностей особистості. Діяльність учня оцінюється не лише з позиції набутих знань, а перш за все – з позиції прогресивного розвитку. Якісна оцінка діяльності суб’єктів допускається не як виняток, а як система. Особистісно‐орієнтоване навчання передбачає встановлення демократичного стилю взаємовідносин між учителем та учнем у руслі педагогіки підтримки. В умовах освітньої інтеграції перспективна технологія колективного способу навчання, яка передбачає чотири форми організації колективну, групову, парну, індивідуальну. Групова й парна форми роботи дозволяють об’єднати учнів за здібностями, створити адекватний освітній простір з урахуванням їхнього рівня психофізичного розвитку, а відтак, і можливостей научуваності. Мотиваційне аранжування навчальних занять, діалогічна взаємодія учителя з учнем і учнів між собою, система оцінювання, за якої діти не порівнюються
один з одним, а визначається динаміка зростання кожного учня, – підсилює емоційно‐вольовий компонент навчального процесу. Як підтвердили результати дослідження, ставлення учня до матеріалу, що вивчається, стає зацікавленішим, з’являється віра у власні сили, наполегливість в досягненні результату. Процес навчання стає для учня з порушеннями психофізичного розвитку привабливішим, доступнішим і зрозумілішим. Корекційні цілі в навчальному процесі мають позитивний характер. Не стільки усуваються відхилення, скільки створюються
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
86 86 передумови для успішного навчання. Форми корекції визначаються причинами виникнення утруднень у процесі навчання, які впродовж певного часу усуваються. Індивідуальний навчальний план (ІНП) – найбільш важливий документ для дітей з особливими освітніми потребами. ІНП описує забезпечення для учнів та вміщує такі розділи загальне визначення інформації про учнів теперішній рівень функціонування з описом останнього розміщення рекомендації комітету, який оцінює учнів інструктивні цілій об’єкти з поділом їх оцінювання визначення модифікацій класних кімнат. Також в ІНП повинні бути включені інші забезпечення, необхідні для учня.
ІНП повинен бути детально описаний. У випадку, коли учень переїжджає в інший район, новий вчитель повинен отримати ІНП і дізнатися, що саме необхідно для навчання й розвитку вихованця.
ІНП є засобом зв’язку та виконує декілька функцій. Одна з них – повідомляти про особливості й умови навчання всіх, хто пов'язаний з життям і розвитком учня, особливо батьків. До обговорення ІНП повинні бути залучені батьки, учні, вчителі або інші особи, обізнані з особливими потребами учня, а також представники відділу освіти. За допомогою ІНП батьки дізнаються про навчальні заходи, освітні послуги, види допомоги, які надаються дитині. Батьки повинні ознайомитися з тим, що дитина вивчає, які методики застосовуються та який час на це відведений. Таким чином вони пов’язані з рішенням щодо навчального забезпечення, яке буде проводитися. Батьки не можуть диктувати вимоги щодо того, як, де і хто виконуватиме заходи, хоча працівники повинні прислухатися до їх побажань та знань про індивідуальні особливості дитини. Ознайомившись з ІНП, батьки повинні розуміти чому їхня дитина потребує особливого навчання хто буде проводити навчання де відбуватиметься навчання тривалість навчання програма оцінювання скільки часу їхня дитина проводитиме в спеціальному класі які заходи здійснюватимуться для дитини, наприклад, професійна та фізична терапія, надання порад, консультацій, перевезення. Читаючи ІНП батьки повинні чітко розуміти, хто проводить навчання, яка його тривалість кожного дня, а також визначити, чи потрібна особлива консультація для дитини чи будь‐яка інша допомога. ІНП відіграє важливу роль у відборі працівників, які забезпечуватимуть виконання положень плану. Директорові навчального закладу необхідно вивчити розділи ІНП і впевнитись утому, що всі заходи описані належним чином. Якщо вповноважена
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
87 87 перевірка перегляне програми для учнів з особливими потребами, то насамперед вона звертає увагу, чиє ІНП учня. Ознайомлюючись з ІНП, перевірка визначає чиє всі необхідні розділи, які вимагаються законом чиє зв'язок між цілями й об’єктами програми чиє відповідні знання про дітей з особливими навчальними потребами складовою частиною команди та інше. За допомогою ІНП директор може перевірити, чи забезпечують учню з особливими навчальними потребами вільну, відповідну загальну освіту. Остання вагома функція ІНП – оцінювання. Цілі ІНП можуть визначати успішність учня.
Розробка індивідуального навчального плану
Перед зустріччю щодо обговорення ІНП необхідно виконати багато підготовчої роботи. Присутнім на обговоренні ІНП необхідно володіти знаннями проте, що включається в ІНП, проглянути документи і ставити уточнюючі запитання членам команди, бути готовим відповідати на всі поставленні питання вході роботи. Директор має бути добре проінформований про ІНП, а особливо – про навчання учня з особливими потребами, котрий навчається у його школі. При складанні ІНП необхідно Переглянути інформацію від викладацького колективу. Звернути увагу на тестування й навчальні проблеми, які були у минулому. Додатково проаналізувати успішеість учня з навчального журналу. Визначити сильні сторони учня і, спираючись на них, формувати основу ІНП. Переговорити з учителями, аби дізнатися про навчальну успішність учня. За умови, що є попередні ІНПни для цього учня, переглянути їх. Особливо необхідно звертати увагу намету, цілій об’єкти попередніх ІНПів. Порівняти їх з робочим звітом про виконану роботу. За можливості обговорити з учителями, які здійснювали попередні ІНПни, та визначити рекомендації успішних, вдалих і невдалих рішень. Обговорити з сучасними й колишніми вчителями все, що було зроблено для цього учня, та проблеми, які виникали. Маючи таку інформацію, можна зрозуміти й визначити суть навчальної програми, яку повинен отримати учень. Визначити й закріпити вчителів та працівників, які будуть залучені до роботи з учнем. Встановити норми кількості учнів з особливими потребами в класі. Визначити, хто з учителів у школі найбільш підходить до навчальної роботи цього учня. Визначити зручний для батьків часі зробити все можливе, щоб залучити їх до роботи. Деякі батьки цього не бажають, але інші погоджуються брати активну участь у процесі. ІНП є зв’язком між батьками та школою, тому необхідно не тільки залучати батьків до роботи, але також зазначати в документі всі спроби співпраці.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
88 88 Визначити час, зручний для вчителів з особливої освіти, які найбільш підходять для реалізації плану. Необхідна також присутність учителя для вирішення, що можна, а що не можна робити з класом та який час відведений на це. Необхідно спостерігати за учнем у класі. Занотувати його навчальну та громадську діяльність, як він чи вона долає труднощі, які взаємовідносини з іншими учнями тощо. Забезпечувати можливості для спостереження особам, обізнаним з особливими потребами учнів, які можуть бути залучені до виконання
ІНП. Ці особи знайомитимуться з учнями після зустрічі щодо ІНП, проте це допоможе їм подати рекомендації при створені ІНП. Варто переконатися утому, що батьки знають, що вони можуть запрошувати назустріч людей, які обізнані з потребами їхньої дитини та можуть допомогти при створені ІНП.
Підготовка та вимоги до підписання ІНП
Під час зустрічі всі учасники разом створюють ІНП. Крім того, варто переконатися, що прослухали всі ідеї. Необхідно додержуватися таких важливих пунктів під час зустрічі Учасники неповинні відчувати тиск, бути скованими, напруженими. Терміни й абревіатури неповинні використовуватися, а використані необхідно пояснити згідно з контекстом. Ідеї, які виникли, неповинні осуджуватися, бути догмами, обов’язковими, обмеженими. Потрібно занотовувати все, про що говориться.
По‐перше, необхідно переконатися, що батьки розуміють визначення та цілі
ІНП. Потрібно пояснити батькам, що це – індивідуальна програма навчання тільки для їхньої дитини, що учень з такими ж особливими навчальними проблемами може мати інші цілі та об’єкти.
По‐друге, пояснити батькам, що мета зустрічі спланувати спеціальну навчальну програму для їхньої дитини.
По‐третє, повідомити батькам, що чекають від них як членів команди важливе значення відомостей про дитину, відомі лише їм, які вони вважають важливою складовою плану. Батькам необхідно знати якщо визначені компоненти плану не дають результату, буде організована інша зустріч для уточнення, удосконалення ІНП. Представте батькам усіх присутніх на зустрічі, які відіграють велику роль у навчанні їхньої дитини. Якщо у батьків виникають питання, вони можуть поставити їх убудь який час. Якщо ви представляєте проект ІНП батькам, то поясніть їм, що проект є чорновим варіантом, і якщо у них є рекомендації чи доповнення, вони можуть їх внести в програму.
Назустрічі щодо ІНП слід розглянути такі питання
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
89 89 Чи має учень проблеми зору Чи має учень проблеми слуху Чи не заважає поведінка учня його/її навчанню або іншим Чи потребує учень допоміжні технічні пристосування та механізми Чи потрібна учню служба перевезення Чи потрібно учневі віком 14 років та старше дотримуватися ІНП? Чи навчається учень у старших класах Чи потребує учень адаптивного фізичного навчання Чи потрібне учневі особливе забезпечення Який теперішній рівень учнівської діяльності В якій навчальній сфері необхідна допомога учневі Чиє соціальні та емоційні сфери, в яких учень потребує підтримки Скільки часу проведе учень, відвідуючи заняття Якщо ж учень не відвідуватиме заняття, то як він/вона взаємодіятиме зі здоровими однолітками Коли буде ІНП оцінений Кожен ІНП має оцінюватися щороку. Батькам також потрібно знати, як їхня дитина досягає цілей ІНП, які батькам дітей без особливих навчальних потреб. Тобто, якщо інші діти у школі одержують табель з успішності після кожної четверті, той учні з особливими навчальними потребами повинні отримувати його відповідно до успішності виконання ІНП. Іноді батьки можуть прийти назустріч і запитати Де мені розписатися Такі батьки не хочуть витрачати час назустріч. Вони довіряють районному відділу освіти або були неодноразово присутні на такій зустрічі й не мають бажання зустрічатися з тими самими людьми. Яка б не була причина, батьків треба підбадьорювати, заохочувати якомога довше затриматися на зустрічі, аби шкільний колектив переконався утому, що батьки розуміють, що відбувається. З іншого боку, можуть бути батьки, краще обізнані із законом особливої освіти, ніж представники освіти. Необхідно пам’ятати, що батьки бажають тільки всього найкращого своїм дітям. Якщо ви відповіли на всі поставленні питання, поспілкувалися з усіма, хто причетний до розвитку дитини, розумієте звіт викладацького колективу, то ви добре підготувились. Мета ІНП – працювати з потребами учня, які описані у звіті викладацького колективу. Поміркуйте щодо місця зустрічі. Деякі батьки прагнуть тримати все якомога конфіденційно, а для інших це не є проблемою. Переконайтеся, що для учасників підготовлено зручні стільці та свіжу воду, після кожної години роботи буде організована перерва. Кімната неповинна мати предмети, які відвертають увагу, тобто телефон, ксерокс тощо. Але, якщо є особи, котрі не можуть бути присутні на зустрічі, проте могли б брати участь по телефону, встановіть телефон з гучномовцем. Забезпечте приміщення дошкою чи папером, аби учасникам легше
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
90 90 було висловити свої думки. Важливо записувати зустріч. Це забезпечить вас точною інформацією проте, що там відбулося.
Після зустрічі важливо, щоб усі, хто працюватиме з учнем, підписали ІНП. Проте найважливіше – переконатися, що ІНП створений, аби забезпечити учневі всі його потреби.
Обов’язково переконайтеся, що учителі не розглядають зустріч як батьківські збори або покар, а як перевірку прогресу учня. Зміни, які неотрібно зробити, потребують додатковий часта забезпечення, щоб належно задовольнити потреби учня. Наступні пункти – це кроки, які необхідні після зустрічі, щоб забезпечити виконання ІНП: Переконайтеся, що батьки отримали завірену копію ІНП. Забезпечте копіями ІНП вчителів, які працюватимуть над його виконанням. Переговоріть з усіма вчителями, які працюють над виконанням ІНПів кожного учня щомісячно. Перевірте, чи відповідає робота потребам учня. Щонайменше кожних 9 тижнів обговорюйте із вчителями, чи робить учень прогрес щодо виконання цілей ІНП. Переконайтеся, що батькам посилають відомості про успішність учня з особливими навчальними потребами так само часто, як учнів школі отримують табелі.

Якщо ж учень не виконує цілі ІНП або треба внести якісь зміни, необхідно організувати іншу зустріч якомога швидше.
Співпраця з батьками як з рівноправними членами команди
Як було вже зазначено, ви повинні зробити все можливе, аби залучити батьків до співпраці. Якщо проводите зустріч без батьків, то необхідно задокументувати всі спроби залучення батьків до роботи. До рекомендованої документації входять Запис зроблених телефонних дзвінків, ким і коли здійснені, які були результати. Копії листів чи запрошень, надісланих батькам, з описом відповідальних моментів.
3.
Запис візитів додому та до робочих місць батьків учня. Якщо ви не можете зв’язатися з батьками по телефону чи вони не відповідають на листи, тоді відвідайте їх, запишіть час, дату, з ким розмовляли, те, чому не відвідується зустріч. Переконайтесь, що батьки розуміють те, що відбуватиметься на зустрічі. Відведіть час, аби впевнитися, що батьки розуміють процес, термінологію, де їхня дитина буде навчатися таз якою метою. Існує багато причин, чому батьки не підписують ІНП. Можливо, вони недовіряють спеціальному навчанню, не бажають, аби їхня дитина навчалася поза школою, або вони хочуть, щоб було проведено більше ніж заплановано районним
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
91 91 відділом. Такого не трапляється часто, проте, якщо це сталося, дотримуйтесь наступних інструкцій Якщо батьки не підписують ІНП, ви маєте декілька варіантів. Пам’ятайте важливий момент, що у батьків може бути вагома причина, чому вони не підписують ІНП. По‐перше, дізнайтесь, чому вони відмовились підписувати ІНП. Ця причина може допомогти у здійсненні наступного кроку. Якщо батьки відмовляються підписувати ІНП, то по‐перше, повідомте батькам, що навчальна команда на зустрічі дасть відповідь, чому їхню дитина має особливі навчальні проблеми по‐друге, поясніть, що мета зустрічі – створити навчальну програму для дитини. Якщо батьки незадоволені результатами зустрічі, скажіть, що вони мають право самостійно оцінювати загальношкільні проблеми, якими переймається їхня дитина. Якщо батьки відмовляються підписувати ІНП, бо не хочуть, щоб їхня дитина навчалася в спеціальному класі, поясніть їм причину та проаналізуйте структуру того, як проводиться навчання для учнів з особливими потребами. Якщо батьки не підписують ІНП, вважаючи, що ви недостатньо дбаєте проте, що потрібно для навчання їхньої дитини, поясніть їм раціональне виконання ваших рекомендацій. Якщо існує непогодженість з батьками, пам’ятайте, що вони мають право на клопотання, скаргу тощо, таке ж право маєте і ви.
Залучення до роботи учнів Учні віком від 14 років повинні бути залучені до створення ІНП. Чому саме з літнього віку Це вік, коли слід розпочати створення перехідного плану, як частини учнівського ІНП. Перехідний план – це перелік кроків та цілей, спеціальних методик для учня після середньої освіти. Вимагається залучати учні до обговорення перехідних забезпечень. Це стосується учнів віком 14‐15 років, в деяких випадках – молодших учнів.
Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану
Складові учнівського ІНП: рівень розвитку учня розписані нарік цілі встановлення рівнів і термінів виконання об’єктів; спеціальна програма навчання та споріднені заходи, які проводитимуться для учня час, відведений для співпраці між учнями з особливими потребами та без них терміни початку проведення заходів і приблизний термін виконання якщо учень віком 14 років або старше, – визначення перехідних заходів як батьки будуть повідомлені про прогрес учня.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
92 92
Теперішній рівень характеристики учня – перший компонент ІНП. Якщо учасники погоджуються з нинішнім рівнем розвитку учня, то визначення щорічних цілей та об’єктів набагато легший. В характеристиці учня повинен бути описаний навчальний рівень та рівень поведінки учня так, щоб учасники зрозуміли, чому необхідний ІНП для цього учня. Нема помилки у використанні таких термінів, як навчання учнів з
особливими потребами чи розумова відсталість. Проте не слід використовувати ці визначення, коли слухач не розуміється на термінології. Описуючи нинішній рівень розвитку учня, вкажіть пункти, які є засобами, що допомагають учням. Часто учні з особливими потребами є мінливими, нестабільними. Тому опишіть рівень розвитку так, щоб викладачі іншої школи могли все зрозуміти, прочитавши ІНП, зробити такі висновки Я дійсно знаю рівень розвитку цього учня знаючи це, буде простіше здійснювати учнівський ІНП. Особи, які проводили зустріч щодо ІНП, дійсно були обізнані з інформацією про її його розвиток. Звідки ж береться інформація щодо рівня розвитку учня Її подає безпосередньо викладацький колектив, а також попередні класні керівники. Також це можна дізнатися із спостережень учнів того ж класу.
Цілі нарік. Хорошоа рекомендація – мати ціль для вирішення кожної проблеми. Річні цілі є загальними, в яких учень може потребувати допомогу з таких питань, як читання, математика чи письмо.
Річні звіти займають друге місце після справи щодо зустрічі відносно ІНП, тому їх слід розглянути та узгодити з іншими учасниками. Цілі нарік визначаються не тільки навчальною командою, а також попередніми й теперішніми вчителями, за допомогою спостережень та встановлених батьками потреб.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал