Основи економічної теоріїPdf просмотр
Сторінка1/43
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
http://www.twirpx.com/file/110945/

Ніколенко Ю. В.
Основи економічної теорії.
Підручник
ЗМІСТ:
ПЕРЕДМОВА
Глава 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПІЗНАННЯ
§1. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"
§ 2. ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
§ 3. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇЇ РОЗВИТКУ
Глава 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ
§ 1. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МАТЕРІАЛЬНЕ І НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
§ 2. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ
§ 3. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
§ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Глава 3. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ
§ 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У ЗМІШАНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
§ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
§4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Глава 4. РОЗПОДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
§ 1. НЕОБХІДНИЙ ПРОДУКТ І ПРИНЦИПИ ЙОГО РОЗПОДІЛУ
§ 2. ФОРМИ РОЗПОДІЛУ НЕОБХІДНОГО ПРОДУКТУ
§ 3. СІМЕЙНІ ДОХОДИ. МІНІМАЛЬНИЙ І ОПТИМАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ
§ 4. РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ДОХОДУ І ПРОДУКТУ
Глава 5. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОВАР І ГРОШІ
§ 1. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИРОБНИЦТВА. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ
§ 2. ТОВАР І ПРАЦЯ, ЩО ЙОГО СТВОРЮЄ
§ 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
§ 4. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ В ТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

§ 5. ЗАКОН ВАРТОСТІ ТА ЙОГО ДІЯ
§ 6. ГРОШОВИЙ ОБІГ, ЙОГО ЗАКОНИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ
§ 7. СУЧАСНА ІНФЛЯЦІЯ: СУТЬ, ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Глава 6. РИНОК
§ 1. РИНОК, ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, СУБ'ЄКТИ ТА ВИДИ
§ 2. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ, ЙОГО ФУНКЦІЇ І МЕЖІ ДІЇ
Глава 7. ФІНАНСОВО‐КРЕДИТНА СИСТЕМА
§1. ФІНАНСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
§ 2. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА КРЕДИТНІ ГРОШІ
§ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ Й ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
Глава 8. ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА КОНВЕРТОВАНОСТІ ВАЛЮТИ
§ 1. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНО‐ПОЛІТИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ МОТИВИ Й МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТ
§ 2. ГРОШОВІ РЕФОРМИ, ЇХНЯ СУТЬ ТА СПРЯМУВАННЯ
§ 3. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ
Глава 9. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ БІРЖІ
§ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БІРЖ І ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ БІРЖОВИХ СТРУКТУР
§ 2. ТИПИ І ВИДИ БІРЖ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ
§ 3. ОСНОВИ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ БІРЖОВИХ УГОД
Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТЬ, УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА
§ 2 ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Глава 11. МАЛИЙ БІЗНЕС
§1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДРІБНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
§ 2. МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 12. КООПЕРАТИВНІ, АКЦІОНЕРНІ Й ОРЕНДНІ ПІДПРИЄМСТВА
§ 1. КООПЕРАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
§ 2. АКЦІОНЕРНІ ПІДПРИЄМСТВА
§ 3. ОРЕНДНІ ПІДПРИЄМСТВА

Глава 13. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЙОГО РОЗВИТКУ
§ 1. СУТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 2. ЗАТРАТИ І ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА
§ 3. ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ
Глава 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
§1. ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
§ 2. СТАНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Глава 15. МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
§ 1. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУТЬ
§ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА, ОРІЄНТОВАНОГО НА МАРКЕТИНГ
Глава 16. ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
§ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
§2. ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
§ 3. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
§ 4. ЗБУТ І РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ МАРКЕТИНГУ
§ 5. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
Глава 17. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
§ 1. СУТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
§ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТРАДИЦІЙНОГО І СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
§ 3. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЯК СИСТЕМА
Глава 18. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
§ 1. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
§ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Глава 19. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ МЕНЕДЖМЕНТУ
§ 1. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО КЕРІВНИКА
§ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
Глава 20. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РИНКОВОГО ТИПУ

§ 1. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
§ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА РИНОК
§ 3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКОВОГО ТИПУ
Глава 21. ВІДТВОРЕННЯ НА РІВНІ МАКРОЕКОНОМІКИ. ІНТЕНСИВНИЙ ТИП ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
§ 1. СУТЬ І БАГАТОГРАННІСТЬ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ
§ 2. ІНТЕНСИВНИЙ ТИП ВІДТВОРЕННЯ
§ 3. НАГРОМАДЖЕННЯ, ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
§ 4. ВІДТВОРЮВАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 5. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ПРОПОРЦІЯХ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
Глава 22. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
§ 1. СУТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й ОСНОВНІ ЕТАПИ ЙОГО РОЗВИТКУ
§ 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
§ 3. ВИВІЗ КАПІТАЛУ І МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
§ 4. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ
§ 5. МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
§ 6. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
Глава 23. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§ 1. СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У
СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ
§ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УКРАЇНИ: СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
§ 3. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИПЕРЕДМОВА
Цей підручник підготовлений на основі лекційного курсу, що читається протягом останніх років викладачами кафедри економіки природничих факультетів Київського університету імені Тараса
Шевченка. За своєю побудовою, змістом і методологічними принципами викладення матеріалу він відрізняється від аналогічних навчально‐методичних праць, опублікованих раніше. Зокрема, в тлумаченні корінних проблем економічного розвитку автори намагалися позбавитися формалізму, надмірної затеоретизованості, суб'єктивізму та апологетично‐коментаторського стилю.
Сьогоднішні розробки економічної теорії мають бути науково обґрунтованими. Вони не повинні визначатися гаслами пропагандистського характеру чи суб'єктивними інтересами окремих осіб або навіть партій, а випливати з реальних завдань побудови незалежної економіки України на базі вивчення та узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки. Тому при підготовці підручника автори виходили з таких позицій: по‐перше, нині читання курсу економічної теорії має бути цілком підпорядковане з'ясуванню проблем ринкової економіки, закономірностей її розвитку, діалектики суперечностей, методів регулювання; по‐друге, зміст лекційних і практичних занять має відповідати передовим світовим досягненням у розвитку загальної економічної теорії. З цією метою підручник включає найважливіші теми, проблеми, спецкурси, які вивчаються у провідних зарубіжних вузах; по‐третє, весь навчальний процес мусить бути підпорядкований діяльності майбутнього фахівця, має дати йому необхідну орієнтацію, знання стосовно того, як краще, де, за яких форм господарювання він зможе знайти застосування своїй спеціальності й використати одержані у вищому навчальному закладі знання. Йдеться про те, що, вивчаючи фахові дисципліни, студент формується як майбутній спеціаліст, а засвоюючи курс економіки, він одержує орієнтацію щодо можливостей ефективної реалізації свого хисту, здібностей і набутої професії.
Підручник складається з двох частин. У першій ‐ розкриваються предмет курсу "Основи економічної теорії", цілі та функції даної науки, відмітні особливості від "Економіксу" і марксистської політекономії, методи загальних економічних досліджень, суть суспільного виробництва та його складові частини, система відносин власності, принципи і форми розподілу чистого продукту, формування доходів населення, стан і перспективи розвитку економіки України та ін.
Значна увага приділена висвітленню основних рис ринкової економіки. Зокрема, дана характеристика ринку та його інфраструктури, розкриті головні категорії товарного виробництва, обґрунтовані закономірності функціонування фінансово‐кредитної системи в умовах переходу до ринкової економіки, закони грошового обігу, методи регулювання інфляційного процесу, простежується
історичний досвід становлення українських грошей. Здійснено аналіз розв'язання проблем конвертованості валюти й основ сучасного механізму біржових угод.
У другій частині підручника увага акцентується на висвітленні питань розвитку підприємництва в
Україні, маркетингових методів господарювання, менеджменту як наукової системи управління.
Завершується він аналізом тенденцій розвитку світового господарства, проблем відтворення та
інтеграції економіки України у світовий ринок.


§1. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"
Економіка як наука
Вивчення кожної науки починається з визначення її предмета, тобто з того кола питань, які вона досліджує, з'ясування цілей, які вона переслідує, і методів, які використовує. Отже, головним ; завданням даної теми є визначення: а) предмета курсу "Основи економічної теорії"; б) цілей і функцій даної науки; в) загальних методів економічних досліджень. Вперше поняття "економіка" ввів грецький мислитель
Арістотель (III ст. до н. е.).
Описуючи організацію господарства в маєтку рабовласника, він фактично обґрунтував суть економіки як науки про домашнє господарство: грецьке "ойкос" означає дім, господарство, "номос" ‐ вчення, закон. Проте економіка як наука, як систематизоване знання про суть господарської діяльності виникла лише в ХУП‐ХУШ ст., тобто в період становлення капіталізму.
Щоб з'ясувати предмет даної науки, необхідно розкрити суть принаймні двох найважливіших категорій: "економіка" та "економічна теорія". При цьому слід зауважити, що теорія ‐ це форма наукового пізнання, яке дає уявлення про певну об'єктивну дійсність як цілісну систему. Отже, економічна теорія має бути наукою про економіку як цілісну систему, в якій усе пов'язане, взаємозумовлене й субординоване.
В економічній літературі даються різні тлумачення поняття економіки як науки. Нагадаємо деякі найвідоміші з них: економіка ‐ наука про виробничу діяльність та обмін її результатами між людьми; економіка вивчає рух економічного життя ‐ тенденції в розвитку цін, виробництва, безробіття тощо. У міру вивчення цих явищ вона допомагає виробити політику, реалізуючи яку уряд може впливати на економічне життя; економіка ‐ наука вибору. Вона вивчає, як люди вибирають спосіб використання обмежених виробничих ресурсів (землі, праці, обладнання, технічних знань) для виготовлення різних товарів і розподілу їх між різними членами суспільства; економіка вивчає, яким чином людина здійснює організацію виробництва і споживання; економіка вивчає гроші, капітал, його форми й багатство. Жодне визначення не можна відхилити, оскільки у кожному з них відбивається певна сторона економічних відносин, хоч і не охоплюється повністю вся система. Водночас усі вони свідчать про те, що економіка безпосередньо пов'язана з виробництвом, зі створенням матеріальних і духовних благ.
Як відомо, суспільне виробництво має дві сторони: технічну й суспільну. Технічну виражають продуктивні сили, а суспільну ‐ виробничі відносини. Детальну характеристику продуктивних сил ми розглянемо пізніше. Зараз же зазначимо, що вони складаються з двох основних частин: засобів виробництва і трудових ресурсів, які приводять їх у рух, тобто використовують для створення матеріальних і духовних благ. Продуктивні сили виражають відносини "людина ‐ природа". Ці відносини вивчаються природничими й технічними науками.
Виробничі відносини
З приводу виробництва складаються насамперед відносини "людина ‐ людина". Це ‐ виробничі відносини. Вони виражають ті суспільно‐економічні стосунки, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних і духовних благ.

Дана система відносин найповніше відбиває соціальну сторону економіки, тобто її соціальні засади.
Вона показує:
1) хто володіє економічною владою, тобто привласнює засоби виробництва ‐ вирішальні умови господарської діяльності;
2) як, за яких суспільних умов і скільки трудівник працює на себе та на інших членів суспільства;
3) кому дістаються продукти праці виробника, тобто хто привласнює результати виробництва.
Вивчення соціально‐економічних відносин має надзвичайно важливе значення, тому що ми при цьому дізнаємося, чи підпорядкована економічна діяльність інтересам народу, наскільки соціальне справедливий даний соціально‐економічний лад тощо.
У господарстві кожної країни є також відносини, які можна представити як "виробництво ‐ виробництво". Вони виникають у процесі обміну засобами виробництва, трудової діяльності, кооперації праці, фінансових ресурсів тощо. Ці економічні відносини стосуються організації виробництва, тому їх називають, організаційно‐економічними. Система даних відносин фактично охоплює весь господарський механізм, за допомогою якого здійснюється управління народним господарством.
В сукупності організаційно‐економічних відносин розрізняють конкретно‐економічні та загальні організаційно‐економічні відносини. Конкретно‐економічні відносини ‐ це господарський механізм окремих галузей (промисловості, будівництва, сільського господарства тощо). У кожній з них він має свої особливості і вивчається безпосередньо конкретно‐економічними науками.
Загальні організаційно‐економічні відносини ‐ сукупність форм і методів господарювання, властивих усім галузям народного господарства, тобто економіці у цілому. Це, наприклад, ринкова система організації виробництва, підприємництво, маркетинг, фінанси й кредит тощо. Загальногосподарські відносини не можуть бути охоплені окремими конкретно‐економічними дисциплінами. Вони вивчаються наукою, яка називається економічною теорією.
Предмет курсу "Основи економічної теорії"
Таким чином, економічна теорія вивчає: а) соціально‐економічні відносини; б) загальні організаційно‐економічні відносини.
Соціально‐економічні відносини ‐ це ті відносини, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних і духовних благ, їхню основу, ядро становлять відносини власності на засоби виробництва і виготовлений продукт.
Загальні організаційно‐економічні відносини являють собою певну систему господарського механізму, а саме: систему форм і методів суспільної організації і регулювання народного господарства.
Названі групи економічних відносин тісно між собою пов'язані. Завдання економічної теорії полягає в тому, щоб з'ясувати існуючі тут причинно‐наслідкові зв'язки, закони й закономірності, які характеризують функціонування цих відносин як цілісної, логічно зумовленої економічної системи.
Предмет "Основи економічної теорії" відрізняється від "Економіксу" і курсу марксистської "Політичної економії".
Предмет "Економіксу"
У підручнику П. Самуельсона і В. Нордхауса "Економікс" дається таке визначення предмета: економіко ‐ це наука про те, як люди і суспільство вибирають спосіб використання обмежених
ресурсів для того, щоб виробити різноманітні товари й розподілити їх сьогодні або в майбутньому для споживання різних індивідів і груп суспільства.
З цього визначення видно, що економікс зосереджує свою увагу на вивченні організаційно‐
економічних відносин, зокрема тих принципів і моделей, які визначають логіку функціонування ринкової економічної системи на мікро‐ і макрорівнях.
Класики буржуазної політичної економії по‐іншому трактували свій предмет дослідження. Вони вважали, що економічна наука має вивчати виробництво, розподіл, обмін і споживання благ і послуг, причому з точки зору не лише майнових зв'язків, а й суспільних відносин між людьми, особливо в галузі розподілу. Неупереджений, строго науковий підхід до досліджень дав змогу А. Сміту й Д.
Рікардо проникнути в таємниці походження багатства в капіталістичному суспільстві. Вони виявили, що прибуток капіталістів утілює неоплачену працю найманих робітників. Д. Рікардо відкрив економічний закон, який виражає співвідношення між оплаченою працею (заробітною платою робітників) і неоплаченою (прибутком капіталіста). Згідно з цим законом прибуток "буде високим або низьким в тій самій пропорції, в якій буде низька або висока заробітна плата".
Звичайно, подібні дослідження не були в інтересах буржуазії. З 40‐х років XIX ст., коли робітники повели рішучу боротьбу за свої соціальні права, буржуазні економісти перестали вивчати властиві капіталістичному способу виробництва суспільні відносини й зосередили увагу на дослідженні організаційно‐господарських зв'язків. Тут вони досягли значних успіхів, широко використовуючи математику й статистику для з'ясування складних господарських процесів. Багатьом західним економістам (особливо спеціалістам з економіко‐математичних методів аналізу) були присвоєні
Нобелівські премії з економічних наук. Серед них, зокрема, американські вчені Пол Самуельсон,
Василь Леонтьєв, Мілтон Фрідмен, англійський дослідник Фрідріх фон Хайєк, французький ‐ Моріс
Алле та ін.
Предмет марксистської політекономії
Предметом марксистсько‐ленінської політичної економії є переважно соціально‐економічні відносини. Марксистський напрям в економічній науці виходить з того, що в реальному житті не існує виробництва взагалі, що в кожну історичну епоху розвиваються певні способи виробництва, характерні особливості яких визначаються специфічними соціально‐економічними відносинами.
Отже, щоб з'ясувати суть того чи іншого способу виробництва, необхідно розкрити властиву саме йому специфічну систему соціально‐економічних відносин.
Така система досліджень, безумовно, мала певні позитивні результати. Саме К. Маркс дав геніальну характеристику капіталізму домонополістичного періоду і виробив ряд методологічних принципів аналізу суспільно‐економічної системи.
Не виникає сумніву, наприклад, у тому, що для виявлення в суспільстві експлуатації і визначення її ступеня необхідно використати марксистську методологію аналізу.
Водночас марксистська політична економія має істотні недоліки.
1. Вона ігнорує конкретну господарську практику, тому виявляється надто затеоретизованою. Наука, яка намагається сформулювати якісь теоретичні положення, що не мають нічого спільного з конкретною господарською практикою, нікому не потрібна.
Крім того, марксистська політекономія фактично ухилялася від аналізу тих форм і методів господарювання, без яких не може розвиватися суспільство шляхом цивілізації. Зокрема, такі прогресивні сучасні форми організації економіки, як підприємництво, маркетинг, менеджмент, не лише не вивчалися, а навіть представлялися як ворожі, не сумісні з соціалізмом. Тому не випадково, що в галузі організації економіки ми дуже відстаємо від західних країн.

2. Предмет марксистської політекономії був також занадто ідеологізований; політекономи, як і інші суспільствознавці, нерідко лише обґрунтовували і коментували партійні рішення, замість того щоб проводити об'єктивні наукові дослідження. Крім того, акцентуючи увагу на специфічних явищах, властивих тій чи іншій формації, вони ігнорували те загальнолюдське, загальноекономічне, що вироблене людством. Фактично марксистська політекономія протиставляла себе світовій економічній думці, що завдавало їй величезної шкоди. В умовах командно‐адміністративної системи марксистська політична економія стала догматичною й апологетичною.
Таким чином, предмет курсу "Основи економічної теорії" за своїм економічним змістом відрізняється як від "Економікса", так і від марксистської політичної економії. В ньому дається комплексний аналіз соціально‐економічних і організаційно‐економічних відносин. При цьому виключається апологетика будь‐якого економічного ладу, характеризуються позитивні й негативні сторони кожного історично визначеного способу виробництва. Крім того, при розгляді різних типів господарювання основна увага приділяється загальним економічним структурам. У результаті вимальовується бачення загальнолюдських цінностей економічної культури, на котрих ґрунтуються прогресивні способи виробництва. Одночасно виявляються особливості різних історичних видів економічних відносин.
Головним мірилом науковості, обгрунтованості висловлених у навчальному курсі теоретичних положень має бути їхня відповідність реальному життю, об'єктивній дійсності. З цих позицій і розглянемо цілі і функції економічної теорії.
§ 2. ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Формування економічного мислення
Головна мета, а отже, і функція економічної теорії полягає в тому, щоб дати відповідь на кардинальні економічні питання, які цікавлять усіх членів суспільства.
В нинішніх умовах переходу до ринку люди насамперед хочуть знати: що собою представляє ринкова економіка, як вона функціонує, чим обумовлюються притаманні їй піднесення й спади національного виробництва, інфляція і безробіття, які заходи впливають на рівні споживання та інвестицій, на курси гривні і торговельні баланси, заробітну плату і ціни, в чому полягає суть монетарної і фіскальної політик, яким має бути обсяг грошової маси в обігу, як формується бюджет, процентна ставка, що таке державний борг та ін.?
Ділових і підприємливих людей хвилюють питання: в яких межах і формах провадитиметься подальше законодавче забезпечення і державне регулювання підприємницької діяльності, які основні принципи цієї форми господарювання та найважливіші чинники, що визначають логіку її функціонування?
Не байдужі людям і проблеми міжнародного характеру; їх, зокрема, цікавить: який рівень життя в
інших країнах світу, чим пояснюється існуюча тут різниця; яка господарська система краща, тобто забезпечує більший ефект і краще слугує людині; що являє собою, наприклад, "шведська модель суспільного розвитку"; для чого здійснюється економічна інтеграція в західноєвропейських країнах тощо. Сьогодні в Україні також постає чимало питань, що стосуються економічних відносин між суверенними державами, структурної перебудови економіки, інтеграції України в світове господарство й багато інших.
Переконливо відповісти на такі запитання неможливо без глибокого й системного вивчення економічної теорії.
Важливим завданням економічної теорії є формування наукового економічного мислення. Це завдання науки ще називають пізнавальною функцією. Суть її полягає в тому, щоб глибоко і всебічно вивчати виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ і послуг протягом усієї історії людського суспільства, виявляти закони й тенденції економічного прогресу.

Щоб розкрити значення даної функції, наведемо такий приклад. Не будучи спеціалістом, скажімо, у галузі чорної металургії, людина не стане розмірковувати про якість різних марок сталі або про переваги конверторного способу виплавки металу. Інша справа ‐ економіка. Тут кожний з дитинства щось пізнає й постійно розширює свій кругозір. У результаті формується те, що називається буденним економічним мисленням.
Така форма мислення не є науковою. Вона ґрунтується на окремих поверхових і однобічних відомостях про економіку.
Тому часто те, що здавалося б абсолютно істинним, насправді при детальному дослідженні, за висловом лауреата Нобелівської премії П. Самуельсона, перетворюється в абсолютну безглуздість. На буденне мислення часто впливають такі фактори, як традиції, звичаї, натура людини та ін. Якщо, наприклад, перед будь‐якою аудиторією поставити досить прості запитання про вигідність кооперативів для народного господарства або про доцільність будівництва нафтового терміналу в
Одесі, то у відповідь почуємо різноманітні судження, які відіб'ють суть власної життєвої позиції учасників дискусії, їхні нахили та устремління.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал