Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності «фінанси І кредит» Зміст програми практики на підприємстві чи іншій виробничій організаціїСкачати 145.29 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір145.29 Kb.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
1. Зміст програми практики на підприємстві чи іншій виробничій організації

Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики:

1. Загальна характеристика підприємства:

- основні ідентифікаційні ознаки підприємства як юридичної особи (назва, дата створення, форма власності, приналежність до галузі, характеристика видів діяльності).


2. Порядок створення та реєстрації підприємства:

- статут підприємства, його коротка характеристика та порядок розробки. (Додати до звіту: копію статуту підприємства);

- особливості відкриття поточного рахунку в банку, оформлення взірців підписів тощо.
3. Система управління підприємством:


 • організаційна структура підприємства: схема управління підприємством, підпорядкованість основних функціональних служб і підрозділів, характеристика функціональних обов’язків основних ланок управління підприємством. (Додати до звіту: положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб (1-2 служби чи особи));

 • виробнича структура підприємства: основні виробничі підрозділи підприємства (цехи, дільниці і т.д.), їх спеціалізація, номенклатура й асортимент продукції (послуг), що ними випускаються. (Додати до звіту: схему структури виробництва підприємства).

4. Планування та організація діяльності підприємства:

- коротка характеристика виробничого (господарського) процесу підприємства;

- порядок і практика складання технологічних карт. (Додати до звіту: технологічну карту одного виробу з поясненнями);

- особливості складання виробничої програми підприємства в номенклатурі, асортименті та обсягах;

- порядок визначення рівня виконання виробничого завдання за останні два роки в грошовому і натуральному виразі;

- аналіз трудомісткості виробництва продукції та якості продукції. (Додати до звіту: звітність про випуск продукції за останні 2 роки);

- порядок складання планів підприємства щодо виробництва нових видів продукції, застосування новітніх технологій з виробництва;

- порядок складання бізнес-планів;
5. Персонал підприємства:

- рівень забезпечення підприємства робочою силою;

- аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві за останні два роки (чисельність працюючих, продуктивність праці, заробітна плата і т.д.);

- аналіз співвідношення темпів росту виробництва продукції та середньої зарплати на підприємстві за останні 2 роки.


6. Організація оплати праці на підприємстві:

- система та основні форми оплати праці та форми стимулювання праці, які використовуються на підприємстві;

- порядок розрахунку норм виробітку і розцінок для працівників підприємства.
7. Соціальна діяльність підприємства:

- основні заходи, які проводяться підприємством стосовно планування соціального розвитку підприємства: забезпечення належних умов праці, побуту та проживання працівників, медичного обслуговування тощо;

- основні проблеми соціального захисту працівників підприємства.
8. Основні засоби підприємства:

- склад і структура необоротних активів підприємства за останні 2 роки;

- види обладнання та інші основні засоби, що використовуються у господарському процесі підприємства;

- аналіз термінів експлуатації та ступінь зносу основних засобів підприємства;

- методи нарахування амортизації, що використовуються на підприємстві;

- аналіз основних показників стану й ефективності використання основних виробничих фондів, які розраховуються на підприємстві.

- джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.
9. Оборотні активи підприємства:

- склад і структура оборотних активів підприємства;

- перелік постачальників сировини і матеріалів для підприємства;

- порядок визначення потреби в оборотних коштах на підприємстві та розрахунку нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, для створення запасів готової продукції та ін.;

- розрахунок показників стану та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві та здійснити їх аналіз за останні 2 роки;

- основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів, що можуть бути використані підприємством.


10. Витрати підприємства:

- склад і структура витрат підприємства;

- аналіз постійних та змінних витрат підприємства;

- склад і структура прямих та накладних витрат підприємства;

- аналіз динаміки адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат підприємства;

- порядок розрахунку собівартості продукції на прикладі 2 – 3 виробів, характеристика структури собівартості продукції підприємства;

- аналіз рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства за останні 2 роки;

- порядок визначення цін на продукцію підприємства, аналіз динаміки рівня цін на підприємстві.


11. Доходи підприємства:

- види доходів підприємства, їх характеристика;

- порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції підприємства, провести аналіз обсягів виручки від реалізації продукції, описати фактори, що на неї впливають.
12. Фінансові результати діяльності підприємства:

- порядок формування прибутку підприємства, аналіз його динаміки за останні 2 роки;

- факторний аналіз прибутку підприємства, описати виявлені резерви зростання загальної величини прибутку підприємства;

- аналіз основних показників рентабельності діяльності підприємства за останні 2 роки;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності підприємства;

- механізм розподілу та використання чистого прибутку;

- характеристика фондів та резервів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку, порядок їх використання.
13. Система оподаткування підприємства:

- основні види податків та обов’язкових відрахувань до державних цільових фондів, які сплачує підприємство;

- особливості справляння податків і обов’язкових зборів підприємством (ставки, терміни сплати, розрахунок бази оподаткування, пільги);

- оцінка рівня податкового навантаження підприємства за останні 2 роки.


14. Порядок грошових розрахунків підприємства:

- порядок проведення касових операцій на підприємстві;

- система та форми безготівкових розрахунків, які використовуються підприємством;

- порядок відкриття та види рахунків підприємства в банках.

- аналіз практики дотримання підприємством розрахунково-платіжної дисципліни.
15. Практика складання фінансової звітності на підприємстві:

- склад фінансової звітності підприємства;

- порядок складання балансу підприємства, звіту про фінансові результати, про власний капітал, про рух грошових коштів. (Додати до звіту: копії фінансових звітів за 2 роки);

- загальний аналіз даних фінансової звітності підприємства.


16. Оцінка фінансового стану підприємства:

- опис інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану на підприємстві;

- основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства за даними фінансової звітності, їх аналіз (розрахувати основні фінансові показники та провести їх аналіз щодо бази практики за останні 2 роки);

- пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства-бази практики.


17. Техніко-економічні показники підприємства за останні два роки вказати у таблиці, поданій у додатку Б.

У документальну частину звіту про проходження виробничої практики на підприємстві необхідно подати такі документи: 1. Копію статуту чи іншого статутного документу, яким керується підприємство у своїй діяльності.

 2. Схеми виробничої та організаційної структури підприємства.

 3. Копію Положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб (1-2 служби чи особи).

 4. Звіт про виробництво продукції (№1-П).

 5. Копія бізнес-плану чи іншого плану діяльності підприємства.

 6. Технологічну карту одного виробу.

 7. Копію Положення про оплату праці і матеріальне стимулювання працівників підприємства.

 8. Звіти про використання праці і оплату праці.

 9. Звіт про рух, стан і використання основних засобів.

 10. Калькуляцію собівартості на 2 – 3 вироби.

 11. Розрахункові документи (платіжне доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги-доручення).

 12. Баланс підприємства.

 13. Звіт про фінансові результати.

 14. Звіт про власний капітал.

 15. Звіт про рух грошових коштів.

 16. Додатки до фінансової звітності.2. Зміст програми виробничої практики у банківських установах

1. Загальне знайомство з базою практики – банком.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- дослідити історію становлення та розвитку банку, місію та стратегічні цілі банку;


 • визначити види операцій, які має право виконувати банк згідно з ліцензіями;

 • проаналізувати структуру та галузеву приналежність основної клієнтури банку;

 • проаналізувати структуру основних послуг, які фактично надаються банком;

- дати характеристику управлінської та організаційної структури банку;

- описати основні завдання і функції структурних підрозділів банку;

- дати характеристику системи внутрішнього контролю в банку.

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:


 1. Схеми організаційної структури банку (схема структури управління банку, функціональна схема окремих структурних підрозділів банку).

Додатки: примірник статуту та інших установчих документів банку-бази практики.

2. Розрахунково-касові операції банку

2.1. Операції за поточними рахунками клієнтів-підприємств.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- охарактеризувати порядок відкриття, ведення та закриття поточних рахунків у національній та іноземній валютах;

- визначити документи, необхідні для відкриття рахунку в банку;

- визначити основні форми безготівкових розрахунків, що застосовуються в банку, та охарактеризувати порядок здійснення розрахунків ними;

- охарактеризувати вимоги до оформлення розрахункових документів та порядок приймання документів банком;

- проаналізувати тарифи банку на розрахункове обслуговування своїх клієнтів-суб’єктів господарювання;


 • визначити види платіжних систем, з якими працює банк;

 • охарактеризувати організацію розрахунків з використанням банківських платіжних карток;

 • проаналізувати тарифи банку за проведення операцій з платіжними картками;

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Зразок заповненої заяви на відкриття рахунку підприємством.

Зразок картки зі зразками підписів і відбитком печатки.

Зразок заповненого договору банківського рахунку.

Зразок заповненого платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, меморіального ордеру.

Зразок заповненої заяви на отримання розрахункової чекової книжки підприємством.

Зразок заповненої заяви підприємства на акредитив.

Зразок заповненого договору про відкриття карткового рахунку клієнтом-підприємством.

Заповнені бланки інших документів, що додатково використовуються банком-базою практики для здійснення операцій за іншими рахунками клієнтів.

2.2. Касові операції

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно: • дати загальну характеристику касових операцій; визначити види і порядок оформлення касових документів;

 • описати порядок видачі готівки клієнтам,

 • описати порядок приймання готівки в касу банку від клієнтів;

 • проаналізувати тарифи банку на касове обслуговування.

 • охарактеризувати конверсійні та обмінні операції з іноземною валютою, порядок їх оформлення.

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Зразок заповненого повідомлення підприємства-клієнта банку про отримання готівки для підкріплення; заповнений прибутковий та видатковий касовий ордер.

Зразок заяви на переказ коштів.

Зразок заяви на видачу готівки.

Зразок заяви на видачу грошової чекової книжки. Заповнений грошовий чек.

Документи, якими оформлюються конверсійні та обмінні операції з іноземною валютою.

Інші додаткові документи, що використовуються банком-базою практики для здійснення касових операцій банку.
3. Депозитні операції банку

3.1. Загальна характеристика діяльності банку на ринку депозитних послуг

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно: • охарактеризувати депозитні продукти банку в національній та іноземній валютах;

 • проаналізувати процентні ставки за депозитами в національній та іноземній валютах порівняно з банками своєї групи, банками-лідерами та середньогалузевими показниками.

3.2. Механізм здійснення депозитних операцій з підприємствами

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно: • охарактеризувати порядок відкриття та ведення депозитних рахунків у національній та іноземній валютах юридичних осіб;

 • визначити документи, необхідні для відкриття рахунків;

 • визначити структуру депозитної угоди;

 • охарактеризувати умови нарахування та сплати процентів за депозитними договорами банку.

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Зразок заяви на відкриття вкладу підприємством.

Зразок заповненого договору банківського вкладу юридичними особами.
4. Кредитні операції банку

4.1. Загальна характеристика кредитної діяльності банку

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- проаналізувати види кредитів, що надає банк, та структуру кредитного портфеля банку-бази практики;

- провести аналіз процентних ставок за кредитами банку – бази практики;

- охарактеризувати основні внутрішні нормативні документи, що регулюють здійснення кредитних операцій в банку-базі практики.

4.2. Кредитні відносини банку з підприємствами-суб’єктами господарювання

- охарактеризувати порядок видачі кредитів юридичним особам;

- визначити документи, які необхідно надати банку для отримання кредиту;

- охарактеризувати методику оцінки кредитоспроможності юридичних осіб у банку;

- визначити види забезпечення, що приймає банк за кредитами юридичних осіб;

- охарактеризувати порядок нарахування та стягнення процентів;

- охарактеризувати організацію кредитного банківського моніторингу та описати основні кредитні санкції банку-бази практики;

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Заповнена заява на отримання кредиту підприємством.

Зразок техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або бізнес-плану на отримання кредиту підприємством.

Зразок заповненого кредитного договору банку з підприємством-позичальником.

Зразок заповненого договору застави (поруки, гарантії. Зразок висновку про кредитоспроможність юридичної особи (на прикладі конкретного підприємства).

Зразок висновку кредитного комітету (на конкретному прикладі).


5. Оподаткування банківської установи та його специфічні особливості.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- розглянути всі податки, збори і обов'язкові платежі, які сплачує банківська установа до бюджету та до цільових державних фондів;

- вказати об'єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку, звітні форми;

- проаналізувати стан розрахунків банку по податкових платежах.

6. Аналіз фінансових результатів діяльності банку


В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 • описати особливості формування доходів та банку;

 • проаналізувати склад та структуру прибутків банку за даними фінансової звітності за останні 2-3 роки;

 • проаналізувати рентабельність окремих банківських послуг та операцій банківської установи.

Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Форми фінансової звітності банку (звіт про фінансову діяльність (річний), звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал).3. Зміст програми виробничої практики у страхових компаніях
1. Загальна характеристика страхової компанії.

Ознайомитись із структурою страхової компанії (центральний апарат, філії, відділення). Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи страховика (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації страховика.

Охарактеризувати структуру клієнтів страхової компанії, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються страхові компанії.
2. Аналіз та характеристика страхової діяльності:


 • охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за формами проведення (обов’язкове, добровільне);

 • охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за галузями страхування (майнове; особисте; відповідальності).


3. Формування ресурсів страхової компанії.

Розглянути структуру й порядок формування власного капіталу страхової компанії в динаміці за 2-3 роки.

Проаналізувати склад і структуру залучених коштів (страхових премій) страховиків.

Проаналізувати порядок формування і розміщення страхових резервів страховика.

Провести аналіз грошових надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності страховика.
4. Аналіз фінансово-майнового стану страхової компанії.

Дати оцінку фінансових результатів діяльності страховика.

Охарактеризуйте форми фінансової звітності, в яких міститься інформація щодо показників платоспроможності страхових організацій.

Проведіть загальну оцінку фінансового стану страховика.

Ознайомитись з порядком оподаткування доходів (прибутку) страхової компанії.


 1. Система оплати праці працівників страхової компанії.

 • порядок оплати праці штатних працівників;

 • умови виплати комісійної винагороди страховим агентам, іншим посередникам та працівникам.
 1. Порядок і правила проведення різних видів страхування: розробка, прийняття, затвердження.

Ознайомитись з процесом ліцензування страхових послуг.

Ознайомитися з технічними описами страхових програм (продуктів).

Вивчити порядок розробки та затвердження правил страхування на прикладі певного виду страхування.

Вивчити порядок укладання та ведення страхового договору, його структуру.Ознайомитись з порядком оформлення пакету документів у разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування (страхової суми, виплати).
Рекомендований перелік додатків звіту:

 • правила страхування за видами страхування (зразки);

 • зразки договорів на страхування майна, особисте страхування, відповідальності та ін.;

 • пакет документів, що оформляться страховиком і страхувальником після страхового випадку (заява страхувальника, акт про страховий випадок, експертні висновки, інші підтверджуючі документи);

 • форми фінансової звітності страховика: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про доходи і витрати страховика та ін.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал