Орієнтовні питання для складання характеристики класуСкачати 50.09 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір50.09 Kb.
Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати Орієнтовні питання для складання характеристики класу.

Орієнтовні питання для складання характеристики класу

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців

II. Соціально-психологічні особливості учнів

1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, това¬риші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в цілому.

3. Участь у гуртковій роботі.

4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з батьками, їх ставлення до школи.

5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

6. Рівень вихованості учнів класу.

III. Особистісні риси учнів класу

1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка.

3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості тем¬пераменту, моральні якості.

4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

IV. Пізнавальні особливості учнів класу

1. Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви.

2. Рівень інтелектуального розвитку.

V. Участь батьків у житті класу, школи

VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямову¬ватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на характе¬ристики класу)

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу

1.Загальні відомості про клас: склад учнів за ві¬ком, статтю; біографія класу, його традиції; загальна характеристика успішності та навчальної дисциплі¬ни; зв'язки класу з іншими групами і колективами.

Соціально-психологічні параметри сім‘ї - повна, одно чи багатопоколінна сім’я; гармонійність внутрішньо сімейних стосунків; за стилем родинного спілкування (авторитарні, демокра¬тичні чи конфліктні сім'ї); за характером ставлення до дитини (зацікавлені, турботливі, тривожні, відчужені, безконтрольні тощо).

2. Спрямованість класного колективу: мета і мотиви основних видів колективної діяльнос¬ті, характеристика моральної атмосфери у класі:

а) навчальна діяльність (рівень загального роз¬витку учнів, широта інтересів, кругозір); вимоги до навчальної діяльності з боку активу і учнів один до одного; негативні та позитивні прояви взаємодії в навчальній роботі (взаємодопомога або списуван¬ня, підказування тощо);

б) групова діяльність (суспільно корисна праця та її місце в житті колективу, види праці і характер її виконання, прояв дисципліни і свідомості в праці);

в) громадська діяльність класу; громадська думка; г) інші види діяльності (інтерес у класі до мисте¬цтва, літератури, спорту; відвідування театрів, участь у лекціях, диспутах, конференціях, обговорення кі¬нофільмів тощо).

3. Характер взаємин у колективі: що лежить в основі взаємин у колективі (характер зв’язків у колективі, де дружать, місце проживання, спільна діяльність, інтереси, місце за партою); як ставляться учні один до одного, система їх взаємини (повага, ввічливість, чуйність, поступливість, взаємодопомо¬га); загальні інтереси, прагнення бути разом у позаурочний час; взаємини між хлопчиками і дівчатками; найавторитетніші учні в класі, кого діти нехтують або не помічають у своєму класі і чому, ставлення класу до учнів з фізичними вадами; загальні моральні нор¬ми, правила в колективі, які діти вважають за потрібне виконувати; характерні випадки порушень цих пра¬вил, їх причини та засоби впливу на порушників з бо¬ку класного керівника та учнівського колективу.

4. Коротка характеристика виборного активу класу та його діяльності, наскільки він самостійно діє. Неофіційний актив класу, його взаємини з офіційним, взаємозв’язок із шкільним парламентом.

5. Педагогічне керівництво класним колек¬тивом: вплив особистості класного керівника, вчи¬телів, батьків на колектив, ставлення класу до них, авторитет педагогів серед учнів; здійснення індиві¬дуального підходу до учнів і загальний стиль педа¬гогічного керівництва.

6. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботи (з учнями, схильними до девіантної поведінки, з обдарованими дітьми).

7. Аналіз роботи з батьками (взаємодія, результативність проведення батьківських зборів, інших видів роботи, ведення документації роботи з батьками)

Висновки: визначення рівня вихованості учнів, зростання або зміна рівня вихованості характеристика рівня розвитку класного колективу; основні недоліки в організації життя колективу, міжособистісних стосунків і шля¬хи їх подолання; можливість використання клас¬ного колективу для виховного впливу на окремих учнів; рекомендації щодо поліпшення роботи з ор¬ганізації та згуртування класного колективу, ство¬рення сприятливого психологічного мікроклімату для кожного учня.

Примітка: кожне положення психолого-педагогічних характеристик має бути підтверджене прикла¬дами на основі проведених спостережень. Основні положення нормативно – правових документів, якими слід користуватися при складання виховного плану: Закони України «Про освіту», Декларація прав дитини, державна програма патріотичного виховання населення. формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад, Концепція національного виховання, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, національна доктрина розвитку освіти, указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Складання психолого-педагогічної характеристики класу:

Програма вивчення класного колективу.

1. Загальні відомості про клас.

• Склад учнів за віком, з них скільки хлопчиків і дівчаток.

• Історія класу і його традиції.

• Загальна характеристика успішності і дисципліни.

• Відмітки неповні, неблагонадійні сім’ї.

• Зв’язки класу з іншими групами і колективами.

2. Спрямованість класу як колективу.

• Мета, зміст і мотиви основних видів колективної діяльності. Атмосфера в класі.

• Рівень загального розвитку учнів, широта інтересів. Характеристика професійних інтересів, любимі уроки класу. Позитивні і негативні прояви взаємодії і взаємодопомоги в навчальній роботі. Домінуючі мотиви учіння.

• Інтерес класу до мистецтва, літератури, спорту тощо.

3. Організаційна структура класу як колективу.

• Коротка характеристика активу класу. Вимогливість до себе та до інших, авторитетність.

• Взаємовідношення учнів з активом класу.

• Чи є у класі угрупування, які з них більш авторитетні і чому?

• Чи є у класі пасивні учні, їх характеристика? Причини пасивності.

4. Інтелектуальна єдність класу.

• Чи знаходять учні спільну мову при розв’язанні загально класних проблем?

• Як сприймаються критичні зауваження з боку учнів класу та інших учнів?

• Спостерігається критичне усвідомлення недоліків і намагання до їх виправлення?

• Загальна інтелектуальна активність класу.

5. Емоційна єдність класу.

• Емоційний тон класу: доброзичливість, симпатії, уважність, чуйність один до одного, сумісні переживання успіхів і невдач всього класу.

• Регулювання своїх емоцій.

• Загальна емоційна атмосфера класу.

6. Вольова єдність класу.

• Чи здатні учні класу до подолання труднощів і перешкод?

• Колектив класу швидко і усвідомлено виконує загально прийняте рішення.

• Чи можуть учні довго, напружено виконувати поставлену задачу і доводити її до кінця?

• Чи спостерігається в класі постійна готовність до подолань труднощів.

7. Керівництво класом як колективом.

• Вплив особистості класного керівника, вчителів на відношення в класі.

• Авторитет дорослих (класний керівник, вчителі) серед учнів класу.

• Здійснення індивідуального підходу до учнів.

Загальні висновки

Дати характеристику рівня розвитку класного колективу.Виділити позитивне і негативне в організації колективу класу.

Рекомендації щодо подальшої роботи класного керівника з класом.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал