Організація виробництваСкачати 175.48 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір175.48 Kb.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

1.Мета та завдання курсу


“Організація виробництва” є нормативною професійно орієнтованою дисципліною, яка читається для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності “Економіка підприємства”. Зокрема, дисципліна викладається для студентів IV курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою курсу “Організація виробництва” є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних основ організації сучасного промислового виробництва в ринковій економіці. Студенти мають змогу усвідомити поняття та категорії організації виробництва, з’ясувати зміст проектно-технічної підготовки виробництва та виготовлення нової конкурентноспроможної на ринку продукції. В ході викладання курсу повинні здобуватися практичні навички системного аналізу виробничих систем, структур та процесів. У слухачів курсу закріплюються уміння використовувати сучасні принципи організації виробництва, методи та способи, а також інструментарій раціональної організації виробничих систем. Дисципліна включає в себе вивчення таких питань:

- організаційні принципи побудови виробничих підрозділів підприємства як виробничої системи;

- економічно ефективна побудова виробничих процесів у просторі та часі;

- забезпечення скорочення циклу виробництва;

- організаційні умови вибору економічно ефективних технологічних процесів;

- раціональні форми організації роботи з технічної підготовки та освоєння виробництва нової продукції;

- організаційні фактори, які забезпечують підвищення якості продукції;

- прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах.

Курс також сприяє розвитку дослідницьких і організаторських здібностей у студентів щодо розробки та підготовки виробничих програм, організаційних проектів виробництва та ефективності їх реалізації. Завдання курсу полягають у вивченні студентами закономірностей організації виробництва в ринкових умовах, оптимальному поєднанні засобів виробництва, робочої сили та інших факторів виробництва з метою найбільш ефективного їх використання на промисловому підприємстві, врахуванні швидких змін, що спричиняє зовнішнє середовище.

Дисципліна “Організація виробництва” тісно пов’язана з іншими курсами, які читаються на економічних факультетах університетів. Зокрема, вона знаходиться в тісному взаємозв’язку з такими науками як “Економіка підприємства”, “Економіка праці”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент”, “Маркетинг” та інші. Курс читається після зазначених дисциплін і по суті завершує цикл дисциплін, які розглядають питання економіки, організації та управління господарською діяльністю підприємств. Разом із тим, курс значно поглиблює теоретичні знання та прививає нові практичні навички з основ організації виробництва. Загалом, вивчення дисципліни “Організація виробництва” сприятиме майбутнім фахівцям у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування, реструктуризації промислових підприємств, як виробничих системи в ринковій економіці. Саме виробництво виступає матеріальною основою для всіх інших видів економічної діяльності, тому дисципліна “Організація виробництва” передбачає висвітлення комплексу питань щодо впорядкування дій та управлінських рішень як всередині промислових підприємств так щодо зовнішнього впливу. В даному курсі розкриваються сучасні форми й методи раціональної організації виробництва та використання ресурсів підприємства.

В курсі використовується модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів, проміжні атестації, та підсумкова атестація у вигляді іспиту.
2. Зміст курсу
Розділ І. Організація виробничого процесу на підприємстві

Тема 1. Виробництво та основні принципи його організації

Характеристика виробництва. Поняття виробничої системи. Механізм функціонування виробничої системи. Виробництво як складна відкрита система. Задачі промислового підприємства ринковій економіці. Цілі та завдання виробництва. Виробнича функція підприємства та її зв’язок із фінансовою, маркетинговою та іншими. Ресурсні складові виробництва. Розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація. Загальні особливості характеристики виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, складність, різноманітність. Використання системного підходу в процесі побудови виробничих систем.

Принципи організації виробництва: пропорціональність, диференціація й комбінування, концентрація, стандартизація, спеціалізація й універсалізація, безперервність, ритмічність, паралельність, прямоточність, автоматичність. Сучасні стратегії гнучкості та мобільності виробничих систем.

Промислове підприємство: його загальна характеристика, цілі й завдання його створення, основні напрямки діяльності, виробнича діяльність. Виробнича структура підприємства та її види. Основні нормативні документи, які регулюють діяльність промислових підприємств в Україні. Майно підприємств.

Промислове підприємство як виробнича система. Класифікація промислових підприємств за наступними ознаками: характером споживання сировини, розмірами підприємства, ступенем спеціалізації, методами організації виробничого процесу, призначення готової продукції, типом виробництва, ступенем автоматизації та механізації тощо. Зовнішнє середовище промислового підприємства та об’єднання підприємств. Загальна структура промислового підприємства (органи управління, виробнича структура, обслуговуючі підрозділи).


Тема 2. Виробничий процес, його протікання у часі

Визначення виробничого процесу, його сутність, зміст та структура. Склад виробничого процесу: загальний виробничий процес, часткові виробничі процеси, стадійний процес, виробнича операція, операція переміщення, операція контролю. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Види руху предметів праці, принципи організації виробничих процесів (пропорційність, ритмічність, паралельність, неперервність). Характер виробничого процесу: аналітичні, синтетичні та прямі виробничі процеси. Масштаб виробництва.

Рухи предметів праці: послідовний, послідовно-паралельний, паралельний. Загальна тривалість процесів при кожному виді рухів предметів праці, графіки Ганта. Поняття синхронізації руху предметів праці.

Структура виробничого процесу, протікання виробничого процесу у часі, виробничий цикл. Економічне значення тривалості виробничого циклу (час технологічних операцій, час природних процесів, час перерв). Загальна характеристика виробів та готової продукції. Якісні та кількісні параметри характеристики виробів – конструкторська складність, розміри та маса, типорозміри, трудомісткість, ступень точності обробки деталей тощо.

Структура виробничого циклу. Порівняльна характеристика основного виробництва підприємств різних галузей промисловості. Фактори, що впливають на тривалість виробничого циклу – конструкторські, технологічні, організаційні. Шляхи скорочення виробничого циклу.
Тема 3. Виробнича структура промислового підприємства

Поняття виробничої структури. Системоутворюючі зв’язки при формуванні виробничої системи. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства: особливості конструкцій виробів, обсяг випуску продукції та трудомісткість її виготовлення, рівень спеціалізації та виробничий профіль підприємства, способи виготовлення продукції, технології випуску продукції.

Стадії випуску продукції: основні та допоміжні, побічні та обслуговуючі господарства, їх структура. Види виробничих структур та особливості їх застосування. Комплексна та спеціалізована виробничі структури. Види спеціалізації заводу, цехів, дільниць (предметна, технологічна, подетальна). Принципи формування цехової, безцехової та корпусної виробничих структур. Комбіновані виробничі структури.

Виробнича структура машинобудівного підприємства. Основні фактори, які забезпечують виробництво продукції світового рівня – виробничий контроль, тотальна якість, управління інформаційними потоками, профілактичне технічне обслуговування, використання міжнародних стандартів, впровадження безвідходних технологій.


Тема 4. Типи виробництва

Визначення типу організації виробництва. Вплив типів організації виробництва на виробничу структуру. Основні типи організації виробництва: одиничне, серійне, масове, їх різновиди. Рівень спеціалізації обладнання: універсальне, спеціалізоване, потокова лінія. Типи руху предметів праці.

Порівняльна техніко-економічна характеристика типів виробництва. Рівень уніфікації та стандартизації виробів при кожному типі виробництва. Залежність технічного рівня технологічних процесів від типу виробництва. Ступінь спеціалізації робочих місць.

Одиничне виробництво, його особливості. Характеристика одиничного виробництва: особливості розробки технологічної документації, кваліфікації працівників, використання універсального устаткування, тривалості виробничого циклу, собівартості продукції. Особливості керівництва випуском продукції.

Характеристика серійного виробництва та його видів: дрібносерійного, середньосерійного та крупносерійного (спеціалізація праці, уніфікація виробів, доля спеціального устаткування, частка ручної праці, централізоване оперативне керівництво виробництвом, номенклатура продукції, партія деталей).

Характеристика масового виробництва (наявність невеликої номенклатури, широке використання спеціального устаткування, детальна розробка технологічного процесу, централізоване керівництво виробництвом, низька собівартість продукції).

Комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва на прикладі промислового підприємства. Структура собівартості продукції в різних типах виробництва. Вплив типу виробництва на організаційну структуру підприємства.
Тема 5. Методи та форми організації виробництва

Сутність методів організації виробництва у часі та просторі. Чинники, які впливають на вибір методів організації виробництва. Загальне поняття про потокове виробництво. Визначення такту та ритму потокової лінії, діючого фонду роботи потокової лінії та програми планового періоду.

Різновиди потокового виробництва: неперервно-потокова та прямоточні форми виробництва. Однопредметні та багатопредметні лінії, групові та змінно-потокові лінії. Неперервна та пульсуюча форми переміщення предметів праці. Незавершене виробництво в потоковому виробництві, технологічні, транспортні та страхові запаси.

Методи синхронізації операцій. Диференціація та концентрація операцій, введення паралельних робочих місць, комбінування. Незавершене виробництво в потоковому виробництві, технологічні, транспортні та страхові запаси.

Транспортні засоби потокових ліній, їх залежність від конструкції виробу, технологічного способу його виготовлення, особливостей виробничого приміщення, де розташовані потокові лінії, класифікація основних транспортних засобів потокових ліній, визначення довжини та швидкості лінії.

Організація автоматичного виробництва, комплексна автоматизація виробництва, класифікація об’єктів автоматизації виробництва, залежність видів устаткування та кваліфікації робітників від рівня автоматизації виробництва. Гнучкі автоматизовані виробництва та автоматизовані системи.

Концентрація та спеціалізація виробництва. Комбінування виробництва. Вертикально-інтегровані форми організації виробництва в ринкових умовах (інтеграція вниз – видобування сировини, виробництво матеріалів та напівфабрикатів; інтеграція вверх – випуск кінцевої продукції, участь у розподільчо-збутовій сфері).

Вертикально-інтегровані системи виробництва в різних галузях народного господарства України. Диверсифікація виробництва. Еволюція диверсифікації виробництва. Пріоритети диверсифікації виробництва в сучасних умовах господарювання. Фактори, що визнають диверсифікований вид промислової організації. Джерела підвищення ефективності виробництва (синергія). Виробництва з повним (замкнутим) технологічним циклом. Промислова політика держави, стимулювання використання сучасних форм та методів організації виробництва.

Розділ II. Комплексна підготовка виробництва

Тема 6. Основи організації технічної підготовки виробництв

Визначення технічної підготовки виробництва. Внутрішньо та зовнішньо - заводські форми технічної підготовки виробництва. Залучення науково-дослідних інститутів та конструкторських бюро до технічної підготовки виробництва на підприємствах. Науково-дослідні роботи, розрахункові роботи, проектні та економічні роботи.

Структура апарату управління технічної підготовки виробництва на крупних, середніх та малих промислових підприємствах. Значення та наявність технічної інформації про науково-технічні досягнення в країні для технічної підготовки виробництва.

Поняття відкриття, винаходу, раціоналізаторської пропозиції. Державна охорона прав авторів винаходів та відкриття. Патентно-ліцензійна діяльність. Інтелектуальна власність. Закони України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.

Об’єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Створення об’єктів промислової власності на підприємстві. Використання об’єктів промислової власності у виробництві. Ринок ліцензій об’єктів промислової власності в Україні.


Тема 7. Організація конструкторської підготовки виробництва.

Поняття конструкторської підготовки виробництва. Визначення номенклатури продукції. Вплив номенклатури на конструкторську підготовку виробництва. Етапи конструкторської підготовки виробництва: технічне завдання, технічний проект, робочий проект. Основні види робіт та документів на кожному етапі.

Основні показники, що визначають якість та технічний рівень виробу, що конструюється, його надійність. Основи заходів, що забезпечують технологічність конструкцій: уніфікація та стандартизація. Напрямки розвитку уніфікації та стандартизації. Коефіцієнт застосування уніфікованих структурних частин виробів. Патентно-правовий захист виробів, що конструюються.

Економічний аналіз при проектуванні нових виробів: визначення собівартості нових виробів та їх порівняння із собівартістю існуючих виробів. Методи визначення економічної ефективності від упровадження нових виробів у виробництво. Способи визначення економічної ефективності при повному оновленні продукції.


Тема 8. Організація технологічної підготовки виробництва

Поняття технологічної підготовки виробництва. Залежність обсягу та ступеня деталізації технологічної підготовки виробництва від обсягу випуску виробів та типу виробництва, складності та важливості продукції, що планується до виготовлення.

Основні етапи технологічної підготовки: відпрацювання конструкції виробів та їх технологічність, розробка технологічних процесів, конструювання та виготовлення спеціального технологічного устаткування, впроваджена технологічних процесів. Основний склад робіт та документів на всіх етапах технологічної підготовки виробництва.

Поняття розрахункових, маршрутних та операційних технологічних процесів. Залежність деталізації технологічних процесів від типів виробництва.

Економічні вимоги до технологічного процесу. Шляхи забезпечення економічності: технологічна стандартизація, типізація технологічних процесів. Основні напрямки типізації технологічних процесів, визначення умов застосування нових технологічних процесів. Способи проведення економічного аналізу при проектуванні технологічних процесів: графічний та формалізований.
Тема 9. Якість продукції та організація технічного контролю

Визначення якості продукції, показників якості продукції та рівня якості продукції. Способи проведення контролю якості продукції. Методи визначення якості продукції (об’єктивний, диференційований, комплексний). Ознаки якості продукції, індекс якості продукції. Карта технічного рівня та якості продукції.

Методи забезпечення якості продукції: стандартизація та сертифікація виробів. Етапи стандартизації. Стандарти, що діють в Україні: міжнародні, державні стандарти, галузеві стандарти, стандарти підприємств. Система управління якістю продукції. Міжнародні стандарти серії ISO. Сертифікація продукції, обов’язкова та добровільна сертифікація. Міжнародні системи стандартизації та сертифікації.

Державний нагляд за якістю в Україні. Організація технічного контролю. Вхідний, операційний, приймальний контроль, загальний та вибірковий контроль.

Служби технічного контролю: відділ технічного контролю підприємства (ВТК), його структура. Стаціонарний контроль, оперативний контроль, інспекційний контроль, самоконтроль. Визначення кількості працівників ВТК. Класифікація, облік та аналіз браку продукції.
Тема 10. Основи організації технічного обслуговування виробництва

Основні функції технічного обслуговування виробництва: забезпечення цехів та робочих місць інструментом та іншими технічними засобами, обслуговування устаткування, забезпечення електроенергією та іншими видами енергетичних та електротехнічних ресурсів. Залежність цехів технічного обслуговування від особливостей та характеру основного виробництва.

Основні служби технічного обслуговування (інструментальні, ремонтно-механічні, енергетичні, транспортне господарство, їх завдання).

Спеціалізація та централізація цехів технічного обслуговування виробництва. Підвищення рівня технічного оснащення. Раціональна організація всіх технічних служб підприємства. Зарубіжний досвід технічного обслуговування виробництва. Сутність та складові виробничої інфраструктури.


Розділ ІІI. Виробнича інфраструктура підприємства

Тема 11. Організація інструментального господарства

Організація інструментального обслуговування виробництва. Завдання, склад інструментального господарства. Регулювання запасів інструменту, системи забезпечення оснащенням цехів і робочих місць. Основні задачі інструментального господарства. Забезпечення основного виробництва технологічним оснащенням та інструментом.

Класифікація оснащення за допомогою фундаментальної системи умовного позначення. Планування потреби в технологічній оснащеності. Номенклатура, визначення запасів, методи нормування оснащення. Запаси технологічного оснащення: на робочих місцях, складах. Виробництво технологічного оснащення власними силами. Центральні інструментальні склади, інструментально-роздаткові склади, їх організація та порядок роботи. Інструментальний відділ заводу, інструментальний цех експлуатації оснащення.


Тема 12. Організація ремонтного господарства

Задачі та структура ремонтного господарства підприємства. Ремонт та якісне обслуговування устаткування. Нормування та планування робіт по технічному обслуговуванню та ремонту устаткування. Міжремонтне обслуговування, планово-попереджувальний ремонт. Види ремонту: малий, середній та капітальний ремонт. Модернізація устаткування. Міжремонтний цикл, міжремонтний період. Тривалість міжремонтного циклу та періоду. Визначення категорії складності ремонту.

Система нормативів планово-попереджувального ремонтів, система періодичності ремонтів, система стандартних ремонтів. Етапи технічної підготовки ремонту: конструкторська, технологічна та матеріальні частини.

Особливості планування ремонтних робіт по ремонту та огляду устаткування, визначення кількості робітників, необхідних для виконання річного обсягу ремонтних робіт, визначення тривалості простою устаткування через ремонтні роботи. Організація ремонту устаткування: зовні - та внутрізаводська централізація ремонту, способи оплати праці працівників, що зайняті ремонтними роботами, регламентоване обслуговування устаткування.

Структура та функції відділу головного механіка. Сучасні системи експлуатаційного обслуговування й ремонту устаткування.
Тема 13. Організація внутрішньозаводського транспорту

Транспортне обслуговування виробництва. Сутність і завдання внутрішньозаводського транспортного обслуговування. Пересування вантажів між операціями, робочими місцями, дільницями, цехами, складами. Організуюча частина виробничого процесу в масовому та в автоматичному виробництві.

Залізничний, безрейковий, механічний транспорт. Внутрішньоцеховий та міжцеховий вантажопотоки, визначення та способи їх обчислення. Розрахунок вантажообігу та потреби у транспортних засобах.

Транспортний цикл, собівартість перевезення вантажів. Система та етапи планування перевезень. Маятникові, вейєрні та кільцеві маршрути перевезень. Періоди планування перевезень. Відрядна та почасово - преміальна системи оплати праці працівників внутрішньозаводського транспорту. Склад та функції транспортного відділу підприємства. Транспортна логістика на підприємстві.


Тема 14. Організація матеріально-технічного забезпечення

Форми та системи матеріально-технічного забезпечення виробництва. Визначення потреб у матеріально-технічних ресурсах. Матеріальні ресурси та їх потоки у виробничій системі. Процеси придбання та доставки підприємствам засобів та предметів праці у визначенні строки. Умови ритмічної роботи підприємства. Економія матеріальних ресурсів за допомогою раціональних та оптимальних способів їх використання. Вплив організаційних заходів.

Транзитна та складська форми забезпечення виробництва. Оперативне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами. Норми та нормування витрат матеріалів та ресурсів. Визначення потреби в матеріальних ресурсах промислового підприємства. Поточний, підготовчий та страховий запаси. Загальний запас. Оперативно-заготівельна робота на підприємстві, її планування.

Доставка матеріалів до цехів та безпосередньо на робочі місця. Функції відділу матеріально-технічного забезпечення. Централізована та децентралізована системи управління матеріально-технічним забезпеченням.

Напрямки вдосконалення матеріального обслуговування виробництва. Виробнича логістика.
Тема 15. Організація складського господарства

Характеристика складського господарства. Необхідність накопичення певних запасів матеріалів. Раціональна організація складського господарства та ефективність виробництва. Економічність матеріально-технічного забезпечення.

Ознаки класифікації складів. Класифікація складів (склади забезпечення, виробничі склади, склади, що зберігають напівфабрикати власного виробництва, збутові склади). Універсальні та спеціальні склади, центральні та цехові склади, закриті, напівзакриті, відкриті склади та форми їх розташування.

Визначення розмірів складів за показниками питомого навантаження та об’ємів. Автоматизовані склади. Оперативно-виробнича діяльність складів. Розрахунки штату персоналу складів форми їх оплати. Номенклатура складів машинобудівних заводів.


Тема 16. Організація енергозабезпечення виробництва

Головні завдання енергетичного господарства підприємства. Електросилове та теплосилове господарство. Залежність енергетичного господарства від розмірів підприємства. Структура енергетичного господарства.

Енергобаланси підприємства: перспективні, планові та звітні. Баланси по окремих видах енергії та загальний баланс. Доходна та витратна частини балансу. Статті доходної та витратної частин. Показники енергозабезпечення.

Основні напрямки раціоналізації енергоспоживання підприємства: ліквідація прямих втрат електроенергії, раціональний вибір енергоносіїв, удосконалення технологічних процесів. Служба головного енергетика підприємства.


Розділ IV. Управління виробничою системою

Тема 17. Автоматизація управління підприємством

Роль інформаційних систем в управлінні виробництвом. Визначення автоматизованої системи управління підприємством. Типи автоматизованих систем управління (АСУ) за характером об`єктів управління, за видами об`єктів управління. за рівнем автоматизації управління, за характером протікання технологічних процесів на об`єктах управління. Забезпечуючі та функціональні підсистеми АСУ. Принципи побудови АСУ. Інформаційне забезпечення АСУ, документи в АСУ, бази та банки даних.

Технічні засоби АСУ: призначення та склад, засоби збору та реєстрації даних, засоби обробки інформації. Програмно-математичне забезпечення АСУ: призначення та склад, математичні методи та моделі, мови програмування, стандартне програмно-математичне забезпечення.

Стадії створення та впровадження АСУ підприємством, способи визначення економічної ефективності АСУ.
Тема 18. Система управління промисловим підприємством

Особливості управління виробничою системою. Функції управління: планування, контроль, регулювання, облік та аналіз. Зв`язок між загальними функціями та об'єктами управління. Методи управління підприємством: правові, соціально-психологічні, адміністративні, економічні, оперативно-технічні. Механізація та автоматизація управлінських робіт. Види управлінських робіт: аналітична, розрахунково-аналітична, розрахунково-гранична, техніко-організаційна, технічна.

Апарат управління: лінійний, функціональний. Структура систем управління: лінійна, функціональна, змішана, дивізіональна, матрична, цехова, безцехова структури управління. Організаційна структура управління сучасним промисловим підприємством. Основні етапи розробки та впровадження системи управління підприємством. Визначення кількості задач у системі управління.

Соціально-психологічні питання управління. Структура трудового колективу, психологічний клімат у трудовому колективі. Соціальна роль керівника у формуванні обов'язків виробничого колективу. Керівник як організатор, фахівець, вихователь, арбітр, адміністратор. Вимоги до керівника виробничого колективу. Експертні оцінки в прийнятті управлінських рішень. Автоматизація прийняття управлінських рішень.

Планування та регулювання діяльності підприємства. Основні методи планування: техніко-економічного обґрунтування, балансові, прогнозування, моделювання, економіко-математичні. Стратегічне, середньострокове, оперативне планування. Нормативна база планування.

Виробнича програма. Плани виробництва та реалізації продукції, натуральні, умовно-натуральні та вартісні показники. Виробнича потужність підприємства: перспективна потужність, проектна виробнича потужність, діюча виробнича потужність, вхідна, вихідна та середньорічна виробнича потужність. Номінальний, режимний, робочий фонд часу діяльності підприємства. Стратегічна оцінка виробничого потенціалу. Методи визначення потреби в продукції (зниження собівартості, збільшення прибутку, збільшення ступеню використання потужності).

Основні заходи технічного розвитку та організації виробництва. Показники підвищення ефективності виробництва. Планування капітальних вкладень та капітального будівництва. Технічне переоснащення діючого підприємства, реконструкція та розширення діючого підприємства. Нове будівництво.

Задачі оперативно-календарного планування, регулювання виробництва, диспетчерський контроль на підприємствах з одиничним, серійним та масовим типами виробництва.


Література
1. Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ С.Д. Ильянкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горбовцов и др.; Под ред. С.Д. Ильянковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 г.

2. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2001г.,- 672 с.

3. Кожекин Т..Я., Синица Л.М. Организация производства. - Минск. ИП “Экоперспективы” 1998 г.

4. Нестерчук В.П. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб. / Нестерчук В.П., Здутов А.А., Нестерчук О.В.; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем менеджменту і бізнесу. — Умань, 2000. — 91 с.:

5. Організація виробництва: Конспект лекцій для студ. екон. спец. /Тельнов А.С., Мороз В.С.; Технол. ун-т Поділля. — 2-е вид., допов.. — Хмельницький, 2002. — 141 с.

6. Онищенко В. та ін. Організація виробництва. К. В-во “Лібра”, 2003. – 336с.

7. Ліпич Л.Г. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ліпич Л.Г., Морохова В.О., Московчук А.Т.;— Луцьк: РВВ Луцьк. держ. техн. ун-ту, 2002. — 253 с.:

8. Економіка підприємства: Підруч. для студентів екон. вузів і фак.: В 2 т. / Київ. держ. екон. ун-т; За ред. С.Ф. Покропивного.. — К.: Хвиля-Прес, 19959. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П.; За ред. А.В.Шегди; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Знання-Прес, 2001. — 334 с.

10. Баюра Д.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Організація виробництва” для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Економіка підприємства”. - К.- Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003.-36 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал