Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпкСторінка4/20
Дата конвертації12.12.2016
Розмір4.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Таблиця 6 Організаційно-структурна схема методичного супроводу діяльності працівників ПС

Рівень

Організаційна структура

Основні завдання

Напрям, вид діяльності

Форми роботи

ІІІ рівень

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

науково-методичне забезпечення психологічної служби системи

освіти України;

розробка методичних вимог до змісту діяльності психологічної

служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробокРобота з керівниками обласних центрів практичної психології, методистами центрів;

Організація всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, масових публічних заходів, розрахованих на всіх працівників психологічної служби.Науково-практичні заходи (конференція, семінар)

Публічні, презентаційні заходи (фестивалі, конкурси, дні психолога, психологічної служби тощо)ІІ рівень

Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські

участь в організації підвищення кваліфікації

спеціалістів психологічної служби, їх атестації та професійного

зростання, кадровому забезпеченні психологічної служби;

організація діяльності методичних об'єднань практичних

психологів і соціальних педагогів.


робота з методистами з психологічної служби (методоб’єднання, наради, семінари);

організація обласних науково-практичних заходів (конференції, семінари);

організація масових, публічних заходів (фестивалі, конкурси, дні психолога, служби тощо)


МО методистів з психологічної служби області

МО практичних психологів і соціальних педагогів спеціалізованих НЗ

Науково-практичні заходи (конференція, семінар)

Публічні, презентаційні заходи (фестивалі, конкурси, дні психолога, психологічної служби тощо)І рівень

Районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри), методисти

створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу (управління) освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.організація та методичний супровід профільних методичних об’єднань (практичні психологи, соціальні педагоги);

забезпечення в рамках функціонування методоб’єднань організації проблемних, навчальних, практичних семінарів, тренінгів для окремих категорій фахівців (школа молодого спеціаліста, школа обміну досвідом);

організація індивідуальної консультативної роботи (супервізія, тьюторство, наставництво тощо);


МО практичних психологів району із секційним поділом (за типом навчального закладу)

МО соціальних педагогів району із секційним поділом (за типом навчального закладу)

Навчальні, практичні, методичні семінари, тренінги, майстер-класи,

Школа молодого спеціаліста,

супервізійна група, творчі, проблемні групи
Вирішення завдань оптимізації методичного супроводу актуалізувало питання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації. Проблеми оновлення змісту, форм і методів в однаковій мірі стосується як курсової так і міжкурсової підготовки фахівців. Аналіз тематики програм курсової підготовки практичних психологів, соціальних педагогів демонструє доволі вузький перелік тем, обмежений загальними, подекуди абстрактними темами, що не мають зв’язку із реальними проблемами фахівців, не витримує критики й застосування застарілих форм і методів.

Окремо в нашому дослідженні розглядались питання між курсової підготовки, організаторами якої виступають обласні центри практичної психології, методисти психологічної служби. Аналіз планів та звітів областей презентує яскраву палітру використання форм і методів між курсової підготовки. Проте, практика показує, що інколи для забезпечення певних конкретних завдань професійного розвитку фахівців використовуються невідповідні, відтак, неефективні методичні засоби.

Означену ситуацію можна розглядати в декількох площинах.

По-перше, вибір форм і методів здійснення методичних завдань відбувається спорадично, з огляду на типові переліки, представлені у великій кількості в методичній літературі. В результаті навчально-методичний ефект, на який розраховують організатори дорівнює, в кращому випадку, нулю. Інколи, така практика може спричинити негативні прояви у вигляді дезорієнтації фахівців щодо можливостей застосування отриманої інформації чи неможливості застосування тієї або іншої техніки, прийомів.

По-друге, низька ефективність методичного забезпечення професійного розвитку фахівців спричиняється є недостатньою розробленістю теоретичних та практичних рекомендацій щодо створення технологій, як комплексних програм підвищення кваліфікації фахівців у міжкурсовий період. Принаймні, це стосується підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти. Експериментування у цій царині безумовно мають призвести до розробки більш-менш ефективних програм. Проте, практика показує що частина експериментів на місцях не завжди виправдані з точки зору витрати часу, енергії та людських ресурсів.

По-третє, не зважаючи на велику кількість досліджень у галузі дидактики та андрагогіки, дуже часто недостатня поінформованість про дидактичні характеристики тих, або інших форм та методів, специфіку їх застосування призводить до створення еклектичних форм, на кшталт «супервізійного семінару-наради», внаслідок чого дискредитується і форма і зміст.

Зважаючи на актуальність вищезазначених проблем, метою дидактико-методичного напрямку нашого дослідження виступило формування певного єдиного понятійно-категоріального поля щодо застосування форм і методів міжкурсової підготовки фахівців психологічної служби системи освіти та розробка алгоритму добору форм і методів для вирішення тих або інших завдань професійного розвитку фахівців.

Над розробкою практичних методів, форм і способів упровадження педагогічних технологій у навчальний процес активно працюють вчені-педагоги І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, М.О. Пехота, С.О. Сисоєва, Р.С. Буревич, С.Д. Цвілік, В.В.Олійник, В.А. Семиченко

Узагальнення понятійно-категоріального поля передбачає уніфікацію понять, які використовуються в певному професійному середовищі. Аналіз науково-довідкової літератури дає можливість виокремити найбільш загальні визначення основних понять: семінар, тренінг, конференція, майстер-клас, круглий стіл.Семінар (от лат. seminarium - розсадник) - вид групових занять з певної наукової, навчально або іншої проблеми, обговорення учасниками заздалегідь підготовлених доповідей, повідомлень тощо [2]

Тренінг (от англ. train – тренувати, тренуватись). – сукупність методик та навчальних методів спрямованих на розвиток навичок (самопізнания и саморегуляції, спілкування, міжособистісної взаємодії, комунікативних та професійних вмінь)[2]

Конференція (ср.-віч. лат. conferentia - від лат. confero – збираю в одному місці) – збори, нарада представників будь-яких організацій, груп, держав, або окремих осіб для обговорення певного кола питань. [2].

Майстер-клас – демонстраційний виступ або навчання учнів Майстром. Спочатку, майстер-класи проводились в галузі вокального або хореографічного мистецтва. На відміну від відкритого уроку у школі або лекції у ВНЗ, які зазвичай є формою обміну досвідом між викладачами чи засобом оцінки їх роботи, Майстер-клас проводиться визнаним фахівцем, який має значні досягнення, власні праці, послідовників, школу тощо. [3]

Круглий стіл – обговорення певної проблеми за участі декількох рівноправних експертів під керівництвом модератора. Зазвичай, на початку учасники висловлюються у визначеному порядку, після чого переходять до вільної дискусії. Цілям круглого столу можуть бути: вияв спектру думок щодо зазначеної проблеми з різних точок зору, обговорення спірних позицій, пов’язаних із проблемою[3]

Ми пропонуємо в подальшому використовувати наведені вище поняття саме у визначеному тлумаченні.

Більшість науковців і практиків виділяють вісім основних функцій методичної роботи: аналітично-оцінювальна, адаптивна, компенсаторна, розвивальна, прогностична, інформаційно-пропагандистська, комунікативна, стимулююча. Реалізація цих функцій відбувається за допомогою відповідних форм і методів методичної роботи.

Серед організаційних форм методичної роботи виділяють: індивідуальні та колективні, традиційні та нетрадиційні.Індивідуальні форми методичної роботи – консультації, супервізійні сесії, наставництво - є складовою професійного розвитку фахівця, який здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій. Вони передбачають систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розробка проблем, пов'язаних з удосконаленням роботи, проведення експериментальних досліджень, огляд і опрацювання фахових журналів, методичної літератури та ін.

До колективних форм проведення методичної роботи відносяться: районні (міські) методичні об’єднання, методичні оперативні наради, випуск методичних бюлетенів, рекомендацій науково-практичних конференцій, інформаційні повідомлення, практичні заняття, тренінги, диспути, ділові та рольові ігри, бесіди, семінари-практикуми, школи передового педагогічного досвіду, проблемні (інноваційні) групи.До нетрадиційних форм методичної роботи належать: педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові); моделювання педагогічних ситуацій; олімпіади методичних інноваційних розробок, методичні «мости», літературні ярмарки педагогічних підручників та методичних рекомендацій, аукціон та конкурсні виставки методичних розробок проведення конкурсів «Психолог року», «Кращий кабінет». Дані форми роботи сприяють залученню працівників психологічної служби до пошукової методичної роботи, розвитку уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками, сприяють попередженню конфліктів у педагогічних колективах.

Узагальнене уявлення про форми та методи методичної роботи представлено у табл. 7.Таблиця 7. Форми та методи методичної роботи

Індивідуальні

Групові

Масові

Узагальнення досвіду

Консультація

Наставництво

Супервізія

Тьюторство

Бесіда, інтерв’ю


Лекція, семінар, колоквіум, практикум, круглий стіл, творча група (лабораторія), тренінг, ділова гра, майстер-клас, методична нарада, педагогічна майстерня

З’їзд, форум, фестиваль, конференція, виставка, презентація, професійні конкурси

Портфоліо, публікація, експертиза, моніторинг, апробація

Побудова алгоритму добору форм і методів методичного супроводу діяльності працівників психологічної служби базується на ключовому критерію, який виступає смислоутворюючим при розробці програм та планів методичної роботи. Цей критерій можна сформулювати як відповідність функцій методичної роботи та методів їх реалізації.

Аналіз змісту функцій методичної роботи та організаційних форм їх реалізації подано у табл..8

Таблиця 8. Відповідність функцій та організаційних форм методичної роботи

Функції

Зміст

Форми

Аналітично-оцінювальна

критичне осмислення існуючої педагогічної практики та особистого професійного досвіду і їх оцінювання.

Індивідуальна та групова аналітична діяльність, публічні науково-практичні заходи (конференції, семінари, круглі столи)

Адаптивна

адаптації до педагогічної професії, до змін в освіті та переборенні психологічних бар'єрів.

Тренінг, семінар-практикум

Компенсаторна

Відтворення частково втрачених знань, нарощування нових, що веде до підвищення професійної майстерності

Семінар, конференція

Розвивальна

Створення умов для розвитку особистості

Тренінг, майстер-клас

Прогностична

Полягає у формуванні прогностичних умінь, передбачити результати

Індивідуальна аналітична робота, мозковий штурм

Інформаційно-пропагандистська

Інформаційне забезпечення діяльності педпрацівників (нормативно-правові документи, наукова література, інтернет і т.п.

Нарада, інструктивно-методичний семінар, публічні заходи (виставки, форуми тощо)

Комунікативна

Сприяє безпосередньому спілкуванню педагога з колегами, науковцями

Всі групові форми, в яких передбачається безпосереднє спілкування учасників

Стимулююча

Заохочення і підтримка працівників щодо професійного розвитку

Виступи з доповідями, майстер-класи, відкриті заходи

Важливими характеристиками, які є визначальними у доборі форм і методів методичної роботи виступають прогнозована мета дії та ймовірний очікуваний результат участі в ній фахівця.

З огляду на це, наступним критерієм добору форми є «мета-результат».

Орієнтовний перелік навчальних результатів, які можна визначити, як цілі навчання пропонує Л.Панфілова: • ознайомлення: знайомство з основними поняттями та процедурами в конкретній галузі знань;

 • опанування основ: здатність переповісти, описати основні поняття та процедури;

 • оволодіння: успішне застосування основних понять та процедур в обраній предметній галузі;

 • повне опанування – майстерність: успішне застосування основних понять та процедур в обраній галузі, а також допомога іншим в опануванні та закріпленні знань та вмінь.

Ймовірні результати навчання:

 • створення цілісного уявлення про професійну та комунікативну компетентність та місце в реальній діяльності;

 • набуття на матеріалах, що імітують (репрезентують) професійну діяльність, соціального досвіду, в т.ч. міжособистісної та групової взаємодії для колективного прийняття рішень, здійснення співробітництва;

 • розвиток практичного професійного мислення;

 • формування пізнавальної мотивації, створення умов для появи особистісних психологічних установок та мотивації;

 • закріплення знань у сфері професійного спілкування, формування комунікативної компетентності;

 • вияв нових особистісних смислів спілкування та взаємодії з колегами.[5]

Американський вчений Б. Блум пропонує рівні засвоєння навчального матеріалу, що розрізняються в залежності від типу навчальних цілей: когнітивної (знання), афективної (ціннісні орієнтації) і психомоторної (рухові навички). Реалізація кожної навчальної мети здійснюється на різних рівнях засвоєння.

Зокрема, для когнітивних цілей рівнями засвоєння є: 1 — знання, 2 — розуміння, 3 — застосування, 4 — аналіз, 5 — синтез, 6 — оцінка.

Для афективних: 1 — сприйняття, 2 — реагування, 3 — засвоєння ціннісних орієнтацій, 4 — організація ціннісних орієнтацій, 5 — поширення ціннісних орієнтацій на діяльність. [6]

Аналіз найбільш розповсюджених форм навчально-методичної роботи, з огляду на вищезазначену типологію, можна представити у наступному вигляді:Таблиця 9. Класифікація форм методичної роботи

за типами навчальних цілей

Форма

Типи навчальних цілей

Семінар

Когнітивна, частково афективна

Тренінг

Афективна, частково когнітивна, психомоторна

Майстер-клас

Афективна, когнітивна

Конференція

Когнітивна, частково афективна

Круглий стіл

Когнітивна, частково афективна

Таким чином, більшість рівнів засвоєння представлено у формі тренінгу, що свідчить про її найбільшу ефективність. На нашу думку, можна скористатись таким аналітичним підходом при доборі форм навчально-методичної роботи, спрямованої на формування практичних навичок, технік, технологій.

На досягнення певних результатів мають бути спрямовані відповідні методи.

Всі методи навчання можна розподілити на дві групи, залежно від рівня активності учасників у навчальній діяльності:

Пасивні — це ті методи навчання, при яких учасники тільки слухають та дивляться (розповідь, лекція, пояснення, демонстрація).

Активні — це ті методи, при яких учасники самостійно, активно включаються у навчально-пізнавальну діяльність, які спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а насамперед на творче, продуктивне мислення. До активних методів навчання можна віднести:

ігри (сюжетно-рольові, ділові, дидактичні);

метод конкретних ситуацій (кейс-метод);

«мозкова атака»;

метод дискусії;

метод «малих груп».

Всі активні методи навчання тісно взаємопов’язані з активними формами навчання та разом утворюють технологію активного навчання. Щоб краще зрозуміти суть та функції активних методів навчання, доцільно розглянути класифікацію технологій активного навчання (Д. В. Чернилевський, Н. В. Борисова) [6]

В основу цієї класифікації автори поклали дві ознаки: наявність моделі (предмету або процесу діяльності) та наявність ролей (характер спілкування суб’єктів навчальної діяльності).

Неімітаційні технології даної класифікації не передбачають моделювання явища чи процесу, які вивчаються, активність тут досягається за рахунок використання проблемних лекцій, семінарів-дискусій з «мозковою атакою» чи без неї.

Імітаційні технології — в основі них лежить імітаційно-ігрове моделювання, тобто відтворення в умовах навчання процесів, які відбуваються в реальних конкретних ситуаціях.

Цікавою видається й класифікація методів навчання, яку запропонував А.В.Хуторський, що складається з трьох видів методів (рис.1): • евристичних методів;

 • методів продуктивного навчання;

 • системи занять, що утворені шляхом трансформації методів навчання та його різних форм.

Розглянемо характеристики окремих груп методів та прийомів навчання, їх систем за даною класифікацією, які сприяють особистісно орієнтованому творчому навчанню.

Характерними ознаками груп таких методів та прийомів навчання є: • навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальних;

 • навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного їх використання;

 • навчання в емоційно насиченому просторі. [6]

Система занять

Методи навчання

Евристичні

Продуктивні

Рис.1. Альтернативна класифікація методів навчання А.В.Хуторського

Аналізуючи форми, що було виокремлено на початку нашого дослідження, можна розробити загальну схему на базі критерію «форма – метод»:Таблиця 10. Класифікація форм методичної роботи за методами навчання

Форма

Методи навчання

Семінар

Активні

Тренінг

Активні

Майстер-клас

Пасивний

Конференція

Пасивний

Круглий стіл

Активний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал