Організація самостійної роботи студентів з дисципліни „Бюджетна діяльність суб’єктів господарювання” Самостійна робота студентів з дисципліни „Бюджетна діяльність суб’єктів господарювання”Скачати 80.12 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір80.12 Kb.
Організація самостійної роботи студентів з дисципліни „Бюджетна діяльність суб’єктів господарювання”

Самостійна робота студентів з дисципліни „Бюджетна діяльність суб’єктів господарювання” включає наступні форми:І. Обов’язкові:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів;

 • вирішення тестових завдань;

 • вирішення розрахункових завдань;

 • підготовка доповіді за обраною тематикою.

ІІ. Вибіркові:

 • аналітичний огляд наукових публікацій. Участь у колоквіумах та дискусійних клубах

 • участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 15-20 стандартних аркушів (А-4) тексту.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

Мета написання доповіді полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання доповіді дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування місцевих фінансів як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також набуває навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Підготовка доповіді включає такі етапи: вибір теми, складання плану доповіді, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання.

Літературу студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки доповіді студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Доповідь повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями роботи. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Студент за власним бажанням може запропонувати нову актуальну тему доповіді, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

За деякими темами лекції навчальним планом не передбачені. В ході самостійної роботи студенту необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу по відповідній темі, виконати навчальні завдання. За такими темами проводяться наступні форми контролю: 1. усне опитування;

 2. написання контрольних робіт (питання по темах, запланованих для самостійного вивчення, включені до завдань для перевірки знань студентів)

 3. написання доповіді за однією із запропонованих тем на вибір студента.


Оцінювання доповідей
Оцінювання доповідей проводиться за 10-ти бальною шкалою.


- 10 балів виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних поглядів на дану проблему; викладає матеріал логічно, грамотно, послідовно і самостійно.

- 5 балів виставляється за таких самих умов, що й 10 балів. Але, коли при цьому студент, у викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки, а його висновки недостатньо аргументовані.

- 0 балів виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

ЗМ 1 Теоретико-методичні основи бюджетування на підприємстві

1.

Тема: Сутність та становлення фінансового планування на підприємстві

1. Організація фінансового планування на підприємстві

2. Становлення фінансового планування в Україні в сучасних умовах

3. Види і зміст фінансових планів

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.


2.

Тема: Сутність та роль бюджетування

1. Сутність та значення бюджету підприємства

2. Роль бюджетування у прийнятті управлінських рішень. Бюджетний період. Бюджетний цикл

3. Інфраструктура бюджетного процесу. Аналітичний, обліковий, організаційний і програмно-технічні складові

4. Роль бюджетів у прийнятті фінансових рішень

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.3.

Тема: Методичні основи бюджетування на підприємстві

1. Складові бюджетування

2. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування

3. Рекомендації по складанню бюджетів витрат центрів відповідальності на плановий рік

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.


4.

Тема: Розробка організаційної та фінансової структури підприємства

1. Основи управління за центрами відповідальності

2. Типи центрів відповідальності та їх характеристика

3. Формування центрів фінансової відповідальності підприємства

4. Фінансова структура підприємства та її формування

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.5.

Тема: Розробка облікової політики підприємства

1. Основні принципи облікової політики

2. Розробка принципів обліку готової продукції і реалізації

3. Розробка принципів формування собівартості продукції.

4. Розробка принципів обліку майна.

5. Розробка принципів обліку дебіторської / кредиторської заборгованості

6. Визначення методів розрахунку лімітів

7. Організаційні основи облікової політики

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.

ЗМ 2 Формування бюджетної системи на підприємстві

6.

Тема: Розробка системи бюджетів

1. Бюджетна структура підприємства

2. Формування бюджетної системи на підприємстві

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.7.

Тема: Особливості бюджетного процесу у виробництві

1. Фінансовий і інвестиційний цикли у виробництві і галузеві особливості бюджетного процесу


2. Структура зведеного бюджету виробничого підприємства

3. Вибір тривалості бюджетного періоду. Типи бюджетів по ступеню тривалості. Поточне і стратегічне бюджетування в промисловості

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.


8.

Тема: Розробка операційних бюджетів підприємства

1. Види операційних бюджетів та їх особливості

2. Бюджет продажів

3. Бюджет виробництва

4. Бюджет прямих витрат на матеріали

5. Бюджет прямих витрат на оплату праці

6. Бюджет амортизаційних відрахувань

7. Бюджет загальновиробничих витрат

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.

8. Бюджет витрат на збут

9. Бюджет управлінських (адміністративних) витрат

10. Бюджет податкових платежів

11. Бюджет виплат по фінансовій діяльності

12. Формування зведеного бюджету доходів і витрат

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.9.

Тема: Зміст і технологія складання фінансових бюджетів

1. Види фінансових бюджетів та принципи їхньої побудови

2. Бюджет руху грошових коштів

3. Бюджет активів і пасивів (бюджет по балансовому листу)

4. Капітальний бюджет

5. Організація фінансової роботи з виконання бюджетів

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.


10.

Тема: Система бюджетного контролю

1. Сутність та елементи бюджетного контролю

2. Принципи бюджетного контролю та їх зміст

3. Порядок розрахунку відхилень та їх аналіз

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.


11.

Тема: Вiдповiдальнiсть та мотивація в бюджетуванні

1. Взаємозв’язок основної мети підприємства за мотивації персоналу

2. Система матеріального стимулювання як інтегральна частина бюджетування

3. Показники преміювання працівників окремих підрозділів та підприємства

Література: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18.

Література 1. Аньшин В. М., Царьков И. Н., Яковлева А. Ю. Бюджетирование в компании. - М.: Дело, 2005

 2. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства.- К.: Либідь, 2002.

 3. Батрин Ю.Д. Бюджетное планирование деятельности промышленных предприятий // www.cis2000.ru

 4. Васильев А.А. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий // www.cis2000.ru

 5. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.

 6. Мейтленд Иаин. Бюджетирование для нефинансовых менеджетров. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002.

 7. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Державний комітет промислової політики України. - К., 2000

 8. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. - К., 2000.

 9. Національні стандарти бухгалтерського обліку. Закони, положення, інструкції. - К.: Консалт, 2000.

 10. Положення про порядок реструктуризації підприємств. Затв. Наказом ФДМУ від 07.02.2001 " 175.

 11. Про концепцію амортизаційної політики: Указ Президента України від 07.03.2003. - № 169/2003.

 12. Пушкарев Е. Типы бюджетних моделей и их применимость в современных условиях // www.cfin.ru

 13. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета // www.cfin.ru

 14. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб., - К.: КНЕУ, 2000.

 15. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник.– К.: КНЕУ, 2003.– 554 с.

 16. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник.– К.: ЦУЛ, 2007.– 320 с.

 17. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.; За заг. ред. О. О. Терещенка.– К.: КНЕУ, 2006.– 312 с.

 18. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал