Організація продуктивної творчої праці учнів на уроці географіїСторінка1/9
Дата конвертації23.02.2017
Розмір1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

9 клас


Організація продуктивної творчої праці учнів на уроці географії

Посібник для учнів з економічної і соціальної географії України.

Вступ


Сьогодні жодна з відомих людству галузей знань не може вважатись сталою, незмінною, законсервовано. Тому до освіти висуваються надзвичайно великі вимоги – бути авангардною галуззю, диктувати пріоритети, працювати на випередження. Володіти лише певною сумою знань – цього для людини ХХІ століття недостатньо. Конкурентноздатним, успішним сьогодні може бути лише індивід з високим рівнем здатності все життя навчатися і розвиватися.

Світова педагогічна наука здійснює активний пошук технологій, які базуються на глибокому знанні психологічних, фізіологічних особливостей дитини з метою формування конкурентноздатного повноправного члена суспільства. Нові педагогічні технології змінюють спрямованість процесу навчання і виховання – не від педагогічних методів до учня, а навпаки, від учня, який свідомо ставиться до запропонованих йому засобів пізнання. А щоб зробити учня справжнім суб’єктом навчального процесу, слід змінити технологію цього процесу. Організація особистісно орієнтованого навчання потребує розробки педагогічних технологій, метою яких є не накопичення знань та вмінь, а постійне збагачення досвідом творчості і формування механізму самоорганізації та самореалізації особистості кожного учня.

Пропонований посібник – це спроба відповісти на запитання: як забезпечити процес максимальної самореалізації кожної дитини? Це спроба вибрати найбільш ефективні технології, які грунтуються на індивідуальному підході до кожного учня. Інноваційний підхід до організації процесу навчання потребує з боку учителя величезних зусиль. Підготовка до уроку вимагає врахування цілої низки різноманітних нюансів: підготувати різнорівневі картки–завдання для індивідуальної роботи, окреслити коло запитань для роботи в групах чи парах, організувати дискусію, спрогнозувати можливі результати роботи на уроці. Крім того слід врахувати, що учні в класі мають зазвичай неоднакові здібності, темперамент.

Полегшити підготовку учителя до уроку та сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу учнями, формуванню у них спеціальних та універсальних умінь і навиків покликаний навчальний «Посібник для учнів з економічної та соціальної географії України. 9 клас.»

Хочу наголосити, що даний посібник створено саме для учнів. Курс «Економічної і соціальної географії України» новий для дітей і досить складний. Тут формуються загальні знання про господарство держави в цілому та його складові, населення та його роль у створенні економічного потенціалу країни. З допомогою розроблених у посібнику системи завдань та запитань учень зможе:


 • Навчитися ставити завдання на урок та добиватись їх виконання.

 • Краще запам’ятати теретичний мінімум, який виділяється спеціально.

 • Разом з учителем контролювати хід уроку, крок за кроком оволодівати знаннями, уміннями.

 • Виконувати індивідуальні випереджальні завдання.

 • Виробити навики роботи за типовими планами, таблицями, схемами, статистичними матеріалами

 • Навчитися вести дискусію, обговорювати проблемні запитання, робити висновки, приймати рішення.

Посібник не дублює підручник. Теоретичний матеріал узагальнено короткими визначеннями, схемами, таблицями, до яких додаються завдання, запитання різного рівня складності, часто творчі , дискусійні. Для розв’язання останніх часто додається алгоритм. Пропоновані розробки учитель зможе використати як план-конспект уроку, додавши до нього необхідні методичні посилання: тип уроку, обладнання, структуру.

Таким чином, посібник допоможе учителю: • Підготувати сучасний урок з використанням інтерактивних методів і прийомів.

 • Організувати роботу в групах, самостійну, індивідуальну діяльність учнів на уроці.

 • Здійснювати диференційований підхід

 • Використати таблиці, схеми для унаочнення навчального матеріалу.

 • Здійснювати контроль та корекцію навчальних досягненьПосібник включає три розділи:

І - Україна на карті світу.

ІІ – Населення України.

ІІІ - ГосподарствоРозділ І. Україна на карті світу

Тема уроку: Вступ. Економічна і соціальна географія в системі географічних наук і дисциплін.

Завдання уроку:

 • дати поняття про предмет економічної й соціальної географії України, пояснити актуальність курсу; ознайомити з місцем економічної і соціальної географії в системі географічних дисциплін та наук;

 • установити зв’язок економічної та соціальної географії з іншими науками;

 • навчити сприймати усні повідомлення, опрацьовувати поданий матеріал, розвивати увагу, зосередженість учнів, уміння конспектувати під час усної розповіді вчителя; виховувати повагу до вітчизняних економгеографів.

І. Мотивація навчальної діяльності

Географія — одна з найдавніших наук на Землі. Мало не всі куточки нашої планети описано, обчислено й досліджено. Чи має сенс в епоху комп’ютерів і космічних технологій вивчати географію?Завдання 1. Географічне аудіювання

Примітка. На уроках іноземної мови методичний прийом аудіювання надзвичайно поширений і застосовується з метою навчити сприймати та розуміти усне мовлення. Пропонується варіація з теми — географічне аудіювання. Мета цього методичного прийому — навчити сприймати усні повідомлення, опрацьовувати поданий матеріал, розвивати увагу, зосередженість учнів, уміння конспектувати з усної розповіді вчителя.

Алгоритм застосування цього методичного прийому

Під час читання тексту перший раз запишіть у стовпчик нові або важливі поняття, слова, терміни.

Під час другого читання поряд із поняттями запишіть короткі пояснення до них.

Після двох прочитань тексту вчитель пропонує нескладні питання за текстом.Завдання курсу

Географія як наука підпадає під дію загальнонаукових тенденцій. Природний хід розвитку кожної науки такий: опис —пояснення — передбачення — керування — створення нових об’єктів. Скоріше за всіх ці етапи пройшли науки, які вивчають неживу природу. Відкриття закономірностей механіки, наприклад,дозволяє успішно керувати рухом космічних апаратів, знання законів хімії привело до створення нових матеріалів, які за своїми якостями не тільки не поступаються природним, а набагато перевершують їх.

Об’єкт вивчення географії складний та різноманітний — це земна поверхня зі всіма природними та соціальними наповнювачами. Таким чином, по відношенню до економічної та соціальної географії (об’єктом вивчення якої є господарство та населення України), будемо розв’язувати такі загальнонаукові завдання.

Перше — опис. Ми дізнаємося про багато фактів, нові поняття, соціальні та економічні закони, наприклад: що називають природним приростом населення, які народи живуть у нашій країні, яка структура господарства, яку продукцію виробляють машинобудівні підприємства.

Друге завдання — перейти до пояснення процесів, явищ, що відбуваються в суспільстві та економіці, наприклад: чому зменшується кількість населення, як формувалась українськадіаспора, чому донецьке вугілля має високу собівартість. Набагато складніше наступне завдання — географічний прогноз, або передбачення: яке майбутнє (або які його варіанти)можливе для тієї або іншої галузі господарства, території тощо. Наприклад, яке значення для легкої промисловості матимуть заходи із захисту вітчизняних виробників або для харчової про мисловості — заборона імпорту деяких продуктів харчування.

Ще складніше завдання — керування географічними об’єктами. Чи можна, наприклад, стримати зростання великих міст або відродити шахтарські селища в Донбасі? У розв’язанні цьогозавдання треба брати до уваги внутрішні закономірності, що слабко вивчені, тому зовнішніми зусиллями далеко не завжди можна змінити ситуацію.

Створення нових об’єктів із заздалегідь заданими властивостями — одне з найбільш складних завдань будь-якої науки. Назавжди розв’язання подібних завдань є раціональним. Чи можна з упевненістю сказати, що будівництво каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі було вдалим рішенням? Виробіток електроенергії ГЕС незначний, а водоймища займають величезні площі, під водою залишилися міста, села, родючі ґрунти.

У рамках шкільного курсу можливо розв’язувати тільки початкові завдання (описати, пояснити, частково прогнозувати), але географія як наука покликана допомагати суспільству долати ті чи інші конкретні проблеми, тобто виконувати прикладні завдання.Питання до тексту.

 1. Які загальнонаукові завдання стоять перед географією?

 2. Що є об’єктом вивчення економічної і соціальної географії?

 3. Приведіть приклади опису в географії.

 4. Чим відрізняється пояснення від передбачення?

 5. В чому складністькерування географічними об’єктами?

 6. Приведіть приклади створення нових географічних об’єктів.

 7. Які завдання ми будемо розв’язувати в рамках шкільного курсу?

Завдання 2. За розповіддю вчителя складіть питання про вітчизняних економгеографів.

Вітчизняні вчені-економгеографи

Одним із засновників української економічної географії був Павло Платонович Чубинський (1839–1884). Він закінчив Петербурзький університет. Брав участь в експедиції імператорського Російського географічного товариства, яка вивчала етнографію та статистику України, Білорусії та Молдавії, і видав у 1872–1878 рр. на основі зібраного матеріалу наукові праці. За ініціативи П. П. Чубинського було створено Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства (попередник Українського географічного товариства), де він був науковим секретарем та віце-президентом. П. П. Чубинський був знаним українським патріотом, прихильником національного відродження України, автором офіційно визнаного українського гімну «Ще не вмерла України».

Вагомий внесок в українську географію зробив відомий вчений Степан Львович Рудницький (1877–1937). С. Л. Рудницький —географ широкого профілю, автор багатьох оригінальних наукових праць з проблем фізичної та соціально-економічної географії Укра-їни, академік АН України. Він був автором підручника з географії України. Працював у вузах Львова, Кам’янця-Подільського,Відня, Праги, Харкова. На запрошення українського уряду повернувся із-за кордону та організував у Харкові Український науково-дослідний інститут географії та картографії, був його першим керівником. С. Л. Рудницький отстоював незалежність України, її історії, займався популяризацією українознавства, був репресований і загинув на Соловках.

Загальновизнаним дослідником з економічної географії був Костянтин Григорович Воблий (1876–1947) — академік АН України. Працював у вузах Києва, був віце-президентом АН України, директором інституту економіки. К. Г. Воблий був автором одного з перших підручників з економічної географії України (1922), який витримав п’ять видань.

Автором багатьох праць з географії України був Олексій Тимофійович Діброва (1904–1974). Він працював у ряді вузів Харкова, Києва, Ленінграда, завідував кафедрою економічної географії Київського педагогічного інституту, потім Київського університету. Автор підручників з географії України для середніх шкіл та ВНЗ.Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.
Тема уроку: Україна на карті світу. Економіко-географічне положення. Державні кордони. Практична робота 1.

Завдання уроку:

 • Визначити сучасні геополітичні пріоритети України, визначити особливості економіко-та політико-географічне положення України карті світу та Європи.

 • Учитись логічно мислити, розвивати вміння аналізувати карту світу та Європи. Розвивати практичні навички і вміння користуватися географічними атласами і картами України.

 • Сприяти формуванню світогляду активної громадської позиції, свідомо оцінювати і визначати Україну на політичній карті світу.

І. Повторення за 8 клас

1) ФГП - фізико-географічне положення - розташування країни відносно природних об'єктів.

План ФГП

1. На якому материку і в якій частині світу знаходиться територія?

2. Розташування відносно екватора і початкового меридіану.

3. З якими країнами межує? Якими океанами, морями, затоками омивається?

5. Які річки, озера перетинають кордони?

6. Географічні координати крайніх точок.

7. Загальна конфігурація (протяжність) території.

8. Географічний центр.

9. Площа території та протяжність її кордонів.

Творча робота (повторення) матеріалу 8-го класу.

Дати оцінку ФГП України за означеним планом.

Робота з атласом с.4-5.

Індивідуальні завдання.

1. Визначити протяжність території України з півночі на південь та із заходу на схід.

2. Побудувати стовпчикову діаграму протяжності державних кордонів з країнами-сусідами, якщо відомо протяжність кордонів:


Польща - 543 км

Словаччина - 98,5 км

Угорщина - 135,1 км

Румунія - 625,4 км

Молдова - 1191 км

Росія - 2063 км

Білорусь-975км

Висновок: аналізуючи природні умови прикордонних територій, можна сказати, що вони сприятливі для транскордонного співробітництва, цьому сприяє фізико-географічне положення країни.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

ЕГП (Економіко-географічне положення України)

ЕГП - положення щодо суспільних утворень та явищ.

План ЕГП

1. ПГП - (політико-географічне положення)

Розміщення щодо сусідніх країн і і військово-політичних блоків, осередків напруги і регіональних війн.

2. ТГП - відносно міжнародних шляхів сполучення (транспортно-географічне положення)

3. СП - (сусідське положення) - оцінка сожливостей економічного співробітництва з країнами-сусідами, положення щодо найбільших мінерально-сировинних баз світу.

Оцінка ЕГП

ПГП (політико-географічне положення)

Україна є однією з найбільших держав Європи. Займає більш як 5,7% території Європи.

За розміром вона перевищує … Визначте які країни? (Робота з атласом стор. 2)

Україна має широкий більш як 2590 км вихід до країн Центральної і Західної Європи.

Відстань до умовної столиці Європи Страсбург (Франція) не перевищує 2000 км. (Знайдіть на карті)

Україна ввійшла в ряд міждержавних економічних об’єднань, стала асоційованим членом міжнародних структур, розширює партнерські відносини з державами світу та країнами сусідами.

- СНД (співдружність незалежних держав)

Знайдіть на політичній карті 12 країн (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргистан)

- Член Ради Європи (9 листопада 1995 р.)

Україна першою з країн СНД зробила вирішальний крок у становленні договірно-правової основи співробітництва з ЄС.

Україна ввійшла до низки перспективних регіональних інтеграційних утворень:

- ЦЄІ (центральноєвропейська ініціатива)

- ЧЕС (Чорноморське економічне співробітництво)

- ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова)

З 1992 року Україна була прийнята до найбільш важливих світових фінансово кредитних організацій:

- МВФ (міжнародний валютний фонд) - спеціалізована представницька організація ООН

- МБРР (міжнародний банк реконструкції та розвитку), заснований одночасно з МВФ; найбільша у світі фінансово-кредитна організація, надає довгострокові кредити з метою сприяння соціального і економічного розвитку.

Визначні гарантії самостійності забезпечує Україні активна участь у програмі НАТО

- “Партнерство заради миру”.

Оцінка ТГП (транспортно-географічне положення)

Робота з атласом. С. 44 («Транспорт»)

1. Які частини світу зєднуються?

2. Які магістральні шляхи сполучення проходять територією України?

3. Через які географічні об’єкти можна потрапита на північ Африки?

4. Назвіть найбільші морські порти?

5. Через Дунай можливий вихід України у сім країн Європи. Визначте ці країни?

Висновок: ТГП України сприяє розвитку транспорту та зовнішньоекономічним зв'язкам.

ТГП вигідне. Причина: сприятливі природні умови, особливо 95% рівнинної території України.

Оцінка СП (сусідське положення)

СП - сприятливе. Доведіть, або спростуйте дане твердження.

Висновки: Дайте оцінку ЕГП України самостійно:

Практична робота №1 (виконується в зошитах з друкованою основою)

Позначення на контурній карті основних транзитних шляхів сполучення міждержавного значення, портів, країн сусідів.

Обладнання: атлас; олівці; контурна карта світу, контурна карта України; конспект уроку.

Завдання: Хід роботи

 1. Позначити кордони та підписати назви країн-сусідів.

Домашнє завдання.

1. Опрацювати параграф.

2. Відшукати факти, що суперечать твердженню про вигідність ЕГП України.

Тема уроку: Адміністративно-територіальний устрій. Українські історичні землі.

Завдання уроку:

 • дати поняття про адміністративно-територіальний устрій України та українські історичні землі; ознайомити з історико-географічним оглядом адміністративно-територіального поділу України; охарактеризувати й оцінити сучасний адміністративно-територіальний поділ та його сучасні зміни;

 • розвивати навички роботи з картою, називати етапи формування території України, показувати на карті області та АР Крим;

 • виховувати акуратність та зосередженість під час роботи з контурними картами, цікавість до теми.

І. Вивчення нового матеріалу

Українські історичні землі

Значні розміри території України і тривалий історичний розвиток зумовили виникнення етнічних земель і етнографічних районів. За цими землями закріпились історичні назви. Землі мають різні розміри, у багатьох із них одні території включають у себе інші. Причинами формування таких земель стали відмінності:

• природних умов;

• характеру і видів господарської діяльності;

• особливостей побуту і традицій;

• національної самосвідомості;

• політичної орієнтації.

Етнічні землі не мають чітко виражених кордонів, в історії відомі випадки, коли площі етнічних земель могли збільшуватися або скорочуватися. Кордони етнічних земель не збігаються з кордонами сучасних адміністративних одиниць. У дослідників немає єдиної думки з приводу історико-географічного поділу території України. Розгляньмо великі етнічні землі за класифікацією відомого географа Ф. Д. Заставного.

Робота з картою «Українські історичні землі»

Питання для перевірки.


 1. Що називають етнічними землями? етнографічними районами?

 2. Чому в Україні багато етнічних земель?

 3. Назвіть етнічні землі Лівобережжя і Правобережжя.

 4. Чому і деформуються етнографічні райони?

 5. До яких історичних (етнічних) земель належить ваш край? З якого часу відома назва історичної тземлі? Які особливості цієї історико-географічної області? Територію яких областей займає ця історична земля?

Завдання 1. Географічне аудіювання

1. Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України

24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України. Наша країна з цього часу стала існувати як самостійна держава. ( Робота з текстом підручника)

Питання до тексту.


 1. До складу яких країн входили українські землі?

 2. Які адміністративні одиниці були на східних та західних землях України в минулі роки? Яку історично-адміністративну «адресу» має ваш край?

Завдання 2. Після розповіді вчителя або під час неї скласти схему сучасного адміністративно-територіального поділу України.

Закріплення знаньПрактична робота 2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Варіант І. Традиційна робота з контурною картою.

Варіант ІІ. Створити так звану ментальну карту.

Пропоную прибрати зі столу всі джерела інформації — атласи, підручники, робочі зошити; з дошки настінну карту. Візьміть чистий аркуш паперу формату А4. Ментальна карта — це образ певної території, який створюється з пам’яті без урахування масштабу та точних обрисів території. Головна увага повинна бути направлена на повноту зображення (скільки саме адміністративних одиниць буде намальовано) та їх розташування одинвідносно одного (Житомирська область північніше Київської, Луганська на крайньому сході тощо).Домашнє завдання.

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Завдання . Це завдання може стати матеріалом для створення карток. За наведеними прикладами зробити картки для індивідуального опитування учнів-однокласників.

1. За адміністративною картою визначте, яка область з названих пар знаходиться північніше: Тернопільська чи Донецька, Львівська чи Харківська, Волинська чи Чернігівська.2. Яка область розташована східніше: Сумська чи Запорізька, Рівненська чи Чернівецька, Полтавська чи Дніпропетровська?

Розділ ІІ. НаселенняПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал