Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладуСторінка2/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

Координаційна: Організація системи зовнішніх зв’язків творчого об’єднання, необхідних для його ефективної роботи. Координація діяльності співпраці з батьками, з партнерами.

Захисна: Захист прав, інтересів вихованців.

(журнал «Позашкілля» № 3(51) березень 2011, с. 16-17)

8. СХЕМА-КОНСПЕКТ ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ ( як приклад)

Заняття №____ _________________________

Дата, місце, час проведення

Тема заняття.

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

Завдання заняття.

Методи:

- словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж тощо);- наочні (демонстрація предметів, явищ, посібників тощо);

- практичні (практична робота, навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні досліди, екскурсія, похід тощо).

Рівні повідомлення навчального матеріалу (не обов 'язково):

- інформаційний (навчальний матеріал подасться у вигляді готової інформації - (розповідь, демонстрування, пояснення);

- інформаційно-операційний (водночас з інформаційним способом відтворення навчального матеріалу розгорнуто пояснюється функціонування об'єкта вивчення та способи оперування ним);

- проблемний (визначається проблема і намічається шлях її розв'язання, наприклад, розгортання низки логічних міркувань і доведень).

Методи виховання (необов'язково):

- переконання;

- емоційний вплив;

- стимулювання.

Терміни (в т. ч. додаткові до даної теми).

Міжпредметні зв'язки

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований).

Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне.

Обладнання: таблиці, плакати, саморобні посібники, схеми, моделі, ТЗН, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

Хід заняття (його структура)

(залежить від типу заняття, інших параметрів)

I. Вступна частина

- повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

- актуалізація опорних знань;

- мотивація навчальної діяльності гуртківців.

II. Основна частина

- висвітлення керівником матеріалу нової теми;

- оволодіння новими теоретичними знаннями, ознайомлення з термінами, способами практичних дій;

- залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота учнів;

- підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

III.Заключне частина

- обгрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

- загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

- повідомлення завдань на наступне заняття;

- рекомендована література.9. АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

Гурток ___________________________________________________________

Керівник_________________________________________________________

« »_____________20___р. Час проведення заняття__________________

Місце проведення__________________________________________________

Кількість гуртківців: на занятті__________ за списком __________________

Тема заняття______________________________________________________

Мета відвідування_________________________________________________

з/п Пункт аналізуоцінка

1 2 3 4 5

1. Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання

2. Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців.

3. Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звернення, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності

4 Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття

5. Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність.

6. Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті.

7. Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, мистецтва, зв’язок із подіями сьогодення.

8. Різноманітність прийомів навчання на занятті

9. Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення.

10. Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу.10. З В І Т ПРО РОБОТУ ГУРТКА

за 20__ - 20___ навчальний рік

1. Назва гуртка _______________________________________________

2 . П. І. Б. керівника гуртка __________________________________________

3. Кількість груп/ вихованців _______________________________________

4. Масова та суспільно-корисна робота гуртка ( участь у конкурсах, змаганнях, виставках, екскурсіях, конференціях тощо)________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Методична робота _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Творчі досягнення членів гуртка за рік _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»_________20__ р. ____________(_________________)11. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)

1. Участь керівника творчого об’єднання (ТО) в районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

2. Участь керівника ТО в науково-дослідної діяльності.

3. Участь керівника ТО в конкурсах професійної майстерності.

4. Висвітлення діяльності ТО в засобах масової інформації (фахових газетах, журналах, на радіо та телебаченні).

5. Створення авторських друкованих продуктів (посібників, програм, концепцій, програм розвитку ТО).

6. Організація ефективної взаємодії з батьками:

- чітке доведення до батьків завдань та перспектив розвитку ТО;

- дотримання перед батьками взятих на себе зобов’язань у процесі організації навчально-виховного процесу;

- вивчення та врахування потреб батьків щодо організації навчання, виховання та розвитку дітей;

- забезпечення регулярної звітності перед батьками;

- проведення спільних конкурсів для дітей і батьків;

- залучення батьків до створення портфоліо учнів;

- психолого-педагогічна просвіта батьків ( семінари, дискусії, круглі столи, практикуми, індивідуальні консультації, тренінги).

7. Створення портфоліо творчого об’єднання.

8. Оволодіння сучасними педагогічними технологіями, використання їх у своїй практичній діяльності.

9. Проведення семінарів, майстер-класів на базі творчого об’єднання.

10. Налагодження співробітництва із неурядовими і громадськими організаціями, діяльність яких спрямовується на вирішення завдань навчання, виховання дітей.

11. Розробка моделі особистості вихованця творчого об’єднання.

12. Розвиток традицій творчого об’єднання.

13. Залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідної діяльності.

14. Створення друкованої продукції (буклети, проспекти, в яких дається коротка інформація про творче об’єднання , його досягнення, перспективи розвитку.12. КАРТА ОСОБИСТОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

Навчальний (календарний) рік_______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________

Назва гуртка______________________________________________________

Тема (проблема) самоосвіти_________________________________________

_________________________________________________________________

Кількість років роботи над проблемою _________________________________________________________________

Самооцінка професійної підготовки (за 12-бальною шкалою):

• змісту роботи гуртка ____________________________________________________________

• планування ____________________________________________________________

методики викладання ____________________________________________________________

• педагогіки___________________________________________________

• психології___________________________________________________

Опрацьована література _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Виступи і доповіді (на педраді, НМР, методоб’єднаннях, конференціях):

- теоретичні викладки ____________________________________________________________

____________________________________________________________

- з досвіду роботи ________________________________________________________________________________________________________________________

Участь у загальноцентрівських методичних заходах __________________________________________________________________________________________________________________________________

Відвідування відкритих занять, виховних і масових заходів __________________________________________________________________________________________________________________________________

Вивчення ППД _________________________________________________________________

Участь у роботі обласних методичних заходах__________________________

Громадська діяльність _________________________________________________________________

Результати роботи:

• результати атестації ____________________________________________________________

• оприлюднення свого досвіду ____________________________________________________________

• участь вихованців у обласних заходах ____________________________________________________________

____________________________________________________________

• участь вихованців у Всеукраїнських заходах ____________________________________________________________

• особиста науково-дослідницька робота ____________________________________________________________

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний рік

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата ____________________ Підпис _____________________

13. ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ:

Облік робочого часу в дні відсутності дітей (наприклад, під час карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділів освіти, директора) керівник гуртка може вести в розділі «Методична робота», вказуючи дату, зміст діяльності (види робіт), кількість годин, підпис. У графі «Зміст роботи» можуть бути записані наступні види робіт: виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, інструментів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо.ПЕРЕЛІК РОБІТ, що мають виконувати педагогічні працівники позашкільного

закладу в період канікул, надзвичайних ситуацій та карантинів:

1. Забезпечення та оснащення методичної роботи педпрацівника.

2. Виготовлення наочності, шаблонів, заготовок тощо.

3. Засідання методичних об’єднань, педагогічної та методичної рад.

4. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

5. Робота в бібліотеці з довідковим та науковим матеріалом.

6. Підготовка до обласних та Всеукраїнських конкурсів і змагань.

7. Робота в кабінетах щодо утримання матеріально-технічної бази.

Ці види робіт оплачуються у випадках, коли гурткові заняття не проводяться з незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

«Робочий зошит керівника гуртка». Київ, «Шкільний світ» - 2008,14 . ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)

1. Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання основних напрямів і змісту позашкільної освіти; знання методики і технології гурткової роботи).

2. Знання закономірностей психічного розвитку дитини в різні вікові періоди, методів вивчення особистості, дитячого колективу.

3. Наявність умінь прогнозувати розвиток особистості дитини, дитячого колективу на діагностичній основі.

4. Володіння сучасними педагогічними технологіями.

5. Здатність до творчій діяльності.

6. Демократичний стиль роботи.

7. Висока комунікативна культура.

8. Здатність змінюватися, упроваджувати нововведення.

9. Здатність ефективно працювати в команді.

10. Наявність рефлексивної культури.

11. Любов до дітей.

12. Вміння будувати взаємодію з учнями з позиції безумовного прийняття дитини, толерантності.

13. Володіння здібностями до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і своїх професійних можливостей.

14. Професійна майстерність.

15. Професійна компетентність.15. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА індивідуального плану роботи молодого педагога

Індивідуальний план стажування складає молодий керівник гуртка під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником закладу на період першого року роботи в закладі. План затверджується керівником закладу або його заступником з навчально-методичної роботи.

1. Навчальна робота:

• ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;

• ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету (лабораторії)

• ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи закладу;

• детально ознайомитися з навчальною програмою гуртка та пояснювальною запискою до неї;

• ознайомитися з вимогами до ведення гурткової документації;

• спланувати навчальну, виховну та масову роботу гуртка;

• виготовити наочні посібники (вказати які).

2. Виховна робота:

• ознайомитися зі змістом та формами виховної роботи в гуртках, вимогами до планування;

• ознайомитися із календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік, планом обласних масових заходів;

• освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей вихованців;

• вивчити особовий склад вихованців гуртка, їхні індивідуальні особливості;

• налаштувати зв’язок з батьками вихованців;

• провести виховні бесіди за визначеною тематикою;

• підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою.3. Методична робота:

• брати активну участь у методичних заходах закладу та в роботі Школи молодого педагога;

• ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану заняття;

• ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу заняття, виховного заходу;

• ознайомитися з методичною літературою з фаху;

• вивчити картотеку передового педагогічного досвіду з напряму роботи гуртка;

• вивчити досвід роботи наставника;

• відвідати заняття керівника гуртка з досвідом роботи;

• провести відкриті заняття;

• працювати над створенням власної картотеки літератури з напряму роботи гуртка.4. Громадська робота:

• брати активну участь у роботі громадських організацій закладу;

• виконувати доручення адміністрації, педагогічного колективу;

• брати активну участь у масових заходах різного рівня (з напряму роботи гуртка);

• підготувати і провести бесіди, заходи.

16. ПРАВИЛА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГУРТКУ

Усе, що можна зробити без допомоги педагога, необхідно робити самостійно.

Ніхто з членів колективу не повинний застосовувати прямі вказівки, сковувати ініціативу інших.

Всім необхідно створювати та підтримувати доброзичливий стиль спілкування в колективі.

Відбирай творчі завдання так, щоб ти міг справитися з їх вирішенням самостійно або з невеликою допомогою педагога.

Не нав'язуй свою допомогу іншому, дай йому зробити своє відкриття.

Уникай докорів та зауважень, використовуй тільки доброзичливий і конструктивний аналіз помилок та недоліків.

Якомога більше поваги до людини, якомога більше вимогливості до неї.

Кожний член колективу має право вибору.

Кожний може допустити помилку, друзі повинні підтримати його, допомогти йому повірити у власні сили.

Кожний має право висловлювати свою думку.

Вирішення творчих завдань через співробітництво і взаємодопомогу.

Організація взаємонавчання, взаємоперевірки, взаєморецензування результатів індивідуальних занять.

Урахування психологічної сумісності та взаємоадаптованості при розподілі на команди, групи.

Готуючись до доповіді, повідомлення, участі у конкурсі, відбирай основне, намагайся створити систему.

Основа знань  теоретичні поняття, закони, категорії.

Основа умінь  постійні систематичні тренування.

Вивчаючи тему, розподіляй матеріал на блоки, пов'язуй з попе-реднім і наступним матеріалом, використовуй таблиці, схеми.

Постійний розвиток творчих здібностей усіх членів колективу.

Підтримка демократичного стилю спілкування в колективі.

Спільний пошук нових ідей, обговорення змісту та оригінальних методів вирішення творчих завдань.

Залучення учнів до вирішення соціальних та наукових проблем, що цікавлять колектив.17. ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми .

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів .

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима.

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

18. Впливай особистим прикладом.

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).Якості, якими має володіти педагог для роботи з обдарованими дітьми

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

7. Володіти почуттям гумору.

8. Мати живий та активний характер.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

18. КІЛЬКА КОРИСНИХ І ВЕСЕЛИХ ПОРАД МОЛОДИМ -ПЕДАГОГАМ – КЕРІВНИКАМ ГУРТКА

1. Будьте оптимістичними!

2. Не забувайте головного: діти, як і дорослі, істоти парадоксальні.

3. Вірно те ваше рішення, що протилежно вашим повсякденним рішенням!

4. Не бійтеся: досвідчені педагоги вже давно забули те, що ви ще пам’ятаєте!

5. Спілкуючись із батьками, пам’ятайте , що дорослі - це ті ж діти, тільки дуже втомлені; виходьте із принципу, що не батьки виховують дітей, а навпаки.

6. Не рвіться до кар'єри, погоджуйтеся з адміністрацією, але робіть так, як самі вважаєте потрібним.

7. Не забувайте: вирішальне значення має перший момент входу в клас, перше знайомство з дітьми.

8. Застосовуйте правило контрастів: якщо спочатку дати дітям волю, а потім притримати - вони вас незлюблять, якщо навпаки - будуть вам вдячні.

9.Пам’ятайте: ваша головна справа - це спілкування з дітьми; умійте переживати радість від зустрічі з ними.

10. Не перебувайте на очах у дітей без справи.

11. Давайте своє тепло й ласку не «любимчикам», а тим, кому це особливо необхідно.

12. Якщо сумніваєтеся, як підійти до дитини, краще не кваптеся.

13. Будьте завжди у формі, підтягнуті й у гарному настрої!

14. Вчіться вітатися з дітьми. Тоном, яким ви говорите «Добрий день», теж можна виховувати.

15. Постарайтеся всіма можливими способами довідатися у ваших підопічних всі таємниці: як вони росли, як учаться - це допоможе вам у спілкуванні з ними.

16. Не бентежтеся своїми помилками - діти, на відміну від нас, завжди прощають нам помилки.

17. Хваліть самого себе три рази на день: ранком, удень і ввечері:

«Я - відмінний педагог, мене всі поважають, люблять і слухаються».

18. Умійте бути ледачим! Недолік багатьох педагогів у тім, що вони розвивають бурхливу діяльність, але забувають думати.

19. Не відмахуйтеся й не відгороджуйтеся від дітей.

20. Умійте бути дітьми! Грайте, стрибайте з ними й сприймайте свою роботу із гуртківцями, як продовження дитинства!

21. Уникайте:

• Частих моралей й нотацій, виговорів й претензій!

• Лайки, покарань і погроз!

• Наказів і заборон!

• Нетерпимості й дратівливості!

• Кепкувань над дітьми, іронії та сарказму!

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал