Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладуСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)

Метою випуску даного Інформаційного Вісника є надання допомоги педагогам-позашкільникам у підготовці та проведенні навчально-виховного процесу з урахуванням загальних вимог, вікових особливостей дітей, концепцуальних основ діяльності позашкільних закладів.

Тут розміщено найголовніші матеріали, що супроводжують роботу керівника гуртка позашкільного закладу з науково-технічної творчості.

Видання містить чинні нормативно-правові матеріали Міністерства освіти і науки України, методичне забезпечення, оформлення документів, організації навчально-виховного процесу тощо, взятих з різних джерел інформації.

З М І С Т

1. Типова посадова інструкція керівника гуртка…………………………………6

2.Концептуальні підходи до підготовки програм гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти…………………………………………………...9

3. Вказівки до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка………..16

4. Пам’ятка керівнику гуртка…………………………………………………….17

5. Перелік завдань керівника гуртка (творчого об’єднання)…………………...18

5. Функції керівника гуртка (творчого об’єднання)…………………………….19

7. Схема-конспект гурткового заняття…………………………………………..20

8.Аналіз заняття гуртка………………………………………………………...…22

9. Звіт про роботу гуртка………………………………………………………..23

10. Шляхи формування позитивного іміджу керівника гуртка (творчого об’єднання)……………………………………………………………………..24

11. Карта особистого зростання педагога……………………………………….25

12. До відома керівників гуртків…………………………………………………27

13. Перелік професійних цінностей керівника гуртка (творчого об’єднання)..28

14. Орієнтовна структура індивідуального плану роботи молодого педагога.28

15. Правила творчої діяльності у гуртку………………………………………...30

16. Поради педагогічному працівникові………………………………………...31

17. Кілька корисних і веселих порад молодим педагогам–керівникам гуртка.33

18. Цілі, з якими адміністрація та методисти закладу можуть відвідувати

заняття гуртків………………………………………………………………..34

19. Пам’ятка з вивчення стану гурткової роботи………………………………35

20. Портфоліо педагога…………………………………………………………..36

21. Положення про портфоліо гуртківців……………………………………….40

22. Інтерактивні технології – технології співпраці……………………………..42

23. Положення про майстер-клас у позашкільному закладі…………………...48

24. Орієнтовні теми для самоосвіти працівників позашкільних закладів…… 50ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)1. ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

1. Загальні положення

1.1. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї за¬відуючим відділом освіти (керівником закладу).

1.2. Керівник гуртка повинен мати вищу або середню професійну освіту (без урахування стажу педагогічної роботи). Особа, яка не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад, у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекомендацією атестаційної комісії закладу як виняток може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).

1.3. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступнику директора.

1.4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління осві¬тою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпе¬ки, а також Статутом та локальними правовими актами закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим догово¬ром (контрактом). Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.2. Посадові обов 'язки керівника гуртка

2.1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

2.2. Здійснює додаткову освіту учнів. Забезпечує високий науково-педагогічний та організаційно-методичний рівень заняття.

2.3. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходя¬чи з психофізіологічної доцільності. Запроваджує нові форми та методи в роботі з гуртківцями.

2.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

2.5. Працює з гуртками за затвердженою навчальною програмою, навчально-виховним планом закладу та розкладом занять. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

2.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність. Своєчасно проводить записи в журналах про проведену роботу та після закінчення занять здає їх на зберігання методисту відділу (чи працівнику, призначеному наказом). Проведення занять поза центром оформляє у відповідності до вимог.

2.7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.

2.8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.

2.9. Забезпечує участь гуртківців у змаганнях, виступах, концертах, виставках, масових заходах згідно із затвердженим планом роботи відділу.

2.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам.

Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.11. Оперативно сповіщає адміністрацію про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.

2.12. Підвищує свій професійний рівень, бере участь у методичній роботі різних форм, у тому числі в діяльності методичних об'єднань, відвідує відкриті заняття педагогів позашкільних закладів освіти.

2.13. Бере участь у роботі педагогічної і методичної ради та суспільному житті колективу.

2.14. Проходить періодично безкоштовний медичний огляд.

2.15. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога в побуті, громадських місцях.

3. Права керівника гуртка

3.1. Участь в управлінні згідно зі Статутом закладу.

3.2. Захист професійної гідності та честі.

3.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

3.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, зокрема, адвоката, у разі дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільний вибір і використання методик навчання та виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань.

3.7. Підвищення кваліфікації.

3.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію, розряд.

3.9. Надання учням під час занять та на перерві обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни; притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом закладу.

4. Відповідальність

4.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

4.3. За застосування (навіть одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

4.4. За завдані закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

5. Взаємовідносини

Керівник гуртка:

5.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

5.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і семестр. План роботи затверджує директор закладу.

5.3. Подає заступнику директора письмовий звіт про свою діяльність протягом 5 днів після закінчення семестру.

5.4. Отримує від директора, його заступника та методиста інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

5.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками дітей (особами, що їх замінюють), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками закладу.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМ ГУРТКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На сучасному стані розвитку суспільства позашкільна освіта України стає однією з важливих складових системи освіти. Це зумовлено здатністю позашкільної освіти задовольняти різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби, відігравати значну роль у становленні творчої особистості як основної продуктивної сили держави.

Особливо актуальною є модернізація системи позашкільної освіти. Вона спрямована на забезпечення якості навчально-виховного процесу відповідно до новітніх досягнень науки, культури й соціальної практики. Основна суть і кінцева мета модернізації полягає у створенні механізму стійкого розвитку системи позашкільної освіти України, відповідності її вимогам XXI століття, а також соціальним та економічним потребам особистості, суспільства і держави в цілому.

Відповідно до нормативно-правових документів здобуття позашкільної освіти вихованцями (учнями, слухачами) відбувається в позашкільних та інших навчальних закладах, таких як центри позашкільної освіти.

До них належать: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професій¬но-технічні та вищі навчальні заклади І—11 рівнів акредитації.

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах будується диференційовано, з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів). Саме тому, позашкільна освіта здійснюється за різними напрямами: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний, бібліотечно-бібліографічний.

Слід підкреслити особливе значення науково-технічного напряму позашкільної освіти для збереження і зміцнення соціально-економічного, науко¬во-технічного та оборонного потенціалу держави.

У сучасних умовах мета науково-технічного напряму позашкільної освіти — це забезпечення високої якості освітніх послуг із науково-технічної творчості в інтересах юних громадян і суспільства.Основними завданнями цього напряму позашкільної освіти є:

1. Теоретична підготовка вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності й набуття техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду.

2. Практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької роботи та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості, організація змістовного дозвілля.

3. Формування психологічної готовності вихованців (учнів, слухачів) до обгрунтованого вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібностей, уподобань, інтересів, створення умов для професійного самовизначення.

4. Виховання культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільства.

Основний зміст науково-технічного напряму позашкільної освіти забезпечується науково-технічною творчістю вихованців (учнів, слухачів), який включає:

— досвід набуття та поглиблення теоретичних знань про оброблювальні матеріали, їх фізико-механічні властивості, інструменти та знаряддя праці, способи виготовлення виробів:

— досвід практичної діяльності, набуття вмінь і навичок;

— досвід творчої праці, який передбачає самостійне визначення та використання технології виготовлення виробів, активну участь у розв'язанні творчих завдань;

— досвід емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, що спрямований на розвиток позитивних морально-етичних якостей.

Відповідно до технічно-цільової спрямованості й психофізичних особливостей вихованців (учнів, слухачів), гуртки, групи та інші творчі об'єднання, як основні форми організації навчально-виховного процесу, можна класифікувати за такими профілями:

— початково-технічний;

— спортивно-технічний:

— предметно-технічний;

— інформаційно-технічний;

— художньо-технічний;

— виробничо-технічний.

Гуртки початково-технічного профілю є першою ланкою в структурі гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти. До них належать гуртки початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної й електрифікованої іграшки та інші. Вони найчастіше організовуються для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Зміст діяльності гуртків початково-технічного профілю спрямований на введення дітей у світ техніки, залучення їх до створення іграшок, моделей технічних об'єктів (машин, механізмів тощо). У доступній формі педагоги позашкільних навчальних закладів ознайомлюють учнів із найпростішими технологічними процесами, елементами електротехніки та графічної підготовки, розвивають початкові вміння і навички обробки різких матеріалів. Істотне місце в роботі гуртків займають ігри та змагання. Як показує досвід, заняття в гуртка початково-технічного профілю є ефективною пропедевтикою для всіх форм наступної роботи з юними техніками.Гуртки спортивно-технічного профілю є найчисленнішими в структурі науково-технічного напряму позашкільної освіти. До цього профілю належать гуртки: авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, судномоделювання, картингу, радіоспорту, операторів колективної радіостанції, спортивної радіопеленгації та інші. Їх відвідують учні середнього та старшого шкільного віку, які виявляють інтерес до моделювання, технічних видів спорту.

У процесі роботи над створенням моделей, їх випробувань, учні ознайомлюються з історією відповідних галузей техніки, досягненнями та перспективами подальшого їх розвитку.

Значне місце в роботі гуртків спортивно-технічного профілю займає участь дітей у змаганнях, виставках і конкурсах, які є ефективною формою підведення підсумків роботи як гуртка в цілому, так і досягнень його окремих вихованців (учнів, слухачів).

Значне місце в науково-технічному напрямі відводиться гурткам предметно-технічного профілю: радіоконструювання, радіоелектроніки, автоматики, кібернетики, юних астрономів, історико-технічного стендового моделювання, предметні гуртки природничо-математичного циклу (фізика, математика, хімія). У цих гуртках навчаються учні середнього і старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків предметно-технічного профілю передбачає поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів галузей наук, розвиток навичок дослідницько-конструкторської діяльності, створення навчальних посібників, експериментального обладнання.

Особливе значення в роботі гуртків предметно-технічного профілю має залучення учнів до роботи у секціях Малої академії наук України. Це сприяє поглибленню знань з базових предметів, набуттю досвіду дослідницької, експериментальної роботи, вмінню спілкуватися з провідними вченими, спеціалістами, вибору майбутньої спеціальністю.Інформаційно-технічний профіль об'єднує гуртки користувачів персонального комп'ютера, програмування, WEB-дизайну та інші, пов'язані з вивченням і використанням сучасних комп'ютерних технологій. Ними охоплені учні середнього та старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків інформаційно-технічного профілю передбачає ознайомлення вихованців (учнів, слухачів) із основами будови ЕОМ, особливостями операційних систем, засобами роботи з текстовими та графічними редакторами, мовами програмування тощо. Це сприяє засвоєнню досвіду застосування інформаційних і комп'ютерних технологій.Художньо-технічний профіль об'єднує гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, кіно-, фото- й відеостудії, колективи дитячої моди та інші. До них залучаються учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

У змісті роботи гуртків художньо-технічного профілю передбачено ознайомлення вихованців (учнів, слухачів) з основами художньо-прикладної творчості, особливостями створення художнього образу із застосуванням різних художніх технік і матеріалів, формування естетичних смаків, розвиток художнього і технічного хисту.Виробничо-технічний профіль об'єднує гуртки, в яких із метою профорієнтаційної та професійної підготовки учнів поєднується навчання із виробничою практикою. До них відносяться гуртки автослюсарів, столярів, водіїв автомобіля, мотоцикла, операторів комп'ютерного набору та інші. У цих гуртках відповідно до напрямів професійної роботи навчаються учні середнього та старшого шкільного віку.

Заняття у гуртках виробничо-технічного профілю спрямовані на ознайомлення вихованців (учнів, слухачів) із засобами й результатами досягнень у певній професійній діяльності, основами менеджменту та маркетингу, самопідготовку з обраної професії.

Важливою і необхідною умовою визначення її реалізації змісту роботи гуртків є якісне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, наявність навчальних програм.

Навчальна програма гуртка — це документ нормативно-регламентуючого характеру, який розкриває розмаїття форм організації освітньої діяльності, специфіку конкретного гуртка.

Програма визначає місце і значення навчального курсу в реалізації освітньо-професійної підготовки учнів, його зміст, послідовність та організаційні форми засвоєння навчального курсу, вимоги до знань і вмінь.Кожна програма забезпечує:

— доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти;

— можливість модернізації змісту науково-технічного напряму позашкільної освіти;

— достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень відповідно до досягнень сучасної наук;

— відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кількості навчальних годин;

— спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, вихованців, слухачів;

— урахування можливостей і доцільність застосування комп'ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;

— використання знань, які отримають учні за навчальною програмою загальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів;

— використання міжпредметних зв'язків.

Навчальна програма складається із таких структурних одиниць:

— пояснювальна записка;

— навчально-тематичний план;

— зміст програми;

— основні вимоги до знань, умінь, навичок;

— бібліографія;

— орієнтовний перелік обладнання для організації занять.

Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію курсу, його мету і завдання. У ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливості організації навчально-виховного процесу. Зазначено вікові групи й кількісний склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми й методи проведення занять.

Навчально-тематичний план подає перелік розділів, тем навчального матеріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Навчально-тематичний план представлено у вигляді таблиці.

Зміст програм детально розкриває зміст розділів, тем відповідно до навчально-тематичного плану. Наводиться перелік практичних робіт і форми проведення занять.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок визначають обов'язкові результати навчальної діяльності учнів за умови реалізації програми.

Бібліографія подає рекомендовану літературу педагогам та учням для використання в навчально-виховному процесі.

Орієнтовний перелік обладнання представляє матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Він складений відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 р. №5, окремих нормативних положень.

Кожна програма складена відповідно до рівнів класифікації (початковий, основний і вищій) та кількості років навчання.

Програмами передбачається наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а також взаємозв'язок з предметами шкільного курсу. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти (2000 р.). Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2004 р.), а також Державного стандарту професійно-технічної освіти (2002 р.).

У всіх програмах гуртків, секцій, творчих об'єднань науково-технічного напряму позашкільної освіти передбачено індивідуальну роботу. Це регламентовано Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.ВИТЯГ з Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України

( затверджені наказом МОН України 22.07.2008 № 676)

Групові заняття: репетиції . . ., концерти, екскурсії, . . ., спортивно-технічні змагання, . . . , конкурси, . . . , виставки.

Індивідуальні заняття: гра на музичних інструментах, . . .; консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України…; обробка та узагальнення результатів науково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень;…; підготовка наукових статей; …; підготовка до участі в конкурсах, …, в змаганнях,…спортивно-технічного спрямування; відпрацювання технології виготовлення моделей (пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей…

Індивідуальна робота організовується з вихованцем (…) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями (…) за однопрофільними або комплексними програмами.

При оформленні в журналах індивідуальних і групових занять в гуртках спортивно-технічного спрямування записувати:

Індивідуальні заняття:

- Підготовка до участі в (вказати яких: обласних чи Всеукраїнських тощо) змаганнях.

- Відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв).

- Проведення ходових (та польотних) випробувань моделей.

- Проведення лабораторних досліджень, спостережень.

Групові заняття:

- Спортивно-технічні (конкретизувати – які?) змагання.

Оформлювати такі заняття можна на окремих сторінках журналу того гуртка, в якому дозволені індивідуальні або групові заняття (в кінці журналу, перед сторінками «Проведення занять з техніки безпеки».4. ВКАЗІВКИ ДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ , ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ГУРТКА

Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік.

У журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти України, і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка.

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, чорнилом чи кульковою ручкою. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться „вибув".

Для відміток у розділі „Облік відвідування" вживаються такі умовні знаки: спізнився - „сп", був відсутній з невідомої причини - „нб, був хворий -,,хв".

Плани роботи гуртка на перше і друге півріччя навчального року і на період літніх канікул складаються керівником гуртка на основі програми гуртка або згідно з положенням відповідної установи та затверджуються керівником цієї установи.

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і методи роботи.

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт за роботу гуртка влітку – на 1 вересня.

У розділі „Облік роботи гуртка" після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його тривалість,

У розділі „Масова і суспільно-корисна робота" записуються проведені масові заходи гуртка, участь його в загальних заходах установи, виконана суспільно корисна робота, тощо.

У розділі „Список закінчених робіт гуртка" записуються роботи, що їх виготовлено гуртківцями і які зберігаються в дитячій позашкільній установі, школі, дитячому будинку, на виставках і т.д.

Адміністрація позашкільної установи зобов'язана систематично перевіряти роботу гуртка, виконання плану його роботи та правильність ведення журналу керівником гуртка.

Журнал підписують керівник установи і керівник гуртка. Журнал зберігається в канцелярії школи, позашкільної установи.

5. П А М ’ Я Т К А КЕРІВНИКУ ГУРТКА

1. Розклад та план навчально-виховної роботи гуртка надати адміністрації: на 1 півріччя – до 14 вересня; на 2 півріччя – до 25 грудня.

2. Планувати роботу гуртка відповідно до навчальних програм – типових, затверджених МОН, а також «робочих, адаптованих», що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

3. Журнали обліку роботи гуртків здавати на перевірку заступнику директора з НВР щомісячно з 15 до 20 числа.

4. Завчасно повідомляти адміністрацію закладу про намір перенесення занять ( з поважних причин). Керівник гуртка пише заяву, на підставі якої видається наказ про перенесення занять. У такому разі у журналі дати на сторінці «облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, які вказані у наказі про перенесення занять.

5. Якщо керівник гуртка, який працює за сумісництвом (на філії), захворів і знаходиться на лікарняному, тоді він повинен обов’язково повідомити адміністрацію Центру про термін непрацездатності. У ці дні заняття гуртка не проводяться. Сумісник подає до Центру копію лікарняного листка (ще не заповнену за основним місцем роботи) та довідку про заробітну плату за останні 6 місяців (з 1 по 1 число) за основним місцем роботи для нарахування зарплати в період непрацездатності. Години програми у такому випадку зменшуються, а теми вичитуються усі («ущільнення» програми).

6. Якщо керівник гуртка знаходиться у відрядженні, він: або заздалегідь пише заяву про перенесення занять (сумісники, за бажанням), або «ущільнює» години програм (бажано теми вичитати усі за програмою). Години за розкладом у дні, коли керівник гуртка знаходиться у відрядженні, не зараховуються для нарахування зарплати (сумісникам). У журналі (на сторінці «Облік роботи гуртка») робиться помітка – наприклад: « З 12.03 по 17.03 – відрядження до Львова на Всеукраїнський семінар».

7. При проведенні занять керівник гуртка повинен мати план-конспект заняття, використовувати наочність, технічні засоби навчання тощо (відповідно до методичних вимог до гурткових занять).

8. На період канікул керівник гуртка може складати окремий план роботи (узгоджений із завідуючим відділом та заступником директора з НВР).

9. План роботи гуртка і розклад занять на літо здавати до 31 травня.

10. При складанні розкладу враховувати те, що короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка ( години в розкладі повинні бути «астрономічні» , а не «академічні»).

6. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)

1. Забезпечення атмосфери безпеки в дитячому колективі, комфортних умов для навчання та виховання дітей, сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку (творчому об’єднанні).

2. Організація різноманітної творчої та суспільно значущої діяльності вихованців у гуртку, створення умов для успішного самоствердження кожного вихованця в суспільно корисній діяльності.

3. Збереження контингенту вихованців упродовж терміну навчання.

4. Стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей.

5. Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихованців.

6. Організація педагогічного супроводу учня в навчанні за індивідуальною освітньою траєкторією.

7. Забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів.

8. Організація допрофільної підготовки учнів, сприяння формуванню в них стійких професійних інтересів.

9. Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, проектній, науково-дослідницькій діяльності.

10. Підтримка дітей, які мають відхилення в поведінці.

11. Організація роботи з батьками, залучення батьків до надання допомоги в розвитку учнів.

12. Створення дружнього до дитини виховного середовища (згуртування колективу, включення вихованців у різні види соціальної практики, розвиток учнівського самоврядування).

13. Налагодження зв’язків та залучення ресурсів партнерських організацій.

14. Створення позитивного іміджу гуртка (творчого об’єднання).

7. ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)

Організаційна організація життєдіяльності дитячого колективу, індивідуальної роботи з вихованцями.

Дослідно-діагностична: Здійснення моніторингових досліджень розвитку особистості вихованців, дитячого колективу, навчально-виховного процесу.

Аналітична: Планування та організація навчально-виховної роботи на основі вивчення і врахування потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, мотивів, установок дитини, міжособистісних стосунків у колективі.

Прогностично-проектна: Аналіз стану та тенденцій життєдіяльності творчого об’єднання, визначення цілей та завдань, шляхів та засобів її оптимізації, проектування, програмування та планування заходів з розвитку життєвої компетентності, життєстійкості та життєздатності вихованців.

Навчально-виховна Проведення навчально-виховної роботи, передача знань, умінь і навичок життєтворчості, розвитку життєвої компетентності.

Корекційна: Виправлення в учнів негативних якостей та рис, асоціальних партнерів поведінки.

Профілактична: Попередження виникнення та поширення серед вихованців негативних соціальних явищ (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, правопорушення, негативна підліткова субкультура тощо).

Інформаційна : Проведення інформаційно-освітньої роботи в дитячому колективі.

Представницька: Представлення інтересів творчого об’єднання в органах державно-громадського управління навчальним закладом.

Психотерапевтична: Попередження стресових ситуацій, конфліктів, створення, позитивного емоційно-комунікативного простору для вихованців.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал