Опис виховної системиСкачати 176.64 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір176.64 Kb.

ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Виховна система класу в контексті життєтворчості особистості

Компоненти структуриорієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання; етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)
Якщо вчитель має тільки любов до своєї професії,

він буде добрим учителем. Якщо він має тільки

любов до учня, як батько, мати, він буде кращим,

ніж той учитель, який прочитав усі книги, але не

буде мати любові ні до професії, ні до учнів. Якщо ж

учитель об'єднає у собі любов і до своєї справи,і

до учнів ,він – досконалий.

Л.М.Толстой

Виховання - процес, що починається з дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, що допомагають їй стати Людиною з великої літери, сміливо ввійти до епохи нового розуму і зайняти в ній гідне місце, усвідомлюючи себе особистістю й індивідуальністю. Провідна ідея досвіду - це виховання у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, вміння підкоритися товаришеві й наказати йому бути ввічливим, суворим, добрим і стійким, залежно від умов життя, вдосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави: виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. Передати молодому поколінню соціальний досвід, багатство духовної культури народу, його національну ментальність, своєрідність світогляду - формування особистісних рис громадянина України - національної свідомості, духовної, моральної, художньо - естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.Проаналізувавши основні положення державних документів про освіту, я поставила перед собою завдання, які прагну успішно виконувати, працюючи з учнями:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;

 • утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування екологічної культури людини, гармонії її у ставлення до природи;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;

 • формування у дітей і молоді вміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринкових відносин;

 • активне залучення батьків до виховного процесу, використання їх творчих можливостей у позакласній роботі.

Життєтворчість - це мистецтво жити. Тому завдання школи і суспільства полягає в тому, аби впровадити життєтворчу стратегію виховання, яка забезпечила б придбання дитиною позитивної складової життєвої компетентності.

Проблема життєтворчості зосереджується на проблемі творіння себе, побудові власного життя, виходячи з особи її духовного світу, світогляду, цілей, зрештою - з розуміння сенсу життя.

Я вважаю, що класний керівник має бути професіоналом. Він повинен уміти ставити себе поряд із дитиною у діяльності, а не напроти неї. Я твердо вірю в силу виховання, яка складається з дуже простих компонентів: любові до дітей, доброти, слова вчителя, сили особистого прикладу, справедливості - основи довіри, здатності пробачати дитині. Учитель - учень - єдина духовна спільнота, а життєвий шлях дитини - шлях радості.

Виховна система класу і школи нероздільні і взаємодоповнюючі, тому в Нововолинській гімназії вони мають три спільні компоненти в своїй основі: організація роботи учнівського самоврядування, вибір та реалізація колективних творчих справ, родинно - педагогічна підтримка.

Зараз мої учні навчаються в 8 класі, тому виникла потреба у створенні власної програми виховної роботи класного колективу, програми, яка орієнтувалася на кожного учня класу. Тому, враховуючи індивідуальні та вікові особливості кожного школяра, даю можливість реалізувати їх здібності і таланти. Керуючись програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», працюю відповідно до напрямків - «Самопізнання. Самооцінка. Самовиховання. Самовизначення. Самоствердження. Самореалізація».


гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)
У практику виховної роботи з учнівським колективом впроваджую модель виховної системи, яка створена на ідеях педагогіки життєтворчості і найповніше розкриває мету існування людини у світі.

На мою думку, основне призначення класного керівника - це максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторної особистості, розкриття її потенційних талантів.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Сама по собі життєтворчість окремої людини не має іншої мети, окрім саморозвитку. Життєтворчість однієї особистості у власній різноманітності та унікальності обумовлена всезагальною метою існування людства, а тому не може суперечити загальнолюдській моралі. Демократичне суспільство вимагає від громадянина усвідомленої відповідальності та суспільної самосвідомості. Культура життєтворчості та здійснення життєвого шляху вимагає не зовнішнього керування, а внутрішнього вмотивованого самоконтролю.

Спосіб передбачати майбутнє, виходити за межі буденності, чогось чекаючи від свого оточення, світу, від самого себе, є тим вирішальним чинником, який у своїй основі містить розвиток особистості, роблячи життя більш багатогранним. Життєтворчість особистості – це процес утвердження (реалізації, самореалізації) людиною власного життя у відповідності зі своїм ідеалом.

Одним із центральних компонентів, що лежить в основі світогляду особистості, - ціннісні орієнтації, які є стійкими ставленнями людини до сукупності матеріальних, соціальних і духовних ідеалів, що виступають як предмети, цілі і засоби для задоволення потреб життєдіяльності індивіда.

У процесі роботи з дітьми створився  певний стиль спілкування з ними:

• Не забороняти, а направляти;

• Не управляти, а співуправляти;

• Не змушувати, а переконувати;

• Не командувати, а організовувати;

• Не обмежувати, а надавати  свободу вибору.

Свою діяльність із формування учнівського колективу я умовно поділила на декілька частин, які взаємозв'язані між собою:


 • Вивчення класу, постановка цілей і завдань виховної роботи.      

 • Організація учнівського самоврядування, створення класних традицій, дружні стосунки з загальношкільним колективом.     

 • Встановлення сприятливого психологічного мікроклімату в класі.

Для мене мій учнівський колектив, як і для кожного іншого класного керівника, - найкращий, найулюбленіший, не дивлячись на те, іноді виникають непередбачувані ситуації, які завдають багато клопоту та переживань, але разом із тим – це неповторний та унікальний учнівський колектив.

В основу життєдіяльності особистості школяра, учнівського та педагогічного колективів, батьківської громадськості покладена наступна істина, що являється своєрідною формулою впровадження виховної системи класу – Кодекс честі класу. • Ти – Людина і я тебе за це поважаю

 • Я –творець і ти – творець

 • Роби добро і воно до тебе повернеться сторицею

 • Я пізнаю тебе і ти пізнаєш себе

 • Я вірю в тебе і ти повір у себе

 • Ти відкриваєш світ і світ відкриває тебе

 • Не зупиняйся на досягнутому і я порадію за тебе

 • Ти прагнеш самоствердитися і я допоможу тобі в цьому.

Виховна робота у 8-А класі  – цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми роботи класного керівника (години спілкування, класні збори, свята, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті розмови, інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, фестивалі, калейдоскопи, анкети думок, пошукові ігри, акції та ін.).

У своїй роботі керуюся принципом: допомогти дитині, створити для неї ситуацію успіху та умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально, отже, самовдосконалювати-меться.організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)
Завдання виховної системи класу:

 • Формування у дітей цілісної і науково обґрунтованої картини світу.

 • Формування громадянської самосвідомості, відповідальності за долю батьківщини.

 • Прилучення дітей до загальнолюдських цінностей, формування в них правил поведінки, властивих цим цінностям.

 • Формування креативності, творчої ініціативи як риси особистості школяра.

 • Формування самосвідомості, допомога дитині в самореалізації.

Організація виховного процесу в класі базується на наступних принципах:

 • Вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів, міжособистісних відносин.

 • Орієнтація на рівень розвитку, соціальний досвід і потреби окремого учня, індивідуальне стимулювання.

 • Опора на позитивне в особистості дитини та класному колективі.

 • Зв'язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинними традиціями, з народним мистецтвом.

 • Гармонія у родинному та суспільному вихованні: активне залучення батьків до виховання дітей у сім’ях,

 • Диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку учнів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності.

 • Зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу.

 • Гуманізація та демократизація виховного процесу.

Розвиток дитини, її творчого потенціалу забезпечується через активну діяльність. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько - корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів із боку вчителів та батьків; спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам'яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати людям. Цьому сприяє активна участь класу в таких загальношкільних заходах: акціях: «Разом ми - сила, разом нам тепло», «Подаруй книгу бібліотеці», «Подаруй книжку українською мовою дитині зі Сходу», «Допоможи воїну АТО – не будь байдужим», «Діти проти насилля», «Козацькими стежками», «Дзвони пам’яті», «Запали свічку пам’яті», «Дихай вільно», «Милосердя», «Живи книго», «Чисте подвір’я»; традиційних позакласних заходах: «Іменини гімназії», «Благодійний ярмарок», «Шляхами України», «Подорож у країну Диво»; конкурсах: «Інсценізація української пісні», «Вернісаж колядок і щедрівок», конкурсах плакатів, малюнків.

У роботі з вихованцями застосовую активні та інтерактивні методи виховання, технологію педагогічної підтримки та партнерства, що дає позитивні результати, бесіди на морально – етичні теми, тренінги, тестування, вікторини, усні журнали, ділові ігри, «метод проектів». Тренінгові заняття, проектні технології створюють унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності вихованців, стимулюють їхню природну допитливість й творчий розвиток.практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)
 1. Виникає необхідність підтримувати молодь у процесі її життєвого самовизначення. Тому проблема, над якою я працюю з учнівським колективом, - створення умов для формування творчої, високоморальної, здорової особистості, яка буде здатна на свідомий вибір життєвої позиції.

Виконання цього завдання - впровадження особистісної орієнтації - здійснюю за допомогою системи цінностей, передбачених програмою «Основні орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:

Ціннісне ставлення особистості до суспільства держави виявляється у таких якостях як патріотизм, національна свідомість, правосвідомість, культура міжетнічних стосунків.

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чесності, правдивості, справедливості, толерантності, готовності допомогти іншим, тактовності, ввічливості; здатності прощати і просити вибачення, протистояти проявам несправедливості, жорстокості.

Ціннісне ставлення до себе виступає важливою умовою активної життєвої позиції і передбачає сформованість у зростаючій особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно – душевних та соціальних сил.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання.

Ціннісне ставлення до праці - це усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва, готовність до творчої діяльності.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, у діях і вчинках, пов’язаних із мистецтвом.

У своїй роботі використовую такі форми роботи: година спілкування, класні збори, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, свято-презентація, усний журнал та інше), проект, школа етикету, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, колективне ігрове спілкування, похід, ігрова програма, пошукова гра, акція, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурсна програма.

Були проведені години спілкування: «Що я знаю про Україну» , «Твоя активна життєва позиція», «День пам’яті і надії», «Наші земляки», «Мій рідний край», «Державна символіка», «Схід і Захід разом», «Життя не вічне – вічні цінності людські», «Світ моїх захоплень», «Я в колі сім’ї», «Яскраві події мого життя», «Шлях до себе», «Як стати щасливим», «Створення життєвого проекту саморозвитку», «Творимо себе» (додатки «Виховні години»), «Традиції моєї родини», «Працюємо разом, радіємо разом», «Письменники рідного краю», «Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо», «Шкідливі звички», «Наркоманія – ворог людства», «Цінуймо життя і здоров’я» (додатки «Виховні заходи»), «Безпечний рух – запорука життя».

Для мене важливо, щоб класні години проходили не тільки у формі лекцій, а й у формі вільного дискусійного спілкування, на яких учні вчаться сперечатися не за допомогою гучного голосу, а завдяки силі переконання. Варто зазначити, що саме на таких заходах школярі мають можливість спілкуватися, створюють доброзичливу атмосферу, допомагають кожному реалізувати себе.

Виховні години з елементами тренінгу: «Світ, який я творю», «Я громадянин світу», «Шедеври світової культури», «Велика радість – творити добро», « Особистість і колектив», «Як приймати рішення», « Моє вміння самоконтролю», «Моя поведінка в конфлікті», «Стереотипи й упередження», «Мій імідж», «Хлопці і дівчата в дружньому колі», «Сім’я в житті людини», «Віра і надія в моєму житті», «Як зрозуміти себе», «Бути собою», « Як поважати себе», «Як приймати рішення».

Були проведені Уроки мужності, Уроки пам’яті, зустрічі з ветеранами війни, афганцями, воїнами АТО, чорнобильцями. Діти брали активну участь у проведенні благодійних ярмарок, акціях «Подаруй книгу дитині зі Сходу», плели маскувальну сітку(додатки ).

Учні 8-А класу є активними учасниками всіх позакласних заходів, серед них: «Гімназія шукає таланти», «Свято осені», «Вернісаж колядок і щедрівок», «Свято казки» (додатки «Фотографії з життя товариства»), різноманітних інтелектуальних ігор, які проводяться під час предметних тижнів.

Разом із учнівським колективом провели багато відкритих виховних заходів, серед них: «Свято Миколая», «Свято казки», родинне свято (додатки «Виховні заходи»), «Збережімо нашу Землю» (додатки «Виховні заходи») .

Часто у виховній роботі використовую мультимедійні презентації, відео, буклейтери .

Згуртуванню учнів класу в єдиний дружній колектив сприяє робота з організації учнівського самоврядування. Через діюче самоврядування учні мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи.

У становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацюємо зі шкільним батьківським комітетом, адміністрацією школи, учнівською республікою «Перспектива». Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в оновленні та поповненні матеріально-технічної бази класу. 

Робота з батьками:


 •  педагогічна освіта батьків;

 • забезпечення участі батьків у життєдіяльності класу;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання.

Індивідуальний підхід

Безумовно, серцевиною виховного процесу є особистість дитини, і класний керівник повинен поважати почуття власної гідності кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити, нахили, інтереси, характер, створювати сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогли мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки.

Групові форми виховної роботи.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвитку творчих здібностей належить позакласній роботі. Навчаю учнів бачити у всьому красу: в житті, довкіллі, поведінці людей, їхній зовнішності. Проводимо багато бесід про культуру поведінки, спілкування, зовнішній вигляд, красу стосунків із однолітками, друзями, батьками. Обов’язково під час проведення виховної справи звертаємо увагу на естетичну сторону підготовки. Щоб прилучити учнів до різних видів мистецтва, відвідуємо концерти, вистави, організовуємо екскурсії .

Ми багато подорожуємо. За 4 роки були проведені такі

екскурсії: одноденні до міського музею; одноденні походи, а

також туристичні поїздки за маршрутом: місто Нововолинськ – містечко Берестечко – село Зимне, місто Нововолинськ – місто Львів, дводенна екскурсія у Карпати ( додатки - фотографії).

Щоб підтримати в учнів бажання вчитися, залучаю їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях. Усі учні є активними учасниками інтерактивних конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека», «Патріот». А спільна діяльність згуртовує, зближує, допомагає долати нові рубежі.
діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування системиСучасні методи виховання потребують від мене постійного підвищення майстерності. Тому беру активну участь у роботі семінарів, круглих столів, методичної комісії класних керівників, педагогічних читань, тренінгів як на шкільному рівні, так і на міському.

Впровадження досвіду в навчально-виховний процес може бути ефективним лише за умови систематичного використання, дотримання основних принципів реалізації, формування стійкої навчальної та життєвої мотивації учнів

І як результат проведеної роботи маємо певні здобутки:

- за результатами загальношкільного конкурсу учні класу два роки поспіль займають друге місце у конкурсі «Кращий клас року»:

- учні класу мають високий, достатній, середній рівень навчальних досягнень;

- учні класу, за результатами загальношкільного дослідження рівня сформованих цінностей мають високий і достатній рівень;

- учні класу беруть участь в міських олімпіадах, іконкурсах, фестивалях, майже всі учні показують відмінний результат.

- учні – активні участики Зразкового танцювального ансамблю «Барвінок», Зразкового хорового колективу;

- більшість учнів класу відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції.

Із упевненістю стверджую, що той, хто виховує хороших людей, той і перемагає; а найважливіше в роботі класного керівника - піднятися до розуміння того, що кожен учень – це Особистість, яку потрібно відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити надію на щасливе майбутнє.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал