Опис виховної системиСкачати 124.46 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір124.46 Kb.

Опис виховної системи класу

 


Назва виховної системи: «Сім кроків до успіху»


Компоненти структури 

 

орієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання;  етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)
Майбутнє України належить молоді. Якою буде молодь, якою буде її життєва позиція, які цінності будуть у її свідомості, таким курсом і піде наша країна.

Виховання – це головний компонент педагогічного процесу, надзвичайно складне соціальне явище, спрямоване на формування у учнів наукового світогляду, особистісних рис громадянина України на основі відродження традицій національної самосвідомості, інтелектуального, професійного, морального, правового, фізичного, екологічного розвитку.

На думку французьких письменників  Е.Ренана та А. Сент-Екзюпері питання виховання для сучасних суспільств – це питання життя і смерті, від якого залежить майбутнє, Виховання має пріоритет над освітою бо, перш за все. створює людину. В педагогічній науці немає чіткого однозначного визначення категорії «процес виховання» чи «виховний процес». Вихідними поняттями є «процес» і «виховання», які передбачають зміну стану системи виховання як цілісного педагогічного явища, послідовне й поступове просування вперед для досягнення цілей виховання, розвитку і навчання, гармонійного формування і розвитку особистості українського громадянина. 

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державними національними програмами розвитку освіти є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Щоб чітко визначити завдання які стоять переді мною, щоб успішно досягнути поставленої мети, керуюсь основними положеннями Конституції України, Концепції національного-патріотичного виховання, Національної програми "Діти України”, Закону України "Про загальну середню освіту”, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», міжнародних документами з питань прав дитини.

Керуючись основними положеннями державних документів про освіту, я поставила перед собою ряд завдань, які намагатимуся успішно виконувати:

1) виховання громадянина-патріота України, формування таких рис характеру як патріотична свідомість, відповідальність, мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, повага до культури, звичаїв, традицій;;

2) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

3) встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, самоповазі до оточуючих;

4) активне залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей в позакласній роботі.

Зараз мої учні навчаються у 6 класі, але потребу у створенні власної програми виховної роботи класного колективу, яка б дала можливості кожному учневі мого класу самореалізуватися у майбутньому, я відчула ще на початку своєї роботи у 5 класі.

Етапи становлення та розвитку виховної системи мого класу передбачали наступні етапи:

1) Аналітичний етап – вивчення нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу, концептуальних підходів та технологій виховання; виявлення рівня вихованості учнів мого класу.

2) Концептуальний етап спрямований на постановку мети і завдань виховання, створення програми діяльності.

Мета виховної системи:

- забезпечення необхідних умов для розвитку індивідуальних особливостей дитини;

- формування загальної культури особистості учнів, виховання громадянських і моральних якостей, відповідних загальнолюдським цінностям;

- збереження і зміцнення здоров’я;

- мотивація на навчання;

- виховання креативної та толерантної особистості, адаптивної в соціумі.

Завдання виховної системи:

- формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України;

- формування політичної та правової культури, поваги до Конституції України;

- виховання в учнів готовності до військової служби та захисту України;

- забезпечення духовного й морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містить бездуховність;

- формування принципу здорового способу життя, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця.

3) Діагностичний – визначення проблемних питань у процесі досягнення мети.

4) Організаційно-практичний етап – реалізація програми «Сім кроків до успіху»

5) Узагальнюючий етап, самоаналіз роботи класного керівника та корекції поставлених задач.

гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті  педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)

 


При моделюванні виховної системи в класі я спиралася на загальне трактування поняття виховання як цілеспрямованого впливу на вихованця, що носить соціальну спрямованість, створення умов для засвоєння дитиною комплексу соціальних норм, які сприятимуть успішній соціалізації особистості. Зразком для мене є і добре відома гуманістична виховна система В.А.Караковського.

Програма «Сім кроків до успіху» передбачає поетапне формування учнівського колективу як соціально-психологічного виховного середовища, в якому створені всі необхідні умови для самореалізації особистості.

Основна мета програми це:

– формування ціннісних орієнтирів дитини, яка володіє арсеналом норм гідної моральної поведінки, культурою спілкування, етичним нормам співжиття;

- забезпечити комфортні і безпечні умови для розвитку індивідуальних здібностей дитини з урахуванням її психофізіологічних особливостей;

- виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції та успішної соціалізації у суспільстві;

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки — матері, культури та історії свого народу.організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)

 


Виховання дитини розпочинається зі створення для неї виховного середовища, що цілеспрямовано й позитивно впливає на процес розвитку особистості. Організація виховного процесу в моєму класі  базується на наступних принципах:

 • вивчення вікових і індивідуальних особливостей учнів, їх міжособистісних відносин;

 • орієнтація на рівень розвитку, соціальний досвід і потреби окремого учня, індивідуальне стимулювання;

 • створення ситуації успіху;

 • індивідуальна і колективна робота по залученню учнів до діяльності;

 • створення середовища, що формує терпимість до чужої думки;

 • виховання поваги до прав інших людей, людської гідності;

 • розвиток в кожній дитині самостійності, ініціативності, відповідальності, творчості.

Умовою успішної соціалізації є залучення дітей до учнівського самоврядування, в якому кожен учень відповідально відноситься до своїх обов’язків. Актив класу сформувався за спільним вибором учнів і не змінюється.

Важливою ланкою у системі виховної роботи мого класу є взаємодія з батьками учнів. Завдяки системній роботі з батьками, їхній активній участі у навчально-виховній діяльності, спостерігається цілеспрямована співпраця, взаємоповага і доброзичливість. Батьки учнів - це активні учасники процесу виховання всебічно розвиненої особистості дитини. Для роботи з батьками використовую різні форми співпраці: • бесіди з батьками;

 • поради батькам;

 • родинні свята;

 • участь батьків у роботі ради школи;

 • екскурсійні поїздки;

 • звіт роботи учнівського самоврядування класу перед батьками. 

Таким чином, виховна система мого класу спирається на три компоненти:

 • організація роботи учнівського самоврядування;

 • реалізація творчих справ;

 • родинно-педагогічна підтримка.

практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)

 


Реалізація програми «Сім кроків до успіху»

5 клас – це початок реалізації творчої програми «Сім кроків до успіху» Перша сходинка – «Світ-це я!» Розпочали ми свою роботу з формування колективу однодумців. Цьому мені допомогла технологія колективних  творчих справ, що сприяли розвитку колективістських, демократичних основ життя, самостійності та ініціативи дітей, згуртуванню колективу. І головним правилом для мене було: більше самостійності – адже, виконуючи роботу за дітей, ми позбавляємо їх можливості пізнавати життя на власному досвіді. А також прийняття дитини як особистості, визнання її індивідуальної своєрідності, її права на виявлення свого «Я» на тому рівні розвитку, якого вона досягла у своєму житті.

     В 6-му  класі  я разом з учнями продовжую працювати над програмою, і ми успішно перейшли до наступного кроку «Ми прагнемо вдосконалення» де створюються  умови для інтенсивного оволодіння   організаторськими уміннями та навичками, залучаю всіх учнів до підготовки та проведення колективних творчих справ.

  В 7-му класі планую перейти до кроку «Ми створені робити добро». Через діюче самоврядування учні матимуть можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи. Залучення дітей до шефської допомоги молодшим, волонтерської діяльності, реалізація соціально-значущих проектів мають стати основними напрямками діяльності учнів. У 8-му класі крок «Красива людина прекрасна ззовні і внутрішньо». В 9-му класі реалізуватиму наступний крок «Життя людини-найцінніший скарб». В 10 класі «Сенс нашого життя». В 11 класі «Вибір професії-вершина успіху».

На всіх етапах реалізації виховної системи передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

На сучасному етапі стараюся обирати ефективні форми та методи роботи, які відповідають віковим особливостям учнів 5-6 класів: проектні технології, інтерактивні групові форми роботи, тренінги, організовую колективні творчі справи, залучаю учнів до участі у творчих конкурсах, мистецьких святах, конкурсах шкільних команд КВН, творчих проектах.

Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько – корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, спрямовувати свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам’яток та інших культурних цінностей, допомагати людям.

Виховна діяльність класного керівника є важливою і відповідальною. На мою думку, класний керівник – це не просто робота, це - покликання. Якість виховного процесу, його результати певною мірою залежать від педагога, його педагогічної та методичної майстерності. Він завжди в центрі уваги, учні звертаються саме до нього зі всіма труднощами і розчаруваннями. В процесі роботи у мене створився певний стиль відносин з учнями:

• не забороняти, а направляти;

• не змушувати, а переконувати;

• не командувати, а організовувати.Діагностико-результативний

компонент

(очікувані результати, критерії

ефективності, оцінка й аналіз

функціонування системи)   Даний компонент включає в себе елементи, які визначають ефективність виховної системи та методи і форми вивчення її результативності:

1. Вихованість учнів;

2. Сформованість колективу;

3. Участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях;

4. Стосунки колективу з іншими класами;

5. Місце класу в загальношкільному середовищі.  Спільно з психологом школи використовую різні інструментарії:

- тести для визначення рівня сформованості громадських якостей учнів;

- методика діагностики «перешкод» у встановленні контактів В.В.Бойка;

- діагностика рівня емоційної стабільності (за Г.Ю.Айзенком);

- співбесіда;

- спостереження.

Також для діагностики я використала наступні методики:

- «Вивчення вихованості учнів» М.І.Шилова;

- «Вивчення задоволеності учнів шкільним життям» Б.П.Бітіносс;

- Анкетування «Я і моя сім’я».

За результатами діагности виявлено, що учні класу:

- мають здебільшого високий і достатній рівень навчальних досягнень;

-    - за результатами моніторингу рівня вихованості, мають високий рівень;

-    - активно приймають участь в інтелектуальних та творчих конкурсах, де показують добрий результат;

-    - більшість учнів класу відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції.

Організаційно забезпечуючи виховну діяльність, я прагну, щоб формування суспільної свідомості, громадянської позиції, духовності та культури здійснювалось у відповідності з потребами гуманізації, демократизації суспільного життя, інтересами суверенної України та світової співдружності народів. Сьогодні у стінах школи формується світоглядна позиція та ціннісні орієнтації майбутніх громадян України, учням надаються широкі можливості для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створено умови для вільного і гармонійного розвитку та індивідуального самовдосконалення. Виховна робота в цілому спрямована на виховання нового покоління українців і створення умов для повного виявлення і утвердження національної самосвідомості через творчу активну особисту ініціативу.

  Прагну самокритично оцінювати свою діяльність, її результати, намагаюся швидко адаптуватися в умовах соціальних змін. І вірю, що успіх приходить лише до того, хто його прагне, хто вміє максимально використати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів.Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)

 

 

Структурна модель виховної системи класуМета, завдання вихованняПринципи виховання


Особистість (потреби, інтереси, здібності, виховні досягнення)Конкретизовані завдання виховання (згідно з соціально – педагогічними умовами діяльності закладу, віковими особливостями дітей)

Суб’єкти виховної системи


Педагогічний колектив

Учнівський колектив

Дитячі та молодіжні громадські організації

Сім’я

Територіальна громадаЗміст виховання

Перспективні виховні технології
Умови ефективності виховного процесу
Діяльність


Розвиток учнівського самоврядування

Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів, їх міжособистісних толерантних відносин

Встановлення норм поведінки

Стиль спілкування

Створення ситуації успіху
Навчально-пізнавальна

Соціально-значуща

Ціннісно-орієнтаційна

Спортивно оздоровча

Художньо-естетична

Еколого-натуралістична

Науково-технічна


Фактори позашкільного впливуУправління виховною системою класу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал