Опис кредитного модуля (дисципліни)Скачати 64.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.07.2017
Розмір64.82 Kb.

Опис
кредитного модуля (дисципліни)

Назва
модуля (дисципліни): Стилістика сучасної української літературної
мови

Код
модуля (дисципліни): …014.01_2_4_05………………….......................

(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)
Тип
модуля (дисципліни): вибіркова ……………………
(обов'язкова, вибіркова)
Форми
та методи навчання: …лекції, практичні заняття, самостійна робота…………………………………………………………………………….. лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари,курсова робота(проект), самостійна робота.і т.д.
Семестри
: 6…………………………………………………
Обсяг
модуля (дисципліни):кількість годин -210; кількість кредитів ECTS –7
(всі дані тільки за денною формою навчання ).
6 семестр: лекції – 14 год., лабораторні заняття - …0..год., практичні
– 28. год., самостійна робота студентів – 168 год.; кількість кредитів
ECTS – 7, вид контролю – іспит.
(залік; іспит)
Лектори
:…ст.викладач Карловас О.А.……………………………………….
(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).
Мова
навчання:українська…………………………………
(українська, англійська, французька, німецька ).
Спосіб
навчання:…аудиторне навчання……………………………………..
(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))
Методи
і критерії оцінювання
Поточний контроль:опитування на практичних заняттях, тестування, захист рефератів…………………………………………………………………
Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, тощо
Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.
Необхідні

обов
’язкові
попередні

та

супутні

модулі

(дисципліни)
(пререквізити і кореквізити):

Результати
навчання:…
………………………………………………………………………… короткий опис, що здобувач вищої освіти повинен знати, вміти
Мета курсу: подати науково обґрунтовану систему функціонування мовних засобів у різних суспільних сферах;сформувати у студентів чітке розуміння основних теоретичних засад стилістики й культури мовлення, їх зв’язку з
іншими галузями мовознавства та сумісними науковими дисциплінами;виробитистійки навички стилістичного аналізу
текстів;формувати вміння будувати зв’язки, стилістично диференційовані ви- словлювання.
Студенти мають знати:зв’язок української літературної мови з життям суспільства, динаміку становлення норм сучасної української літературної мови;теорію і принципи виділення функціональних стилів, стилістичні пара- метри вивчення мовних одиниць різних стилів;проблематику, основні напрями й методи сучасних стилістичних досліджень;основну стилістичну термінологію;уміти:застосовувати набуті теоретичні знання при аналізі текстів різних функціональних стилів;вільно оперувати основною лінгвістичною термінологією;будувати письмові тексти, додержуючи законів функціональної стилістики;конструювати стилістично довершені тексти, уміти вдосконалювати своє і чуже мовлення
Зміст
дисципліни:…… стислий перелік тем з тематичного плану дисципліни
1. Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна
Стилістика розглядається як наука й навчальна дисципліна, що має свій предмет, проблематику, систему понять, методику вивчення явищ і конкретні завдання. Структура стилістики як науки. Зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними та нелінгвістичними дисциплінами. Місце стилістики в шкільному курсі української мови.
2. Історія і джерела стилістики
Історичний розвиток стилістичної науки. Антична риторика як джерело стилістики. Розвиток стилістики в Україні.Джерела стилістичного збагачення української мови. Біблійні, фольклорні джерела стилістики. Розвиток вітчизняної риторики. Риторична спадщина Києво-Могилянської академії.
Стилістика творів Івана Вишенського і Григорія Сковороди.
3. Основні поняття стилістики
Стиль–основоположне поняття стилістики. Історія поняття. Визначення функціонального стилю, принципи класифікації функціональних стилів. Стилі мови і стилі мовлення. Внутрішня жанрова диференціація стилів. Мовленнєва системність функціонального стилю як основна його внутрішня стилетворча ознака. Усна і писемна форми існування функціональних стилів. Експресивні різновиди
(колорити) мови. Поняття індивідуального стилю (ідіостилю).Поняття норми в лінгвостилістиці. Норми національної мови; норми літературної мови; стилістичні норми. Протидія тенденцій до стабільності та змінності в стилістичних нормах. Стилістичні помилки як наслідок несвідомого порушення стилістичних норм.Стилістичне забарвлення мовних одиниць та похідні від нього. Емоційно-оцінне та функціонально-стильове забарвлення. Інформація як стилістичне поняття. Стилістичне значення і конотація. Стилістеми як носії стилістичного значення. Експресія та експресивність. Образність. Стилістичні засоби та стилістичні прийоми.
4. Лексична стилістика

Стилістичне навантаження слова і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови. Лексика стилістично нейтральна і стилістично забарвлена.
Емоційно-оцінне та функціонально-стильове забарвлення лексичних одиниць.Стилістичні можливості різних груп лексики
(за походженням, активністю використання, структурою лексичних значень, сферою використання, різних семантичних груп лексики). Лексична синонімія як основне джерело засобів стилістичної виразності.
Внутрішньостильові та міжстильові синоніми. Лексична антонімія – основа для творення стилістичних фігур (контрасту, антитези, оксюморона тощо). Омоніми як матеріал для версифікацій і каламбурів. Стилістичні функції паронімів.Стилістичнакласифікація фразеологізмів: книжні, фольклорні, розмовно-побутові. Синонімія фразеологізмів та їх стилістичні функції.
5. Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики
Евфонія, засоби милозвучності. Експресивні можливості звуків української мови.Звукові повтори (алітерація, асонанс, дисонанс, анафора, епіфора), прийоми звукопису, їх стилістичний ефект. Звукосимволізм. Стилістичні різновиди інтонації. Ритмомелодика. Ритміка прози. Засоби графостилістики.
6.Стилістичний словотвір
Стилістичні можливості суфіксації, префіксації, інших способів словотворення
(основоскладання, абревіації, переосмислення тощо).
7.Граматична стилістика як учення про стилістичний аспект граматичної
будови мови, стилістичний потенціал граматичних одиниць
Місце і значення граматичної стилістики в шкільному курсі української мови.
Стилістична морфологія.Стилістичні можливості категорій роду, числа, відмінка іменників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників, повних і коротких, стягнених і нестягнених форм. Прикметник- епітет. Стилістичні функції числівників та займенників. Стилістичні можливості граматичних форм особи, часу, способу, виду, стану дієслова.
Семантико-стилістичні властивості службових слів. Участь прийменників, сполучників, часток у творенні стилістичних фігур. Інтер’єктиви як стилістична категорія.
8. Стилістичний синтаксис української мови
Синтаксична синонімія.
Стилістичні можливості словосполучення, двоскладного речення (головних, другорядних членів речення та засобів зв’язку між ними). Стилістичні функції модальних різновидів речень (розповідних, питальних, спонукальних; стверджувальних і заперечних; окличних). Порядок слів як стильова ознака мови. Стилістичні функції односкладних і неповних речень. Стилістична база ускладнених речень. Стилістичні можливості складного речення. Період як конструкція експресивного синтаксису.
Стилістичні функції прямої, невласне прямої мови, вільної прямої мови, авторського введення. Текст як категорія лінгвостилістики. Закони текстотворення за вимогами стилю, підстилю, жанру.
9.Тропи і стилістичні фігури

Вчення про тропи й фігури. Системний характер тропіки. Класифікація тропів.
Метафора, механізм метафоризації, види метафор. Порівняння та його граматичне вираження. Персоніфікація.
Алегорія. Епітет, види епітетів. Метонімія і синекдоха. Перифраз. Іронія.
Пародія. Символи як стилістеми.Фігури, їх класифікація. Повтор,анафора, епіфора, ампліфікація, градація, асиндетон, полісиндетон, тавтологія, плеоназм, паралелізм, еліпс, умовчання, парцеляція, парономазія та ін. Види стилізації.
Стилістичні прийоми творення ефектів урочистості, трагізму, ліризму, гумору, сарказму, сатири.
10. Характеристика функціональних стилів української літературної мови
Історія становлення стилів української літературної мови на різних етапах її розвитку. Давня українська літературна мова з кількома жанровими різновидами (конфесійним, полемічним, літописним, фольклорним та ін.) і перевагою офіційної актової мови. Стилістична розбудова нової української літературної мови з перевагою стилю художньої літератури.
11. Офіційно-діловий стиль як функціональний різновид літературної мови
Функції, комунікативні властивості стилю.
Функціонально-стильова макросистема (підстилі дипломатичний, законодавчий, адміністративно- канцелярський та їх жанрові різновиди). Специфіка викладу матеріалу в документах. Поняття мовної формули. Мовленнєва системність офіційно- ділового стилю і мовні засоби її творення.
12. Науковий стильяк функціональний різновид літературної мови
Функції, екстралінгвальні ознаки стилю.
Функціонально-стильова макросистема наукового стилю (підстилі власне науковий, виробничо- технічний, навчальний, науково-популярний та їх жанрові різновиди). Групи текстів відповідно до галузей науки. Мовленнєва системність наукового стилю і мовні засоби її творення.
13. Публіцистичний стильяк функціональний різновид літературної мови
Функції, екстралінгвальні ознаки стилю.
Функціонально-стильова макросистема публіцистичного стилю (підстилі газетний; журнальної публіцистики; теле-, радіо-, кінопубліцистики; ораторської мови та їх жанрові різновиди). Чергування експресивності та стандарту –основний конструктивний принцип інформаційних жанрів. Негативна роль штампів. Мовленнєва системність публіцистичного стилю і мовні засоби її творення.
14. Конфесійний стильяк функціональний різновид літературної мови
Призначення, комунікативні властивості стилю. Функціонально-стильова макросистема (підстилі, їх жанрові різновиди). Мовленнєва системність конфесійного стилю і мовні засоби її творення.
5. Художньо-белетристичний стильяк функціональний різновид літературної
мови
Функції, комунікативні властивості стилю.
Функціонально-стильова макросистема (підстилі прозовий, поетичний, драматичний та їх жанрові різновиди). Колорити художнього стилю. Індивідуально-авторські стилі.
Мовленнєво-образна системність художнього стилю і мовні засоби її творення.

16. Розмовно-побутовий стильяк функціональний різновид літературної мови
Функції, комунікативні ознаки стилю. Усна і писемна форми розмовно- побутового стилю. Діалогічне та монологічне мовлення. Мовленнєва системність розмовно-побутового стилю і мовні засоби її творення
17.Епістолярний підстиль, його жанри, мовні особливості
…………………………………………………………………………..
Рекомендована
література:… перелік тільки основних літературних джерел або тільки список авторських підручників і посібників лектора (ів)
1.
Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. – Л., 2003.
2.
Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. –
К., 1998.
3.
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови / Г. Й. Волкотруб. –К. :
МАУП, 2002.–208 с.
4.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібн. – К., 2005.
5.
Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови / С. Я. Єрмоленко. –К.: Довіра, 1999. –431 с.
6.
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “я”. – К., 2001.
7.
Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.,
1987.
8.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.
9.
Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.
10.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль,
2002.
11.
Сучасна українська літературна мова: підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / за ред. М. Я. Плющ. –4-те вид., стереотип. – К.:
Вища шк., 2005. – 430 с.
12.
Содомора А. Наодинці зі словом. – Л., 1999.
13.
Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько,
О.М.Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К., 2003.
14.
Струганець Л. Архаїзми у словниковому фонді української мови. –
Х., 2000.
15.
Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови.–
Запоріжжя, 2002.
16.
Шляхова Н.М. Емоції і художня творчість. – К., 1981.
……………………………………………………………………………….Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал