Опис кредитного модуля (дисципліни) Назва модуляСкачати 77.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.05.2017
Розмір77.02 Kb.

Опис кредитного модуля (дисципліни)

Назва модуля (дисципліни): Українська мова за професійним спрямуванням....
Код модуля (дисципліни): …014_1_1_01………………….......................

(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)
Тип модуля (дисципліни): : обов’язкова

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
…………………………………………………………………………….. лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари, курсова робота(проект), самостійна робота.та ін.
Семестри: 3,4,5
Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - 120; кількість кредитів ECTS - 4
(всі дані тільки за денною формою навчання ).
3 семестр: лекції – …14 год., лабораторні заняття - 0.год., практичні – 14 год.,
4 семестр: лекції - 0 год, , лабораторні заняття – 0 год, практичні – 14
год.;
5 семестр: лекції - 0 год, , лабораторні заняття – 0 год, практичні – 14
год.; самостійна робота студентів – 64. год.; кредитів ECTS – 4., вид контролю – 3 семестр – залік, 4 семестр – залік, 5 семестр – іспит.


(залік; іспит)
Лектори: к. пед наук, доц. Бондаренко Галина Петрівна.
(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).
Мова навчання: українська ………………………………
(українська, англійська, французька, німецька ).
Спосіб навчання:… аудиторне навчання ……………………………………..
(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))
Методи і критерії оцінювання
Поточний контроль: Експрес-контрольні роботи, тестування, опитування на
практичних заняттях
Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях тощо
Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (дисципліни) (пререквізити і
кореквізити):

Результати навчання:
………………………………………………………………………… короткий опис, що здобувач вищої освіти повинен знати, вміти
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
з н а т и
:
- значимість вивчення курсу
«Українська мова
(за професійним спрямуванням)»;
- особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;
- поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови;
- основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу;

- прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;
- сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;
- основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки;
- мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;
- особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень;
- основні правила українського правопису;
- синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком;
- призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.
в м і т и
:
- здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості;
- володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу;
- знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково- технічні професіоналізми; користуватися словником
іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;
- знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників;
- перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники;
- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності;
- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;
- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.
Зміст дисципліни:… стислий перелік тем з тематичного плану дисципліни
3 семестр

Лекція № 1

Поняття про українську літературну мову.
1. Вступ. Походження й розвиток української мови.
2. Поняття про літературну мову.
3. Функції мови в суспільстві.
4. Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови.
5. Функціонування української мови на cході України.
Практичне заняття № 1
Офіційно-діловий стиль. Його характерні особливості.
1. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю української мови.
2. Історія виникнення й розвитку офіційно-ділового стилю.
3. Специфіка офіційно-ділового стилю.
4. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю.
5. Мовні норми офіційно-ділового стилю.
Лекція № 2
Документ. Його функції. Вимоги до документа.
1. Документ. Класифікація документів.
2. Функції документа.
3. Вимоги до документа.
4. Поняття про реквізит, формуляр, бланк, штамп.
5. Синоніми в мові професійного спілкування.
6. Документація з кадрово-контрактних питань. Автобіографія.
7. Закони та засоби милозвучності української мови (чергування префіксів і прийменників у/в, чергування сполучників і/й, чергування прийменників з/із/зі).
Практичне заняття № 2
Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме
1. Оформлення сторінки документа.
2. Текст документа. Логічні складові елементи тексту. Повність, стислість, переконливість тексту.
3. Причини помилок у логіці викладу тексту документа.
4. Особливості написання резюме з досвідом роботи й без досвіду роботи.
5. Правила вживання в документах назв осіб за професією, званням.
6. Пароніми в мові професійного спілкування
Лекція № 3
Документація з кадрово-контрактних питань. Характеристика
1. Вимоги до мови ділових паперів.
2. Документація з кадрово-контрактових питань. Характеристика.
3. Відмінювання слов’янських прізвищ та імен.
7. Творення імен по батькові.

Практичне заняття № 4
Довідково-інформаційні документи. Службові записки
1. Рубрикація тексту: параграф, пункт, підпункт, абзац, заголовок, підзаголовок.
2. Довідково-інформаційні документи. Доповідна, пояснювальна й службова записки.
Правила їх написання.

3. Прикметник у діловому мовленні (ступені порівняння).
4. Норми вживання займеннитка в діловому мовленні.

Лекція № 4
Довідково-інформаційні документи. Протокол. Витяг з протоколу
1. Довідково-інформаційні документи. Протокол. Витяг з протоколу.
2. Норми вживання числівника в професійному мовленні:
2.1. Узгодження числівників з іменниками.
2.2. Особливості уживання збірних числівників.
2.3. Правопис відчислівникових слів.
3. Особливості відмінювання числівників в українській мові.
4. Правила запису числівників у документах.
Практичне заняття № 5
Довідково-інформаційні документи. Прес-реліз. Повідомлення про захід
1. Довідково-інформаційні документи: прес-реліз, повідомлення про захід.
2. Дієслово в діловому мовленні:
2.1. Наказовий спосіб дієслів.
2.2. Особливості перекладу дієприкметників і дієприкметникових зворотів українською мовою.
2.3.. Правила вживання дієприслівників і дієприслівникових зворотів у реченнях.

Лекція № 5
Етикет службового листування
1. Службові листи. Класифікація листів.
2. Вимоги до тексту листів.
3. Правила етикету під час ділового листування.
4. Оформлення листів:
4.1. Листи-вибачення.
4.2. Листи-нагадування.
4. Особливості перекладу словосполучень із прийменниками з російської мови на українську. Синонімія прийменниково-відмінкових форм і безприйменниково- відмінкових конструкцій.
5. Кличний відмінок іменників. Використання форм кличного відмінка іменників під час звертання.

Практичне заняття № 6
Етикет службового листування
1. Правила оформлення службових листів:
1.1. Претензійні листи.
1.2. Рекомендаційні листи.
2. Правила узгодження складеного підмета із присудком
3. Складні випадки керування в українській мові.

Лекція № 6
Культура усного ділового спілкування. Етикетні формули ввічливості
1. Культура публічного діалогічного й монологічного мовлення. Поняття культури мови й культури мовлення. Вимоги до усного ділового мовлення.
2. Етикетні формули ввічливості: звертання. привітання, прощання, вибачення, комплімент.

3. Правила ділового знайомлення.
4. Візитна картка як елемент культури ділового спілкування.

Лекція № 7
Культура усного ділового спілкування. Ділова бесіда
1. Ділова бесіда як різновид професійного діалогічного мовлення, етапи її проведення., стратегії поведінки під час ділової бесіди.
2. Співбесіда з роботодавцем.
3. Етикет телефонного ділового спілкування.

Практичне заняття № 7
Культура усного ділового спілкування. Публічний виступ
1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Мистецтво аргументування. Мовні засоби переконання.
2. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.
3. Види публічного мовлення.
4. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентацій.
5. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.


4 семестр

Практичне заняття № 1
Документи з кадрово-контрактових питань. Характеристика. Рекомендаційний
лист
1. Характеристика. Реквізити характеристики. Особливості оформлення тексту характеристики.
2. Рекомендаційний лист. Його відмінності й подібності з характеристикою.
3. Правила вживання прикметників у текстах документів. Творення ступенів порівняння прикметників.

Практичне заняття № 2
Документи з кадрово-контрактових питань. Наказ щодо особового складу
1. Наказ щодо особового складу. Реквізити. Структура тексту.
2. Особливості вживання займенник в офіційно-діловому стилі

Практичне заняття № 3
Довідково-інформаційні документи. Прес-реліз, оголошення про захід.
1. Прес-реліз. Реквізити. Структура тексту.
2. Оголошення про захід . Реквізити. Відмінність від прес-релізу.
3. Особливості вживання прийменників у текстах документів.

Практичне заняття № 4
Довідково-інформаційні документи. Довідка.
1. Довідка. Реквізити. Структура тексту.
2. Синоніми в текстах офіційно ділового стилю.

Практичне заняття № 4

Довідково-інформаційні документи. Довідка.
1. Довідка. Реквізити. Структура тексту.
2. Синоніми в текстах офіційно ділового стилю.

Практичне заняття №6
Спілкування як інструмент професійної діяльності
1. Поняття спілкування, функції спілкування. Вимоги до усного ділового спілкування.
2. Невербальні засоби спілкування (міміка, жести, поза тощо).
3. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування.
4. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.
5. Культура перемовин.
6. Нарада. Збори.
7. Дискусія.
8. Етикет телефонної розмови.
Практичне заняття № 7
Культура усного ділового спілкування
1. Поняття культури мови й культури мовлення. Вимоги до усного ділового мовлення.
2. Етикетні формули ввічливості: привітання, звертання, прощання.
3. Український мовленнєвий етикет: порада, вибачення, прохання, відмова, подяка.
4. Український мовленнєвий етикет: запрошення, побажання, відмова, комплімент.
5. Правила телефонної розмови.
6. Практика знайомлення.
7. Візитна картка як елемент культури ділового спілкування.
5 семестр

Практичне заняття № 1
Ознаки наукового стилю сучасної української літературної мови
1. Поняття про науковий стиль, його функції, жанри, підстилі.
2. Мовні особливості наукового стилю на різних мовних рівнях.
3. Поняття про термін, термінологію, номенклатуру, професіоналізми.
Практичне заняття № 2
Система жанрів наукової літератури. Анотація. Бібліографія
1. Поняття про анотацію. Види анотацій.
2. Структура анотації..
3. Лексико-граматичні конструкції написання анотації..
4. Правила оформлення бібліографічного опису наукової роботи.
Практичне заняття № 3
Система жанрів наукової літератури. Рецензія
1. Рецензія як жанр наукової літератури.
2. Структура рецензії.
3. Лексико-граматичні моделі для вираження оцінки змісту роботи, мови й стилю, згоди, незгоди, критики.
Практичне заняття № 4

Система жанрів наукової літератури. Тези, Конспект
1. Вторинні тези як жанр наукової літератури.
2. Правила тезування наукових джерел великого й малого обсягу.
3. Вимоги до оформлення вторинних тез.
4. Правила оформлення конспекту наукового джерела.
Практичне заняття № 5
Система жанрів наукової літератури. Наукова стаття.
1. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до статті.
2. Реквізити статті.
3. Структура наукової статті.
4. Етапи написання наукової статті.
5. Типові лексико-граматичні конструкції для розкриття змісту наукової статті
Практичне заняття № 6
Система жанрів наукової літератури. Реферат. Курсова та дипломна
(бакалаврська) робота.
1. Реферат як жанр академічного письма. Види рефератів.
2. Особливості реферування наукового джерела. правила оформлення реферату (3. Вимоги до оформлення реферату.
3. Вимоги до оформлення курсової та дипломної (бакалаврської) роботи.
4. Структура курсової й бакалаврської робіт
5. Процедура захисту курсової й бакалаврської робіт.
Практичне заняття № 7
Науковий етикет. Підготовка й виголошення наукової доповіді
1. Структура наукової доповіді.
2. Підготовка тексту наукової доповіді.
3. Вимоги до виголошення тексту наукової доповіді.
4. Презентаційні матеріали під час виголошення доповіді.

Рекомендована література: перелік тільки основних літературних джерел або тільки список авторських підручників і посібників лектора (ів)
1. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 624 с.
2. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк,
Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.
3. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. –
К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.
4. Сурмін Ю. П. Наукові тексти : специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.
5. Шевчук С. В., Українська мова за професійним спрямуванням : підручник /
С. В. Шевчук, І. В. Клименко – К. : Алерта, 2010. – 696 с.
……………………………………………………………………………………….


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал