Опис досвіду роботи вчителя англійської мови нвк «Великобірківська зош І-ІІІ ст гімназія ім. Степана Балея» Дяченко Ольги ЗіновіївниДата конвертації13.05.2017
Розмір70 Kb.
Опис досвіду роботи вчителя англійської мови

НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія

ім. Степана Балея» Дяченко Ольги Зіновіївни

з проблеми « Комунікативний підхід до викладання англійської мови через використання відеоматеріалів»

Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які відповідають цілям розвитку особистості та сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Тому школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

- забезпечити високий рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;

- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;

- залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;

- формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;

- формувати в учнів цілісну картину світу;

- спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст та країн;

- грамотно працювати з інформацією і т.д.

Сьогодні перед учителем англійської мови постає нелегке питання: як зробити, щоб урок був цікавим для учнів, щоб розкрив їх творчий потенціал особистості, поставив її в ситуацію самостійного пошуку, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить такі шляхи найефективнішого досягнення мети навчання прийоми оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з англійської мови.

Дуже часто учні на достатньому рівні опановують лексичні та граматичні знання і вміння, але не здатні точно зрозуміти свого співрозмовника, в результаті чого порушується спілкування між людьми, а згодом і контакт між ними. В процесі вивчення іноземної мови учні не досягають достатнього рівня сприйняття мови на слух. Учням необхідно чути носіїв мови. Це можливо завдяки використанню на уроках аудіо- та відеоматеріалів.

Проблемою використання аудіо та відео технологій у навчальному процесі займалися у своїх наукових дослідженнях Тернопольський О.Б., Зубченко О., С.Ю.Ніколаєва, Д.Хаймз, Н. Беленюк, А.Холлідей та інші.

В сучасній школі використання аудіо і відео записів на уроці є не тільки доречними, а й обов’язковими. Робота з такими матеріалами на уроці урізноманітнює види діяльності учнів в процесі навчання іноземній мові. Аудіо і відео матеріали роблять урок цікавим для всіх учнів, підвищує рівень мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичними зразками іноземної мови. Учні при перегляді відеофільмів мають можливість чути справжню англійську мову з вуст носіїв мови. Відеофільми дають можливість учням побачити на власні очі те, про що ми говоримо на уроках, читаємо в текстах і діалогах (пам'ятки Лондона, різні музеї Англії і т. д.).

Відео засоби не вважаються новою технологією. Потенціал відео методу для комунікативного викладання мови очевидний. З усіх доступних засобів він забезпечує найточніше відображення мови у користуванні, тому що вона вживається конкретними мовцями, тісно пов’язана з певною мовною ситуацією, а її комунікативна мета підсилюється цілим рядом візуальних закодованих немовних характеристик (пози, міміка, жести). Експерти Ради Європи вважають, що на відміну від телебачення та кінофільмів, які також необхідно використовувати для вивчення мови, відео метод має декілька переваг. Якщо продукція телебачення сприймається скоріше як програми, які замінюють викладача, ніж як джерела, що можуть бути використані для взаємодії між викладачем та учнем, то нова відео технологія дозволяє використовувати записи із зупинками або вибірково; розділення двох каналів (аудіо та відео) і використання стоп-кадру дозволяє проводити дискусію щодо відео зображення. Учням можна запропонувати після перегляду відео уривка без звукового супроводу спробувати визначити де відбувається дія та про що йде мова. Виділяють дві групи  вправ відеозаписів: відео відгук, де учні зайняті в різних комунікативних ситуаціях, відеозапис, що використовується для детального обговорення, та відео проект, де відео є засобом для таких учнівських робіт як документальний фільм, рекламний ролик, новини. Технологія використання відеокамери дає гарну мотивацію навчання та спонукає учнів до роботи над вдосконаленням комунікативних умінь.

Можна виділити три основні етапи формування мовних дій на основі відеофонограм: 1) презентація мовних одиниць; 2) автоматизація використання мовного матеріалу; 3) використання мовного матеріалу в продуктивному спілкуванні.

При відборі фрагментів автентичних відеофільмів для навчання лексики велике значення має визначення раціонального співвідношення зорової та звукової інформації у фрагментах. Специфіка відео полягає в тому, що воно дає можливість поєднати зорові та звукові образи в типових обставинах, запропонувати учням мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою викладача можуть опиниться у ролі активних учасників комунікації.

Ефективності цього засобу навчання іноземної мови сприяють також технічні можливості відео, які дозволяють зупиняти та повторювати дію. Не слід, однак, забувати, що учні звикли до пасивного перегляду телепрограм. Тому при всіх можливостях відео центральною фігурою на занятті залишається викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму та наступну комунікативну діяльність учнів.

При підготовці заняття з використанням відео вчителеві слід уважно переглянути фрагмент та відібрати певний лексико-граматичний матеріал, який підлягає засвоєнню, а також розробити завдання для мовної і мовленнєвої практики учнів.

Однією з навчальних задач, які можна вирішувати за допомогою відео, є повторення лексики і розширення словникового запасу. Для цього годиться будь який уривок, в якому представлені предмети, дії або характеристики з відповідної лексичної теми. Бажано, щоб уривок супроводжувався музикою або англомовним текстом. Дуже часто, коли немає можливості використовувати автентичні відео, я використовую уривок з текстом на іншій мові, прибираючи звук. Учні дивляться уривок, де представлена певна тема (професії, кольори, люди, які виконують різні дії). Потім вони у групах обговорюють побачене. За необхідності учні можуть користуватися словниками або звернутися за допомогою до вчителя. Наприклад: назвіть першу тварину, яку ви побачили; що робить коала; які зелені предмети ви побачили на екрані; якого кольору горнятко на столі та ін..

В залежності від характеру відео матеріалу та навчальної мети визначається певна послідовність навчальних дій, а також специфічні для відео прийоми роботи.

Робота з відео матеріалом сприяє в основному розвитку навичок та вмінь аудіювання та говоріння. Слід також використовувати завдання, що допоможуть розвивати уміння письма. У старших класах я пропоную учням написати резюме змісту відео фрагмента, які читаються вголос. Визначається кращий варіант. Також пропоную написання домашнього твору на основі переглянутого відео фрагмента.

Робота з відео текстами подібна до роботи з книжковими або газетними текстами. Виділяють три основних етапи: дотекстовий етап (pre-viewing), текстовий етап (while viewing), післятекстовий етап ((post) after-viewing).І. Дотекстовий етап.

Цілі етапу : Мотивувати учнів, налаштувати їх на виконання завдання. Зняти можливі труднощі сприйняття фільму.

На цьому етапі мотивую учнів, намагаюся передбачити можливі труднощі сприйняття тексту і підготувати учнів до успішного виконання завдання. Цікавлюся в учнів, якою інформацією вони володіють з цієї теми, що вони сподіваються побачити у фільмі.

Звертаю увагу учнів на той факт, що у фільмі буде висвітлена раніше невідома їм інформація. Попереднє читання текстів та обговорення проблем з тієї ж тематики також сприяють підвищенню мотивації в ході перегляду відео за умови, що відеосюжет містить елемент новизни і непередбачуваності.

Типи завдань :

Різні варіанти передбачення змісту тексту, що грунтуються на :

- узагальненні раніше отриманих знань з цієї теми;

- особливостях заголовка;

- перегляді частини фільму без звуку;

- списку нових слів з перекладом або дефініціями, тощо.

II. Текстовий етап

Мета етапу : Забезпечити подальший розвиток мовної, мовленнєвої або соціокультурної компетенцій учнів з урахуванням їх реальних можливостей іншомовного спілкування.

На цьому етапі використовую наступні вправи:

• стоп-кадр (зупинка фільму, питання: «Про що йшлося?»);

• «мовчазний перегляд» (показ частини фільму без звуку);

• відновлення тексту (під час перегляду заповнити пропуски в тексті, записаному на листку-роздруківці).

До багатьох відеофільмів є готові розробки, які пропонують такі вправи: відповісти на питання, доповнити пропозицію, True and False, поставити дієслова в потрібному часі тощо.

III. Післятекстовий етап

Мета етапу : Використати початковий текст в якості основи і опори для розвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові. Обидва попередні етапи є обов'язковими, як в умовах використання відеотексту як засобу розвитку комплексних комунікативних навичок, так і в якості засобу контролю рецептивних навичок (аудіювання). Цей етап може бути і відсутнім, якщо відеотекст використовується тільки для розвитку і контролю рецептивних умінь.

На цьому етапі організовую мовну творчу діяльність учнів. Учні описують кадри фільму без звуку, ланцюжком ("Снігова куля") ставлять питання за змістом кадру (кадрів), виправляють неправдиву інформацію, описують ті кадри фільму, де була представлена ​​нова інформація. Домашнє завдання учням - створити мініпроекти на основі інформації з переглянутих відеофільмів. Це може бути підготовка рольової гри, в основу якої покладено сюжет або ситуація відеофільму.

Отже, навчання англійської мови за допомогою відео та аудіо матеріалів – це дуже ефективний метод. Уроки з використанням відео привертають увагу учня, розвивають багато аспектів мовної діяльності, а також дають можливості творчого прояву особистості. Такі уроки спрямовані на створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал