Опис досвіду роботи Васильчика Романа Миколайовича, вчителя інформатики «Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження активних методів роботи»Скачати 109.78 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір109.78 Kb.
Опис досвіду роботи

Васильчика Романа Миколайовича,

вчителя інформатики

«Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження активних методів роботи».

Актуальність проблеми

В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Це складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.

Знання, набуті в результаті навчання інформатики, стверджуються як засіб самореалізації людини в житті, соціальної адаптації, конструктивної суспільної діяльності як умови забезпечення гармонійного життя. Разом з упровадженням особистісно-зорієнтованої освіти трансформується мета й завдання навчання інформатики: мотиви, форми, методи, засоби навчання повинні підготувати дитину до життя і діяльності.

Суспільство «епохи інформації» вимагає від випускника:

• Певних умінь, які можна застосовувати за будь-яких обставин;

• Вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів;

Не вузьких знань, а загального підходу до мислення і вирішення питань;

• Комунікабельності – вміння працювати у злагоді з іншими, спільно доходити мети.

Принципи, за якими працюю:

• Від простого до складного (поступове ускладнення);

• Новизна (використовуються нові поняття);

• Успадкування (використовуються знання, набуті під час розв’язання

попередніх задач)

З появою комп’ютерних комплексів у школах з’явилася проблема якісного програмного забезпечення. В основному існують програми довідкового або контролюючого характеру. Яким способом зацікавити учнів точними науками та інформатикою зокрема? Я бачу лише один вихід із такої ситуації – створити на уроці дружню, цікаву обстановку, в якій учень зможе пройти весь шлях вивчення предмета: від засвоєння основних понять до свідомого використання знань на практиці і створення творчих проектів.

Учні звикли до одноманітного процесу: учитель розповідає, записує на дошці. Ще одна проблема – на інформатику відводиться лише 1-2 години на тиждень. І цей час необхідно використати найбільш ефективно. На практиці я переконався, що традиційний урок у комп’ютерному класі малоефективний.

Щоб добитися високих результатів, на практиці дію так:

•Більшу кількість урочного часу (дозволену санітарними нормами) витрачаю на роботу учнів з ПК. Учні менше говорять – більше часу працюють за комп’ютером.

• У зошитах учні записують лише найнеобхідніше, а за потреби роздаю друковані конспекти.

• Складаю задачі і проблеми, максимально наближені до життя, а на уроці за допомогою комп’ютера розв’язуємо їх.

• Організовую на кожному уроці невеликі змагання і ставлю переможцям оцінки.

• На кожному уроці всіма можливими способами (за допомогою ПК) активізую зорову, слухову та рухову види пам’яті.

• На уроці даю не тільки конкретні знання, але й способи самостійного здобування інформації та методи розв’язання проблеми.

• Навчаю учнів поетапно розв’язувати поставлені перед ними завдання.

Тому форма проведення уроків складається з наступних частин:

1. теоретична (проводиться у формі казки, бесіди, гри, обговорення ситуації);

2. ознайомлення з новою комп’ютерною програмою, демонстрації її роботи;

Намагаюсь складати або знаходити і використовувати на уроці навчальні програми, які містять ігрові елементи, що розвивають уважність або реакцію.

Головне завдання – зацікавити учнів, дати можливість самостійно творити, а це приведе до захоплення предметом, а в подальшому до глибоких і свідомих знань.

Саме тому мною було вибрано актуальну самоосвітню проблему: «Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження активних методів роботи».

Теоретична база досвіду

Державні документи про освіту, які дозволяють мені розв'язати дану проблему

• Визначати головне, самостійно робити висновки з пояснення вчителя; знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання; користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; давати правильність певного судження та власної думки; виконувати творчі завдання. (Програма загальноосвітньої школи ) 
• ... формування особистості, учня ( вихованця ), розвиток його здібностей і обдаровань... (ст. 5 Закон України про загальну середню освіту ) 
• Поряд з функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці різних видів діяльності, самовираження у творчості 
( Державний стандарт загальної освіти) 
• Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісної нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватися комп'ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору. 
• ... необхідна умова розквіту індивідуальності 
• ... є орієнтація на розвиток творчості - творчої активності, творчого мислення, здібностей до діяльності в нових умовах ( Концепція загальної середньої освіти) 
• ... розвиток критичного мислення, ... уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи ... ( Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності) 
• Один із пріоритетних напрямків розвитку освіти є: формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. (Національна доктрина розвитку освіти ) 
Нормативно-правовою базою досвіду є ряд нормативних документів: закони України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, державна національна програма “Освіта”, Концепція середньої загальноосвітньої школи, навчальна програма з інформатики.

Обґрунтування досвіду

Завдання які має вирішити сучасний урок, зорієнтований на реалізацію інноваційних підходів у навчанні. Це зокрема: • Підвищення рівня мотивації учнів;

 • Використання суб’єктивного досвіду набутого учнями;

 • Ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;

 • Формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;

 • Здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;

 • Підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;

 • Створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;

 • Наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;

 • Формування моральних цінностей особистості;

 • Розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;

 • Створення ситуації успіху.

Сучасні освітні технології та інтерактивні методи навчання, які надають навчанню природний характер, сприяють створенню в школі для дитини комфортного місця для активного громадського життя, а навчальна діяльність стає засобом реалізації потенціалу учня та розвитку особистих здібностей від рівня освітнього стандарту до творчості.

Досліджуючи обрану проблему, я оволодів теоретичним матеріалом, здійснив діагностику індивідуально-психологічних особливостей учнів, особисті тести на виявлення здібностей до інформатики і можливостей, анкети “Інформатика – користь чи шкода?”, опитувальники та інше, що дало змогу обґрунтувати вибір таких форм і методів роботи, які сприяють вивченню інформатики.

Ознайомлення з передовим досвідом роботи видатних учителів, особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження нових підходів до викладання інформатики є сполучення таких, взаємодоповнюючих та охоплюючих широкий спектр бажаних змін, технологій:


 • Новітні інформаційні технології;

 • Особистісно-орієнтована технологія;

 • Технологія формування творчої особистості;

 • Проектна технологія.

Ідея досвіду

Інноваційні технології, які є провідними в моїй роботі, шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність та є ключовими в навчанні.

Сучасні діти сьогодні добре володіють комп’ютером і, як показало анкетування, багато часу проводять біля монітора. Моє завдання - використати зацікавленість учнів, та направити її в потрібне русло.

      Інноваційні уроки з застосуванням ІКТ учні сприймають з зацікавленням. Своє відношення до них вони виражають в рефлексії, яка є обов’язковим етапом такого уроку

«… краще зрозуміліший матеріал уроку, коли схеми, таблиці і графіки висвічуються на слайдах»;

«…сьогоднішній урок я запам’ятаю на все життя»;

« … побільше б таких незвичайних уроків»;

«…я прочитав текст не повністю, але після сьогоднішнього уроку обов’язково прочитаю весь»;

«… мені дуже подобається робота в групах відчуваєш підтримку і не так страшно відповідати».

Впровадження ідеї досвіду

Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності.

Специфічність предмету інформатики полягає в тому, що в даному предметі комп’ютер виступає одночасно і як засіб навчання, і як предмет вивчення.

Метою роботи є прищеплювати учням інтерес до вивчення сучасних інформаційних технологій, вчити їх бачити необхідність інформатики, розвивати їхнє креативне мислення. Кредо моє: я не знаю яким буде світ, коли підростуть мої учні, які цілі й цінності будуть актуальними тоді, тому намагаюсь запалити їх єдиним прагненням – учитися.

Кожен урок будую так, щоб в усіх учнів постійно був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити й пізнавати. Навчаю не просто весь клас, а особисто кожного учня. Тому мої вихованці на уроках експериментують, формулюють і перевіряють гіпотези, вчаться на власних помилках. На уроках інформатики виховую творця, допитливість учнів, приймаю інтелектуальний виклик з дослідницьким духом «що буде, якщо я зроблю так». Застосовую ефективні педагогічні ідеї і комп’ютерні технології, які розвивають логічне мислення учня. На кожному уроці використовую елементи гри та інтерактивні вправи.

Як показують дослідження, після переходу учнів з середніх класів у старші активно відбувається процес пізнавального розвитку. Підлітки вже можуть мислити логічно, займатися теоретичними дослідженнями. У цей час учні засвоюють багато наукових понять, вчаться користуватися ними в процесі розв'язування різних завдань.

Для того, щоб дійсно активізувати розумову діяльність учня, недостатньо поставити перед ним задачу, необхідно створити таку обстановку, щоб задача торкнулася, зачепила його внутрішній світ, щоб виникла особиста зацікавленість у її вирішенні. Тут я використовую завдання, які носять практичний характер та значною мірою усувають відірваність від життя. Такі задачі завжди викликають живий інтерес до науки, розвивають спостережливість, вчать учнів мислити, порівнювати та робити висновки.

Велике значення приділяю практичним заняттям учнів на комп’ютері. З цією метою максимально використовую матеріально-технічну базу кабінету інформатики. Це і виконання обов’язкових практичних робіт, і виконання вправ, і захист учнівських проектів.

Намагаюся зацікавити інформатикою тих учнів, для яких улюбленими предметами є біологія, хімія, історія; широко використовуючи при цьому між предметні зв'язки. Так, у 9 класі при вивченні теми «Текстовий редактор» підбираю вірші про мову, тексти про День Соборності України та День рідної мови, тим самим прищеплюючи любов до рідного слова.

Треба мати на увазі, що в усіх школярів є потреба і в нових враженнях, і в постійній розумовій діяльності, тренуванні окремих фізичних функцій (мислення, уяви). В учнів переважає образна пам'ять. Тому результат навчання кращий, при опорі на наочний матеріал (реальні предмети, моделі різноманітних об'єктів, таблиці, портрети, схеми і т. п.). З цією метою готую ілюстрований матеріал, комп’ютерні презентації до уроку, а також використовую презентації та матеріали, які підготували мої учні. Бачачи результати своїх попередників, учні зацікавлені у виготовленні власних презентацій, які можуть бути потім використані для їх наступників.

Використовую новітні форми організації навчальної роботи учнів. Серед них: фронтальні, групові, індивідуальна робота та робота в парах. Однією з індивідуальних форм роботи є: один на один з комп’ютером. Радикальна відмінність цієї форми від класичної індивідуальної самостійної роботи полягає в тому, що в комп’ютері зберігаються знання у вигляді програм і наборів даних. Фактично учень вчиться не один, а з вчителем опосередковано через комп’ютер і ППЗ, програма реагує на дії учні, і певні реакції дають можливість учневі аналізувати свої дії, проводити самоконтроль. Тут поновлюється фронтальне навчання, але з індивідуальним темпом і способом засвоєння.

Важливою особливістю шкільного курсу інформатики є його між предметність. Серед шкільних дисциплін іншого такого аналогу не існує. На бінарних уроках образотворче мистецтво – інформатика учні малюють за допомогою інструментарію графічного редактора Paint, Gimp, Inkscape.

В своїй роботі намагаюся використовувати різні інтерактивні технології. Це: «мозковий штурм», робота в малих групах, мікрофон, метод «Прес», «Сніжок», «Світлофор» та інше. Звичайно ці технології використовую з оглядом на вік учнів та рівень їх підготовки.

Також проводжу з обдарованими учнями: предметні тижні, декади з предмету, гурткову роботу; індивідуальні заняття.

Завдяки додатковим заняттям учні школи з року в рік стають призерами районних олімпіад.

Кожен учень закріплений за певним комп'ютером. Коли учень сідає за комп'ютер, на його робочому місці вже знаходиться або папка з практичними роботами, або інструктивна картка. Кожен працює самостійно, якщо ж за комп’ютером сидить двоє учнів, то намагаюся, щоб учні були одного рівня навчання. Учні, які першими виконали роботу, здають її вчителеві та виступають в ролі консультантів для більш слабких учнів. Цим самим розвиваю в учнів почуття відповідальності та взаємодопомоги в колективі, значущості кожного в ньому.

Тематичне оцінювання проводжу по-різному. Це можуть бути письмові тести з варіантом відповіді, самостійна робота, теоретичний залік + тести, контрольна робота (в основному використовую в 11 класі при вивчені теми «Основи програмування»), залікова робота на ПК.

Для ще більшої зацікавленості учнів предметом створив сайт школи.

У своїй роботі використовую різноманітні форми роботи учнів з комп’ютером: електроні тести, брейн – ринги, електронний «Морський бій», уроки конференції, уроки подорожі, уроки змагання, метод проектів, уроки КВН та ін., які стимулюють творчий розвиток особистості.

Створення презентацій один з найцікавіших розділів інформатики. При вивченні PowerPoint кожен з учнів має створити свою власну мультимедійну презентацію.Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.

Плануючи кожний урок, передбачаю можливість використання різних прийомів. Для прикладу пропоную розробку циклу уроків з теми «Комп`ютерні презентації », 10 клас, в якій мають місце такі інтерактивні вправи і методи, як робота в малих групах «Дерево пізнання», «Кошик знань», «Незакінчене речення», «Світлофор»,« Метод проектів » та інші.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал