Об’єкт дослідження: процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок. Предмет дослідженняСкачати 116.23 Kb.
Дата конвертації14.03.2017
Розмір116.23 Kb.


картинка 55 из 136000

На педагогічній ниві я працюю лише 5 років. Зрозуміло, що це не багато, але не великий досвід за плечима я вже маю. Викладаю англійську мову в 5-9 класах. Люблю свій предмет й із задоволенням ділюсь знаннями зі своїми вихованцями.

Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна  досягти  шляхом  використання  інформаційно-комунікативних  технологій  під  час  навчально-виховного процесу. Ось тому я другий рік поспіль працюю над темою «Використання ІКТ на уроках англійської мови».

Метою мого дослідження є: показати використання інформаційно-комунікативних технологій, які б дозволили сформувати в учнів мовні навички і мовленнєві вміння та сприяли б глибокому, міцному засвоєнню знань і підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови.

Вважаю, що тема мого дослідження є актуальною, оскільки у сучасному освітньому середовищі якісна організація навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інформаційно-комунікативні технології.Актуальність проблеми обумовлена кількома аспектами: підвищення мотивації учнів до навчання та підвищення результативності; можливість для вчителя поєднати корисне та цікаве, навчання та розваги, наочність та інформативність; орієнтація навчання на сучасне освітнє середовище.

Об’єкт дослідження: процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок.

Предмет дослідження: особистість, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами.

Виходячи з теми та мети, я окреслила для себе коло завдань: 1. Вивчити стан проблеми через опрацювання різних джерел інформації з педагогіки та психології.

 2. Виявити шляхи підвищення ефективності інтенсивного навчання іноземної мови під час використання ІКТ.

 3. Розробити систему завдань з використанням засобів ІКТ, що забезпечують створення ситуації успіху на уроках іноземної мови.

 4. Підвищити мотивацію учнів.

 5. Розширити можливості індивідуалізації і диференціації навчання учнів.

 6. Визначити ступінь ефективності застосування ІКТ для формування мовленнєвих навичок на уроках англійської мови.

Практична значущість полягає в сприянні кращому оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності при викладанні англійської мови; є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал; допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання; сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня; є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета; стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібностей.

Сучасний учитель іноземної мови - учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні.

Згідно з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу зміст навчання іноземної мови має бути зорієнтованим на розвиток мотивації до вивчення і на формування комунікативних умінь та навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Рівень  професійної  грамотності  педагогів  значно  зріс  за  останні  роки. Доступне підключення до мережі  Інтернет  надало  можливості  педагогам  підвищити як  свій  інтелектуальний  рівень,  так  і  рівень мовленнєвої  компетенції  шляхом  спілкування з  носіями  мови.  Кожен  учитель  іноземної  мови користується  медіа текою,  методичними  матеріалами,  комп’ютерними  програмами  та  інтернет-ресурсами  для  проведення  уроків,  позакласних заходів, для створення навчальних матеріалів та програм.  Зараз  вчитель  має  досить  велику  кількість  навчальних  комп’ютерних  програм,  як  вітчизняних, так і аутентичних.

У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти.

Впровадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню інформаційної культури. Також дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.

Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп'ютерна грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення реальних інформаційних задач.

Проектуючи ІКТ на освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог постіндустріального суспільства.

Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб: знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності; створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці; постійно звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності; шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань; розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:


 • розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;

 • оволодіння усним спонтанним мовленням;

 • адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;

 • розвитку критичного мислення.

Переваги впровадження ІКТ - це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня; сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

З власного досвіду, використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т. д. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу.

Психолого-педагогічною наукою обґрунтовано важливу роль використання нових інформативно-комунікаційних технологій під час навчання іноземної мови. Праці таких вітчизняних вчених, як Биков Валерій Юхимович, Карташова Любов Андріївна, Лапінський Віталій Васильович свідчать про те, що стрімкий розвиток та впровадження комп’ютерних технологій у життя та процес навчання спонукає і вчителів іноземної мови шукати нові підходи, методи реалізації поставлених завдань навчання іноземним мовам.

На уроках використовую наочність за допомогою комп’ютерних технологій для формування навичок та розвитку мовленнєвих умінь учнів з такою метою:


 1. Створення мовленнєвого зразка (вимовного, інтонаційного, лексико-граматичного);

 2. обмеження кола тільки тих предметів та явищ, словесний вираз яких відомий тому, хто говорить;

 3. створення смислової опори (заданістю логічної послідовності й об’єкта висловлювання) для побудови всього ланцюга висловлювання;

 4. створення ситуації спілкування, яка б стимулювала висловлювання.

Використання ІКТ дозволяє досягти цілей, поставлених комунікативно-орієнтованим викладанням англійської мови, яких додержуюсь у педагогічній діяльності. Такий підхід дає можливість стимулювання когнітивних процесів учнів (здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації), адже вони беруть активну участь у процесі навчання, заохочення висловлення власної думки, вираження своїх почуттів і використовування власного досвіду. За такого підходу учні стають активними учасниками навчальної діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації. Учень від об’єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.

Під час навчальної діяльності я, як учитель, намагаюсь застосовувати технологію проникнення, згідно якої застосування комп’ютера не є кінцевою метою навчання, а лише ефективним засобом формування мовленнєвих навичок учнів.

У своїй діяльності за допомогою комп’ютера я використовую різноманітні комп’ютерні технології: мультимедійні презентації, електронні таблиці, відеоматеріали, Інтернет-ресурси, програмне забезпечення до навчально-методичних комплексів, електронні словники, інтерактивні посібники з граматики. Їх вид залежить від типу уроку, його мети та структури.

На уроці введення нового матеріалу незамінним є використання мультимедійних презентацій, інтерактивного проектора й таблиць - найефетивніших під час семантизації лексичних одиниць та первинного відпрацювання їх використання.

На уроках формування навичок і розвитку умінь процес засвоєння знань із застосуванням ІКТ стає цікавішим та ефективнішим, автоматизується вживання граматичних структур в усному мовленні, а також формується граматична правильність мовлення за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Ефективним для розвитку мовних та мовленнєвих навичок, зокрема граматичного аспекту говоріння, є використання наочності, відтвореної за допомогою комп’ютера. Наприклад, застосування комп’ютерних технологій є доцільним під час тренування та закріплення вживання часових форм.

На уроках узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних технологій допомагає структуруванню отриманих знань. Електронні тести, вікторини, анімаційні таблиці, малюнки та схеми, відеофільми сприяють підвищенню результативності засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню часу на уроці, мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими шкільними предметами. Наприклад, під час роботи над монологічним висловлюванням учнів можна використовувати наочність, відтворену за допомогою комп’ютера, як засіб створення смислової опори.

У зазначених типах уроків інформаційно-комунікаційні технології сприяють повній реалізації поставленій мети.

ІКТ відіграють важливу роль у організації навчально – виховного процесу завдяки тому, що вони надають учителю можливість урізноманітнити форми та методи роботи на уроці. Використовуючи комп’ютер, маю можливість організувати індивідуальну, парну й групову форми роботи. Наприклад, під час перегляду відео фрагменту у беззвучному режимі, учні відтворюють ситуацію спілкування у власному мовленні. Така робота передбачає участь тієї кількості учнів, яка потрібна для інсценізації даного фрагменту. Також використання інформаційно-комунікаційних технологій стають у пригоді для наближення навчальної ситуації до реальної під час рольових ігор, дискусій, обговорень та інтегрованих уроків, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок учнів.

Зазначені форми роботи вже мають свої результати, а саме: підвищення мотивації вивчення англійської мови, активізація навчальної діяльності та висока якість знань учнів.

Перевагами застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення уроків англійської мови, на мій погляд, можна вважати: підвищення якості навчання та ефективності контролю, збільшення кількості додаткової інформації, скорочення часу подачі матеріалу, зорієнтованість на сучасні методи навчання, які стимулюють мотивацію учнів. Застосування зазначених видів роботи підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяє міцному формуванню мовленнєвих навичок учнів.

У навчанні іноземної мови широко застосовуються інформаційно-комп'ютерні технології. Специфіка комп'ютера як засобу навчання пов'язана з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня.

Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.

Таким чином, впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.Список використаної літератури

 1. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Учеб. посібник для студ. Вища. пед. учеб. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 192 с.

 2. Коломінова О. О., Роман С. В.  Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі/ О. О. Коломінова, С. В. Раман//Іноземні мови. –2010. – №2 с. 40–47.

 3. Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О. М. Кужель, Т. І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України : наук.-метод. зб. – Вип. 8. Педагогіка/ редкол. : І. І. Мархель (гол. ред.) та ін. – Одеса : Друк, 2001.

 4. Маслюк Ю. А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності / / Інновації в освіті. - 2006. - № 1. - С. 117-123.

 5. Мороз І.М. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови// Англійська мова та література.-2013.-№24 с. 14-18

 6. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А. С. К., 2004 – 192.

 7. Собчук-Ліва А.А. Використання інформаційних технологій у викладанні// Англійська мова та література.-2012.-№27 с. 8-9

 8. Токменко О.П. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: позакласний підхід//Англійська мова та література. – 2011.-№14 с. 7-8.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал