О. М. Бекетова о. О. Жигло, О. В. Кір’янова, О. Ю. Малюкова конспектPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації16.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Лист-проханняце службовий лист, в якому у ввічливій формі звертаються до партнерів, клієнтів, інвесторів із певним проханням. Листи- прохання є одним із найпоширеніших видів ділової кореспонденції. Від уміння переконливо висловити своє прохання великою мірою залежить і його виконання.

107
Лист-нагадування – це службовий лист, у якому йдеться про наближення чи закінчення терміну виконання певних завдань, зобов'язань, у зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів.
Нагадування неодмінно має бути доброзичливим, ненав'язливим: у жодному разі не слід звинувачувати адресата, оскільки причиною затримки оплати чи несплати, наприклад, може бути дуже скрутна фінансова ситуація, в якій він опинився.
Лист-претензія, рекламаційний листце службовий лист, у якому висловлюється невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад, порушення погоджених (визначених) термінів постачання товару, невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упакування тощо. Виявивши порушення, ви маєте право висловити партнерові претензію і вимагати їх ліквідації, скажімо, заміни неякісного товару; ви також можете наполягати на відшкодуванні завданих збитків, сплаті штрафу і, певна річ, на чіткому дотриманні в майбутньому умов договору
(угоди, контракту). Зазвичай спершу надсилають лист-нагадування, в якому аргументовано, послідовно, виважено висловлюють невдоволення, а потім – претензію.
Лист-відповідь на претензію – це службовий лист, у якому пояснюємо причини певних порушень або переконливо доводимо безпідставність претензії чи скарги. Зміст таких листів залежатиме від того, чи ви погоджуєтеся з претензією та висунутими звинуваченнями, чи вважаєте їх безпідставними.
Лист-подяка – це – службовий лист, у якому висловлюється подяка за надану допомогу, послугу, підтримку, надіслане запрошення тощо. «Кодекс ввічливості» ділової людини передбачає: не варто чекати слушної нагоди, щоби висловити адресатові подяку. Робити це слід завжди вчасно. Листи-подяки є гарантією налагодження й подальшого підтримання добрих партнерських стосунків. Такі листи допоможуть вам набути репутації вихованої та порядної людини.
Лист-вибачення – службовий лист, у якому висловлюється прохання вибачити за невчасне виконання замовлення, спізнення на зустріч, бухгалтерські помилки, порушення умов договору тощо. Отже, усвідомивши свою провину, ви неодмінно маєте вибачитися та вжити всіх необхідних заходів, щоб такі прикрі випадки більше не повторилися.
Лист-вітання – різновид службового листа, в якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події: свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо.
Листи-вітання – це особливий вид кореспонденції, що припускає урочистий, піднесений стиль, вживання поетичних зворотів, гумористичних натяків. До таких радісних подій, як весілля, народження дитини тощо, можете випробувати свій поетичний хист і написати кілька віршованих рядків.
Лист-запрошеннярізновид службового листа, у якому адресата запрошують взяти участь у певному заході. У листі-запрошенні обов'язково

108 вказується, хто, кого, куди, коли і з якої нагоди запрошує. Все це має бути оформлено бездоганно грамотно й ретельно, що й засвідчить вашу повагу до адресата.
Крім чіткого і недвозначного викладу змісту, дуже важливим є дотримання таких вимог: - слід використовувати зі смаком оформлені та якісні бланки, адже вигляд представницької продукції є чи не найпершим свідченням надійності вашої установи (фірми, компанії); - важливо пам'ятати, що конверт за своїм дизайном неодмінно повинен відповідати бланкові; - оформлюючи листа, текст слід симетрично розмістити на аркуші.
Найважливішу інформацію можна виокремити, скориставшись іншим шрифтом, великими літерами чи підкресленням. Запрошення на ділові заходи
(з'їзди, конференції, форуми, симпозіуми, презентації) пишуть, здебільшого, на фірмових бланках, а з нагоди культурно-мистецьких заходів та різноманітних урочистостей виготовляють художньо оформлені, оздоблені бланки.
Питання для самоконтролю
1. До яких документів за призначенням належать листи?
2. Що таке службовий лист?
3. Які виділяють листи за функціональними ознаками?
4. Назвіть реквізити листа та правила їх оформлювання.
5. Наведіть приклад поширених звертань у листах.
6. Наведіть приклади завершальних речень листа.
7. Як правильно сформулювати відмову?

109

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Базові
1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник / С. В. Глущик,
О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – Київ : Арій, 2009.
2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посібник /
Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003.
3. Культура фахового мовлення : Навч. посібник / за ред.
Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – XXI, 2005.
4. Мацюк 3. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник /
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008.
5. Мацько Л. І. Культура фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько,
Л. В. Кравець – Київ : ВЦ «Академія», 2007.
6. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / В. О. Михайлюк – Київ : ВД «Професіонал», 2005.
7. Проблеми української термінології / Вісник Нац. університету
«Львівська політехніка» – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка»,
2004. – № 503 8. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник /
О. М. Семеног. – Київ : «Академвидав», 2010.
9. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – Київ : Наук. думка, 2012.
10. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посібник / С. В. Шевчук. – Київ : Арій, 2008.
Допоміжні
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник /
Ф. С. Бацевич. – Київ : ВЦ «Академія», 2004.
2. Бондаренко В. В. Переклад науково-технічної літератури /
В. В. Бондаренко, В. В. Дубічинський, В. М. Кухаренко. – Харків, 2001.
3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови / Г. Й. Волкотруб. – Київ :
МАУП, 2002.
4. Дяков А. С. Основи термінотворення / А. С. Дяков, Т. Р. Кияк,
3. Б. Куделько. – Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 2000.
5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник /
В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2004.
6. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів : навч. посібник для дистанц. навчання / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець,
О. В. Солдаткіна. – Київ : Ун-т «Україна», 2004.
7. Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. –
Київ : Вища школа, 2003.
8. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько,
О. М. Сидоренко, О. М.Мацько. – Київ : Вища школа, 2003.

110 9. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посібник / Я. Радевич-Винницький. – Київ : Знання, 2006.
10. Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації : навч. посібник / Г. М. Сагач. – Київ : Зоря, 2003.
11. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посібник
/ О. Сербенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004.
12. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод. посібник / Ю. П. Сурмін. – Київ : НАДУ, 2008.
13. Українська мова : Енциклопедія. – Київ : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.
14. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посібник / Ф. І. Хміль. – Київ :
«Академвидав», 2004.
Словники
1. Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів /
І. О. Вирган, М. М. Пилинський. – Харків : Прапор, 2002.
2. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови /
С. Караванський. – Київ : Вид-во «Українська книга», 2004.
3. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики /
С. Караванський. – Львів : БаК, 2006.
4. Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / А. А. Лучик. – Київ : Довіра, 2004.
5. Російсько-український словник / НАН України. Ін-т мовознавства
ім. О. О. Потебні / [І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін.]; за ред.
В. В. Жайворонка. – Київ : Абрис, 2003.
6. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин,
А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. – Київ : Знання, 2006.
7. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. – Київ : Довіра, 2008.
8. Український орфографічний словник : Близько 174 тис. слів / за ред.
В. Г. Скляренка. – Київ : Довіра, 2009.
9. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення /
С. В. Шевчук. – К.: Вища школа, 2008.

Інформаційні ресурси
1.
Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua
2. www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm
3. www.mova.info
4. www.novamova.com.ua
5. www.pereklad.kiev.ua
6. www.pravopys.net
7. www.rozum.org.ua


111

Навчальне видання

ЖИГЛО Оксана Олександрівна
КІР’ЯНОВА Олена Василівна
МАЛЮКОВА Ольга Юріївна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
З ДИСЦИПЛІНИ

У
У
К
К
Р
Р
А
А
Ї
Ї
Н
Н
С
С
Ь
Ь
К
К
А
А


М
М
О
О
В
В
А
А
(
(
З
З
А
А


П
П
Р
Р
О
О
Ф
Ф
Е
Е
С
С
І
І
Й
Й
Н
Н
И
И
М
М


С
С
П
П
Р
Р
Я
Я
М
М
У
У
В
В
А
А
Н
Н
Н
Н
Я
Я
М
М
)
)
(для студентів денної та заочної форм навчання
усіх напрямів підготовки бакалавра)


Відповідальний за випуск О. О. Жигло
За авторською редакцією
Комп’ютерне верстання О. Ю. Малюкова

План 2014, поз. 140 Л
Підп. до друку 23.01.2015 Формат 60х84/16
Друк на ризографі.
Ум. друк. арк. 6,5
Тираж 50 пр. Зам. №
Видавець і виготовлювач:
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:
ДК № 4705 від 28.03.2014 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал