О. Г. СтаровойтPdf просмотр
Дата конвертації04.06.2017
Розмір68.6 Kb.

УДК 811.111
О. Г. Старовойт
ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж
імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради
студентка
І. Д. Микитенко
ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж
імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради
учитель-методист англійської мови

Mовленнєва діяльність школярів на уроках англійської мовив
початковій школі
Навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти з позицій державної мовної політики України. Як відомо, основною метою навчання іноземних мову загальноосвітній школі є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструменту діалозі культур сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах [1]. Розвиток англомовної комунікативної компетенції забезпечує входження особистості в мовний соціумі сприяє її соціалізації в ньому.
Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня. Навчання виступає основою та засобом психічного і особистісного розвитку людини. На уроках іноземної мови вчитель повинен формувати в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах.
Комунікативна компетенція формується на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою. Доведено, що мовленнєва компетенція є однією з провідних складових характеристик особистості, що формується в процесі її розвитку. Під мовленнєвою компетенцією ми розуміємо вміння практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, міркування тощо використовувати для цього як мовні, такі немовні засоби (невербальні, а також інтонаційні засоби виразності мовлення. Проблеми формування мовленнєвої компетенції відображені в працях Л. Щерби, Л. Виготського. Такі сучасні вчені як Т. Ладижинська, Н. Пашківська, Г. Шелехова, Л. Мацько, В. Мельничайко, О. Біляєв, Л. Мацько розробляли педагогічні і методичні питання її формування. У працях О. О. Потебні, Ф. І. Буслаєва, ТІ. Панько, Г. Є. Пассова розглянуті концепції вивчення мови у процесі мовленнєвої діяльності.
За І. Зимньою, мовленнєва діяльність – це активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою [2]. Проблема розвитку мовленнєвої компетенції дитини займає одне з провідних місць у сучасній педагогіці, саме цим обумовлюється необхідність цілеспрямованої, систематичної роботи щодо мовленнєвої підготовки учнів у початковій школі. Урок іноземної мовив початковій школі повинен бути наочним, цікавим, мати достатню кількість ігрових моментів, спиратись на мимовільну увагу та мимовільну пам’ять учнів, бути емоційно насиченим, розвивати мислення дітей. Основною вимогою до уроку іноземної мови як основної організаційної одиниці навчального процесу є його мовленнєва спрямованість. Для реалізації мовленнєвої спрямованості кожен урок
повинен мати конкретні практичні цілі, спрямовані на формування мовленнєвих навичок та вмінь мовленнєва спрямованість означає комунікативний характер вправ. Виконуючи комунікативну вправу, учень вирішує задану вчителем мовленнєво-розумову задачу. Мовлення учня пов’язане з конкретною природною або створеною ситуацією спілкування. Комунікативна атмосфера повинна бути присутня на кожному уроці, починаючи з його початку і закінчуючи підсумком уроку, коли вчитель оцінює комунікативну діяльність учнів.
Завдання учителя полягає у залученні учнів до активної внутрішньої розумової та зовнішньої мовленнєвої діяльності і підтриманні її протягом уроку. Для його успішної реалізації необхідно використовувати навчальний матеріал, що відповідає інтересам учнів та рівню їх інтелектуального розвитку ставити цілі та завдання, що спонукають учнів до вирішення певних комунікативних завдань застосувати такі прийоми навчання, які дають можливість кожному учню брати участь у мовленнєвій діяльності та максимально збільшувати їх активний час на уроці. В умовах особистісно-орієнтованого навчання перевага належить колективним формам роботи на уроці. Це робота в парах із змінною або без змін партнерів, робота в малих групах від трьох до п’яти учасників, хорове реплікування в режимі група-група, група-один учень, один учень-група. Колективні форми роботи є перспективними для спілкування. Вони збільшують активний час діяльності учнів, допомагають подолати страх зробити помилки, формують в учнів почуття колективізму. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності у молодшій школі є її важливою складовою. На уроці іноземної мови на початковому етапі навчання мотивація забезпечується цікавим навчальним матеріалом, який відповідає смакам та уподобанням учнів це може бути цікавий текст, пісня, вірші, скоромовки тощо прийомами роботи з навчальним матеріалом (колективні, групові форми роботи, навчальні ігри, проблемні завдання до вправ успішністю учнів у вивченні іноземної мови, яка викликає
задоволення, відчуття прогресу в навчанні. Останнє досягається посильними та доступними навчальними завданнями, їх оцінкою збоку вчителя та учнів сприятливим психологічним кліматом на уроці. Мотивації сприяють також моменти релаксації фізкультхвилинки, музичний фон, які знімають втому учнів, підвищують їх загальний тонус. Запорукою успішного оволодіння мовленнєвою діяльністю молодших школярів є добір цікавих, відповідних їхньому віку матеріалів. Він повинен бути естетично й ілюстративно оформленим і мати новизну. Успішній реалізації вимог сучасного уроку в початковій школі сприяє використання комунікативно-орієнтованих, навчально- методичних видань Longman Pearson (Fly High 1-4), Cambridge (Kid`s В) та ін. Завдання та вправи цих підручників мають високу мотивацію до навчання, викликають зацікавленість школярів, містять автентичний матеріал.
Ми розглядаємо комунікативно-орієнтований підхід до навчання учнів початкової школи англомовного спілкування через розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності аудіювання, читання, говоріння та письма. Вони передбачають уміння учнів здійснювати усне спілкування (робити короткі повідомлення про певні події описувати явища та об’єкти: погода, шкільне приладдя, тварини, іграшки ставити запитання різних типів, вести бесіду відповідно до навчальної ситуації, вживаючи формули поздоровлення, запрошення, привітання, вибачення, згоди сприймати та розуміти короткі оповідання за допомогою наочності та інших засобів навчання, розуміти короткі інструкції читати окремі словосполучення, слова, речення і короткі тексти з дотриманням орфографічних норм, розуміти нескладні автентичні тексти, які містять незначну кількість незнайомих слів писати букви, буквосполучення, речення, короткі повідомлення за зразком, поздоровлення, запрошення тощо. Автентичні підручники з англійської мови пропонують завдання для навчання молодших школярів аудіювання на уроці англійської мови (до аудіювання, під час аудіювання та після нього. Виконуючи
мовленнєві вправи, учні зосереджують увагу на цікавих персонажах, їх характеристиках та діях. При виконанні цих вправ ми намагаємося враховувати взаємозв`язок аудіювання і говоріння як двох сторін усного мовлення, та аудіювання і читання як двох видів рецептивної діяльності [4]. Таким чином, навчаючи молодших школярів сприймати інформацію на слух, ми паралельно розвиваємо у них уміння говорити. Важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом комунікації у молодшій школі є читання учнями англійською мовою, яке розглядається як комунікативне вміння та засіб спілкування. У структурі читання як діяльності виділяються мотив, мета, умови та результат [6: 171] Щоб навчити учнів молодшої школи читати використовуються короткі, цікаві тексти (часто у формі діалогів. Учні не лише сприймають їх зміст, ай виконують комунікативне завдання, тому що інформація з тексту має сприйматися ними для того, щоб її взяти до уваги, відреагувати. Для ознайомлювального читання використовуються такі завдання вибрати з кількох запропонованих заголовків найбільш прийнятний, прочитати заголовок тексту і сказати, про що може розповідатися у тексті;
прочитати твердження і визначити правильні (true) та хибні (false), співставити (match) запитання та відповіді для вивчаючого та вибіркового читання дати відповіді на запитання,
підібрати запропоновані заголовки до частин тексту, виконати тест множинного вибору або поєднувальний тест
(matching). Таким чином, запроваджуючи комунікативно орієнтований підхід до навчання читання, у школярів стимулється інтерес до змісту повідомлення, що створює комунікативну готовність до сприйняття інформації. Говоріння у своїх двох формах діалогічній та монологічній є ще одним важливим видом мовленнєвої діяльності, яка забезпечує усне спілкування англійською мовою на початковому етапі навчання.
Методисти та лінгвісти Є. І. Пасов, НІ. Жинкін, С. Ю. Ніколаєва вважають, що мовленнєві уміння мають такі характеристики цілеспрямованість, продуктивність, самостійність, динамічність та інтегрованість [3]. При говорінні на англійській мові учню потрібно відобразити слова, які зберігаються в пам`яті (аналізі включити їх у мовленнєве ціле (синтез) для здійснення задуму і комунікативного наміру [7: 131] Отже, навчання англомовного спілкування неможливо без врахування усіх сфер особистості учнів. Тому, ефективним підходом до навчання говоріння у початковій школі є комунікативно орієнтований. Цей підхід можливо реалізувати через вправи та завдання комунікативного характеру, які представлени у підручниках і відповідають віковим особливостям учнів, а також є цікавими та мотивованими, тому створюють можливості для ефективного спілкування як між собою, так й з учителем. Завдання для розвитку говоріння представлені різними типами імітаційних вправ (послухай і повтори, імітація на швидкість, зверни увагу на інтонацію та такі комунікативно-орієнтовані завдання як дай відповіді на запитання до тексту, прочитай список завдань і скажи, що буде виконано до кінця дня, а що ні. лід відзначити, що завдання з підручника часто потребують адаптації до індивідуальних особливостей дітей, враховуючи рівень розвитку мовленнєвої компетенції та здібностей конкретного класу або групи. Особливу увагу під час навчання англійської мови на початковому етапі займає письмо, як складне мовленнєве вміння, "додатковий дозвукового мовлення засіб спілкування за допомогою системи графічних знаків, що дозволяють фіксувати мовлення для передачі її на відстані, для збереження її творів у часі" [8]. Письмо розглядається як засіб навчання, що сприяє кращому засвоєнню лексико-граматичного матеріалу, а також удосконаленню навичок у читанні та усному мовленні. Щоб виконати цю важливу роль на початковому етапі і в перший рік навчання, зокрема, учні засвоюють техніку письма, навчаються писати букви і оволодівають
орфографією слів, які були засвоєні в усному мовленні і використовуються у письмових вправах. Учні оволодівають орфографією англійської мови навчаючись писати односкладові слова типу cat, bed; слова з відкритим складом, типу name, nose; слова, які мають буквосполучення голосних ee, ea; голосної +r, наприклад arm; важкі слова, наприклад busy, daughter [6:
194-195]. При оволодінні орфографією учні мають спиратися направила, якщо слова пишуться за правилами. Вони даються дітям при читанні у вигляді ключових слів учні об`єднують англійські слова за спільністю написання light як right [6: 197]. Діти також навчаються використовувати набуті навички в українській мові при написанні англійських слів, які є у рідній мові, наприклад sport, lamp. При навчанні орфографії потрібно допомагати учню запам’ятовувати слова. Опираючись на текст підручника, а також на зразки письмових завдань учні вчаться описувати предмет або малюнок, кімнату, квартиру, писати листи і т. д. Навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності на уроці англійської мовив початковій школі відбувається інтегровано, але неоднаковою мірою. Переважає усне мовлення. Отже, формування та розвиток мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови у початковій школі є комплексним, активним, цілеспрямованим процесом. Для успішної реалізації даного процесу важливо правильно вибрати навчально-методичне забезпечення використовувати відповідні форми, методи, прийоми та режими роботи. У статті розглядається важливе у сучасній методиці питання формування комунікативної компетенції школярів на уроках англійської мовив початковій школі, яка здійснюється учотирьох видах мовленнєвої діяльності аудіюванні, говорінні, читанні та письмі визначаються складові чинники успішного мовленнєвого розвитку учнів молодших класів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти з іноземної мови // Книга вчителя іноземної мови довідково-методичне видання / упоряд. О. Я. Коваленко, І. П. Кудіна. – Х ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.
2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М Просвещение, 1991. – 522 с.
3. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мову середніх навчальних закладах Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / С. Ю. Ніколаєва. – К Ленвіт, 1999.
4. Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови, 1–11 класи. – К, 2010. – 128 с.
5. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителя / Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина. – М Просвещение, 1988. – 224 с.
6. Жинкин Н. И. Психологические особенности спонтанной речи / Н. И. Жинкин // Иностр. яз. в школе. – 1965. – № 4.
7. Ахманова ОС. Словарь лингвистических терминов / ОС. Ахманова. – МС


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал