Нові підходи до організації та планування навчально-методичної роботи в Маловисторопському коледжі імені П. С. Рибалка Сумського науСкачати 112.08 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір112.08 Kb.

Нові підходи до організації та планування навчально-методичної роботи в Маловисторопському коледжі імені П.С. Рибалка Сумського НАУ


Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передового досвіду система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.
З досвіду роботи нашого навчального закладу в основі якісної організації навчально-методичної роботи в коледжі лежать такі чинники:

. якісне планування навчально-методичної роботи;

 • активна діяльність викладача – особистості;

 • наявність належної матеріальної бази;

 • рівень шкільної підготовки і розумових можливостей студентів;

 • загальна методична атмосфера в навчальному закладі;

 • наявність методичного спадкоємництва у педколективі.


Система навчально-методичної роботи включає три загальні складові: • планування;

 • організацію;

 • контроль.

Якісне планування навчально-методичної роботи дає можливість оптимізувати процес навчання студентів, адаптувати його до реальних умов, врахувати можливості сучасних технологій навчання та виховання студентів.

Планувати – значить визначити мету, склад і структуру дій.

Для того, щоб викладачі могли працювати ефективно, необхідно правильно визначити: • хто та яку роботу буде виконувати;

 • функціональні обов`язки, права і відповідальність кожного;

 • з ким і коли взаємодіяти та будувати організаційну структуру діяльності.

В кінці кожного навчального року, на засіданні педагогічної ради коледжу, формується методична проблема над якою колектив працюватиме в наступному навчальному році. Виходячи із методичної проблеми року, розробляються основні завдання роботи педагогічного колективу на новий навчальний рік та планується робота всіх структурних підрозділів. Особлива увага звертається на взаємодію та взаємозв`язок спланованої навчально-методичної діяльності коледжу, важливо, щоб діяльність кожного структурного підрозділу була цілісно спрямована на вирішення методичної проблеми та основних завдань освітньої діяльності навчального закладу.Загальне планування навчально-методичної роботи має таку структуру:


 1. Розклад роботи коледжу на тиждень.

 2. План роботи педагогічної ради.

 3. План роботи адміністративної ради,

 4. План роботи методичної ради.

 5. План роботи навчально-методичного кабінету.

 6. План роботи циклової комісії кураторів навчальних груп.

 7. План виховної роботи.

 8. План роботи відділень.

 9. Плани роботи циклових комісій.

 10. План роботи творчих груп викладачів.

 11. План роботи з фізичного виховання.

 12. План роботи з практичного навчання.

 13. План роботи бібліотеки.

 14. План внутрішнього контролю за ходом навчально-виховного процесу.

 15. План роботи комісії з охорони праці.

Головним завданням всієї навчально-методичної роботи в нашому навчальному закладі є надання реальної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання в розвитку їхньої педагогічної майстерності та необхідних для сучасного педагога особистих якостей.

Зміст навчально-методичної роботи повинен сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень в галузі навчання та виховання майбутніх фахівців.

Основними напрямками навчально-методичної роботи в навчальному закладі має бути:


 1. створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного: навчально-виховної функції;

 2. координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм навчально-методичної роботи (масових, групових, індивідуальних) вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

 3. ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

 4. систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

 5. розробка інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних версій лекцій в режимі онлайн та підручників з навчальних дисциплін для дистанційного навчання та забезпечення самостійної роботи студентів.Основу структури навчально-методичної роботи становить діяльність:

  • педагогічної ради;

  • методичного кабінету;

  • циклової комісії;

  • циклова комісія кураторів студентських груп денної форми навчання;

  • методичного об`єднання кураторів студентських груп заочної форми навчання;

  • школи молодого викладача.

Як правило, керівництво навчально-методичною роботою здійснює заступник директора з навчальної роботи.

Методична робота в коледжі ведеться в таких напрямках: 1. надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;

 2. розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, нових форм і методів навчання;

 3. розробка і реалізація викладачами методик занять особистісно-орієнтованого навчання студентів.


Безперервне підвищення педагогічної майстерності досягається завдяки системному і систематичному методичному навчанню викладачів, продуктивній роботі педагогічних рад, науково-методичних семінарів, конференцій, педагогічних читань, бесід «за круглим столом», творчих зустрічей, майстер-класів, взаємовідвідувань занять, педагогічних дискусій тощо.


Усі ці заходи об`єднані загальним завданням – формувати педагога-професіонала, педагога-дослідника, здатного успішно розв`язувати педагогічні завдання, які стоять перед навчальним закладом в ситуації сьогодення.


Головним органом методичної роботи є, звичайно, ПЕДАГОГІЧНА РАДА на розгляд якої виносяться основні питання організаційної та методичної роботи, навчання та виховання студентів. Регламентується робота педради Положенням про педагогічну раду.

При розробці плану педради, на наш погляд, доцільно визначитись в основних завданнях педколективу, як на перспективу (3-5 років), так і на кожен рік окремо, в нашому колективі третій рік опрацьовується методична проблема:

«Забезпечення умов для якісного оволодіння системою загальноосвітніх та фахових знань у відповідності до державних стандартів з метою формування соціально зрілої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в галузях аграрного бізнесу. Системах управління та організації праці в сучасних умовах».

Тому план педради ми формуємо з урахуванням спадкоємності завдань і шляхів їх вирішення.

Педрада – це глибока інтегративна сила педагогічної теорії і практики.
 • Тому червоною ниткою через план педради у нас проходять такі питання як:

  • профорієнтаційна робота та інтеграційні процеси із університетом;

  • зміст навчання як основа підготовки фахівця;

  • сучасне заняття: проблеми, пошуки, знахідки;

  • інтегровані заняття та їх роль у підвищенні пізнавальної активності студентів;

  • національне спрямування навчально-виховного процесу в навчальному закладі;

  • проведення занять в умовах реального виробництва;

  • оптимізація практичного навчання, заочної освіти;

  • електронні засоби інформації в навчальній діяльності;

  • питання екологічного, правового, економічного виховання студентів;

  • організація та інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів тощо.

Плануванню роботи педагогічної ради передує значна робота методичної ради, до якої входять, адміністрація коледжу, завідуюча навчально-методичним кабінетом, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій.Методична рада, аналізуючи методичну роботу коледжу за минулий рік, враховує побажання викладачів, визначає основні напрямки методичної роботи, активізує роботу педагогічного процесу. Остання педрада навчального року присвячується аналізу помилок і проблем навчального року, що минув, а вже на першій педраді нового навчального року намічаються шляхи удосконалення змісту навчально-виховної діяльності колективу.

Із 7-8 педрад за навчальний рік жодної педради не буває формальної.

Чергове засідання педради готується 20-25 днів.

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ – це робочий орган з організації навчально-методичної діяльності, який діє на підставі Положення про навчально-методичний кабінет. Складаючи план роботи навчально-методичного кабінету, на основі аналізу його надбань за попередній рік, визначаються основні напрямки роботи на навчальний рік, проблеми, над якими викладачі, циклові комісії будуть працювати, але ці проблеми формуються на основі реалізації навчально-методичної проблеми роботи коледжу.


 • Навчально-методичним кабінетом використовуються різноманітні форми методичної роботи. Серед них:

  Групові:

  • школа молодого викладача (методичне об`єднання молодих викладачів – це педагоги, які мають стаж роботи до 5 років.);

  • семінари-практикуми для досвідчених викладачів;

  • творчі групи при творчо працюючих викладачах.

  Фронтальні форми:

  • педагогічні читання;

  • тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей педагогів-майстрів, викладачів-методистів);

  • педагогічні тижні циклових комісій;

  • майстер-класи викладачів-новаторів;

  • науково-практичні конференції.

  Індивідуальні форми:

  • консультації;

  • конкурси «Викладач року», «Кращий куратор навчальної групи»;

  • стажування та наставництво;

  • робота з творчо працюючими викладачами;

  • огляди-конкурси предметних кабінетів, лабораторій, методичної роботи;

  • вивчення системи занять окремих викладачів тощо;

  • узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх технологій;

  • створення банку «Передових педагогічних ідей».

  Тематика педагогічних семінарів може бути різноманітною. В останній час у нас найбільш актуальними стали такі теми:

  • «Адаптація студентів нового набору до навчання в коледжі»;

  • «Інтерактивні технології навчання-вимога часу»;

  • «Дистанційне навчання студентів: проблеми, пошук, необхідність»;

  • «Створення навчально-методичного комплексу студента – перспективний напрямок в організації навчальної діяльності студентів»;

  • «Методика створення електронних версій лекцій, підручників, прикладних комп`ютерних програм – вимога часу»;

  • «Організація та методика проведення ситуаційних семінарів. ділових ігор, ігрового навчання»;

  • «Особливості організації самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання»;

  • «Психолого-педагогічні принципи контролю і оцінювання знань студентів»;

  • «Формування потреби здорового способу життя».В організації роботи семінарів неприпустимо з року в рік вивчати проблему із однієї й тієї ж тематики. Це не сприяє творчому зростанню і знижує інтерес учасників до семінарів.

Мудрість каже: «Не треба йти сліпо з тим, хто знайшов істину, треба залишити місце сумніву, бо він править світом».

Відмовитися від істини не можна, шукати її потрібно, тому дуже важливе значення для обміну досвідом роботи, удосконалення методичної роботи є бесіди «За круглим столом», педагогічні посиденьки, педагогічні читання, конференції.

Активно, творчо проходять у нас бесіди за темами: • «Перспективи дистанційного навчання в умовах університетського коледжу»;

 • «Проблематика сучасних технологій навчання та контролю якості знань студентів»;

 • «Творчість у діяльності викладачів»;

 • «Формування у студентів інтересу до навчання»;

 • «Сучасний інший студент»;

 • «Готуємось до занять із допомогою мультимедійної техніки»;

 • «Соціально-психологічні проблеми молоді та їх вплив на формування фахівця»;

 • «Національно-патріотичне виховання студентів – вимога часу».

Успіх у роботі всього педагогічного колективу залежить від успіхів та невдач кожного викладача. Досвід кращих викладачів ми робимо надбанням всього педагогічного колективу.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ, які є основною ланкою в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

Першочергове завдання циклових комісій – здійснення рішучого повороту від масового (повального) навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій.

З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловими комісіями завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

В коледжі позитивно зарекомендували себе тижні методичної і виховної роботи циклових комісій, семінари-практикуми за визначеними темами.

Навчально-методична робота в коледжі потребує постійного удосконалення, особливо з точки зору індивідуального підходу до вирішення головної методичної проблеми над якою працюють викладачі.

Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, школи молодого викладача, навчально-методичний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність за власними спрямуваннями, формує власне електронне портфоліо, в якому зосереджені всі його педагогічні надбання та результати навчально-методичної діяльності. Результати роботи викладача висвітлюються через рейтингову оцінку його діяльності.

Викладачі проводять взаємовідвідування навчальних занять, кожен педагог коледжу, починаючи з директора, проводить відкриті заняття. Кожен за рік має написати проблемний реферат, методичну розробку, рекомендації, доповіді тощо. Наші педагоги приймають участь у розробці та рецензуванні навчальних програм, методичних рекомендацій для студентів денної та заочної форм навчання, розробці тестових матеріалів для контролю знань; укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, написанні лекцій, посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

Все це працює на оновлення і покращення якості навчально-методичних комплексів електронних навчальних ресурсів з навчальних дисциплін. До речі їм ми приділяємо значну увагу, бо вбачаємо в цьому інтегруючий фактор щодо рейтингової оцінки методичного рівня педагога. З цією метою щорічно у січні проводимо громадський огляд методичних комплексів із усіх навчальних дисциплін, що вивчаються у коледжі. На підставі таких оглядів за кращу роботу вручаємо премії, грамоти.УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів.

В основі контролю є план контролю навчально-методичного процесу. В ньому передбачено спеціальний розділ «Методична робота».Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;

 • заслуховування звітів голів циклових комісій;

 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;

 • заслуховування творчих звітів педагогів перед педрадою один раз на п`ять років.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал