Нормативно-правові засади управління громадсько активною школоюСторінка1/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Нормативно-правові засади управління громадсько активною школою: Збірник локальних нормативно-правових актів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області/ Укладач: Л.П.Волченко. – Сєвєродонецьк, школа №6, 2010. – 169с.
Перехід від державного до державно-громадського управління освітою в Україні передбачає створення дієвої моделі такого управління, яка б дала можливість перевести формальне ставлення громадськості (особливо на рівні внутрішньошкільного управління) в площину конструктивної співпраці з адміністрацією школи.

Для поєднання громадської та державної складової управління школою використано модель структурно-громадського супроводу, у якій субординаційна державна вертикаль супроводжується на кожному щаблі відповідною громадською структурою.

На основі існуючої нормативно-правової бази в державі для кожної структурної одиниці управління в школі створено локальні нормативні акти державно-громадського управління – Положення, Статути, Правила, Інструкції тощо, які представлено в даній збірці.

У к л а д а ч :Л.П.Волченко – директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 м. Сєвєродонецька Луганської області.
РЕКОМЕНДОВАНО МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6 м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(протокол №5 від 20.05.2010р.)ЗМІСТ

Вступ

 1. Нормативно-правові засади державно-громадського управління школою------------------------------------------------------------------------------ 5

 2. Шкільні локальні нормативно-правові акти ---------------------------- 7

  1. Статут школи

8

  1. Колективний договір між директором і профспілкою

28

  1. Правила внутрішнього розпорядку

76

  1. Функціональні обов’язки посадових осіб

91

  1. Положення про психологічну службу школи

103

  1. Положення про логопедичний пункт школи

105

  1. Положення про раду школи

108

  1. Положення про загальношкільну конференцію

113

  1. Статут громадської організації «Нова формація»

115

  1. Правила поведінки та вимоги до учнів під час перебування в навчально-виховному закладі

123

  1. Положення про педагогічну раду

126

  1. Положення про науково-методичну раду

128

  1. Положення про діяльність методичних об’єднань та творчих груп педагогів

130

  1. Положення про методичне об’єднання класних керівників

132

  1. Положення про психолого-медико-педагогічну комісію

135

  1. Положення про раду профілактики правопорушень

138

  1. Положення про батьківські збори та батьківський лекторій

141

  1. Положення про батьківський комітет

145

  1. Конституція СЗШ № 6

150

  1. Положення про предметні тижні

155

  1. Положення про проведення шкільного конкурсу «Класний керівник року»

157

  1. Положення про проведення шкільного конкурсу «Учень року»

161

  1. Положення про школу професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів

164

  1. Положення про шкільний огляд-конкурс навчальних кабінетів

167ВСТУП
Основним джерелом права в сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт — це письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, у якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя.

Порівняно з іншими джерелами права, шкільний нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема: 1. він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів шкільного життя;

 2. дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до учасників навчально-виховного процесу;

 3. дає можливість та створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права;

 4. дає можливість оперативно реагувати на потреби правового регулювання, змінюючи, встановлюючи чи скасовуючи відповідну правову норму;

 5. нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм;

 6. локальні шкільні акти спрямовані на деталізацію вимог загальної норми права стосовно умов діяльності відповідного шкільного колективу.

Локальні нормативні акти школи залежно від числа учасників їх створення можна умовно розділити: • на локальні нормативні акти, що приймаються працедавцем одноособово через органи управління навчальним закладом (штатний розклад, посадові інструкції; накази і розпорядження, що мають нормативний вміст тощо);

 • локальні нормативні акти, що приймаються працедавцем з урахуванням думки представницького органу працівників школи (колективний договір, правила внутрішнього розпорядку);

 • локальні нормативні акти, що приймаються працедавцем за узгодженням з представницьким органом працівників, по правилах, зафіксованих в колективному договорі (визначення переліку професій і посад працівників, зайнятих на роботах з особливим характером праці, з ненормованим робочим днем, працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту; Положення про преміювання працівників з метою стимулювання підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності тощо).Юридичними властивостями нормативно-правових актів є наступні:

 1. вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням;

 2. містять у собі правові норми;

 3. мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми;

 4. володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання.

Юридична сила — це специфічна властивість нормативно-правових актів, яка відображає їхнє співвідношення і взаємозалежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави.


 1. Нормативно-правові засади державно-громадського управління школою

Основними нормативними документами, які визначають юридичну можливість упровадження державно-громадського управління в школі є:1. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р., для України чинна з 27.09.1991 р.).

2. Європейська хартія про участь молоді в житті комун та регіонів (прийнята Конгресом місцевих і регіональних влад Європи 14.01.1991 р.).

3. Конституція України (прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р.).

4. Закон України “Про освіту” (в редакції від 20.09.2003 р.).

5. Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13.05.1999 р.).

6. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від14.06.2000 р. № 964).

7. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р.).

8. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу.

9. Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації.

Така законодавча база дає можливість не тільки створити дієву систему засобів правового регулювання державно-громадського управління закладом освіти, а й конкретизувати, доповнити її внутрішніми документами. Такими документами в закладі освіти мають бути:

Статут школиКолективний договір між директором і профспілкоюПравила внутрішнього розпорядкуФункціональні обов’язки посадових осібПоложення про психологічну службуПоложення про логопедичну службуПоложення про раду школиПоложення про загальношкільну конференціюСтатут громадської організації «Молодь нової формації»Правила поведінки та вимоги до учнів під час перебування в навчально-виховному закладіПоложення про педагогічну радуПоложення про методичну радуПоложення про діяльність методичних об’єднань та творчих груп педагогівПоложення про методичне об’єднання класних керівниківПоложення про психолого-медико-педагогічну комісіюПоложення про раду профілактики правопорушеньПоложення про батьківські збори та батьківський лекторійПоложення про батьківський комітетКонституція шкільної республікиПоложення про проведення різноманітних шкільних конкурсів

Управління загальною середньою освітою передбачає залучення громадськості до прийняття управлінських рішень на різних рівнях управлінської вертикалі. Ця вертикаль починається з Міністерства освіти і науки України і закінчується учнем навчального закладу. Способи поєднання громадського та державного управління або залучення громадськості до прийняття управлінських рішень можуть бути різними. Г. Єльнікова визначає такі моделі державно-громадського управління: • модель структурно-громадського супроводу, яка передбачає створення на кожному управлінському рівні відповідної громадської структури, основним завданням якої є незалежна експертиза стану справ освітньої галузі, ведення діалогу з владними структурами для збалансування інтересів громадськості та органів управління загальною середньою освітою;

 • модель інформаційно-громадського супроводу, яка передбачає організацію зустрічних потоків інформації. Від верху до низу надходить нормативно-правова інформація, а від низу до верху – претензійна реакція виконавців громадськості на нормативно-правову та суспільно цінну інформацію;

 • модель субординаційно-проміжного партнерства, яка передбачає запровадження на всій вертикалі динамічних субординаційних відносин. До виконання завдань залучається громадськість, і відносини тимчасово перетворюються на партнерські.

На даний час у школі запроваджуються елементи всіх трьох моделей державно-громадського управління.
Таким чином у даній роботі зроблена спроба систематизувати локальні шкільні акти управління громадсько активною школою, що сприяє полегшенню користування ними.


 1. Шкільні локальні нормативно-правові акти

Шкільні локальні акти можна поділити за рівнем їх дії на різних рівнях управління громадсько активною школою таким чиномз/п


Назва локального шкільного акту

Рівень дії на різних щаблях державно-громадського управління ГАШСтатут школи

Всі учасники НВПКолективний договір між директором і профспілкою

Всі учасники НВППравила внутрішнього розпорядку

Працівники школиФункціональні обов’язки посадових осіб

Працівники школиПоложення про психологічну службу

Всі учасники НВППоложення про логопедичну службу

Всі учасники НВППоложення про раду школи

Всі учасники НВПСтатут громадської організації «Нова формація»

Всі учасники НВППоложення про педагогічну раду

ПедагогиПоложення про науково-методичну раду

ПедагогиПоложення про діяльність методичних об’єднань та творчих груп учителів

ПедагогиПоложення про методичне об’єднання класних керівників

ПедагогиПоложення про психолого-медико-педагогічну комісію

Всі учасники НВППоложення про раду профілактики правопорушень

Всі учасники НВППоложення про батьківські збори та батьківський лекторій

Батьки, громадкістьПоложення про батьківський комітет

Батьки, громадкістьКонституція шкільної республіки

УчніПравила поведінки та вимоги до учнів під час перебування у навчально-виховному закладі

УчніПоложення про проведення шкільного конкурсу «Класний керівник року»

ПедагогиПоложення про проведення шкільного конкурсу «Учень року»

УчніПоложення про школу професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів

ПедагогиПоложення пр. предметні тижні

Педагоги, учні

Прийнято Погоджено: Затверджено

рішенням начальник рішенням міської

трудового колективу відділу освіти ради

СЗШ № 6 Сєвєродонецької № _____ від ______

Протокол № 3 міської ради секретар ради

від 27.12.2007 р. ______Р.В.Кравченко _______Р.В.Слупська

Голова_____О.Ю.Москаленко


Зареєстрований рішенням

виконкому

_________ від ___________200 р.керуючий справами

виконкому _______________Г.В.Баташова
СТАТУТ

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6

м.Сєвєродонецька Луганської області


І. Загальні положення


  1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Сєвєродонецька Луганської області (далі школа) введена в експлуатацію в 1970 році, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області.

  2. Юридична адреса школи: 93408, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, б. 9, т. (06452)4-24-58.

  3. Школа є юридичною особою, має свою печатку, штамп, ідентифікаційний номер, розрахунковий рахунок в установах банку.

  4. Засновником школи є Сєвєродонецька міська рада Луганської області.

  5. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

  6. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на
   здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7 Основними завданнями школи є:

 • виховання громадянина України;

 • надання учням рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти на рівні не нижче державних стандартів, створення сприятливих умов для самовираження особистості у різних видах діяльності, розкриття в учнях позитивних природних нахилів, здібностей, обдарованості;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

 • впровадження в навчально-виховний процес кращих досягнень психолого-педагогічної науки, передових методичних технологій, спрямованих на реалізацію творчих здібностей учнів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал