Назва виховної системи «ми – сім «Я» Компоненти структуриСкачати 105.39 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір105.39 Kb.
Опис виховної системи класу

Клас – 11

Класний керівник – Яковенко Анатолій Володимирович

Навчальний заклад – Смільченецький НВК


Назва виховної системи

«МИ – СІМ «Я»


Компоненти структури

орієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання; етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)
Питання соціалізації особистості школяра, його адаптації до умов і завдань самостійного життя – це найактуальніша проблема для нашого суспільства. Її обговорюють усі: освітяни, політики, письменники, художники, філософи... Адже глибока криза цінностей, неготовність сучасного випускника школи протидіяти натиску зовнішнього, часто агресивного, світу серйозно загрожує майбутньому людства. Свідченням цьому стали наркоманія, алкоголізм, злочинність, прагнення до дармового комфорту, байдужість до оточуючих.

Там, за порогом школи, на вчорашніх учнів чекає непросте життя, і я, як класний керівник, повинен допомогти своїм вихованцям підготуватися до багатогранних життєвих ситуацій, навчитися бути гнучкими, цілеспрямованими і сильними, розуміти себе і інших, творчо підходити до вирішення проблем, навчитися товаришувати, любити, виживати у важкому сьогоденні і цінувати своє життя. Тому я поставив перед собою наступну проблему: «Створення цілісної системи виховання в класному колективі з метою соціалізації особистості шляхом впровадження активних форм і методів роботи».

Працюючи вчителем понад 20 років, намагаюся використати всі можливості виховного простору для створення комфортних умов, що сприятимуть всебічному розвитку кожного вихованця. Активні форми організації виховного процесу дають стійкі результати, оскільки учні доходять до висновків в наслідок власної діяльності.

У Державній національній Програмі «Освіта» і «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України» створення в кожній школі власної виховної системи розглядається як один з «основних шляхів реформування виховання». Закономірно, що з’являється бажання створити виховну систему в окремо взятому класі, і це є не тільки моїм суб’єктивним бажанням, але й необхідністю.

Нині діюча, створена мною разом з моїми учнями, виховна система класу має назву «Ми – сім «Я».

Механізм її реалізації полягає у роботі за такими сімома напрямками:  • «Я – громадянин і патріот України»;

  • «Я – господар на своїй землі»;

  • «Я – творець своєї долі»;

  • «Я – надія родини»;

  • «Я – майстер на всі руки»;

  • «Я – талановита людина»;

  • «Я – цінитель життя».

Гіпотеза виховної системи: виховання випускника – громадянина, патріота, освіченої людини, вільної, культурної, гуманної, здатної до саморозвитку особистості.

Учасники виховної системи: учні, класний керівник, батьки (родина), вчителі-предметники, дорослі, які беруть участь у виховному процесі.

Засоби виховання: виховна система класу.

Мета: виховання гармонійної, всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до самореалізації та адаптованої до життя у соціумі.

Завдання виховної системи:

 • утвердження принципів співпраці, формування вмінь роботи в команді, розвиток комунікативних навичок і культури міжособистісних відносин;

 • сприяння розумінню поняття «Я-Особистість», усвідомлення своєї ролі в класі, школі, громаді, суспільстві;

 • формування навичок приймати рішення, створення умов для вибору дитиною своєї світоглядної позиції;

 • формування ціннісних орієнтацій, розвиток особистісних якостей.

Етапи розвитку виховної системи:

 • 5 клас (2009 – 2010 н.р.) – проектування системи «Я і мій світ»;

 • 6 -7 класи (2010 – 2012 н.р.) – становлення системи «Я - культурна людина»;

 • 8-9 класи (2012 – 2014 н.р.) - стабільне функціонування системи «Я – особистість»;

 • 10-11 класи (2014 – 2016 н.р.) - завершення функціонування системи або докорінне оновлення системи «Я – громадянин, патріот».

гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)
Моє бачення системи виховання особистості передбачає такі складники:

 • діагностико-корекційна діяльність класного керівника;

 • соціометричні дослідження;

 • прогнозування та організація виховної діяльності класного колективу з вирішення проблем соціалізації;

 • робота з батьками;

 • організація учнівського самоврядування;

 • аналіз досягнутих результатів.

Діагностичні дослідження є, безумовно, незамінними помічниками у плануванні моєї роботи з класом. Визначення характерологічних особливостей, вольових якостей, ціннісних уподобань, мотивів навчання та інша інформація про особистість дитини дозволяє правильно обрати напрямки роботи в плані соціалізації і з колективом учнів, і з кожною дитиною окремо. Поряд із загальноприйнятими тестами з виявлення інтересів, вивчення рівня самооцінки і т. д., намагаюся використовувати нетрадиційні форми роботи.

Основні компоненти виховної системи

 • індивідуально-груповий;

 • ціннісно-орієнтаційний;

 • функціонально-діяльнісний;

 • просторово-тимчасовий;

 • діагностико-аналітичний.

організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)
Для організації ефективного виховного процесу в класному колективі ми з учнями створили таке освітнє середовище, яке дозволяє організовувати різноманітні взаємодії між суб'єктами освітнього процесу (учнями, вчителями, батьками) і дає можливість дітям в повній мірі отримати позитивний соціальний досвід. Моя роль при цьому значно розширилася, бо я став не просто ініціатором пізнавальної взаємодії з учнями, а й організатором різних видів продуктивної діяльності дітей в плані особистісного розвитку, соціалізації. Змінилася і роль учнів. Вони виступають як повноцінні партнери, які співпрацюють з усіма суб'єктами освітнього середовища.

Основними принципами нашої виховної системи стали:

 • принцип поваги індивідуальності особистості;

 • принцип колективної діяльності і діалогу;

 • принцип розумної вимогливості та узгодження;

 • принцип вікового підходу;

 • принцип педагогічної підтримки;

 • принцип стимулювання самовиховання;

 • принцип зв’язку з реальним життям.

Види діяльності, що здійснюються в рамках виховної системи:

 • розвиток особистості і колективу;

 • навчально-пізнавальна діяльність;

 • духовно-моральна діяльність;

 • спортивно-туристична діяльність;

 • трудова діяльність;

 • художньо-естетична діяльність;

 • здоров'язберігаюча діяльність;

 • історіко-патріотична діяльність.

Спільна робота з батьками:

 • відвідування сімей;

 • батьківські збори;

 • спільні поїздки, походи;

 • організація вечорів відпочинку із запрошенням батьків;

 • засідання батьківського комітету.
практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)
Центральним об’єктом і суб’єктом виховної системи є особистість учня. У процесі виховання використовуються урочні, позаурочні та позашкільні види діяльності, в тому числі індивідуальні, колективні, творчі, проектні форми організації роботи, із залученням всіх сторін соціалізації, які утворюють соціальне середовище виховання. В основі системи виховання лежать сім основних напрямків, зміст яких наступний:

«Я – громадянин і патріот України»

передбачає формування патріотичних почуттів учнів, їх громадянської компетентності, знання своїх прав, свобод, обов’язків, правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства, вироблення активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі. • Загальношкільний урок «Я люблю Україну!»;

 • відкритий діалог «Захист Вітчизни – обов'язок громадянина»;

 • моделювання ситуацій «Сучасні ґендерні стереотипи»;

 • тематичний захід «Герої не вмирають»;

 • дебати «Якби я був політиком...»;

 • сократівська бесіда «Моральні принципи досягнення успіху»;

 • захист проектів «Славетні постаті України», «Мій ідеал – людини-патріота».
«Я – господар на своїй землі»

має на меті формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні, а також виховання дбайливого, ціннісного ставлення до природи, почуття відповідальності за довкілля. • Енергозбереження;

 • участь у агатбригадах ДЮП та ЮІР;

 • обговорення «Світ навколо мене та я в ньому»;

 • проект «Книга скарг Природи»;

 • перегляд відеофільмів, відеороликів, комп'ютерних презентацій «Злочин проти природи»;

 • прес-конференція «Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії».«Я – творець своєї долі»

передбачає формування відповідального ставлення до навчання, розуміння необхідності набуття якісних і глибоких знань для їх подальшого використання у житті, єдності моральної свідомості та поведінки, єдності слова і діла, наявності активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. • «Конверт дружніх запитань»;

 • етичний тренінг «Насильство та як його уникнути» ;

 • перегляд відео-продукції «Торгівля людьми»;

 • самотестування «Визначення ступеня сформованості особистості»;

 • діагностика рівня вихованості;

 • презентація-захист «Шлях до самореалізації, або як стати особистістю»;

 • тренінг «Сходинками до вершини успіху»;

 • година спілкування «Ризики в Інтернеті».

«Я – надія родини»

спрямований на усвідомлення цінностей соціального спілкування та засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.
 • Участь у благодійних акціях;

 • родинне свято;

 • день здоров’я;

 • вечір до дня Св. Валентина;

 • перегляд презентацій «Традиції моєї родини»;

 • відверта розмова «Статева культура – основа сім'ї та усвідомлюваного батьківства».

«Я – майстер на всі руки»

має на меті формування в особистості розуміння значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.
 • Конкурс-виставка квіткових композицій;

 • конкурс «Кращий новорічний клас»;

 • випуск тематичних стіннівок;

 • обговорення проблеми «Бути економним – вимога часу»;

 • презентації «Професії нашого часу», «Кроки до професії».

«Я – талановита людина»

передбачає розвиток творчих здібностей вихованців та вміння організувати свій вільний час, позитивного ставлення до внутрішнього творчого «Я» як себе особисто, так і оточуючих людей, формування емоційної культури. • Шкільні концерти;

 • участь у конкурсах, змаганнях;

 • поетична вітальня «Поезія кохання»;

 • колаж «Обряди та звичаї народів України»;

 • презентація «Історія народу в творах мистецтва»;

 • «Мистецький брейн-ринг».
«Я – цінитель життя»

передбачає формування позитивного самоставлення до здорового способу життя, ціннісного ставлення до себе. • Тренінгові заняття в рамках курсу «Школа проти СНІДу»;

 • конференція«Знати, щоб жити!»;

 • участь у конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров`я»;

 • профілактичні бесіди;

 • зустрічі з лікарями.
діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування системи)
Підводячи підсумки, можу з гордістю сказати, що я задоволений наслідками своєї роботи. Я щасливий, що обрав саме професію педагога, що маю можливість спілкуватися з дітьми. Я з радістю ділюся з ними своїми ідеями, і радію, коли бачу, як вони вбирають у себе всю інформацію, надану мною, настрій, який я несу їм, радість і щастя, яке мені хочеться розділити з ними.

Виховна система класу «Ми – сім «Я»» дає позитивні результати :

• зріс рівень згуртованості колективу;

• покращились результати особистісного розвитку дітей;

• учні готові до самореалізації;

• сформувалося більш свідоме ставлення до державних законів і вимог суспільного життя;

• зросла кількість учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

• учні усвідомлюють себе громадянами України і є її патріотами.

Активна участь класного колективу в різних позакласних та позашкільних заходах, безперечно, має важливе значення в майбутній соціальній адаптації моїх вихованців. Дружня підтримка, допомога, вболівання за свого товариша, гордість за його успіхи не тільки згуртовують колектив, а й спонукають менш активних учнів до участі в різноманітних заходах, гуртках, секціях.

Приємним є те, що поступово підвищується рівень вихованості учнів, який я щороку визначаю за структурною діагностикою рівня вихованості.

Ці невеличкі успіхи мого, уже третього, колективу вихованців не тільки стали свідками нашого зростання, уміння працювати колективно, цікаво, а й ще раз переконали мене, як класного керівника, у правильності обраного шляху. Попередні два випуски і мій нинішній 11 клас є неповторними і яскравими. Свята, конкурси, турніри, зустрічі, дослідницька робота – згадувати є про що, адже то є і моє життя.

Результати роботи показують, що система використовуваних методів взаємодії в рамках виховної системи «Ми – це сім «Я» не тільки формує в учнів високі життєві цінності і сенси, але й забезпечує умови і можливості для безперервного саморозвитку. Кожен з моїх випускників є прикладом успішної самореалізації в житті для сьогоднішніх одинадцятикласників.Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)


c:\users\home\desktop\безымянный.png


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал