Назва: Практична російська мова для іноземних студентів-філологів I-V курсівСкачати 81.07 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір81.07 Kb.
«Практична російська мова для іноземних студентів-філологів I-V курсів»

Назва: Практична російська мова для іноземних студентів-філологів I-V курсів .

Лектори: Алексєєнко Тетяна Миколаївна, Куплевацька Любов Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент; Доценко Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент; Місеньова Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент; Петров Ігор Володимирович, викладач; Волкова Анна Геннадіївна, викладач.

Статус: нормативний .

Тривалість курсу: 1-5 курси (1-10 семестри) .

Загальна кількість академічних годин: 2440 (1244 ― аудиторні години, 1196 ― самостійна робота студентів).

Структура навчальної дисципліни:

Курс

Кількість модулів

Кількість годин, з них

Види контролю
всього годин / кредитів ECTS

практичні заняття

СРС
I

3

590/16

350

240

поточний, проміжний, підсумковий (залік), підсумковий (екз.)

II

3

536/17

384

257

поточний, проміжний, підсумковий (залік), підсумковий (екз.)

III

3

623/17

316

307

поточний, проміжний, підсумковий (залік),

підсумковий (диф. залік)

підсумковий (екз.)


IV

2

562 / 15,5

280

282

поточний, проміжний, підсумковий (диф.зал.), підсумковий (екз.), держ. екзамен

V

2

306 / 8,5

126

180

поточний, проміжний, підсумковий (диф.зал.), підсумковий (екз.), держ. екзамен

Всього

13

2617 / 74

1456

1266
Мета курсу: формування та розвиток умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння, аудіювання), що забезпечують комунікативні потреби майбутніх філологів, перекладачів в різних сферах спілкування.

Основними сферами навчання російській мові є: навчально-професійна, соціально-культурна , суспільно-політична та розмовно-побутова.Завдання курсу: система навчання російської мови як другої іноземної передбачає реалізацію наступних комплексних завдань:

1) набуття учнями фундаментальних філологічних знань;

2) оволодіння мовною діяльністю мовою, що вивчається;

3) засвоєння культурологічної інформації про країну перебування і про країну мови, що вивчається;

4) вироблення професійних умінь викладання та перекладу.

Форми організації контролю занять, система оцінювання:

Форми організації контролю знань: поточний контроль (проводиться на кожному занятті); проміжний контроль (проводиться на завершальному етапі вивчення однієї або кількох тем); підсумковий контроль (залік , іспит). У VIII семестрі проводиться державний іспит на освітній рівень бакалавра. У X семестрі проводиться держіспит на освітній рівень магістра.

Система оцінювання: кредитно-модульна, 100-бальна в системі ECTS («А», «В», «С», «D», «E», «Fx », «F»).

Науково-методичне забезпечення:

Всі етапи навчання забезпечені підручниками, навчальними посібниками, матеріалами модульного контролю, тестами та контролюючими комп'ютерними програмами. Частина підручників має електронні версії для аудиторної та самостійної роботи. Навчальний процес забезпечений аудіо- та мультимедійними матеріалами.Мова навчання : російська та українська.

Коротка анотація дисципліни :

Програма курсу містить 11 модулів , які включають вивчення всіх основних розділів мови, а також лінгвокраїнознавства і елементів мовностилістичного аналізу та інтерпретації художнього тексту.

В основі навчання мові лежить аспектно-комплексний підхід, робота з художніми текстами будується за тематичним принципом, мова вивчається на матеріалі всіх стилів мови.

На I курсі вивчається синтаксис простого двоскладного речення, види дієслова, дієслова руху; формуються вміння та навички навчального читання наукового тексту з мови спеціальності (вступ до мовознавства і літературознавство), текстів соціокультурної тематики, аудіювання сюжетних текстів і написання творів за змістом; формуються навички монологічного та діалогічного мовлення.

На II курсі продовжується вивчення синтаксису простого речення (активний і пасивний звороти мови, односкладні речення) і синтаксис простого і складного речення (вираження означальних, об'єктно-з'ясувальних відносин), морфологічних особливостей дієслова і дієприкметника; формуються вміння та навички в усіх видах читання в навчально-професійній, суспільно-політичній та соціально-культурній сферах комунікації, розвиваються вміння і навички складання різних видів плану, конспекту текстів наукового стилю, формуються вміння написання твору за вивченими літературними творами, навички монологічного та діалогічного мовлення .

На III курсі триває вивчення синтаксису простого і складного речення (обставинні відносини), морфологічних характеристик часток, прийменників, сполучників, дієприслівників, мовних засобів організації тексту, мовних засобів написання анотації; розвиваються вміння і навички у різних видах читання текстів наукового, мистецького та газетно-публіцистичного стилів мови, формуються вміння та навички конспектування тексту наукового стилю, складання простого і складного плану текстів наукового стилю, написання твору за вивченими літературними творами.

На IV курсі триває вивчення синтаксису простого і складного речення, складносурядного речення, мовних засобів, що оформлюють реферат, розвиваються вміння і навички написання реферату на матеріалі текстів наукового та газетно-публіцистичного стилів мовлення, твори з вивчених тем соціокультурного характеру; удосконалюються навички аудіювання та говоріння в різних комунікативних сферах спілкування.

На V курсі узагальнюються і систематизуються знання з синтаксису (однорідні члени речення, безсполучникове складне речення, порядок слів у реченні), з морфології (важкі випадки вживання частин мови); розвиваються вміння і навички написання наукової роботи (магістерська робота). Удосконалюються вміння та навички читання наукового, художнього, газетно-публіцистичного та офіційно-ділового стилів мови, складання основних ділових документів, навички аудіювання та говоріння в навчально-професійній, суспільно-політичній, соціально-культурній, сферах і сферах ділового спілкування.

Досягнення комплексної мети навчання студентів-філологів забезпечується включенням у навчальний процес спецкурсів «Словотвір» (II курс), «Стилістика» (III курс), «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ» (IV курс), а також навчальних дисциплін «Практика перекладу з рідної мови на російську» (III-V курси), «Лінгвокраїнознавство - II» (V курс) та «Теорія лінгвістичних вчень» (V курс).Список рекомендованої літератури:

1 курс

 1. Бей, Л. Б. Введение в специальность: Введение в языкознание. Введение в литературоведение [Текст] : тексты для чтения и развития науч. речи на рус. яз. для иностр. студ. / Л. Б. Бей, Н. И. Ушакова. ― 2-е изд., испр. и доп. ― Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. ― 296 с.

 2. Ильина, Л. Э. Сборник модульных контрольных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов I-IV годов обучения [Текст] / Л. Э. Ильина, Н. П. Доценко, И. В. Петров. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 86 с.

 3. Куплевацкая, Л. А. Античная литература [Текст], [Электронный ресурс] : учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов-филологов (с мультимедийным приложением) / Л. А. Куплевацкая, И. П. Петренко. – 2-е изд. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2009. – 148 с.

 4. Практическое пособие по грамматике русского языка. Филологический профиль [Текст] : учеб. пособие для иностр. студентов 1 курса / Л. Б. Бей, Л. Э. Ильина, Т. Е. Манивская, Н. И. Ушакова. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. ― 186 с. (Гриф МОН, письмо №1 / 11-8269 от 15.05.2013).

 5. Ушакова, Н. И. Знакомьтесь: Украина [Текст] : учебное пособие на русском языке для иностранных студентов / Н. И. Ушакова. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. ― 116 с.


2 курс

 1. Грамматика русского языка. Филологический профиль [Текст] : учебн. пособие для иностр. студ. III и IV года обучения / Л. Э. Ильина, Т. Е. Манивская, Н. И. Ушакова, А. П. Чуйкова. ― 2-е изд., перераб. и испр. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 200 с. (Гриф МОН, письмо №1 / 11-8269 от 15.05.2013).

 2. Доценко, Н. П. Учебное пособие по изучению именного словообразования в иностранной аудитории [Текст] / Н. П. Доценко. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 92 с.

 1. Ильина, Л. Э. Сборник модульных контрольных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов I-IV годов обучения [Текст] / Л. Э. Ильина, Н. П. Доценко, И. В. Петров. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 86 с.


3 курс

 1. Бей, Л. Б. Реферируем по-русски [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов филологического профиля / Л. Б. Бей. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. ― 188 с.

 2. Грамматика русского языка. Филологический профиль [Текст] : учебн. пособие для иностр. студ. III и IV года обучения / Л. Э. Ильина, Т. Е. Манивская, Н. И. Ушакова, А. П. Чуйкова. ― 2-е изд., перераб. и испр. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 200 с. (Гриф МОН, письмо №1 / 11-8269 от 15.05.2013).

 3. Ильина, Л. Э. Сборник модульных контрольных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов I-IV годов обучения [Текст] / Л. Э. Ильина, Н. П. Доценко, И. В. Петров. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 86 с.

 4. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Тургенев. Художественный текст: Лингвостилистический анализ и интерпретация [Текст], [Электронный ресурс] : учебное пособие для иностранных студентов-филологов (с мультимедийным приложением) / Л. Э. Ильина, И. П. Петров, Н. И. Ушакова, А. П. Чуйкова. ― Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. ― 224 с.


4 курс.

 1. Бей, Л. Б. Реферируем по-русски [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов филологического профиля / Л. Б. Бей. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. ― 188 с.

 2. Грамматика русского языка. Филологический профиль [Текст] : учебн. пособие для иностр. студ. III и IV года обучения / Л. Э. Ильина, Т. Е. Манивская, Н. И. Ушакова, А. П. Чуйкова. ― 2-е изд., перераб. и испр. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 200 с. (Гриф МОН, письмо №1 / 11-8269 от 15.05.2013).

 3. Ильина, Л. Э. Сборник модульных контрольных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов I-IV годов обучения [Текст] / Л. Э. Ильина, Н. П. Доценко, И. В. Петров. ― Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. ― 86 с.


5 курс

Лингвострановедение II

1. Ушакова, Н. И. Лингвострановедение. Учебные материалы и задания для студентов факультета иностранных языков [Текст] : учебн. пособие / Н. И. Ушакова. ― Х. : Компания СМИТ, 2012. ― 122 с. (гриф МОН).


Методика РКИ

1. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе [Текст] : / Г. И. Дергачева и др. – М., Рус. яз., 1989. – 248 с.


Практика перевода II

1. Мисенёва, В. В. Теория и практика перевода с русского языка на родной язык студента. Филологический профиль [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов III-V курсов / В. В. Мисенёва. ― Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. ― 148 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал