Назва модуля: Психологія творчостіСкачати 43.39 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір43.39 Kb.

 1. Назва модуля: Психологія творчості

 2. Код модуля: КПП_6_1.29_3

 3. Тип модуля: обовязкова

 4. Семестр: 8

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні - 16)

 6. Лектори: Демченко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Знати: передумови виникнення та історію розвитку психології творчості як науки; основні психологічні теорії сучасної психології творчості та перспективні напрямки її розвитку; методи діагностики та психологічного супроводу творчих здібностей на різних вікових етапах розвитку особистості; методи стимуляції та формування творчості (дивергентного типу мислення); особливості психологічної природи загальної та спеціальної креативності; підходи до проблеми творчості та інтелектуальних здібностей; поняття про соціально-психологічний клімат у творчому колективі.

Уміти: використовувати методи діагностики розвитку креативності різних вікових етапах розвитку особистості; використовувати методи стимуляції творчості (дивергентного типу мислення); аналізувати психологічні особливості творчої особистості; проводити роботу спрямовану на створення креативного середовища; проводити аналіз психологічного клімату у творчому колективі; складати програму психологічного дослідження творчих здібностей особистості.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі: загальна психологія; вікова психологія; педагогічна психологія; соціальна психологія; психодіагностика; педагогічна творчість.

10. Зміст навчального модуля: Психологічні основи творчості. Види творчості та напрямки її дослідження. Творча особистість. Особливості прояву творчості на різних вікових етапах. Особливості діагностики творчості та творчих здібностей дитини. Особливості психологічного розвитку творчого потенціалу дитини.

11. Рекомедована література:


  1. Барко В.І.,Тютюнник А.М. Як визначии творчі здібності дитини? / В.І. Барко, А.М. Тютюнник – К.: Україна, 1991. – 76с.

 1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с

 2. Моляко В.О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результа- ти досліджень / В.О. Моляко, О.Л. Музика. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с. Роменець В.А. Психологія творчості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004.

 3. Туриніна О. Л. Психологія творчості : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2007. —160 c.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:  • Поточний контроль (90%): опитування на практичних заняттях, виконання та домашніх завдань.

  • Підсумковий контроль (10%, залік).

14. Мова навчання: українська.


 1. Назва модуля: Основи інклюзивної освіти

 2. Код модуля: КПП_6_ДВФ.11

 3. Тип модуля: дисципліни ?????????????????????

 4. Семестр: 7

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 40 (лекцій – 20, семінарів – 20)

 6. Лектор: Демченко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: загальні положення інклюзивної освіти; проблеми становлення інклюзивної освіти в світі і Україні; основні поняття інклюзивної педагогіки; нормативно-правові засади впровадження інклюзивної форми навчання, особливості організації, проблеми і перспективи проектування інклюзивного освітнього середовища для дітей з порушеннями психофізичного розвитку; стратегії взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами та спеціалістами інших служб в системі інклюзивного навчання.

уміти: використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час вивчення різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування, при організації соціального, психологічного та корекційного супроводу учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання; працювати з нормативно-правовими джерелами в галузі інклюзивної освіти; створювати сприятливі умови для взаємодії дітей з особливими потребами з ровесниками та дорослими на принципах толерантності.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія загальна і вікова, соціальна психологія, основи екології, безпека життєдіяльності цикл предметів професійної науково-предметної підготовки.

 3. Зміст модуля: Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи. Історичний шлях розвитку організаційних форм корекційної освіти. Інклюзивна освіта в розвинених країнах світу та країнах пострадянського простору. Філософські методологічні засади освітньої інтеграції. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.

Рекомендована література:

 1. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти : навчально- методичний посібник / за заг. А.А. Колупаєвої. – К. : «А.С.К.», 2012. – 308 с.

 2. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

 3. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навчально-метод. посібник. – К. : Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

 4. Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта : навч-метод. посібник / С.М. Єфімова , С.В. Королюк за заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К. : Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 164 с.

 1. Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

 2. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (90 %): робота на семінарських заняттях, доповіді, реферати

 • Підсумковий контроль (10 %, залік): контрольна робота

 1. Мова навчання: українська


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал