Назва дисципліни: Світові лісові ресурси Кафедра: Лісової таксації та лісовпорядкуванняPdf просмотр
Дата конвертації13.02.2017
Розмір54.7 Kb.

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-науковий Інститут лісового і садово-паркового господарства

Назва дисципліни: Світові лісові ресурси
Кафедра: Лісової таксації та лісовпорядкування

Галузь знань
20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність
206 Лісове господарство
Освітній ступінь магістр
Характеристика навчальної дисципліни:
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
15 год.
Лабораторні заняття
30 год.
Самостійна робота
78 год.
Вид контролю залік
Предмет дисципліни
Розвиток, поширення та специфіка організації лісового господарства залежать, насамперед, від природно-кліматичних умов. Крім того глобальні кліматичні зміни вимагають комплексного підходу щодо вирішення лісівничих проблем. Тому актуальності набувають знання про поширення та особливості організації лісового господарства у різних географічних регіонах. Варто відзначити, що ліси сьогодні виконують різноманітні функції і тому важливо належну увагу приділити не тільки використанню деревини, як основного продукту, але і інших корисностей лісу. Зокрема важливе значення має соціальна та екологічна складові: середовищетвірна та киснетвірна здатність лісу, депонування вуглецю, рекреаційна роль, грунто та водо-охоронна роль, функція збереження біорізноманіття, сфера працевлаштування населення тощо.
Метою дисципліни є формування знань про ліси, як географічне явище, їх біосферну роль, поширення у світі, видове різноманіття, біологічну продуктивність та диференційоване ведення лісового господарства.
Завданням дисципліни є формування умінь аналізувати причини різноманіття лісового покриву, його біопродуктивності, екосферних функцій та застосовувати практичні заходи щодо їх оптимізації.

Компетентності, на формування яких спрямована дисципліна.
У результаті засвоєння матеріалу програми студент повинен
знати:
- фактори, що впливають на поширення лісів, їх породний склад і продуктивність;
- географічні закономірності поширення лісової рослинності в світі, зонально-географічні типи лісів, висотну поясність гірських систем;
- зонально-географічні особливості лісів Європи, Азії, Північної Америки та південних материків;
- лісівничо-географічні особливості рослинності лісів країн розвинутого лісового господарства;
- особливості ведення лісового господарства у розвинутих країнах світу.вміти:
- аналізувати поширення лісів, лісоутворювальних порід під впливом природних і антропогенних чинників;
- оцінювати роль господарської діяльності у збереженні і зміні лісового покриву та його якісних характеристик;
- вибирати шляхи оптимізації поліфункціональних властивостей лісу.
Для вивчення дисципліни "Світові лісові ресурси" студенти повинні оволодіти знаннями із таких дисциплін, як фізіологія рослин, екологія,
ґрунтознавство, ботаніка, дендрологія, лісова метеорологія, лісова селекція та генетика, зоологія, геоінформаційні системи, лісова таксація, лісовпорядкування, лісоуправління тощо.

ЗМІСТ КУРСУ
Лекції

Тема 1. Ліс як компонент біосфери Землі
Роль лісів у природних процесах на Землі. Природні і антропогенні чинники, що впливають на поширення лісів, їх породний склад. Значення
Конвенції ООН «Про біорізноманіття» (Ріо, 1992).
Тема 2. Географічні закономірності поширення лісів світу
Зональні типи лісів. Висотна поясність. Біопродуктивність. Класифікація лісів світу за ІUFRO.
Тема 3. Загальна характеристика лісів світу
Структура лісових ресурсів. Аналіз біологічного різноманіття. Санітарний стан і життєздатність лісів. Функціональні особливості лісу: експлуатаційні, захисні, соціально-економічні та екологічні. Правова та організаційна структура лісів.
Тема 4. Ліси Європи
Лісотундрова смуга. Тайга (північна, середня, південна). Зони мішаних і широколистяни лісів. Лісостеп. Субсередземноморська зона. Ліси і чагарники
Середземномор’я. Висотна поясність гір. Особливості ведення у них господарства.
Тема 5. Ліси Азії
Лісотундрова смуга. Тайга (північна, середня, південна). Лісостеп. Східний сектор вологих помірних лісів. Субтропічна рослинність Середземномор’я і східних мусонних субтропіків. Змінно-вологі листопадні і саваннові ліси.
Екваторіальні і мангрові ліси. Висотна поясність гір. Особливості ведення у них лісового господарства.
Тема 6. Ліси Північної Америки
Лісотундра. Зони хвойних і широколистяних лісів. Субтропічні ліси східного і західного узбережжя Америки. Тропічні і субекваторіальні ліси
Центральної Америки. Гірські ліси Кордільєр і Аппалач. Особливості ведення у них лісового господарства.
Тема 7. Ліси материків південних широт
Південна Америка: амазонська сельва, ліси тропічного, субтропічного і помірного поясів. Африка: субтропічні ліси Атласу і півдня материка, вічнозелені ліси Центральної Африки, паркові саванові ліси. Австралія і Океанія: вологі вічнозелені, саванові, евкаліптові склерофільні, широколистяні південні ліси.
Особливості ведення у них лісового господарства.

Лабораторні заняття
1.
Аналіз чинників біорізноманіття лісів світу
2.
Лісове біорізноманіття та ареали основних порід України
3.
Широтна зональність, висотна поясність і біопродуктивність лісів світу
4.
Ліси і лісове господарство країн СНД і Прибалтики
5.
Ліси і лісове господарство країн Західної Європи
6.
Ліси і лісове господарство Канади і США
7.
Лісове біорізноманіття материків південних широт

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Букштинов А.Д., Грошев Б.И, Крылов Г.В. Природа мира. Леса. - М.:
Мысль, 1981. – 316 с.
2. Вальтер Г. Растительность земного шара. Том 1-3. - М.: Прогресс, 1968-
1975. – 551, 426, 526 с.
3. Воронов А.Г. и др. Биогеография с основами экологии: учеб. – М.:
Академкнига, 2008. - 408 с.
4. Гришко-Богменко В.Г. і ін. Географія рослин з основами ботаніки: навч. пос. – К.: Вища школа, 1991. - 255 с.
5. Кукурудза С.І. Біфогеографія: Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка,
2006. – 504 с.
6. Леса СССР. Том 1-5. - М.: Наука, 1966-1970 7. Синицын С.Г. Горные леса. - М.: Лесн. пром., 1979. – 200 с.
8. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. - Л.: Наука, 1978. – 247 с.
9. Lasy I lesnictwo krajow Unii Europejskiej. - IBL. – Warszawa, - 2010.
10. Mayer H. Europaische Walder. – Verlag. – Stuttgart, - 2006.
Допоміжна
1. Власова Т.В. Физическая география материков. Ч. 2. - М.: Просвещение,
1986.- 415 с., 270 с.
2. Белозоров С.Т. Географія материків. - К.: Радянська школа. – 1971.- 270 с.
3. Воронов А.Г. Геоботаника. - М.: Высшая школа. – 1973.- 384 с.
4. Рослинність УРСР. Ліси УРСР. - К.: Наукова думка. – 1971.- 460 с.
Інформаційні ресурси
1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.nbuv.gov.ua
2. ФАО. 2005a. Глобальная оценка лесных ресурсов 2005 г. Прогресс на пути достижения устойчивого лесопользования. Документ ФАО по лесному хозяйству
№ 147.
Рим.
[Електронний ресурс].

Доступний з: www.fao.org/docrep/009/a0400r/a0400r00.htm
3. ФАО. 2010b. Глобальная оценка лесных ресурсов 2010: Основной отчет.
Документ ФАО по лесному хозяйству № 163. Рим. [Електронний ресурс]. –
Доступний з: www.fao.org/docrep/014/i1757r/i1757r.pdf
4. Zukang, S. 2011.Statement at the National Press Club Event, Speaker Series,
28 June 2011. Washington, DC. [Електронний ресурс]. – Доступний з: www.un.org/en/development/desa/usg/statements/national-press-club-event.shtml


ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Рис. 1. Лісистість світу


Рис. 2. Найбільші експортери деревини у світі

Рис. 3. Динаміка площі лісів Польщі
Тропічні ліси, подібні до тих, що в басейні річки Конго, виробляють близько 40% кисню на планеті та є життєво важливим джерелом продовольства, ліків та мінералів. Улоговина
Конго – другий за величиною тропічний ліс на планеті після Амазонки. За даними ООН, майже
2/3 лісу разом із унікальною флорою і фауною можуть бути втрачені до 2040 року.
Рис. 4. Улоговина Конго (Центральна Африка)

На Землі існує
величезна кількість різноманітних лісів. Разом з тим сьогодні багато лісів перебувають під загрозою зникнення. Але навіть незважаючи на це на планеті є ще ліси, доступ людини до яких обмежений.

Ліс Амазонки
Ліси Амазонки вважаються найбільшими дощовими лісами в світі, адже вони розтягнуті на території восьми країн, таких як Бразилія, Колумбія, Болівія, французька Гуана, Сурінаму,
Перу, Еквадор і Венесуела.


Ліс Тайги
Тайга вважається найбільшим біомом землі у світі, що складається з хвойних лісів. Саме тут зосереджена одна третина всіх дерев у світі, які надають великий вплив на рівні вуглекислого газу. Через те, що тайга знаходиться трохи нижче лінії тундри і отримує дуже мало сонячного світла, потрібно близько 50 років, щоб насіння проросло у невелике молоде дерево. У тайзі росте багато різних дерев, а також мешкає великий спектр тварин.Ліс парку Дейнтрі, Австралія
Вік лісів парку Дейтрі, що перебувають в Австралії, налічує близько 135 мільйонів років, і вони по праву вважаються найстарішими збереженими дощовими лісами в світі. Завдяки площі в 2600 квадратних кілометрів, Дейнтрі вважається найбільшим дощовим лісом в Австралії, а також батьківщиною численних екзотичних рослин і тварин. Свою назву ліс Дейнтрі отримав на честь австралійського геолога і фотографа Річарда Дейнтрі. У 1988 році ЮНЕСКО оголосило дану територію об’єктом всесвітньої спадщини.


Національний парк Кінабалу
Цей один з перших національних парків в Малайзії, заснований ще у 1964 році. Ліс цього державного заповідника та Національного парку Кінабалу оточує найвищу і наймолодшу не вулканічну гору Борнео-Кінабалу. Популярність цьому лісі принесло велика кількість наявних у ньому різновидів рослин і тварин. У 2000 році парк був оголошений об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дощовий ліс Еквадору
Дощовим лісом часто називаються тропічні ліси, що характеризуються постійним хмарним покривом. Ліс Еквадору є саме таким лісом, в якому до того ж знаходиться близько 17 відсотків усіх видів рослин у світі та 20 відсотків усіх птахів. І хоча тут мешкають багато рідкісних тварин, серед яких очковий ведмідь, ягуар, пума і інші, цей ліс, також як і інші тропічні ліси, дуже сильно страждає від ростучої вирубки деревини. Якщо так буде тривати й далі, то не виключено, що тропічні жителі незабаром остаточно зникнуть з лиця землі.Дощовий ліс Конго
Цей ліс отримав свою назву від річки Конго, що протікає через нього і вважається найдовшою річкою в світі. Площа дощового лісу Конго займає величезну область, але через постійні вирубки, комерційної діяльності та розширення сільськогосподарських угідь стає все більш і більш крихкою екосистемою. Через безперервні полювання на рідкісних тварин багато з них вже повністю зникли, а крім того, що дощовий ліс Конго вважається єдиним середовищем
існування карликового шимпанзе, тут також мешкають окапі, гіпопотами, горили і інші тварини.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал