Навчально-методичний посібник This project has been funded with supportPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації30.11.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
1. Свіжі фрукти містять 72% води, а сухі – 20%. Скільки сухих
фруктів вийде з 20 кг свіжих?
Відповідь: _______________
2. Обчисліть площу фігури, обмеженої графіками функцій

,
.
Відповідь: _______________
3. У рівнобедреному трикутнику з бічною стороною 4 см
проведено медіану до бічної сторони. Знайдіть цілу частину
основи трикутника, якщо медіана дорівнює 3 см.
Відповідь: _______________
Доповніть:
Основний документ Excel називається ______________________
Позитивний заряд ядра визначається числом _______________
7+12=_____
Операція знаходження первісної називається ________________
Закінчить наступне речення одним словом в орудному
відмінку.
Неправильний варіант відповіді називають _________________
Оцінювання завдань відкритого типу.
Найскладніше розробити схему оцінювання для завдань з розгорнутою відповіддю. Для цього потрібно:
- перелічити обов’язкові елементи повної правильної відповіді, записати правильну відповідь-еталон;

94

- вказати, скільки балів отримає тестований за кожен такий елемент (навести приклади);
- записати приклади частково правильної відповіді;
- описати елементи, які можуть бути зараховані як частково правильні;
- вказати бали за частково правильні відповіді.
Основні принципи композиції тестових завдань
Першим серед важливих принципів слід назвати принцип
логічної визначеності змісту завдання. Аванесов В.С. відмічає, що завдання є логічно визначеним, якщо воно здатне продукувати у підготовлених учнів правильну відповідь і якщо зміст та форма завдання допомагають організувати процес мислення для пошуку такої правильної відповіді.
Наступний принцип – варіативність (фасетність) змісту завдання. Використання фасетів знижує ризик списувань та інших спотворень результатів:
Доповніть
Священна книга
християн


називається _________________
Зворотність – можливість перебудови завдання з заміною одного ключового слова іншим. Цей принцип дозволяє обрати найкращий варіант тестового завдання.
Доповніть
Операція обчислення похідної називається _________________
Сформулюємо обернене твердження:
Диференціюванням називається операція обчислення ________
Завдання, побудовані за принципом зворотності, можна чергувати при поточному та підсумковому контролях.
Принцип лаконічності – чим менше слів, тим менше непорозумінь.
Принцип не заперечення – не рекомендується використання часток «не» у змісті завдання.
Деякі особливості створення тестових завдань
Багато авторів наполягають на тому, що тестові завдання повинні створюватися у формі тверджень, ввівши у вимоги до тестових завдань логічну форму висловлювання. Це пов’язано

95
здебільшого зі словесним складом завдання в тестовій формі: зміст твердження сприймається завжди краще, ніж зміст запитання, оскільки, в тестових твердженнях немає жодного зайвого слова і навіть знаку, в той час як запитання вимагає додаткових слів і знаків для вираження необхідного змісту, значення та інтонації.
Проте добре сформульоване завдання в питальній формі нічим не поступається добре сформульованим завданням у формі твердження (найчастіше добре сформульованим є пряме запитання). Крім того, аналіз завдань, що використовуються при атестації учнів, показує, що переважною формою завдань (більше
90 відсотків) є пряме запитання. Вибір способу формулювання тестового завдання ( у формі твердження або у формі запитання) має визначатися двома обставинами: по-перше, необхідно вибирати ту форму, яка буде максимально зрозуміла для учасників тестування, по-друге, одна з форм завдань вимагає неодмінного формулювання завдання у формі твердження – це завдання альтернативних відповідей, оскільки вони вимагають відповіді так чи ні, які краще підходять до тверджень.
Серйозним приводом для критики тестування є ймовірність випадкового вгадування правильних відповідей. У загальному випадку це проблема тільки завдань закритого типу, і чим менше можливих альтернатив пропонується випробуваному в рамках одного завдання, тим більше вірогідність вгадування. Ця проблема гостро стоїть для завдань з альтернативними відповідями, де ймовірність вгадування максимальна і становить 50%, тому не рекомендується використовувати такі завдання для тестів навчальних досягнень. Проте серія з п’яти завдань з альтернативними відповідями дає вірогідність вгадування 0,0313, а з десяти завдань - всього лише 0,00098.
Проблема вгадування пов’язана ще і з питанням часу, який виділяється на тестування і, в деякій мірі, з питанням мотивації.
Чим вище мотивація, тим більша ймовірність того, що випробовуваний спробує дати відповідь випадково на ті питання, на які він не встигає відповісти, тобто спробує вгадати. У свою чергу кількість питань, по яких можливо буде проведено вгадування, залежить від часу, який виділяється на тестування.

96

Чим менше часу на тестування, тим більше буде питань, на які пошириться випадкове вгадування. Таким чином, для часу, який виділяється на тестування, повинен бути знайдений баланс: при малому часу зростає ймовірність вгадування, при великому часі зростає ймовірність підказок і інших порушень дисципліни.
Використання невербальних матеріалів в тестуванні
Для цілого ряду предметів є потреба у використанні великої кількості невербальних матеріалів для тестування деяких спеціальних умінь, наприклад, уміння працювати з картою, розуміти і читати схеми та графіки і ін., оскільки при невикористанні таких матеріалів є значна небезпека деформації змісту освіти.
Застосування невербальних матеріалів робить тестування менше стомлюючим, більш різноманітним, знижує кількість випадкових помилок. Крім того, малюнки служать додатковим мотивом при виконанні тестування, викликаючи інтерес до завдання, даючи можливість оцінити різний рівень розвитку абстрактного мислення.
Існує безліч способів подання завдань в невербальній формі або ж у вербально-невербальної. Причому в таких формах можуть бути представлені не тільки самі завдання, але і варіанти відповідей. Варіативність форм представлення завдань є в першу чергу потужним засобом зробити завдання різноманітними, значно менш нудними і навіть цікавими для учасників тестування.
Запитання або завдання можуть бути сформульовані у вигляді фрази, тексту, малюнка, схеми, цифри, символу, графіка та ін.
Застосування тестів для визначення рівнів пізнавальної діяльності
Структура тесту залежить від мети перевірки. Правильно розроблені тестові завдання здатні перевіряти не лише репродуктивні знання, а всі рівні пізнавальної сфери (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез).
Рівень «знання»
Найменша одиниця вимірювання інформації

біт мілібіт байт мегабайт

97

Виберіть найбільш повну відповідь із запропонованих
варіантів.
Які типи тестових завдань ви знаєте?Формула обчислення довжини колаРівень «розуміння»
Розуміння вимагає інтерпретації матеріалу.
Відомий діаметр кола
. Виберіть правильну формулу для
обчислення довжини кола.
Яким виразом можна записати задачу: «Яблук зібрали на 30 кг
більше, ніж груш. Якщо груш зібрали 70 кг, то скільки
кілограмів яблук?»

Розташуйте у порядку зростання дальності польоту тіла,
кинутого з однаковою швидкістю під різними кутами
A.
Тіло кинуто під кутом
B.
Тіло кинуто під кутом
C.
Тіло кинуто під кутом
D.
Тіло кинуто під кутом
На встановлення правильної послідовності; на встановлення відповідності; відповідь у завершеній формі; відповідь у відкритій формі
На встановлення правильної послідовності; на встановлення відповідності; відповідь у закритій формі; відповідь у довільній формі
На встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; відповідь у закритій формі; відповідь у відкритій формі

98

1 2
3 4
5 6Рівень застосування
Виявляє здатність використовувати знання у новій ситуації.
Хвилинна стрілка годинника має довжину 2 см. Чому дорівнює
шлях, пройдений кінцем стрілки, за одну годину?


У діжку висотою 80 см та діамантом 40 см налили воду.
Максимально можливий об’єм води в такій бочці становить
__________.
Рівень аналізу
Аналіз – це здатність розкласти ціле на частини, розрізняти факти та наслідки, вибирати потрібні дані. Аналіз – це такий рівень оволодіння знаннями, який дозволяє виявляти взаємозв’язки між елементами знань.
Як змінюється сила електростатичної взаємодії двох точкових
зарядів, якщо відстань між ними зменшити у два рази?


Водій вантажівки їхав з Чемера до Прилук. Через годину
зупинився після проїзду села Високе він зупинився на
автозаправці в Загорівці, проїхавши при цьому половину
шляху. Відстань між якими пунктами є найбільшою?
Збільшиться у 2 рази
Зменшиться у 2 рази
Збільшиться у 4 рази

Зменшиться у 4 рази

Чемер-Високе
Високе-Прилуки
Загорівка-Прилуки

Високе-Загорівка


99

Виберіть найбільш вірний та повний варіант із
запропонованих
Цикл Карно складається з двох ізотермічних та двох ізохорних процесів двох ізобарних та двох ізохорних процесів двох ізотермічних та двох адіабатних процесів двох ізохорних та двох адіабатних процесів двох ізобарних та двох адіабатних процесів
Від яких величин залежить період коливань математичного
маятника?
Довжина нитки
Географічна широта
Висота над Землею
Температура повітря
Маса матеріальної точки
Рівень синтезу
Синтез – це процес складання з частин цілого. Для перевірки засвоєння знань на рівні синтезу використовують завдання, що потребують складання плану діяльності, проведення експерименту в конкретних умовах.
При рівномірному русі за 6 секунд пішохід проходить 12
метрів. Який шлях він пройде з тією ж швидкістю за 3
секунди ?


Ірина та Михайло досліджують вплив солі на ріст рослин. Для
цього вони щоденно поливають рослини розчином солі. Як
вони можуть вдосконалити проведення свого експерименту?2 метри
3 метри
4 метри

6 метрів

Щоденно збільшувати концентрацію солі у воді
Додати фарбу для визначення ступеня проникнення розчину

Поливати частину рослин сольовим, а решту безсольовим розчином

Чергувати полив сольовим та безсольовим розчином


100

Рівень оцінювання
Оцінювання – це здатність робити висновки про ймовірні причини явищ, ситуацій; здатність робити обґрунтований вибір, свідомий висновок про доцільність використання фактів, способів, алгоритмів; давати критичну оцінку висновкам, гіпотезам і т.п.; прогнозувати наслідки. Зазвичай це завдання, що потребують порівняння елементів, відбір за критеріями (кращий, гірший, дешевий, ефективний і т.п.).
Які властивості світла підтверджують його хвильову природу?Виберіть вірне продовження твердження
Період коливань математичного маятника при перенесенні
його з екватора Землі на північний полюс
збільшиться, тому що середньорічна температура повітря на полюсі нижче, ніж на екваторі, що приведе до зменшення довжини маятника внаслідок теплового стиснення. не зміниться, тому що параметри маятника істотно не змінилися. зменшиться, тому що полярний радіус Землі менше екваторіального, що призводить до збільшення прискорення вільного падіння при переміщенні з екватору до полюса.
Інтенсивність варіює з квадратом відстані від джерела
Світло огинає дуже малі об’єкти на своєму шляху
Металеві поверхні випускають електрони при опроміненні світлом

Швидкість світла у вакуумі є постійною


101

Список літератури
1.
Закон України про освіту.
2.
Лист МОН № 1/9-183 від 17.03.10 року Про обговорення проекту Порядку оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи в системі загальної середньої освіти.
3.
Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. М.: 1996.
4.
Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. –
296 с.
5.
Боровкова Т., Морев И. Мониторинг развития системы образования. Владивосток.:Издательство Дальневосточного университета, 2004.
6.
Безпалько В.П. Соціальна педагогіка:схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник. – Київ. - «Центр учбової літератури». - 2009 С.- 207 7.
Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. –
Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с..
8.
Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності:
Практичний посібник. – К.:НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.– 312с.
9.
Загуменов Ю., Шелкович Л., Шварц Г. Проектно- проблемний підхід до формування творчого мислення // За матеріалами Osvita.ua
10.
Зачёсова Е.В. Технология «Портфолио» и возможности ее применения в обучении // Педдиагностика. – 2007.– №4.– С.
79–86 11.
Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов обучения // Учеб. пособие для студ. высших учебных заведений. – М. : «Академия», 2007. – 224 c.
12.
Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / Пер. с нем. –
М., 1991 13.
Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. – 2000. – №11. – С.6–10.
14.
Канівець Т.М., Кладинога В.С., Ковальчук Ю.О.,
Мельничук О.В. Деякі науково-методичні аспекти вступного

102
тестування з математики та фізики //Фізико-математичний збірник. – 2007. – Видавництво НДУ ім. М.Гоголя. – С.37-50.
15.
Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. — М., 1994.
16.
Ковалёва Г.С., Красновский Э.А., Краснянская К. А.,
Краснокутская Л. П., Найденова Н.Н., Татур А. О., Челышкова
М. Б. Методологические подходы к оценке достижения требований к обязательному уровню подготовки выпускников основной и средней школы. М.: Мин. обр., 1999.
17.
Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий.
– СПб., 2002.
18.
Кузнецов А.А. Оценка достижения требований образовательных стандартов. М., 1998.
19.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.– 486 c
20.
Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. М.: Интеллект-центр, 2002.
21.
Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2007. – 172 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал