Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсуPdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації30.11.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
3 Тематика контрольних робіт для студентів заочної
форми навчання
Варіант 1
1. Психологічні аспекти і загальні ознаки правової поведінки.
2. Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства.
Варіант 2
1. Психологічна характеристика девіантної та делінквентної поведінки. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання.
Варіант 3
1. Психологічні аспекти правової соціалізації.
2. Принципи і стадії цивільного процесу.
Варіант 4
1. Періодизація правової соціалізації та її можливі дефекти.
2. Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності.
Варіант 5
1. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій управо- охоронній діяльності.
2. Психологія учасників цивільного процесу.
Варіант 6
1. Психологічний вплив екстремальних ситуаційна особистість працівника правоохоронних органів.
2. Психологічні аспекти підготовки цивільної справи досудового розгляду.
Варіант 7
1. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів.
2. Психологічні аспекти організації судового засідання під час цивільного судочинства.
Варіант 8
1. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів щодо дій в екстремальних умовах.
2. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі.
Варіант 9
1. Психологічна структура юридичної діяльності.
2. Психологія виступу суддів цивільному процесі.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
139
Варіант 10
1. Психологічні особливості юридичної діяльності.
2. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному процесі.
Варіант 11
1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності.
2. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі.
Варіант 12
1. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій.
2. Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень.
Варіант 13
1. Психологічна характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій.
2. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві.
Варіант 14
1. Психологічна структура адвокатської діяльності.
2. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді.
Варіант 15
1. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі.
2. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичних консультацій.
Варіант 16
1. Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень.
2. Психологічна характеристика правосвідомості.
Варіант 17
1. Характеристика та особливості правових норм.
2. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді.
Варіант 18
1. Характерні риси соціальних відхилень та їх показники.
2. Соціально-психологічні аспекти діяльності нотаріату.
Варіант 19
1. Різновиди правосвідомості та її основні компоненти.
2. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичних консультацій
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
140
Варіант 20
1. Правова ідеологія.
2. Психологічна структура юридичної діяльності.
Варіант 21
1. Історичні напрями вчення про природу правопорушень.
2. Небезпека, її види та проблема подолання схильності працівників правоохоронних органів до небезпечної поведінки.
Варіант 22
1. Правова культура особи, її рівні та структура.
2. Психологія управлінської діяльності.
Варіант 23
1. Правова психологія груп.
2. Психологічна характеристика масовидної поведінки.
Варіант 24
1. Структура правової психології особистості.
2. Чинники та психологічні умови забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів.
Варіант 25
1. Поняття особистості злочинця та детермінанти її формування.
2. Психологія допитуй очної ставки в кримінальних справах.
Варіант 26
1. Структура особистості злочинця.
2. Кримінальна психологія затримки підозрюваного.
Варіант 27
1. Злочинна поведінка та механізми її формування.
2. Психологія слідчого експерименту в кримінальній психології.
Варіант 28
1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика.
2. Психологія перевірки показань на місці злочину.
Варіант 29
1. Психологічні особливості різновидів злочинних груп.
2. Психологія допиту потерпілого.
Варіант 30
1. Психологічні аспекти організованої злочинності.
2. Психологічна характеристика правосвідомості.


ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
141
V ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
І Частина
1. Юридична психологія.
2. Кримінальна психологія.
3. Психологія процесуальної діяльності.
4. Психологія непроцесуальної діяльності.
5. Пенітенціарна психологія.
6. Судово-психологічна експертиза.
7. Методи юридичної психології.
8. Спостереження.
9. Експеримент.
10. Бесіда.
11. Вивчення продуктів діяльності.
12. Метод експертних оцінок.
13. Методи психологічного впливу.
14. Соціальні норми.
15. Право.
16. Мораль.
17. Звичаї та традиції.
18. Правова поведінка.
19. Правосвідомість.
20. Соціальні відхилення.
21. Делінквентна поведінка.
22. Девіантна поведінка.
23. Соціалізація.
24. Соціальна адаптація.
25. Інтеріоризація.
26. Первинна соціалізація.
27. Вторинна соціалізація.
28. Асоціалізація.
29. Десоціалізація.
30. Ресоціалізація.
31. Правова соціалізація.
32. Дотрудова соціалізація.
33. Трудова соціалізація.
34. Післятрудова соціалізація.
35. Дефектність правової соціалізації.
36. Правова ідеологія.
37. Побутова правосвідомість.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
142 38. Правова психологія групи.
39. Правова освіченість.
40. Правова поінформованість.
41. Правова громадська думка.
42. Правовий клімат.
43. Правовий досвід.
44. Правові переконання групи.
45. Групові ціннісно-нормативні орієнтації.
46. Правова позиція.
47. Індивідуальна правова психологія.
48. Правова компетентність.
49. Морально-правові компоненти особистості.
50. Правова культура.
ІІ Частина
1. Мета юридичної діяльності.
2. Об’єкти юридичної діяльності.
3. Правотворча діяльність.
4. Правоохоронна діяльність.
5. Правозастосувальна діяльність.
6. Оперативно-розшукова діяльність.
7. Діяльність слідчого.
8. Слідча ситуація.
9. Пенітенціарна діяльність.
10. Прокурорська діяльність.
11. Адвокатська діяльність.
12. Загальна психологічна культура адвоката.
13. Нотаріальна діяльність.
14. Пізнавальна діяльність.
15. Конструктивна діяльність.
16. Комунікативна діяльність.
17. Організаційна діяльність.
18. Профілактика злочинності.
19. Засвідчувальна діяльність.
20. Структура юридичної діяльності.
21. Психологія цивільного судочинства.
22. Позивачу цивільному процесі.
23. Предмет позову в цивільному процесі.
24. Відповідачу цивільному процесі.
25. Арбітражний суд.
26. Нотаріат.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
143 27. Соціальна функція нотаріату.
28. Юридичні консультації.
29. Колегія адвокатів.
30. Особистість злочинця.
31. Антисуспільна спрямованість особистості.
32. Асоціальна спрямованість.
33. Антисоціальна спрямованість.
34. Суспільно-небезпечна спрямованість.
35. Некримінальний тип небезпечної спрямованості.
36. Передкримінальний тип небезпечної спрямованості.
37. Кримінальний тип небезпечної спрямованості.
38. Корисливий тип злочинця.
39. Насильницький тип злочинця.
40. Корисливо-насильницький тип злочинця.
41. Випадковий тип злочинця.
42. Злочин.
43. Злочинна поведінка.
44. Психологічна структура злочинної поведінки.
45. Правосуб’єктність.
46. Казус.
47. Привід до злочину.
48. Мотив злочину.
49. Стимул до злочину.
50. Мета злочину.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
144
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антонян Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. – МС. Бачинин В. А. Философия преступника : конспект лекций / В. А. Ба- чинин. – СПб., 2000.
3. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2007. – 272 с.
4. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посібн. / В. Й. Боче- люк. – К. : Центр учбової літератури – 2010. – 336 с.
5. Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / В. Л. Василь- ев. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 656 с.
6. Димитров А. В. Юридическая психология: Краткий курс : учеб. пособие для вузов / А. В. Димитров. – 2006. – 288 с.
7. Зелинский А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинский. – К. :
Юринком Интер, 1999. – 240 с.
8. Іванов В. М. Юридична конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2004. – 224 с.
9. Еникеев МИ. Юридическая психология : учебник / МИ. Енике- ев. – М. : НОРМА, 1999. – 517 с.
10. Коновалова В. Е. Правовая психология : учебное пособие / В. Е. Ко- новалова. – е изд., испр. и доп. – Х. : Консум, 1997. – 160 с.
11. Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. для студентів денної форми навчання напряму підготовки Право / І. А. Марти- нюк. – К. : НУБІПУ, 2011. – 39 с.
12. Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. для студентів заочної форми навчання напряму підготовки Право / І. А. Мар- тинюк. – К. : НУБіПУ, 2011. – 32 с.
13. Мостовая И. М. Юридическая психология / И. М. Мостовая. – е изд. – К. : ВIРА-Р, 2000. – 120 с.
14. Пригунов І. В. Юридична психологія : тестові завдання ; навчально-методичний посібник / І. В. Пригунов. – 2006. – 100 с.
15. Прикладная юридическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред. А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.
16. Розин В. М. Психология для юристов / В. М. Розин. – М, 1997.
17. Романов ВВ. Юридическая психология : учебник / ВВ. Романов. – М. : Юристъ, 1999. – 448 c.
18. Сабуров АС. Юридична психологія : навчальний посібник / АС. Сабуров. – К. : ТП Прес, 2003. – 208 с.
19. Словник термінів з юридичної психології. – К. : НАВСУ, 1997.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
145 20. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология : учебник / Ю. В. Чу- фаровский. – М. : Новый Юрист, 1998. – 448 с.
21. Чуфаровский Ю. Юридическая психология в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – 2008. – 256 с.
22. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учебн. для вузов / Г. Г. Шиханцов. – М. : Зерцало, 1998. – 341 с.
23. Юридична психологія : підручник / ДО. Александров, В. Г. Андро- сюк та ін.] ; ред.: ЛІ. Казміренко, Є. М. Моісеєв ; Мін-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.
24. Юридическая психология / сост. и общ. редакция Т. Н. Курбато- вой. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с.Навчальне видання

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни


Укладачі
Ніколаєнко Світлана Іванівна
Ніколаєнко Сергій ОлександровичРедагування А. О. Карпенко
Технічне редагування І. О. Кругляк
Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська
Підписано до друку 30.04.2014. Формат х. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 7,02. Умов. друк. арк. 9,13. Зам. № 1312
Видавець і виготовлювач Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 66-51-27 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4694 від 19.03.2014


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал