Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсуPdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації30.11.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу за напрямом підготовки Правознавство всіх форм навчання

Суми
ДВНЗ “УАБС НБУ
2014

УДК 159.9:34(075.8) Ю Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України, протокол № 4 від 25.12.2013. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітар- них дисциплін, протокол № 4 від 28.10.2013. Укладачі
С. І. Ніколаєнко, кандидат психологічних наук, доцент,
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
С. О. Ніколаєнко, кандидат психологічних наук, доцент,
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ Рецензенти
Т. Б. Тарасова, кандидат психологічних наук, доцент, Сумський державний педагогічний університет ім. АС. Макаренка;
І. П. Мозговий, доктор філософських наук, професор,
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ

Юридична психологія Текст : навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України ; уклад СІ. Ніколаєнко, С. О. Нікола-
єнко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ, 2014. – 145 с. Видання містить типову навчальну програму курсу Юридична психологія, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми (плани занять, методичні вказівки щодо підготовки до розгляду питань, короткий термінологічний словник, питання для самостійного опрацювання, теми рефератів, доповідей і повідомлень, контрольні питання, тестові завдання, список додаткової та основної літератури, додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до заліку. Призначене для студентів 2 курсу за напрямом підготовки Правознавство всіх форм навчання.

УДК 159.9:34
(075.8)


© ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України, Ю

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
3
ЗМІСТ
ВСТУП ............................................................................................................... 4 І ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ..................................................... 9
ІІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ........ 14 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Психіка, свідомість і особистість в юридичній психології Семінарське заняття 1. Предмет юридичної психології як науки та історія її розвитку ........................... 14 Семінарське заняття 2. Методи юридичної психології ........................... 25 Семінарське заняття 3. Правова психологія особистості. Психологічна характеристика правосвідомості ........................ 37 Семінарське заняття 4. Психічні явища суб’єктів і об’єктів юридичної діяльності .......................................... 52 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Діяльність, групи, спілкування в прикладних розділах юридичної психології Семінарське заняття 5. Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, особливості особистості злочинця та злочинних груп .............................................. 77 Семінарське заняття 6. Психологія діяльності та характеристика юридичної психології .......... 91 Семінарське заняття 7. Психологія непроцесуальної
(оперативно-розшукової, управлінської та ін.) та процесуальної (слідчої, судової, адвокатської та ін.). Слідча діяльність. Судова психологія ........................................... 103 Семінарське заняття 8. Психологія цивільно-правового регулювання та правові відносини в економічній сфері ....... 116
ІІІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .................. 133 Підсумкова контрольна робота за модулем І ............................................ 133 Підсумкова контрольна робота за модулем ІІ ........................................... 134 І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ........................... 137
V ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ......................... 141 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................... 144

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
4
ВСТУП
Потреба використання психологічних знань у різноманітних сферах професійної діяльності динамізувала розвиток прикладних галузей психологічної науки. Ці галузі пов’язані з освітою, медициною, управлінням, економікою. Відповідно існують педагогічна і медична психологія, психологія управляння, економіки. На стику психології й юриспруденції виникла як ще одна прикладна галузь – юридична психологія, головне завдання якої – сприяти вирішенню складних правових проблем, посиленню боротьби з правопорушеннями і злочинами. Психологічні знання потрібні кожному юристу. Вони дозволяють глибше пізнати психологічні особливості особистості, властивості й специфіку її поведінки, діяльності, спілкування тощо. За специфікою досліджуваних проблемі практичною спрямованістю юридична психологія невіддільна від юридичної науки і практики. Водночас юридична психологія є прикладною галуззю психології. Тому вона базується насамперед на загальній психології й інших галузях психології, зокрема соціальній психології. При підготовці та написанні навчально-методичного посібника передбачалося матеріалами з самопідготовки до семінарських занять допомогти студентам з’ясувати вимоги, зорієнтувати їх на наполегливе вивчення та розуміння психологічних питань, що виникають в юридичній практиці, а також звернути увагу на необхідність розкриття і розгляду основних понять, категорій і систем юридичної психології її методологічних основі різноманітних методів, які використовуються на практиці проблем правової соціалізації особистості, фактори й умови формування правосвідомості, правової поведінки, причин їх деформації та асоціальності психологічних аспектів і детермінант криміналізації особистості психологічних механізмів злочинної поведінки особистості злочинця, злочинних груп, організованої злочинності та масовид- них форм вияву агресії психологічних проблем юридичної діяльності, її різновидностей, структури та особливостей психологічних питань щодо виявлення, покарання і перевиховання правопорушників, злочинців. Предметом вивчення юридичної психології є така частина узагальненого об’єкта (реального явища в юридичній сфері, яка потребує пізнавальної активності майбутніх юристів в їх навчанні та підготовці
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
5
Головним предметом вивчення юридичної психології як науки є
сутність правової психології людини, особливості її свідомості взага-
лі та правосвідомості зокрема, як фактора правової поведінки сут-
ність соціалізації взагалі та правової зокрема, критерії їх оцінки за-
кономірності формування і діяльності особистості у сфері правових
відносин і цивільно-правового регулювання. Таке розуміння предмета вивчення сприяє виявленню нових аспектів розуміння правової свідомості в сучасній юридичній психології, психології цивільного судочинства та кримінальній психології. Актуальним на сьогоднішній деньє залучення психологічної науки через її засвоєння майбутніми спеціалістами до професійної діяльності у сфері права, до вирішення практичних завдань, які постають у різних сферах життєдіяльності суспільства у зв’язку з виконанням закону і використанням права. В умовах глобальних зрушень ужитті нашої держави вища школа зазнає певних змін. Ці зміни полягають також у гуманізації освіти. Державною національною програмою Освіта (Україна ХХІ століття) передбачено значне вдосконалення професійно-психологічної підготовки студентської молоді. Тому юридична психологія як система наукових знань є важливою для тих, хто готується до професійної діяльності юриста. Метою вивчення у вищому навчальному закладі будь-якої навчальної дисципліни, що подає певні окремі наукові положення, є розвиток у студентів знань, вмінь, навичок, які можуть бути використані для вирішення типових задач, що постають у різних видах діяльності, формування в них таких особистісних якостей і властивостей, які б дозволили досягати в майбутньому успіхів у професійній діяльності.
Мета викладання юридичної психології полягає в прагненні передати систему об’єктивних наукових знань про психіку, свідомість людини і психологію особистості якнайвищу цінність суспільства допомогти в усвідомленні студентами сутності механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як для вирішення професійних завдань, такі для забезпечення розвитку можливостей взагалі сприяти формуванню у студентів професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у системі правовідносин надавати такі знання з психології діяльності юристів-правознав- ців, які можуть реально використовуватися ними при вирішенні професійних завдань

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
6 забезпечити формування в майбутніх фахівців психологічної та психолого-педагогічної культури, необхідної для вирішення професійних завдань створити умови для формування професійного мислення спеціалістів, які працюватимуть у системі людина – право – людина.
Завдання юридичної психології, які вирішуються в процесі її викладання, полягають утому, щоб допомогти студентам оволодіти психотехнологіями, які використовуються в юридичній психології, та вміти їх використовувати на практиці забезпечити самовдосконалення свідомості й особистості молодої людини стимулювати прагнення молодої людини до розвитку здібностей, її адаптації в умовах значних зміну суспільному житті допомогти студенту зрозуміти свій особистісний потенціал, щоб він міг його краще використати для підвищення ефективності власної професійної діяльності й у налагодженні стосунків із членами трудового колективу в майбутньому навчити складати психологічний портрет людини, яка може мати професійний інтерес для юриста, та, виходячи з цього, розробляти лінію своєї поведінки з урахуванням діючого законодавства. Вимоги до знань і вмінь визначаться необхідним для професійної діяльності рівнем їх сформованості. Тобто, студент повинен знати і вміти користуватися знаннями з юридичної психології не тільки нарівні загального знайомства, що надає можливість оперування поняттями й їх тлумаченням, а і нарівні можливості використання їх у професійній діяльності, що передбачає більш глибоке розуміння різних людських проблем. На базі таких знань можна набути вмінь аналізувати явища, їх причини, закони, і націй основі приймати в юридичній сфері важливі рішення, що впливатимуть на долі людей. Вимоги щодо рівнів сформованості знань і вмінь випливають також з їх значення для системної підготовки фахівця. Крім цього, при визначенні оптимальності вимог потрібно враховувати заплановані обсяги навчальної роботи для вивчення дисципліни. Якщо обсяг годин для вивчення мінімальний, то і вимагати змістовності знань і вмінь, глибини засвоєння можна, хіба що розраховуючи на самостійну роботу. Система знань, яку отримують студенти, містить у собі комплекс
основних категорій і понять юридичної психології уявлення про основні історичні етапи розвитку науки, особливості існуючих напрямів, течій і шкіл психологічного знання, розуміння яких дозволить глибше зрозуміти загальнотеоретичні положення юридичної психології.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
7 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
 зміст і предмет юридичної психології як науки наукові методи, які використовуються в юридичній психології психологічні та соціально-психологічні закономірності право- творчої та правозастосовуючої діяльності психологічний зміст діяльності юриста ознаки злочинної поведінки психологічні аспекти цивільно-правового регулювання характерні особливості особистості злочинців та їх формування закони існування злочинних угрупувань способи впливу й умови, що потрібні для забезпечення можливості пенітенціарної діяльності. Студенти, що вивчають курс Юридична психологія, зможуть оволодіти вміннями свідомо працювати з навчальними посібниками, хрестоматіями, словниками використовувати першоджерела з питань юридичної психології, розумного осмислення їх ідей для аналізу практичних проблем пошуку науково-теоретичної літератури з обраного напрямку психологічної проблематики. Вивчення курсу Юридична психологія передбачає розвиток у студентів навичок підготовки доповідей, повідомлень до семінарських занять, реферативних робіт і літературних оглядів, підготовки до наукових конференцій, відстоювання своїх поглядів, колективної дискусії, пошуку аргументів у суміжних галузях знань тощо. Місце дисциплін визначається за навчальними планами. У цих планах щодо юридичної підготовки і спеціалізації вказується, які юридичні дисципліни повинні передувати вивченню юридичної психології, а які повинні вивчатися після вивчення юридичної психології. За навчальним планом щодо підготовки в системі вищої освіти юриста для визначення місця юридичної психології спочатку надається інформація про навчальні дисципліни, які безпосередньо або забезпечують, або забезпечуються даною навчальною дисципліною. Очевидно, що майже всі юридичні дисципліни певною мірою зв’язані так чи інакше з юридичною психологією, а сама дисципліна займає центральне і провідне місце серед дисциплін, що вивчають майбутні юристи, сприяючи закріпленню знань вже пройдених і створюючи основу для вивчення нових дисциплін. Місце юридичної психології визначається її значенням у професійній діяльності юриста. На сучасному етапі суспільного розвитку психологія все наполегливіше займає ключову позицію в системі наук. На думку академіка Б. М. Кедрова, психологія знаходиться в центрі трикутника, на вершині якого знаходяться природничі науки.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
8 На сучасному етапі відчувається потреба застосування психології в будь-якій галузі знань. Однак ця проблема найбільш відчутна при вирішенні конкретних юридичних задач. Юридична наука містить у собі різні галузі наукових знань і однаковою мірою належить як до психології, такі юриспруденції. Тому вона займає проміжне місце між цими науками. До того ж можна відзначити, що являючись цілісним елементом психологічної науки, юридична психологія більшою чи меншою мірою пов’язана і взаємодіє з усіма її елементами, які завдяки цьому набувають свого практичного втілення і використання. Синтез психології та юриспруденції в юридичній психології веде до взаємного збагачення обох наук, вирішення однієї з найбільш актуальних проблем – підвищення ефективності правоохоронної та судової діяльності.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
9
І ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Психіка, свідомість, особистість в юридичній психології
Тема 1. Предмет юридичної психології як науки
та історія її розвитку
Забезпечення завдань правотворчої, правоохоронної, правозасто- совної діяльності, інтеграція юриспруденції та психології. Специфіка юридичної психології. Поняття юридичної психології. Зв’язки юридичної психології з іншими галузями психології. Об’єкт, предмет юридичної психології, її місце і роль у системі психологічних наук. Категорії юридичної психології. Етапи формування юридичної психології як прикладної галузі психологічної науки. Історія розвитку і становлення юридичної психології. Основні шляхи і напрямки в розвитку науки. Розвиток юридичної психології в Україні таза її межами. Структура сучасної юридичної психології та її методологічні принципи.
Тема 2. Методи юридичної психології
Сутність пізнання в юридичній психології. Загальнонаукові методи та їх використання для вивчення проблем юридичної психології
(системно-структурні, функціональні, діалектичні, логічні, статистичні та інші методи. Аналізі синтез, індукція і дедукція, порівняння й аналогії, абстрагування і конкретизація як особливі методи отримання достовірної інформації в юридичній психології. Структура наукового пізнання в психолого-правовому дослідженні. Психологічні методи наукового пізнання в юридичній психології. Опитування, спостереження й експеримент в юридичній психології. Допоміжні методи пізнання психології й їх класифікація. Вимоги до наукових методів в юридичній психології. Психодіагностика особистості в юридичній діяльності. Методи психологічного впливу на особистість в юридичній практиці з метою зізнання заподіяного злочину і визнання необхідності перевиховання. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи й особливості організації проведення комплексних судово- психологічних експертиз.
Тема 3. Правова психологія особистості.
Психологічна характеристика правосвідомості
Поняття особистості в психології та правовій науці. Людина як індивід, її індивідуальність і особистість. Особистість як об’єкт соціального впливу. Самосвідомість особистості. Психологічна структура

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
10 особистості. Світоглядна основа, ціннісні орієнтації, спрямованість і мотиваційна сфера особистості. Неусвідомлюване в структурі та спонуканнях людини як особистості. Особистість і правова свідомість. Виникнення права як форми суспільної свідомості. Соціально-психологічні аспекти ефективної правотворчості. Соціально-регулятивна сутність права. Соціалізація, її напрями, типи. Поняття правової соціалізації та її зміст. Шляхи засвоєння правових нормі цінностей. Правова соціалізація і десоціалізація особистості. Психологія свідомості та правосвідомості особистості. Психологічні компоненти й основні функції правосвідомості. Правова ідеологія. Побутова правосвідомість. Правова психологія групи. Індивідуальна правова психологія. Правова культура. Психологічні особливості законослухняної та протиправної поведінки особистості.
Тема 4. Психічні явища суб’єктів і об’єктів
юридичної діяльності
Психічні явища й інші прояви свідомості особистості та їх прояв в юридичній сфері життєдіяльності людини. Сучасна психологія про природу психічних явищ, їх класифікація. Поняття про пізнавальні процеси. Когнітивна сфера особистості. Поняття про відчуття та сприйняття як початкові ланки пізнавального процесу. Вивчення пам’яті в психології. Мислення, інтелект та їх функції. Змістовний, функціона- льно-операційний бік мислення і його логічні форми. Мислення як процес рішення задач. Прояви, види уяви і творчість. Поняття про увагу як загальну властивість когнітивної сфери особистості. Розвиток і виховання на основі пізнавальних процесів розумових дій людини в умовах навчання і виховання під час професійної підготовки.
Тема 5. Емоції, почуття, психічні стани
та їх психолого-правова оцінка
Переживання в процесі пізнання людиною світу і під час її активності в юридичній сфері. Взаємообумовленість пізнавальних і емоційних процесів. Знання і ставлення, інтелектуальне й афективне як єдність двох протилежних компонентів психічного відображення. Емоційні стани. Класифікація емоцій. Афекти. Настрій. Почуття. Загальні властивості емоцій і почуттів. Стан депресії, страху, апатії, невизначеності учасників кримінального та цивільного процесу. Стани тривоги, психічного напруження. Вчення про стрес Г. Сельє. Воля як прояв регулювання афективної сфери. Відмінності між емоціями і волею.

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
11 Формування поняття про волю. Воля як єдність двох тенденцій потягів і повинності. Інтелектуальна, емоційна, волюнтариська теорії волі. Регулятивне значення емоцій і волів самотворенні особистості.
Тема 6. Індивідуально-психологічні властивості
особистості юриста
Поняття про властивості особистості й їх класифікація. Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності індивіда. Типологічні властивості нервової системи – основа психологічних властивостей темпераменту. Характеристика різних типів темпераменту. Проблема врахування психологічних властивостей темпераменту в правоохоронній діяльності. Характері його властивості. Класифікація рис характеру. Акцентуації характеру. Риси характеру, що спричиняють різні форми протиправної поведінки або ведуть до нещасних випадків. Спрямованість, мотиваційна сфера, світогляд, здібності в структурі особистості юристів суб’єктів правозастосовної діяльності. Цілі вивчення особистості в юридичній психології. Професійні якості юриста. Основні фактори профпридатності та психограма особистості юриста. Проблема використання знань про особистість юристом.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Діяльність, групи, спілкування в прикладних розділах
юридичної психології
Тема 7. Кримінальна психологія про особливості злочинної
поведінки, особистості злочинця та злочинних груп
Характеристика кримінальної психології. Поняття особистості злочинця й основні детермінанти її формування. Структура особистості злочинця. Злочинна поведінка особистості та механізми її виникнення. Провина, правопорушення, злочин. Психологічна характеристика, динаміка навмисних і необережних злочинів. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Особистість постраждалих та їх вплив на злочинність. Групові форми злочинної поведінки. Групи, їх виникнення і розвиток у психології. Класифікація груп. Психологічна характеристика малої групи та її різновиди (довгострокові та короткочасні, формальні та неформальні, групи членства і референтні групи. Групова згуртованість і груповий конформізм. Феномен групового тиску. Групова сумісність членів групи. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп) та їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних формувань. Структура злочинної групи (організації, ознаки організованої злочинності. Психологія міжособистісних відносин у різних

ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ
12 злочинних формуваннях (групах. Психологічні методи нейтралізації кругової поруки, боротьба з груповою злочинністю. Психологічна характеристика масовидної поведінки. Натовпі чинники, що впливають на формування агресивного натовпу.
Тема 8. Психологія юридичної діяльності.
Психологія непроцесуальної діяльності
(оперативно-розшукової, управлінської та ін.)
Порівняльна характеристика активності, діяльності, поведінки, дії. Психологія діяльності, її сутність і функції, різновиди і структура. Поняття діяльності в юридичній психології та її джерела. Соціально-психо- логічні особливості правоохоронної діяльності. Класифікація видів юридичної діяльності за суб’єктом. Змістовна психологічна структура професійної діяльності юриста та її основні різновиди пізнавальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, профілактична та засвідчу- вальна діяльності. Психологія правознавчої, правотворчої, правоохоронної, правозастосовної діяльності юриста. Психологія непроцесуальної діяльності (оперативно-розшукової, управлінської та ін.).
Тема 9. Психологія процесуальної діяльності
(слідчої, судової, адвокатської та ін.).
Слідча діяльність. Судова психологія
Процесуальна діяльність у суді. Психологія спілкування слідчого, адвоката, прокурора, судді. Поняття, структура, види спілкування. Комунікативна, перцептивна, інтерактивна сторони спілкування та механізми їх забезпечення. Соціально-психологічні особливості професійного спілкування юриста. Процесуальні форми професійного спілкування в юридичній діяльності. Комунікативна компетентність юриста. Мова і мовлення юриста, її види, функції. Професійний мовленнєвий етикет юриста. Комунікативні бар’єри, їх роль у виникненні конфліктів. Особливості слідчої діяльності та спілкування слідчого. Психологічні особливості допиту і полеміки в судовому процесі. Встановлення та підтримка психологічного контакту, взаєморозуміння між учасниками судового процесу спілкування та їх особливості в діяльності юриста. Психологічна характеристика учасників спілкування, шляхи та способи її вивчення.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал