Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Спорт» вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації12.04.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет фізичного виховання та спорту
Кафедра олімпійського та професійного спортуШалар О.Г.

ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ СПОРТУ
навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) Спорт вищих навчальних закладів
Херсон
2015


УДК
ББК
Схвалено науково-методичною радою ХДУ (протокол № 2 від 16.12.2014)
Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ (протокол № 5 від 22.12.2014)
Шалар О.Г.
Практикум з психології спорту: Навчально-методичний посібник. – Херсон
ПП Вишемирський В.С., 2015. – с. У навчально-методичному посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки Спорт з психології спорту, а також формування практичних навичок та вмінь діагностики психічних процесів, станів та властивостей особистості юних спортсменів і тренера. Посібник призначений для студентів, викладачів психології спорту, слухачів післядипломної освіти, тренерів.

Рецензенти:
Блинова ОС. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології ХДУ.
Бєлан Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ.

ВСТУП
Роль психологічної науки у сучасному суспільстві постійно збільшується. Цьому сприяло важливі політичні, економічні зміни, що відбулися в країні в останні роки, які вплинули і на спорт. Якісно змінилася психологія спорту спортсменів і тренерів. Вивчення спортивної психології у вищих фізкультурних навчальних закладах має бути пов’язане з майбутньою професійною діяльністю тренера-викладача. Дуже важливо сучасному студенту-спортсмену вивчати можливості психіки і психології юного спортсмена не тільки з використанням методів спостереження, ай використовуючи певні виміри за допомогою методів психодіагностики. Основною метою цієї навчальної дисципліни є підготовка студентів до практичної діяльності тренера-викладача; проведення елементарної науково- пошукової роботи організації навчально-виховного процесу в спортивній секції. У запропонованому студентам, магістрантам, молодим викладачам посібнику Практикум з психології спорту здійснений певний підхід до структури і змісту курсу на принципах модульно-блочної системи навчання. У першому змістовому модулі розкривається психологічні особливості особистості в спорті, а саме спортсмена і тренера. Другий змістовий модуль присвячений психології спортивного колективу, тобто міжособистісним стосункам в спорті, психологічному забезпеченню в спорті та психологічним особливостям юнацького спорту. Саме в цьому модулі розкривається найважливіший аспект діяльності тренера-викладача – це педагогічне спілкування та побудова міжособистісних взаємин у спорті. Кожен змістовий модуль складається із навчальних модулів та блоків- завдань, які можуть легко доповнюватися і змінюватися. Навчальний модуль містить в собі 4 блоки-завдання: 1) оглядово-установчу лекцію 2) індивідуальну самостійну роботу (розширений зміст теми, що вивчається) на основі якої готується виступ на семінар, доповідь, участь у віртуальному форумі тощо 3) науково-дослідну роботу проведення мікродослідження у вигляді самотестування або тестування друзів та близьких людей за певними
психологічними аспектами 4) блок контролю (контрольні запитання лекції та питання теоретичного тесту за темою, що вивчається. Викладений у посібнику курс міцно пов’язаний із дисципліною Педагогіка та педагогіка спорту, де окрім дидактики та виховання в процесі занять спортом представлена специфіка діяльності тренера-викладача та шляхи активізації і формування колективу юних спортсменів. Структуру і зміст навчального посібника Практикум з психології спорту можна використовувати для побудови віртуального (дистанційного) навчання студентів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СПОРТІ
Модуль 1. Предмет психології спорту
Блок-завдання 1. Оглядово-установча лекція 1.
а) Ознайомтеся з метою лекції, її проблемою, провідною ідеєю, основними поняттями теми, рекомендованою літературою б) Уважно перечитайте текст лекції
Мета: Розкрити теоретико-методичні підходи до вивчення психології спорту як науки, історію її розвитку, специфіку методів та методики психологічних досліджень.
Основна проблема: засвоєння психологічних закономірностей формування у окремих спортсменів і команд спортивної майстерності і розвиток рухових здібностей, необхідних для успішної участі у спортивних змаганнях, а також усвідомлення психологічно доцільних методів керування спортсменів.
Провідна ідея: психологія спорту – галузь науки і система знань про закономірності, механізми і психічні явища у діяльності людини в особливих умовах методи у психології спорту – це способи практичного і теоретичного вивчення активності спортсмена.
План:
1.
Предмет та завдання психології спорту Виникнення і розвиток психології спорту Методи психологічних досліджень
Обрані методи: лекція-бесіда, системно-структурний аналіз
Обладнання: логічно-структурні схеми
Основні поняття теми: мета та завдання психології спорту, етапи розвитку психології спорту, науковий метод, методологія, етапи психологічного дослідження.

Текст лекції 1 Предмет психології спорту
1.1. Предмет та завдання психології спорту

Психологія спорту досліджує закономірності психічної діяльності окремих людей та колективів в умовах тренувань та змагальної діяльності. Особливе значення для спортивної практики є вивчення психічної діяльності спортсменів в окремих видах спорту футболі, плаванні, легкій атлетиці, шахах та ін. видах спорту. Психологія спорту має тісний зв’язок з педагогікою (визначає психологічні особливості суб’єктів навчального і виховного процесу) психогігієною, психотерапією, теорію дитячого і юнацького спорту.
Метою психології спорту є вивчення психологічних закономірностей формування у окремих спортсменів і команд спортивної майстерності і розвиток рухових здібностей, необхідних для успішної участі у спортивних змаганнях, а також розробка психологічно доцільних методів керування спортсменів. Дана
мета передбачає вирішення наступних завдань:
-
вивчення впливу спортивної діяльності на психіку спортсменів психологічний аналіз змагань виявлення характеру впливу змагань на спортсменів визначення вимог, що пред’являються змаганнями до психіки спортсмена визначення сукупності моральних, вольових та інших психологічних якостей, необхідних спортсмену для успішного виступу на змаганнях психологічний аналіз умов тренувальної діяльності і спортивного побуту дослідження їх впливу на психіку спортсмена з метою пошуку організаційних форм, що сприяють формуванню необхідних психологічних якостей
-
розробка психологічних умов підвищення ефективності спортивного
тренування (психологічне обґрунтування існуючих та пошук нових методів і засобів спортивного тренування визначення шляхів максимального використання можливостей організму спортсмена в процесі розвитку психічних функцій, а також побудова спеціальних методів тренування розробка методів психологічного опису окремих видів спорту (психограм), а також психодіагностики спортивних здібностей, соціальної структури і психологічного клімату команди підготовка науково обґрунтованих методів моделювання змагальних обставині умов тренувань, виявлення психологічних факторів, що зближують умови тренувань з умовами змагань
-
розробка психологічних основ передзмагальної підготовки спортсменів (це значить вивчити закономірності функціонування психіки в умовах змагань та
розробка методів підвищення стійкості і надійності змагальної діяльності дослідити стан психіки вперед змагальних і змагальних умовах і розробити методи, що дозволяють блокувати негативні психічні стани розвивати психопрофілактику, формуючи прийоми, способи та шляхи психологічної підготовки спортсменів для підвищення їх стійкості до психотравмуючим впливам
-
розробка психологічних умов гуманізації спортивної діяльності (розширення змісту спортивної діяльності, профілактика травматизму і перевтоми, попередження професіональних захворювань і деформації особистості спортсмена
-
вивчення соціально-психологічних явищу спортивному колективі (вивчення джерелі механізмів формування внутрішньогрупових феноменів (почуттів, установок, традицій та ін.), розробка методів управління їх з метою побудови позитивного психологічного клімату в спортивних командах простежування закономірностей міжособистісного спілкування в спортивних командах та розробка критеріїв психологічної сполучності спортсменів виявлення соціально-психологічних мотивів поведінки і діяльності спортсменів визначення ролі особистості тренера і впливу стилю керівництва на успіхи команди і психологічний клімат в неї, розробка методів і пошук шляхів для укріплення авторитету тренера або капітана команди
-
вивчення психологічних аспектів теоретичної підготовки та морального
виховання спортсменів.
1.2. Виникнення і розвиток психології спорту
Розглядаючи історію розвитку дисципліни можна виділити два шляхи) світову історію розвитку 2) вітчизняну історію розвитку. В світовій історії розвитку психології спорту виділяють п’ять етапів
(Р.С.Вейнберг, Д.Гоулд, 1998):
- зародження психології спорту (1895-1920 роки
- довоєнний період розвитку (1921-1938 роки
- післявоєнний період розвитку (1945-1965 роки
- етап формування психології спорту як навчальної дисципліни (1966-1977 роки
- сучасний етап розвитку психології спорту (з 1978 дотеперішнього часу. Вважається, що психологія спорту зародилась у США в х роках. Норман
Тріплетт провів перший експеримент, в якому з’ясував вплив присутності в гонці
інших велосипедистів на особистий спортивний результат. Було встановлено, що в присутності інших велогонщиків швидкість їзди збільшується. В перших психологічних дослідженнях вивчалася швидкість реакції спортсменів, процеси засвоєння рухових навичок, значення спорту для розвитку особистості.
Другий етап розвитку психології спорту пов’язаний із створенням перших лабораторій. Опубліковані фундаментальні праці К.Гриффітт Психологія тренерської діяльності (1926) та Психологія спорту (1928). Проведені дослідження з проблем психології в різних видах спорту.
На третьому етапі психологія спорту сформована як навчальна дисципліна. Викладання її ведеться в університетах США. Проведено перший в світі науковий конгрес (Рим, 1965).
Четвертий етап розвитку психології спорту пов’язують із створенням перших товариств спортивних психологів. Для спортивних команд готуються консультанти-психологи. Проводяться ряд конференцій з психології спорту і фізичного виховання. зсередини х років спостерігається значний розвиток прикладної сторони психології спорту. На п’ятому етапі розвитку психології спорту спостерігається значний ріст наукових досліджень. При олімпійських комітетах деяких країн створюються консультативні ради. Засновуються наукові журнали Психологія спорту і фізичного виховання (рік заснування 1979), Спортивний психолог (рік заснування 1986), Журнал прикладної спортивної психології (рік заснування
1989). Вітчизняний розвиток психології спорту в основному починається з х років ХХ століття. Період зародження психології спорту і її подальший розвиток пов’язаний із двома школами московською (керівник професор П.А.Рудік) і ленінградською (керівник професор А.Ц.Пуні). На першому етапі свого розвитку психологія спорту булав основному пізнавально-описовою дисципліною. Взагалі увага приділялась ролі свідомості в спортивній діяльності, характеристиці рухових навичок, досліджувалися особливості пізнавальних, емоційних і вольових процесів у спорті.
На другому етапі (етап становлення) психологія спорту набула професіональну направленість як прикладна галузь знань. Зберігаючи свою пізнавальну функцію вона стала вирішувати практичні проблеми, в першу чергу педагогічні. Спочатку інтенсивно розроблялась проблема вольової підготовки спортсменів, потім була сформована ідея виділення психологічної підготовки спортсменів подібно технічній, фізичній, тактичній підготовці. Вивчалися проблеми спортивних здібностей, психодіагностики в спорті, психорегуляції. Значення психології спорту як пізнавально-практичної дисципліни принципово збереглось ідо сьогоднішнього дня.
1.3. Методи психологічних досліджень
Науку як спосіб пізнання світу визначають два його компоненту предмет – це чітко визначений зміст та метод – це засіб осягнення сутності предмету пізнання. Науковий метод – це синтез методології, методики та власних прийомів дослідження. Методологія – це вчення про загальні точки зору, якими повинен користуватися дослідник під час вивчення психічної природи людини. Загальна методика проведення психологічного дослідження в спорті передбачає реалізацію п’яти етапів. Перший етап дослідження – вибір предмета
дослідження. При виборі теми дослідження враховується актуальність, наукова новизна, теоретична і практична значимість. Визначається мета і завдання дослідження.
Другий етаптеоретичне дослідження. Він передбачає знайомство з літературними джерелами відповідно до вибраної теми. Результатом цього етапу може бути конспектування, складання анотації, плану, тез. Окремі розділи книг та статті можуть ксерокопіюватись. На цьому етапі формулюється робоча гіпотеза дослідження. Вона дозволяє знайти вихід з теорії в практику, не заплутатись у великій кількості фактів, визначити нові ідеї. Джерелом гіпотези є узагальнення передового педагогічного досвіду, аналіз уже існуючих наукових фактів, подальший розвиток наукових теорій. Достовірність гіпотези підвищується, якщо
- гіпотеза може бути перевіреною
- гіпотеза має відношення до широкого кола явищ
- гіпотеза не суперечить раніше вивченим фактам

- гіпотеза є простою
- гіпотеза має характер ймовірності. Результатом другого етапує складання плану дослідження.
Третій етапемпіричне дослідження. На цьому етапі відбувається вибір методів дослідження. Підбір досліджуваних і власне проведення дослідження. Методи підбираються валідні (відповідають меті досліджень) та надійні. Дослідник повинен оволодіти прийомами роботи з ними. Тривалість дослідження визначається особливістю розвитку досліджуваних ознак.
Четвертий етапаналіз та інтерпретація результатів дослідження. Як правило, результати досліджень аналізуються за допомогою методів математичної статистики. Особливо поширеними методами є кореляційний та факторний аналізи. Результати дослідження заносяться в таблиці та зображаються на малюнках. Власні результати порівнюються з результатами інших досліджень. Визначаються певні тенденції та закономірності. Аргументуються висновки дослідження
П’ятий етаппрезентація результатів дослідження. Завершальний етап наукового дослідження передбачає представлення та захист положень наукової роботи. Готується доповідь, наочний матеріал, робиться публічний виступ. В наукових дослідженнях з психології спорту часто використовують методи спостереження, анкетування і тестування.
Блок-завдання 2. Індивідуальна самостійна робота
а) Самостійно опрацюйте наступні запитання Основні напрямки досліджень в області психології спорту та роль фахівця в цій галузі с. Розвиток психології спорту в світі с. Напрями психології спорту і фізичної культури с. Психологія спорту як наука с. Оцінка досліджень в галузі психології спорту [5, с.
Рекомендована література:
1.
Ильин Е.П. Психология физического воспитания: е изд., испр. и доп. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000.- 486 с.
2.
Гогунов Е.Н., Мартьянов БИ. Психология физического воспитания и спорта.
Учеб. пособие.– М «Академия»,2000.-288

3.
Спортивная психология в трудах отечественных специалистов./Сост.
И.П.Волков.- СПб.:Питер,2002.- 384 с.
4.
Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для вузов.- М Академический Проект Фонд Мир, 2004.- 576 с.
5.
Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры.- К Олимпийская литература, 1998.-335 с.
6.
Шалар О.Г. Лекції з курсу Психологія фізичного виховання та спорту навчально-методичний посібник для студентів спеціальності ПМСО. Фізична культура- Херсон Видавництво ХДУ, 2005.- 212 с. б) Виконайте індивідуальне завдання на вибір
1. Підготувати виступ, доповідь, реферат із теми
2. Написати тези, статтю, есе
3. Виступ на науково-практичній конференції.
Блок-завдання 3. Науково-дослідна робота
Проведіть мікродослідження:
Метод спостереження
Як вважає Л.В.Волков (2002), при виконанні методу спостереження можна достатньо об’єктивно оцінити темперамент, прояв основних властивостей нервової системи в різних ситуаціях.
Матеріали: папір, ручка.
Проведення спостереження: Оцініть за п’ятибальною шкалою (5 балів – висока ступінь прояву властивостей, 1 бал – низька) силу і властивість показників нервової системи свого колеги або знайомого спортсмена. Критерії для оцінки наступні.
Показники сили нервової системи зі сторони збудження
1.
Зберігає бадьорість, впевненість у важких і відповідальних обставинах наприклад, під час іспитів, контрольних стартів) незалежно від ступеня підготовленості до них. Не відволікається надію сторонніх подразників. Може повторити складні і небезпечні вправи. Проявляє наполегливість у оволодінні вправами.

5.
На змаганнях домагається більш високих результатів, ніжна тренуваннях. Не відмовляється від вивчення складних вправ. Перед стартом знаходиться в стані бойової готовності В кінці заняття якості виконання вправне знижує. Невдачі сприймає як стимул до наступних дій. Активно прагне до участі у змаганнях із сильним суперником.
Показники сили нервової системи зі сторони гальмування
1.
Рівномірна динаміка діяльності і настрою. В ситуації чекання зібраний і врівноважений. Терплячий і наполегливий при виконанні важких вправ. Не проявляє зовнішніх ознак хвилювання перед змаганнями. Здатний швидко зосереджуватись на виконанні вправи. Спокійний і витриманий в різних ситуаціях. Не допускає роздратованості (зриву) в спілкуванні. Не порушує звичного режиму в дні змагань.
9.
Ґрунтовно та повільно проводить розминку. Чітко висловлює свої думки мова рівна, плавна.
Показники рухомості нервових процесів
1.
Здатний швидко переходити від одного виду діяльності до іншого. Нездатний затримуватись на шліфуванні окремих компонентів вправи. На розминці віддає перевагу швидкісним і швидкісно-силовим вправам. Без особливої зацікавленості виконує статичні вправи і на техніку. Здатний до зовнішнього прояву емоційних переживань (позитивних і негативних. Швидко сходиться з людьми. Мова швидка, часом покваплива. Швидко звикає до нових умов діяльності. Виконує вправу одразу, швидко втягується в роботу. Міміка багата і різноманітна.

Результати. Ступінь прояву кожної властивості нервової системи оцінюється сумарним показником балів (максимальна оцінка – 50 балів, мінімальна 10 балів. Сума в 30 балів для певної властивості розрізняється як достатня, тобто означає, що спортсмен відзначається силою, врівноваженістю і рухомістю нервових процесів. Слабкий прояв властивості діагностується при сумі менше 30 балів. Такий спортсмен відзначається слабкістю, неврівноваженістю (з перевагою збудження, інертністю нервових процесів. Дана методика відносно проста, може з ефективністю, на наш погляд, використовуватись нарізних етапах спортивного відбору, проте вимагає певного часу для проведення спостереження.
4.Блок контролю
а) Дайте відповідь на контрольні запитання лекції Що досліджує психологія спорту Які завдання вирішує психологія спорту Дайте характеристику світового розвитку психології спорту. Дайте характеристику вітчизняного розвитку психології спорту. Розкрийте методику психологічного дослідження в спорті. б) Дайте відповідь на питання тесту
Варіант №1. Тема: Предмет психології спорту
1.

Психологія спорту досліджує (4 бали.
а) діяльність спортивних психологів щодо навчання та консультацій у сфері фізичної культури б) діяльність фахівців-психологів щодо визначення принципів та розробки рекомендацій, які сприяють заняттям спортом в) закономірності психічної діяльності окремих людей та колективів в умовах тренувань та змагальної діяльності г) галузь знань щодо вивчення людей та особливостей їх поведінки в спорті.
2. Зародження психології спорту відбулося (3 бали
а) у США та Канаді в 1910 роках б) у Німеччині в 1880 роках в) у Росії в 1913 роках
гу США в 1890 роках.
3. Підберіть відповідь з правильним визначенням методології (3 бали)
а) методологія - це засіб осягнення сутності предмету пізнання б) методологія – це вчення про загальні точки зору, якими повинен користуватися дослідник під час вивчення психічної природи людини в) методологія - це чітко визначений зміст наукових спостережень та дослідження в галузі психології спорту г) методологія - це синтез методики, методичних прийомів та власних прийомів дослідження щодо психології спортивного тренування та змагання

Модуль 2. Психологічні особливості спортивної діяльності
Блок-завдання 1. Оглядово-установча лекція 2.
а) Ознайомтеся з метою лекції, її проблемою, провідною ідеєю, основними поняттями теми, рекомендованою літературою б) Уважно перечитайте текст лекції
Мета: Ознайомити із специфікою спортивної діяльності, проаналізувати основні компоненти тренувального процесу. Розкрити структуру реакції в спорті та стадії психологічної перенапруги спортсменів.
Основна проблема Засвоєння закономірностей тренувального процесу, виявлення ознак спеціалізованих сприйнять та психологічної перенапруги у спорті.
Провідна ідея: Мета тренування спортсмена полягає в підготовці до найвищих спортивних досягнень, що, як відомо, залежить від спортивних можливостей і готовності до досягнення.
План:
1. Загальна характеристика спортивної діяльності
2. Спеціалізовані сприйняття в спорті.
3. Реакція в спорті.
4. Психологічна напруга і перенапруга в тренувальному процесі.
Обрані методи: лекція-бесіда, системно-структурний аналіз
Обладнання: логічно-структурні схеми
Основні поняття теми: спортивні можливості, компоненти тренувального процесу, специфічні відчуття, різновиди реакції в спорті, психічна напруга та перенапруга в спорті, нервозність, міцна стенічність, астенічність.
Текст лекції 2 Психологічні особливості спортивної діяльності
2.1. Загальна характеристика спортивної діяльності.
Мета тренування спортсмена полягає в підготовці до найвищих спортивних досягнень, що, як відомо, залежить від спортивних можливостей і готовності
до досягнення.

Спортивні можливості визначаються фізичними, спортивно-технічними і
тактичними здібностями, а також спеціальними знаннями і досвідом
спортсмена. Готовність до досягнень характеризується відношенням
спортсмена до спортивної діяльності і вимог, що пред’являються тренуванням і
змаганням. Здійснення підготовки спортсменів до спортивних досягнень – це складний педагогічний процес, що підрозділяється на навчання і виховання
Варто виділити основні компоненти тренувального процесу, які потрібно розглядати комплексно
1)
фізична підготовка (головний зміст полягає в розвитку фізичних здібностей і індивідуальних якостей спортсмена
2)
технічна підготовка (сутність її полягає втому, щоб спортсмен опанував раціональною технікою спортивної діяльності, що забезпечить йому економне й оптимальне використання фізичних здібностей і якостей
3)
тактична підготовка (її головний зміст полягає в розвитку здатності застосовувати технічні навички й уміння у певних ситуаціях спортивної діяльності
4)
психологічна підготовка (спортсмен повинний уміти як на тренуваннях, такі в змаганнях реалізовувати свої фізичні здібності, тактичні концепції, технічні навички й уміння, незважаючи на постійне підвищення рівня і щільність результатів у швидко мінливих умовах спортивної діяльності
5)
виховання особистісних якостей.
2.2. Спеціалізовані сприйняття в спорті. Вони виникають у конкретних умовах спортивної діяльності, що викликає в спортсмена виникнення і розвиток глибоких специфічних відчуттів, зв’язаних зі спеціалізацією…У спортивній практиці ці спеціалізовані сприйняття називають почуттями.
У психології спорту виділяють загальні ознаки, характерні для всіх спеціалізованих сприйнять. До них відносяться наступні
1)
спеціалізація різної функції одного чи сукупності аналізаторів;

2)
обумовленість сприйняття особливостями середовища, у якому діє спортсмен, чи особливостями предметів, з якими (на який) виконуються рухові дії
3)
обумовленість просторовим розташуванням супротивників і партнерів;
4)
лабільність (нестійкість, що вимагає постійної вправи;
5)
високий рівень розвитку почуття, що з’являється в результаті високого рівня тренованості.
Спеціалізовані сприйняття численні і недостатньо вивчені. У спортивній практиці зустрічаються Почуття води. Складне і тонке сприйняття опору води, яке властиве, що називають його ще і як почуття опори. Основою цього почуття служить взаємозв’язок функції двох аналізаторів
рухового (відчуття напрямку, амплітуди зусиль при виконанні гребків) і шкірного відчуття температури, тиску і дотику води. Почуттям яча. Виникає й удосконалюється в представників усіх спортивних ігор з м’ячем. У кожному окремому виді спорту має свою специфіку. Почуття планки. Воно притаманне стрибунам у висоту з розбігу і із жердиною. Засновано на діяльності рухового і зорового аналізаторів, на відчуттях положення тіла в повітрі, зоровому сприйнятті стієк, планки (це дуже важливо) за мить до перельоту через неї.
2.3. Реакція в спорті.
Реакція – це усвідомлювана відповідна дія на певний сигнал. Усі різновиди реакції мають ту саму структуру: сприйняття сигналу попередній період усвідомлення сигналу (основний період, латентний
відповідна дія (виконавчий період. Типовий приклад реакції – старту спорті (по команді Увага спортсмен приймає вихідне положення. З цього моменту до стартового пострілу проходить
попередній період реакції. Від пострілу до початку руху спортсмена – основний
латентний період реакції. Від початку стартових рухів до відриву від стартової тумбочки – виконавчий
…)
У психології спорту розрізняють прості і складні реакції. Прості реакції характеризуються одним сигналом і однією, заздалегідь відомою, відповідною дією. Складні реакції визначаються двома і більш сигналами, однією чи декількома відповідними діями (вони типові для усіх видів спорту, де є протиборство суперників – бокс, фехтування, види боротьби, спортивні ігри.
Реакції – це один із проявів фізичної якості швидкості…... Швидкість реакції піддається удосконалюванню за допомогою спеціальних вправ .
2.4. Психологічна напруга і перенапруга в тренувальному процесі. Один з найважливіших факторів, що забезпечують результативність тренувального процесу, – є рівень психічної напруги.
…Сама по собі психічна напруга в спорті – фактор позитивний, що відбиває активізацію усіх функцій і систем організму й забезпечує високу продуктивність діяльності. Але варто врахувати, що при несприятливих факторах (високій і тривалій напрузі, страху перед навантаженням, поганими взаєминами з навколишніми, недостатньої мотивацією, непевністю в собі і т.п.
) психічна напруга може викликати дисгармонію функцій, надлишкову і невиправдану витрату енергії.
Слабкий
ступінь психічної напруги не залишає наслідків і зникає через декілька днів. Сильна і
тривала перенапруга може мати негативні наслідки навіть через тижні і місяці . У психології виділяють три стадії психічної перенапруги (нервозність, міцна
стенічність, астенічність), що мають загальні і специфічні для кожної з них
ознаки. Загальні ознаки швидка стомлюваність, зниження працездатності, розлад
сну, відсутність почуття свіжості і бадьорості після сну, епізодичні головні
болі. Специфічні ознаки
Нервозність

примхливість,
нестійкість
настрою,
внутрішня
дратівливість, виникнення неприємних відчуттів (в основному м’язові). Спочатку ці ознаки виявляються нечасто і виражені неяскраво.
Примхливість: спортсмен…періодично виражає невдоволення спілкуванням, завданням, умовами і т.д. Залишати без уваги таку реакцію не можна

Нестійкість настрою: виявляється у швидкій зміні і неадекватності реакції. Незначний успіх викликає бурхливу радість, що може швидко перемінитися невдоволенням усім, що оточує
Внутрішня дратівливість: частіше виражається в міміці і пантоміміці, у поведінкових актах не виявляється.
Неприємні відчуття: у певній мірі є виправданням спортсмена в тих випадках, коли він відмовляється виконувати які-небудь завдання чи невдало виступає в змаганнях. Такі настрої необхідно м’яко, але неухильно припиняти .
Міцна стенічністьнаростаюча, нестримувана дратівливість, емоційна
нестійкість, підвищена збудливість, занепокоєння, напружене чекання
неприємностей.
Наростаюча, нестримувана дратівливість виражається втім, що спортсмен утрачає самовладання, направивши свій гнівна товаришів, тренера, зовсім випадкових людей…
Емоційна нестійкість, тобто нестійкість настрою, приводить до різких коливань працездатності.
Внутрішнє занепокоєння, тобто напружене чекання неприємностей, яке виражається втому, що спортсмен сприймає як відхилення від норми те, що раніш здавалося йому природним, таким, яке саме собою розуміється.
Астенічністьзагальний депресивний фон настрою, тривожність,
непевність у своїх силах, висока чутливість, сенситивність.
Загальний депресивний фон настрою – це пригніченість, загальмованість, відсутність бадьорості, що знижують мотивацію діяльності.
Тривожність – це порушення внутрішнього психічного комфорту, занепокоєння чи страху ситуаціях, до яких спортсмен раніше був байдужим.
Непевність у своїх силах виникає в спортсмена унаслідок виникнення думки про невідповідність своїх можливостей досягненню поставленої мети. У крайніх випадках приводить його до відмовлення від досягнення мети і відходу від спорту.

Висока чутливість, сенситивність – властивості психіки, які приводять до того, що спортсмен дуже чуйно реагує на найменшу ворожість у взаєминах, на зміна режиму тренувальних занять чи завдань змагань. Знаючи ознаки психічної перенапруги, тренер може вносити корективи в тренувальний процес спортсмена згідно з динамікою його психічного стану.
Блок-завдання 2. Індивідуальна самостійна робота
а) Самостійно опрацюйте наступні запитання Психологічна підготовка в спорті с Збудження, тривожність, стресу спорті с
3)
Психофармакологія в спорті. Психогігієна і психотерапія у спортивній діяльності с Визначення понять „перетренованість”, перевтома, вигорання с Характеристика та симптоми перетренованості й вигорання с Модель вигорання в спорті та фізичній культурі с Профілактика та усунення вигорання с
Рекомендована література:
1.
Ильин Е.П. Психология физического воспитания: е изд., испр. и доп. –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000.- 486 с.
2.
Гогунов Е.Н., Мартьянов БИ. Психология физического воспитания и спорта. Учеб. пособие.– М «Академия»,2000.-288 3.
Сергієнко Л.П. Психологія спорту робоча навчальна програма та практикум. Методичні рекомендації- Миколаїв Вид-во ПСІ УСУ, 2003.- с.
4.
Спортивная психология в трудах отечественных специалистов./Сост.
И.П.Волков.- СПб.:Питер,2002.- 384 с.
5.
Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры.- К Олимпийская литература, 1998.-335 с.
6.
Шалар О.Г. Лекції з курсу Психологія фізичного виховання та спорту навчально-методичний посібник для студентів спеціальності ПМСО. Фізична культура- Херсон Видавництво ХДУ, 2005.- 212 с. б) Виконайте індивідуальне завдання на вибір
1. Підготувати виступ, доповідь, реферат із теми
2. Написати тези, статтю, есе

3. Виступ на науково-практичній конференції.
4. Скласти кросворд із теми
Блок-завдання 3. Науково-дослідна робота
Проведіть мікродослідження: Діагностичні тести.

Шкала реактивності ситуативна і особистісна тривожність

Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л.Ханіна

Дана методика дозволяє зробити істотні уточнення про якість інтегральної самооцінки особи чиє нестабільність цієї самооцінки ситуативною або постійною, тобто особистісною. Результати методики відносяться не тільки до психодинамічних особливостей особи, але ідо загального питання взаємозв'язку параметрів реактивності і активності особи, її темпераменту і характеру. Ця методика, є розгорненою суб'єктивною характеристикою особи, що зовсім не зменшує її цінності в психодіагностичному плані. За Ю.Л. Ханіним, стани тривоги або ситуативна тривожність, що позначаються однаково «СТ», виникають як реакція людини нарізні, найчастіше соціально-психологічні стресори (очікування негативної оцінки або агресивної реакції, сприйняття несприятливого до себе відношення, загрози своїй самоповазі, престижу. Навпаки, особистісна тривожність ОТ як межа, властивість, диспозиція дає уявлення про індивідуальні відмінності в схильності дії різних стресорів. Отже, тут мова йде щодо стійкої схильності людини сприймати загрозу своєму Яв самих різних ситуаціях і реагувати наці ситуації підвищенням СТ. Величина ОТ характеризує минулий досвід індивіда, тобто наскільки часто йому доводилося випробовувати СТ. Шкала реактивної і особистісної тривожності (ШРОТ) має дві самостійні підшкали для окремого вимірювання тієї чи іншої форми тривожності підшкала оцінки СТ з головним питанням про самопочуття вданий моменті підшкала оцінки ОТ з формулюванням про самопочуття звичайному. Результати оцінюються зазвичай в градаціях До 30 балів - низька

31 – 45 балів - середня
46 балів і більш - висока тривожність. Такого роду градації дозволяють на універсальній шкалі 20–80 співвіднести отримані результати з діапазонами (квартилями) нормального розподілу індивідів з різною тривожністю за параметром активності.
Текст методики ШРОТ (СТ)
Інструкція до першої групи думок про самопочуття. Залежно від самопочуття вданий момент закреслюйте найбільш відповідну для вас цифру «1»
- ні, це зовсім не так «2» - мабуть, так «3» - вірно
«
4» - цілком вірно. Ви спокійні 1 2 3 4 Вам ніщо не загрожує
1 2 3 4 Ви знаходитеся в напрузі 1 2 3 4 Ви зазнаєте жаль 1 2 3 4 Ви відчуваєте себе вільно 1 2 3 4 Ви засмучені 1 2 3 4 Вас хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4 Ви відчуваєте себе відпочилою людиною 1 2 3 4 Ви стривожені 1 2 3 4 Ви переживаєте почуття внутрішнього 1 2 3 4 задоволення Ви упевнені в собі 1 2 3 4 Ви нервуєте 1 2 3 4 Ви не знаходите собі місце 1 2 3 4 Ви напружені 1 2 3 4 Ви не відчуваєте скутості і напруги 1 2 3 4 Ви задоволені 1 2 3 4 Ви стурбовані 1 2 3 4 Ви дуже збуджені і вам ніяково 1 2 3 4 Вам радісно 1 2 3 4
Вам приємно 1 2 3 4
Текст методики ШРОТ (ОТ) Прочитайте (прослухайте) уважно кожну з приведених нижче пропозицій і закресліть (запишіть) відповідну для вас цифру справа залежно від того, як ви себе відчуваєте зазвичай. Цифри справа означають «1» - майже ніколи «2» - іноді «3» - часто «4» - майже завжди. Ви випробовуєте задоволення 1 2 3 4 Ви швидко втомлюєтеся 1 2 3 4 Ви легко можете заплакати 1 2 3 4 Ви хотіли б бути такою ж щасливою людиною, які інші 1 2 3 4 Буває, що ви програєте через те, що недостатньо швидко ухвалюєте рішення 1 2 3 4 Ви відчуваєте себе бадьорою людиною 1 2 3 4 Ви спокійні, холоднокровні і зібрані 1 2 3 4 Очікування труднощів дуже турбує вас 1 2 3 4 Ви дуже переживаєте із-за дурниць 1 2 3 4 Вибуваєте цілком щасливі 1 2 3 4 Ви приймаєте все дуже близько до серця 1 2 3 4 Вам не вистачає упевненості в собі 1 2 3 4 Ви відчуваєте себе в безпеці 1 2 3 4 Ви прагнете уникати критичних ситуацій і труднощів 1 2 3 4 У вас буває нудьга, туга 1 2 3 4 Вибуваєте задоволені 1 2 3 4 Всякі дурниці відволікають і хвилюють вас 1 2 3 4 Ви так сильно переживаєте свої розчарування, що потім довго не можете про них забути 1 2 3 4 Ви урівноважена людина 1 2 3 4 Вас охоплює сильний неспокій, коли видумаєте про свої справи і турботи 1 2 3 4


Ситуативна тривожність (СТ) визначається по ключу
СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18) –(1,2,5,8,10,11,15,16,19,20)+50= ...

Особистісна тривожність (ОТ) визначається по ключу

ОТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,18,20) -(1,6,7,10,13,16,19)+35=...
Поняття ситуативної (актуальної, тобто реактивної тривожності і поняття особистісної, тобто активній тривожності мають не тільки спеціальний, описаний вище, але і більш загальний психологічний сенс. За певним досвідом, діагностика реактивної і активної тривожності дозволяє достатньо безумовно судити за прояв двохосновних особливостей поведінки особи в плані це - відносини до діяльності, а саме
1. Зазначенням в балах, отриманих для реактивної тривожності, відкривається можливість оцінки параметра реактивності особи в сенсі її включеності, зануреній в діяльність, в ситуацію взаємодії внутрішнього і зовнішнього. Зокрема, в реактивності вбачається прояв індивідних властивостей і частково властивостей індивідуальності людини, а саме прояв психодинаміки і темпераменту в структурі властивостей його особистості. Висока реактивність, за Я. Стреляу, відповідає темпераменту меланхоліка, менш висока - флегматика, а низька реактивність — холерика і услід за ним — сангвініка.
2. Міркуючи подібним же чином, зазначенням (у балах, одержаних щодо активної, особистісної тривожності, можна заздалегідь оцінити активність особи в плані її характерологічних властивостей. Висока активність відповідає, за наданою моделлю особи - сангвініки і меланхоліки, а низька — флегматики і холерики, — особовим станам і властивостям, адекватним розумовому і практико-розумовому, а також художньому і практико-художньому типам характеру.
4.Блок контролю
а) Дайте відповідь на контрольні запитання лекції Назвіть основні компоненти тренувального процесу. Які загальні ознаки, що характеризують спеціалізовані сприйняття, вам відомі
Дайте характеристику простих і складних реакцій. Яке значення мають знання про конкретні прояви психічної перенапруги для оптимізації тренувального процесу Охарактеризуйте стадії психічної перенапруги в спорті. До яких ознак відноситься міцна стенічність? б) Дайте відповідь на питання тесту
Варіант №2
.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал