Навчально-методичний посібник для системи професійно-технічної освіти СумиPdf просмотр
Сторінка11/13
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
5 хв
Міні-лекція
8 хв
Обговорення
8 хв
Повідомлення учнів-волонтерів
5 хв
Повідомлення і тренінг працевлаштування. Рольова гра
15 хв
Завершення тренінгу
2 хв
Актуалізація базових знань, стартове завдання
Привітайте учнів, назвіть тему уроку і його завдання.
Стартове завдання: запропонуйте учням визначити поняття «торгівля людьми».
Міні-лекція
Викладач розповідає про зміст поняття «торгівля людьми».
Демонстрація відеофрагментів з прикладами випадків торгівлі людьми.
Обговорення
Запитання для обговорення: «Чому людина наважується їхати «на заробітки» за кордон?»
Повідомлення учнів-волонтерів
Волонтери наводять приклади історій людей, які стали жертвами торгівців людьми.
Повідомлення і тренінг працевлаштування
Як знайти роботу за місцем проживання?
Викладач знайомить із підприємствами, з якими співпрацює навчальний заклад; пояснює основні кроки працевлаштування після закінчення навчального закладу.
Рольова гра
Учні об’єднуються в кілька груп (залежно від кількості ситуацій).
Ситуації для гри:
 випускник влаштовується за направленням;
 стати на облік у Центр працевлаштування;
 працевлаштування за об’явою в газеті;
 пропозиція знайомого поїхати на заробітки тощо.

148
Завершення тренінгу
Ритуал завершення тренінгу.
По завершенні тренінгу в позаурочний час рекомендуємо переглянути програму «Правила життя. Заморський принц»; навчальний відеофільм «Станція призначення – Життя».
УРОК-ТРЕНІНГ 31
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ
Мета: підведення підсумків оволодіння спецкурсом «Здоровий спосіб життя», визначення дієвості спецкурсу, налаштування на безпечну поведінку на літніх канікулах.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні мають:
 оцінити своє ставлення до спецкурсу «Здоровий спосіб життя»;
 проаналізувати свої досягнення і зміни в ставленні до здоров’я;
 продемонструвати бажання в самореалізації, самовихованні і саморегуляції вчинків.
Обладнання і матеріали:
 аркуші паперу, маркери, скотч;
 бланки анкет для визначення рівня ціннісного ставлення до здоров’я;
 фотоапарат.
Орієнтовний план тренінгу
Стартові завдання
10 хв
Анкетування
10 хв
Мозковий штурм
10 хв
Завершення тренінгу
15 хв
Стартові завдання
Привітайте учнів.
Запропонуйте учасникам оцінити свої досягнення і зміни в ставленні до здоров’я.

149
Проведіть анкетування, зробіть його аналіз і порівняйте дані із результатами вересневого анкетування. Привітайте учнів з підвищенням рівня ціннісного ставлення до здоров’я.
Мозковий штурм
Що найбільше сподобалося на заняттях спецкурсу «Здоровий спосіб життя»? Що не сподобалося? Як можна зробити проведення спецкурсу більш цікавим?
Завершення тренінгу
Зробіть фото на згадку.
Обміняйтеся планами на літо.
Запропонуйте учням на аркушиках паперу написати побажання учасникам спецкурсу (факультативу) «Здоровий спосіб життя». (Побажання можуть бути індивідуальними і колективними). Колективні побажання зачитуються, індивідуальні – роздаються адресатам.

150
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджена наказом
МОН України від 17.12.2007, № 1133) (витяг).
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно- душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування в дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.
Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» – це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я, здатність відновлювати сили після фізичного навантаження та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.
Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу – думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив,
ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню в неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.
Ціннісне ставлення, до свого соціального «Я» виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.
Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно змінюється з віком. У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, формується вміння оцінювати себе як предмет змін. У підлітковому віці

151 формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. У юнацькому віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та свого місця в ньому.
Старша школа
Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до
18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком.
Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є
інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що ґрунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу є об’єктивним.
Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів, формуванні вміння творити власну долю, активно, відповідально і ефективно реалізувати громадянські права і обов’язки.
Разом з розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів старших класів відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш виразним, точним.
Старшокласники вже вільно користуються комп’ютером, інтернетом, енциклопедичними словниками і зіставляють
інформацію з різних джерел.
У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, вміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль. Інтереси стають зрілішими і водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Розвиваються пізнавальні
інтереси, зокрема – до самостійних видів навчальної роботи.

152
Пізнавальна діяльність учнів у старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими здібностями, такими як: багатство словникового запасу, розвивати допитливість, уміння організувати сприйняття інформації та визначати нові ідеї, володіти достатнім обсягом
інформації, застосовувати засвоєний матеріал за нових умов, критично мислити, вирішувати складні проблеми, засвоювати причинно-наслідкові зв'язки, встановлювати приховані залежності і зв’язки, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.
Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значущістю життєвих цілей. Соціальні мотиви старшокласників стають більш диференційованими і дієвими, що зумовлює використання у роботі з ними таких форм роботи: диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон довіри, філософський стіл, складання
індивідуальних програм саморозвитку, дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, прес-шоу, теле-ревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча та інше), вечір (поезії, пам’яті та інше), круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, мобільний консультаційний пункт, презентація-захист, інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж, творчий портрет, школа лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, хорові, хореографічні), тематичний діалог, конкурс творчих робіт, захист проектів, поетична вітальня, самотестування, публіцистична вистава, рух учнівської молоді, літопис класного колективу, конкурсна програма, вікторина,

153
інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці і відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади.
1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
СТАРША ШКОЛА
Виховні досягнення
Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції:
- розуміння та реалізація «Я–концепції» особистості;
- імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;
- уміння орієнтуватись та адаптуватись у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;
- навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;
- життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;
- особистої культури здоров’я.
Орієнтовні теми для виховної діяльності
10 клас
«У кого немає в душі минулого, у того не може бути майбутнього».
«Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе».
«Чарівне слово «дякую».
«Добра людина та, що робить добро, чи та, що не робить зла».
«Не зраджуй у дружбі, материнстві, батьківстві».
«Поведінка старшокласників у громадських місцях».
«Правда життя».
«Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас».
«Знати, щоб жити!»
«Сходинки фізичного розвитку».
«Техніки і способи психічного впливу на соматичний стан організму».
«Шлях до самореалізації, або як стати особистістю».
«Відшукай себе серед інших»
«Як подолати конфлікт?»
«Я та інші».

154
«Народжений бути унікальним».
«Духовні потреби та ідеали мого «Я».
«І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі».
«Формування української народності. Походження назв «Україна»,
«українці».
Зустріч з народними умільцями краю.
«Літопис мого родоводу».
«Традиції моєї родини».
«Сімейні реліквії».
«Статева культура – основа сім’ї та усвідомлюваного батьківства».
«Українська сім'я – основа держави».
«Батьки і діти».
11 клас
«Люби Україну – твою рідну землю».
«Людина народжується для вічності».
«Цінуй честь сім’ї».
«Умій дати слово і тримати».
«Добро і зло…»
«Сходинками до вершини успіху».
«Твоє майбутнє – в твоїх руках».
«Дороги, які ми обираємо».
«Зроби свій вибір на користь здоров’я».
«Подбай про своє здоров’я сам!»
«Інформація–запорука освіченості».
Краєзнавчий ярмарок «Традиційна українська кухня».
12 клас
«Права і обов’язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві».
«Пріоритети подружнього життя».
«Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі».
«Моя участь у вирішенні побутових та господарських питань у родині».

155
«Дружна сім’я – першоджерело людського буття».
«Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною».
«Від виховання до вихованості».
«Чи кожна людина може бути щасливою?»
«Чи кожен може бути успішним?»
«Вечір бардівської пісні».
«Чи може людина бути творцем свого щастя?»
«Якщо я для себе, то навіщо я?»
«Конверт дружніх запитань».
«Заговори, щоб я тебе побачив» (Сократ).

156
ДОДАТОК 2
ЩО ТАКЕ «САМООЦІНКА»?
Самооці́нка – елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий регулятор поведінки. Самооцінка визначає взаємини людини з оточуючими, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим самим самооцінка впливає на ефективність діяльності людини і розвиток особистості. Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань, цілей, які людина перед собою ставить.
Адекватна самооцінка дозволяє людині правильно зіставляти свої сили із завданнями різної трудності і з вимогами тих, що її оточують. Неадекватна
(завищена або занижена) самооцінка деформує внутрішній світ особистості, спотворює її мотиваційну та емоційно-вольову сфери і тим самим перешкоджає гармонійному розвитку.
Самооцінка складається, по-перше, під впливом тих оцінок, які дають людині інші люди. Людина схильна оцінювати себе так, як, на його думку, вона оцінюється оточуючими. Зневага до такого роду «зовнішньої» оцінки рідко буває щирою, людина так чи інакше її враховує. По-друге, самооцінка формується в результаті зіставлення образу реального «Я» (якою людина бачить сама себе) з образом ідеального «Я» (якою людина бажає себе бачити). Високий ступінь збігу між цими утвореннями відповідає гармонійному душевному складу особистості. Самооцінка залежить також від того, якою мірою людина відчуває себе такою, що належить до значущої для неї соціальної групи. Самооцінка не є постійною, вона змінюється залежно від обставин.
Іноді виникає розбіжність між самооцінкою і оцінками з боку тих, що
її оточують. Якщо ці оцінки вищі за самооцінку, то розбіжність між ними може стати чинником, стимулюючим розвиток особистості, коли людина прагне досягти рівня оцінки тих, що її оточують (з сайту http://uk.wikipedia.org/wiki/).

157
ДОДАТОК 3
СКЛАДОВІ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Рухова активність – фізичне навантаження, яке виконує організм протягом певного часу.

Харчування – забезпечення організму поживними речовинами і енергією.

Особиста гігієна – дотримання певних правил догляду за своїм обличчям, тілом, волоссям, нігтями, зубами для збереження здоров’я.

Корисні звички – певний спосіб дії, манера поведінки або висловлювання, схильність до чогось, що стали звичними, постійними і є корисними для здоров’я.

158
ДОДАТОК 4
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ’Я


Психічне здоров’я
Соціальне здоров’я
Фізичне здоров’я

159
ДОДАТОК 5
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
55%
15%
20%
10%
1 2
3 4

1 – спосіб життя; 2 – спадковість, 3 – якість довкілля, 4 – якість медичного обслуговування


160
ДОДАТОК 6
ПЛАНЕТАРНІ ЗАГРОЗИ
1.
ЗАГРОЗА СВІТОВОЇ ВІЙНИ
2.
ЕКОЛОГІЧНІ КАТАКЛІЗМИ
3.
КОНТРАСТИ В ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ КРАЇН ПЛАНЕТИ
4.
ДЕМОГРАФІЧНА ЗАГРОЗА
5.
НЕСТАЧА РЕСУРСІВ ПЛАНЕТИ
6.
НАСЛІДКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
7.
________________________________________________

161
ДОДАТОК 7
СКЛАДОВІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ

поведі
нка знання мотива ція

162
ДОДАТОК 8
ТЕМПИ РОЗВИТКУ
Фізичний розвиток
Розрізняють середній, прискорений та уповільнений темпи розвитку.
Середній темп розвитку притаманний більшості дітям (приблизно
60 %).
Прискорений та уповільнений темпи розвитку мають приблизно по
20 % дітей. Якщо зріст хлопця становить 170 см, то для 15–17-річного юнака це нормально (середній рівень розвитку). А для 11-річного хлопчика – це вище норми, і означає прискорений фізичний розвиток
(рівень розвитку – вище середнього, по-іншому – акселерація). Зріст 130 см у хлопчика 11 років свідчить про уповільнений темп фізичного розвитку, а у
7–9 років – про середній.
У 20–25 років усі люди досягають свого спадково запланованого фізичного розвитку, незважаючи на його різний темп в дитинстві та юнацтві.
Психічний розвиток
Розрізняють середній, прискорений та уповільнений темпи розвитку.
Середній темп розвитку притаманний більшості дітям (приблизно
60 %).
Прискорений та уповільнений темпи розвитку мають приблизно по
20 % дітей. Наприклад, дитина для спілкування використовує 10 простих слів. Для 1 року – це нормальний психічний розвиток (середній рівень розвитку), а для 5-ти років – це відставання від звичайного розвитку, властивого для більшості дітей (рівень розвитку – нижчий за середній).
Якщо дитина, підліток у мисленні, поведінці виявляє ознаки, характерні для більш молодшого віку, це також відставання від середнього психічного розвитку. На відміну від фізичного розвитку, уповільнений психічний розвиток може простежуватися протягом тривалого періоду. Для його прискорення застосовують різні засоби пізнавальної та рухової активності. Навчання сприяє психічному розвитку.

163
ДОДАТОК 9
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Інструкція для роботи з таблицями «Фізичний розвиток учнів
15–17 років»
Спочатку треба встановити зріст учня. Потім у таблиці, яка відповідає віку та статі учня, знайти потрібний зріст. Далі визначаєте діапазон ваги тіла для цього зросту (стовпчики «Мінімальна вага» та «Максимальна вага»).
Якщо вага тіла учня коливається в межах цього діапазону, вона відповідає зросту (нормальна вага). Якщо вага перевищує максимальну для цього зросту вагу, отже, вона дещо зайва. Якщо вага тіла менша від мінімальної позначки, вона – недостатня. Додатково можна визначити темпи фізичного розвитку у графі «Зріст». Якщо зріст учня відповідає середнім значенням, то темп фізичного розвитку – середній; якщо – високим або вищим від середніх – прискорений, якщо зріст відповідає значенням нижчим від середніх або низьким – уповільнений.
15 років
Хлопці
Дівчата
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Макси- мальна маса тіла (кг)
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Макси- мальна маса тіла
(кг)
Високі
190 64,2 86,04
Високі
185 61,2 80,82 189 63,49 85,33 184 60,5 80,12 188 62,78 84,62 183 59,79 79,41
Вищі від середніх
187 62,07 83,91 182 59,09 78,71 186 61,36 83,2 181 58,39 78,00 185 60,65 82,49 180 57,69 77,30 184 59,94 81,78 179 56,98 76,59 183 59,23 81,07 178 56,28 75,89 182 58,52 80,36 177 55,58 75,18 181 57,81 79,65 176 54,87 74,48 180 57,1 78,94 175 54,17 73,77

164
Середні
179 56,39 78,23
Вищі від середніх
174 53,47 73,07 178 55,68 77,52 173 52,76 72,36 177 54,97 76,81 172 52,06 71,66 176 54,26 76,1 171 51,36 70,95 175 53,55 75,39 170 50,66 70,25 174 52,84 74,68 169 49,95 69,54 173 52,13 73,97 168 49,25 68,84 172 51,42 73,26
Середні
167 48,55 68,13 171 50,71 72,55 166 47,84 67,43 170 50 71,84 165 47,14 66,72 169 49,29 71,13 164 46,44 66,02 168 48,58 70,42 163 45,73 65,31 167 47,87 69,71 162 45,03 64,61 166 47,16 69 161 44,33 63,90 165 46,45 68,29 160 43,63 63,20 164 45,74 67,58 159 42,92 62,49 163 45,03 66,87 158 42,22 61,79 162 44,32 66,16 157 41,52 61,08
Нижчі від середніх
161 43,61 65,45 156 40,81 60,38 160 42,9 64,74
Нижчі від середніх
155 40,11 59,67 159 42,19 64,03 154 39,41 58,97 158 41,48 63,32 153 38,70 58,26 157 40,77 62,61 152 38,00 57,56 156 40,06 61,9 151 37,30 56,85 155 39,35 61,19
Низькі
150 36,60 56,15 154 38,64 60,48 149 35,89 55,44
Низькі
153 37,93 59,77 148 35,19 54,74 152 37,22 59,06 147 34,49 54,03 151 36,51 58,35 146 33,78 53,33 150 35,8 57,64 145 33,08 52,62 149 35,09 56,93 144 32,38 51,92 148 34,38 56,22 143 31,67 51,21 147 33,67 55,51 142 30,97 50,51 146 32,96 54,8 141 30,27 49,80

165 16 років
Хлопці
Дівчата
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Максима- льна маса тіла (кг)
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Максима- льна маса тіла (кг)
Високі
190 67,34 88,14
Високі
185 59,76 77,44 189 66,51 87,31 184 59,19 76,87
Вищі від середніх
188 65,68 86,48 183 58,62 76,3 187 64,85 85,65 182 58,06 75,73 186 64,02 84,82 181 57,49 75,16 185 63,19 83,99 180 56,92 74,59 184 62,36 83,16 179 56,36 74,02 183 61,53 82,33 178 55,79 73,45 182 60,7 81,5 177 55,22 72,88 181 59,87 80,67 176 54,66 72,31 180 59,04 79,84
Вищі від середніх
175 54,09 71,74
Середні
179 58,21 79,01 174 53,52 71,17 178 57,38 78,18 173 52,95 70,6 177 56,55 77,35 172 52,39 70,03 176 55,72 76,52 171 51,82 69,46 175 54,89 75,69 170 51,25 68,89 174 54,06 74,86
Середні
169 50,69 68,32 173 53,23 74,03 168 50,12 67,75 172 52,4 73,2 167 49,55 67,18 171 51,57 72,37 166 48,99 66,61 170 50,74 71,54 165 48,42 66,04 169 49,91 70,71 164 47,85 65,47 168 49,08 69,88 163 47,28 64,9 167 48,25 69,05 162 46,72 64,33 166 47,42 68,22 161 46,15 63,76
Нижчі від середніх
165 46,59 67,39 160 45,58 63,19 164 45,76 66,56 159 45,02 62,62 163 44,93 65,73 158 44,45 62,05 162 44,1 64,9 157 43,88 61,48 161 43,27 64,07
Нижчі від середніх
156 43,32 60,91

166 160 42,44 63,24 155 42,75 60,34
Низькі
159 41,61 62,41 154 42,18 59,77 158 40,78 61,58 153 41,61 59,2 157 39,95 60,75 152 41,05 58,63 156 39,12 59,92 151 40,48 58,06 155 38,29 59,09 150 39,91 57,49 154 37,46 58,26
Низькі
149 39,35 56,92 153 36,63 57,43 148 38,78 56,35


147 38,21 55,78


146 37,65 55,21


145 37,08 54,64


144 36,51 54,07


143 35,94 53,5


142 35,35 52,93


141 34,78 52,36 17 років
Хлопці
Дівчата
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Максима- льна маса тіла (кг)
Зріст
Довжи- на тіла
(см)
Мініма- льна маса тіла (кг)
Максима- льна маса тіла (кг)
Високі
195 71,4 89,92
Високі
185 53,03 73,14 194 70,62 89,14 184 52,77 72,88 193 69,84 88,36 183 52,51 72,62 192 69,06 87,58 182 52,25 72,36 191 68,28 86,8 181 51,99 72,1
Вищі від середніх
190 67,5 86,02 180 51,73 71,84 189 66,72 85,24 179 51,47 71,58 188 65,94 84,46 178 51,21 71,32 187 65,16 83,68 177 50,95 71,06 186 64,38 82,9 176 50,69 70,8 185 63,6 82,12
Вищі від середніх
175 50,43 70,54 184 62,82 81,34 174 50,17 70,28 183 62,04 80,56 173 49,91 70,02
Середні
182 61,26 79,78 172 49,65 69,76 181 60,48 79 171 49,39 69,5 180 59,7 78,22 170 49,13 69,24 179 58,92 77,44 169 48,87 68,98

167 178 58,14 76,66
Середні
168 48,61 68,72 177 57,36 75,88 167 48,35 68,46 176 56,58 75,1 166 48,09 68,2 175 55,8 74,32 165 47,74 67,94 174 55,02 73,54 164 47,48 67,68 173 54,24 72,76 163 47,22 67,42 172 53,46 71,98 162 46,95 67,16 171 52,68 71,2 161 46,79 66,9
Нижчі від середніх
170 51,9 70,42 160 46,53 66,64 169 51,12 69,64 159 46,27 66,38 168 50,34 68,86 158 46,01 66,12 167 49,56 68,08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал