Навчально-методичний посібник для підготовки магістрівPdf просмотр
Сторінка25/28
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.52 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙЗ КОНФЛІКТОЛОГІЇ
Лекційний курс (18 год.)

Тема І. Конфліктологія: наука і мистецтво (2 год.)
Конфліктологія як наука і мистецтво. Предмет і завдання конфліктології.
Зв’язок конфліктології з іншими науками. Поняттєвий аппарат конфліктології.
Тема ІІ. Сутність і структура конфлікту (2 год.)
Визначення конфлікту. Структура конфлікту. Моделі конфліктів. Об’єктивні та суб’єктивні фактори конфлікту. Межі поширення конфлікту.

Тема ІІІ. Основні типи і види конфліктів (2 год.)

Потенційний, істинний, хибний конфлікт. Реалістичний та нереалістчний конфлікт.
Внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий
конфлікт. Типологізація конфліктів: за способом розв’язання (насильницькі, ненасильницькі), за сферами прояву (політичні, соціальні, економічні, організаційні), за спрямованістю впливу (вертикальні, горизонтальні), за мірою виявленості (відкриті, приховані), за потребами (когнітивні, конфлікти
інтересів) тощо.

Тема ІV. Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту
(2 год.)

Типові причини виникнення конфліктів. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.
Стадії розвитку конфлікту
(передконфліктна, власне конфлікт, розв’язання конфлікту, післяконфліктна).
Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.
Ескалація конфлікту. Реверсія конфлікту. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.

Тема V. Змістовий та структурний аналіз конфлікту (2 год.)
Універсальна схема понятійного опису конфлікту: сутність, класифікація, структура, функції, генеза, еволюція, динаміка, системно-інформаційний опис, запобігання, розв’язання, дослідження й діагностика. Основні етапи аналізу конфлікту: складання плану, визначення конкретного об’єкта вивчення, розробка методів аналізу конфліктів, пробне дослідження, доопрацювання програми й методики, збирання первинної інформації, якісна та кількісна обробка зібраних даних, аналіз та пояснення отриманих результатів, обгрунтування та формулювання висновків і практичних рекомендацій. Картографія конфлікту Х.Корнеліуса – Ш.Фейра. Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів.

Тема VІ. Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників
конфлікту (2 год.)

Характиристики конфліктної поведінки. Основні стратегії поведінки учасників конфлікту (уникання, пристосування, компроміс, суперництво, співробітництво). Стратегії управління конфліктом («виграти – виграти»,
«виграти-програти», «програти-програти»). Тактики поведінки учасників конфлікту: жорстка (захоплення та втримання об’єкта конфлікту, фізичне насильство, психологічне насильство, тиск), нейтральна (демонстративні дії, санкціонування, коаліція), м’яка (фіксація своєї позиції, дружелюбність, угода). Стилі поведінки учасників конфлікту (ліберальний, маніпулятивний, авторитарний, демократичний, ситуативний, непослідовний).
Тема УІІ. Психологічні методики подолання негативних емоцій у
конфлікті (2 год.)

Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ). Етапи РЕТ: ідентифікація поведінки-мішені;
ідентифікація шаблонів згубних міркувань та
ірраціональних переконань; спростування; перцептивний зсув; обгрунтування аутентичної реакції та ефективної поведінки. Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті: зміна вихідної події; зміна реакції на подію; зміна емоційних наслідків конфліктної ситуації; викривлення сприйняття опонента; зняття психологічного напруження та ін.

Тема УІІІ. Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання
конфліктів (2 год.)
Сутність процесів розв’язання та врегулювання конфліктів. Правила розв’язання конфліктів. Типові помилки при розв’язанні конфліктів.

Конструктивний інструментарій розв’язання конфліктів. Посередництво у врегулюванні конфліктів. Переговори, дискусії, дебати як засоби врегулювання конфліктів.

Тема ІХ. Сутність профілактики та передумови успішності
запобігання конфліктам (2 год.)

Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів. Передумови успіху та труднощі у профілактиці та запобіганні конфліктам. Психологічний інструментарій попередження конфліктів.Додаток В.
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ
(18 год.)
Тема 1. Предмет і завдання конфліктології (2 год.)
1.
Предмет, зміст, принципи та завдання конфліктології.
2.

Основні поняття конфліктології.
3.

Майстри оволодіння конфліктами.

Література:
1.
Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1993.
2.
Преториус Р. Теория конфликта // Политические исследования. –
М., 1991. - № 5.

Тема 2. Функції та рівні прояву конфліктів (2 год.)
1.
Характерні ознаки прояву конфліктів.
2.
Рівні прояву конфліктів.
3.
Функції конфліктів та їхня спрямованість.
4.
Позитивні наслідки конфліктів.
5.
Негативні наслідки конфліктів.

Література:
1.
Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.
Конфліктологія: Навч. посібник /За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В.
Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.
2.
Краснов Б.Н. Конфликты в обществе //Социально-политический журнал, 1992. - № 6 - 7.
Тема 3. Класифікація виробничих конфліктів (2 год.)
1.
Причини виникнення конфліктів в організації.
2.
Професійне вигорання працівника як наслідок внутрішньоособистісного конфлікту, спричиненого умовами його праці.
3.
Конфлікт між працівником і колективом.
4.
Конфлікт між керівником і підлеглими.
5.
Інноваційні конфлікти.
6.
Міжгрупові конфлікти в організації.

Література:
1.
Александрова
Е.В.
Социально-трудовые конфликты: пути разрешения. – М., 1993.
2.
Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. – Калуга, 1993.

Тема 4. Дії керівника у процесі розвитку конфлікту в організації
(2 год.)
1.
Конфліктологічна компетентність керівника.
2.
Сучасні підходи до розуміння ролі керівника в урегулюванні конфлікту в організації.
3.
Аналіз та оцінювання керівником конфліктної ситуації.
4.
Вибір способу врегулювання конфлікту:
- керівник як посередник;
- керівник як арбітр;
- керівник як третейський суддя.
5. Дії керівника у післяконфліктний період.

Література:
1.
Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.
Конфліктологія: Навч. посібник /За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. –
К.: КНЕУ, 2003.
2.
Александрова Е.В. Социально-трудовые конфликты: пути разрешения. –
М., 1993.
3.
Вишнякова В.Ф. Конфликт - это творчество. - Мн., 1994.

Тема 5. Технологія діагностики конфлікту (2 год.)
1.
Критерії діагностики конфлікту.
2.
Етапи діагностики конфлікту:
- визначення наявних учасників конфлікту;
- виявлення інших учасників і тих, чиї інтереси зачеплено;
- вивчення ―біографії‖ конфлікту;
- з’ясування позицій учасників конфлікту;
- визначення причин конфлікту;
- визначення намірів сторін, готовності домовитися самим;
- проведення переговорів;

- вибір посередника та проведення переговорів за його участю;
- застосування інших методів розв’язання конфлікту.
3.
Аналіз конфліктної ситуації з твору І. Нечуя-Левицького ―Кайдашева сім’я‖.
4.
Ділова гра: Проведення переговорів між Кайдашами за допомогою посередника.
5.
Визначення інших можливих способів розв’язання цього конфлікту.

Література:
1.
Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.
Конфліктологія: Навч. посібник /За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. –
К.: КНЕУ, 2003.
2.
Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім’я. – К.: Дніпро, 1978.
Тема 6. Типологія конфліктних працівників в організації (2 год.)
1.
Агресивісти.
2.
Скаржники.
3.
Мовчуни.
4.
Ненадійні.
5.
Вічні пессимісти.
6.
Усезнайки.
7.
Нерішучі.
8.
Максималісти.
9.
Потайні.
10.
Брехуни.
11.
Хибні альтруїсти.
12.
Принципи поводження зі ―складними‖ людьми (Дж. Скотт).
13.
Типи конфліктних людей у творах української й світової літератури.
14.
Оцінка оптимальності варіантів взаємодії учасників конфлікту за допомогою ―Матриці можливостей‖.

Література:
1.
Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь,
2002.
2.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. – М.:
ВЛАДОС, 2001.
3.
Скотт Дж. Способы разрешения конфликтов. – К.: ГИИМ, 1991. –
Вып. ІІ.
Тема 7. Саморегуляція емоційного стану за допомогою методів арт-
терапії (2 год.)
1.
Мета та основні напрями арт-терапії.
2.
Музикотерапія.
3.
Бібліотерапія.
4.
Танцювальна терапія.
5.
Проективний малюнок.
6.
Казкотерапія.
7.
Вигадування історій.
8.
Лялькотерапія.

Література:
1.
Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2002.
2.
Практикум по арт-терапии /Под ред. А.И. Копытина. – СПб: Питер, 2001.
Тема 8. Технологія конструктивного вирішення конфлікту (2 год.)
1.
Способи розв’язання конфлікту:
- економічні;

- адміністративні;
- соціально-психологічні.
2.
Принципи конструктивного вирішення конфлікту:
- відокремлення людей від проблеми;
- увага до інтересів, а не до позицій;
- пошук взаємовигідних варіантів вирішення конфлікту;
- використання об’єктивних критеріїв оцінки конфлікту.
3.
Етапи розв’язання конфлікту:
- аналіз і оцінювання ситуації;
- вибір способу розв’язання конфлікту;
- розробка плану розв’язання конфлікту;
- реалізація цього плану;
- оцінювання ефективності дій.
4.
Критерії конструктивного вирішення конфлікту.

Література:
1.
Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.
Конфліктологія: Навч. посібник /За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. –
К.: КНЕУ, 2003.
2.
Дэна Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимоотношения на работе и дома. – СПб.: АОЗТ «Институт личности», АОЗТ «Ленато», ИЧП
«Палантир», 1994.
Тема 9. Технологія попередження конфліктів (2 год.)
1.
Сутність та напрями профілактики й запобігання конфліктам.
2.
Встановлення ієрархії причин конфлікту.
3.
Групування факторів конфліктів за об’єктивно-суб’єктивними ознаками.
4.
Нейтралізація конфліктної ситуації шляхом:
- впливу на поведінку опонента;
- зміни власної поведінки та ставлення до конфліктної ситуації;

- оптимізації організаційно-управлінських рішень;
- створення сприятливих умов праці й життєдіяльності працівників;
- усунення соціально-психологічних
і особистісних причин конфліктів;
- управління компетенцією працівників.

Література:
1.
Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.
Конфліктологія: Навч. посібник /За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. –
К.: КНЕУ, 2003.
2.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. – М.:
ВЛАДОС, 2001.

Засоби контролю якості навчання
1. Питання до заліку.
2. Пакет ККР.
3. Тести з курсу «Конфліктологія» для проведення ПК.

Додаток Г.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ
1.
Конфліктологія: наука і мистецтво.
2.
Предмет і завдання конфліктології.
3.
Зв’язок конфліктології з іншими науками.
4.
Поняттєвий апарат конфліктології.
5.
Сутність і структура конфлікту.
6.
Моделі конфліктів.
7.
Об’єктивні і суб’єктивні фактори конфлікту.
8.
Межі поширення конфлікту.

9.
Основні типи і види конфліктів.
10.
Потенційний, істинний, хибний конфлікт.
11.
Реалістичний та нереалістчний конфлікт.
12.
Внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий конфлікт.
13.
Типологізація конфліктів.
14.
Типові причини виникнення конфліктів.
15.
Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.
16.
Ескалація конфлікту.
17.
Реверсія конфлікту.
18.
Стадії розвитку конфлікту.
19.
Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.
20.
Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.
21.
Змістовий та структурний аналіз конфлікту.
22.
Універсальна схема понятійного опису конфлікту.
23.
Основні етапи аналізу конфлікту.
24.
Картографія конфлікту Х.Корнеліуса – Ш.Фейра.
25.
Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів.
26.
Характиристики конфліктної поведінки.
27.
Основні стратегії поведінки учасників конфлікту.
28.
Стратегії управління конфліктом.
29.
Тактики поведінки учасників конфлікту.
30.
Стилі поведінки учасників конфлікту.
31.
Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті.
32.
Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ).
33.
Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті.
34.
Сутність процесів розв’язання та врегулювання конфліктів.
35.
Правила розв’язання конфліктів.
36.
Типові помилки при розв’язанні конфліктів.

37.
Конструктивний інструментарій розв’язання конфліктів.
38.
Посередництво у врегулюванні конфліктів.
39.
Переговори, дискусії, дебати як засоби врегулювання конфліктів.
40.
Сутність і значення процесів профілактики конфліктів.
41.
Передумови успіху та труднощі у запобіганні конфліктам.
42.
Психологічний інструментарій попередження конфліктів.
43.
Характерні ознаки прояву конфлікту.
44.
Рівні прояву конфліктів.
45.
Функції та спрямованість конфліктів.
46.
Позитивні наслідки конфліктів.
47.
Негативні наслідки конфліктів.
48.
Класифікація виробничих конфліктів.
49.
Причини виникнення конфліктів в організації.
50.
Професійне вигорання працівника.
51.
Конфлікт між працівником і колективом.
52.
Конфлікт між керівником і підлеглими.
53.
Інноваційні конфлікти.
54.
Міжгрупові конфлікти в організації.
55.
Дії керівника у процесі розвитку конфлікту в організації.
56.
Конфліктологічна компетентність керівника.
57.
Сучасні підходи до розуміння ролі керівника у врегулюванні конфлікту в організації.
58.
Технологія діагностики конфлікту.
59.
Типологія конфліктних працівників в організації.
60.
Саморегуляція емоційного стану особистості у конфлікті за допомогою методів арт-терапії.
61.
Принципи конструктивного вирішення конфлікту.
62.
Етапи розв’язання конфлікту.
63.
Сутність та напрями запобігання конфліктам.
64.
Нейтралізація конфліктної ситуації.

Додаток Д.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З “КОНФЛІКТОЛОГІЇ”

―Відмінно‖ – повна, логічна, аргументована, проілюстрована прикладами відповідь, яка свідчить про самостійність мислення студента, міцне засвоєння ним навчального матеріалу, вміння пов'язати його із практикою, робити узагальнення та висновки. Розуміння студентом основних понять і категорій конфліктології, знання сучасних підходів до визначення сутності та характеристик конфлікту, закономірностей його розгортання, способів, засобів і шляхів подолання.
―Добре‖ – вірна, логічна відповідь, яка свідчить про розуміння студентом основних понять і категорій конфліктології, знання сучасних підходів до визначення сутності та характеристик конфлікту, закономірностей його розгортання, способів, засобів і шляхів його подолання. Допускаються окремі незначні помилки та неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми.
―Задовільно‖ – в цілому вірна, хоча недостатньо повна відповідь, яка має репродуктивний характер і у загальних рисах відтворює навчальний матеріал лекції чи підручника. Допускаються недостатньо чіткі формулювання, окремі незначні помилки у висвітленні основних аспектів конфліктології, незнання студентом другорядних питань і категорій.
―Незадовільно‖ – невірна відповідь на питання, яка демонструє незадовільний рівень знань студента. Допущені значні принципові помилки у визначеннях більшості понять і категорій конфліктології. Нездатність студента аналізувати механізми розгортання та подолання конфліктів.
Неспроможність робити узагальнення та висновки, пов'язувати теоретичні положення з практикою.

Додаток Е.

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ
КУРСУ “КОНФЛІКТОЛОГІЯ”
Тема 1. Внутрішньоособистісний конфлікт
Потреби, інтереси, цінності й мотиви поведінки особистості. Внутрішні й зовнішні суперечності особистості. Причини, джерела та форми прояву внутрішньоособистісних конфліктів.
Основні способи розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів. Психологічний захист особистості у конфлікті. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів. Роль конфлікту у формуванні особистості.
Тема 2. Міжособистісні конфлікти
Взаємодія й взаємозалежність людей. Теорія соціальних ролей.
Причини й мотиви виникнення міжособистісних конфліктів та їх типологізація. Соціально-психологічне протистояння індивідів. Способи розв’язання міжособистісних конфліктів.
Тема 3. Соціально-трудові конфлікти
Проблеми соціально-трудових стосунків у суспільстві. Причини виникнення і сутність соціально-трудових конфліктів, їх класифікація.
Сторони соціально-трудових конфліктів. Зовнішні та внутрішні фактори соціально-трудових конфліктів. Динаміка розвитку соціально-трудового конфлікту. Страйк як форма прояву соціально-трудового конфлікту.
Особливості прояву соціально-трудових конфліктів в умовах переходу до ринку.

Тема 4. Конфлікти в організації
Трудовий колектив як формалізована спільність людей. Види конфліктів в організації. Об’єктивні і суб’єктивні причини їх виникнення.
Функції та наслідки конфліктів в організації. Основні способи попередження, розв’язання та управління соціальними конфліктами в організації.
Тема 5. Групові конфлікти
Мала соціальна група як первинний елемент об’єднання індивідів.
Рольова структура групи. Ієрархія домінування. Проблеми лідерства у групі.
Суб’єктура групи. Причини виникнення та класифікація групових конфліктів. Функції і наслідки групових конфліктів. Основні способи розв’язання групових конфліктів.
Тема 6. Насильство у конфліктах
Агресивність як природна властивість людини. Насильство як засіб домінування й панування людини над іншими. Насильство як реакція людини на невідповідні умови життя. Насильство як боротьба людини за
існування. Емоційно-психологічні компоненти насильства. Наслідки насильства. Механізми обмеження людської агресивності: соціально-правові, моральні, релігійні тощо. Ідеї ненасильства у творах Л.М. Толстого, М.
Ганді, Дж. Шарпа та ін.

Тема 7. Способи подолання несприятливих емоційних станів,
зумовлених конфліктами
Конфліктогени як причини несприятливих емоційних станів. Ознаки та основні види несприятливих емоційних станів (депресія, стрес, фрустрація).
Способи психологічної профілактики несприятливих емоційних станів.
Мистецтво як засіб подолання несприятливих емоційних станів. Психодрама як засіб подолання несприятливих емоційних станів.

Тема 8. Сімейні конфлікти
Сутність та основні функції сімейних конфліктів. Класифікація сімейних конфліктів. Причини виникнення, динаміка й наслідки сімейних конфліктів. Проблема «батьків і дітей» як джерело сімейних конфліктів.
Девіантна поведінка та насилля у неблагополучних сім’ях. Основні способи урегулювання сімейних конфліктів.
Тема 9. Подружні конфлікти
Сім’я і шлюб як соціально-історичні феномени. Історичні тенденції розвитку подружніх стосунків у різних типах сімей (патріархальній, авторитарній, демократичній). Соціально-психологічні та рольові відмінності чоловіка й дружини. Природа подружніх конфліктів та їх класифікація.
Форми прояву подружніх конфліктів. Попередження та улагодження подружніх конфліктів.


Додаток Ж.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

Якість засвоєння студентами знань з конфліктології значною мірою залежить від ступеня їхньої самостійності у навчанні. Тому особлива увага у професійній підготовці майбутніх спеціалістів сфери транспорту приділяється організації їхньої самостійної роботи. З цією метою до кожної навчальної теми підібрано різні за складністю завдання, запропоновано питання для обговорення і самостійного опрацювання.
У ході самостійної роботи студенти мають глибоко усвідомити основні проблеми конфліктології, оволодіти системою необхідних знань і засвоїти
базові уміння й навички їх творчого застосування у власній діяльності щодо розв’язання та попередження конфліктів.
Розширенню професійного тезаурусу
і конфліктологічної компетентності студентів сприятиме самостійне опрацюваня
і конспектування ними основних понять, визначень та теоретичних положень з кожної теми. Результати цієї роботи перевірятимуться під час практичних занять, проміжного контролю і заліку.
Упродовж усього періоду навчання у вищих закладах освіти студенти виконують різні за характером, рівнем складності та змістом наукові роботи.
Найпростішою з них є реферат – доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел або виклад змісту самостійно проведеної студентом наукової роботи. Важливо зазначити, що реферат охоплює не лише висвітлення відповідної інформації, але й виявлення ставлення до неї того, хто реферує ці джерела.
При роботі над рефератом або доповіддю студент може проявити власну ініціативу і самостійність у підборі літературних джерел, аналізі нормативно-правової документації, складанні плану роботи та її оформленні.
Це необхідно не тільки для вироблення в нього вміння працювати із книгою, а й для розвитку професійної культури та мовлення майбутнього спеціаліста.
Перш, ніж приступити до написання реферату чи доповіді, доцільно: а) підібрати необхідну літературу з теми та опрацювати її; б) скласти план роботи; в) співставити факти, які розглядаються в літературі, виділити в них загальне та особливе, узагальнити вивчений матеріал відповідно до розробленого плану; г) підготувати необхідні приклади та ілюстрації, сформулювати власні висновки з даної теми.

Вимоги до рефератів

1.
У рефераті потрібно розкрити суть проблеми, що розглядається, дати визначення основних понять, огляд стану проблеми та основних підходів до її вивчення, викласти своє розуміння даної проблеми і зробити висновки.
2.
Структура реферату:
- титульна сторінка (з вказаними – темою, прізвищем автора, факультету і кафедри, де вчиться студент, прізвищем і регаліями викладача);
- зміст реферату;
- вступ (актуальність проблеми та ступінь її розробленості);
- основна частина;
- висновки, рекомендації;
- список використаної літератури (3-5 джерел, причому слід обов’язково вказувати автора, назву книги, місто і рік видання).
3.
При написанні реферату потрібно використовувати різні наукові і науково-популярні джерела (монографії, наукові збірники, наукові журнали тощо).
4.
Обсяг реферату – 15 сторінок рукописного або 10 сторінок машинописного тексту (формат А-4).
5.
Реферат зараховуватиметься (або не зараховуватиметься) за результатами співбесіди.

Додаток З.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал