Навчально-методичний комплексСторінка1/9
Дата конвертації09.05.2017
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра психології у виробничій сфері

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія”

(для студентів спеціальності „Психологія”)


Тернопіль 2013
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія” (для студентів спеціальності „Психологія”)
Упорядкувала: Буняк Н.А. – Тернопіль, 2013, 78 с .
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Кандидат психологічних наук Періг І.М.

Кандидат психологічних наук Вишньовський В.В.

Рекомендовано Вченою радою факультету управління і бізнесу у виробництві Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 91 від 16.04. 2013 р.)

  1. Опис навчальної дисципліни


а) перший семестр

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 7

Галузь знань

0301 – «Соціально-політичні науки»

(шифр і назва)
нормативна


Напрям підготовки

6.030102 – «Психологія»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):6.030102 – «Психологія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин 252

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 9,1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


64 год.

18 год.

Практичні, семінарські

32 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

146 год.

234 год.

Індивідуальні завдання:

10 год. –Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 52%

для заочної форми навчання – 7,69%


б) другий семестр

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 5

Галузь знань

0301 – «Соціально-політичні науки»

(шифр і назва)
нормативна


Напрям підготовки

6.030102 – «Психологія»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):6.030102 – «Психологія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин 180

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


36 год.

12 год.

Практичні, семінарські

36 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

98 год.

168 год.

Індивідуальні завдання:

10 год. –Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66%

для заочної форми навчання – 7,14%в) третій семестр

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

0301 – «Соціально-політичні науки»

(шифр і назва)
нормативна


Напрям підготовки

6.030102 – «Психологія»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):6.030102 – «Психологія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин 108

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


32 год.

10 год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

50 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

10 год. –Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 80%

для заочної форми навчання – 10,2%
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета викладання дисципліни: відкрити об’єктивні закони, яким підпорядковуються процеси і явища, що вивчаються психологією.

Студент повинен знати:

• еволюцію і розвиток психіки;

• когнітивну, афективну, регуляторну сферу особистості;

• теорії особистості і її структуру;

• діяльність і поведінку особистості.

Студент повинен вміти:

•проводити творчий аналіз наукової літератури з психологічної проблематики;

• проводити дослідження процесу виховання, розвитку, формування особистості;

•проводити психодіагностичне обстеження;

• досліджувати особливості відчуття, сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви, емоційно-вольової сфери особистості, індивідуально-психологічних властивостей особистості;

•організовувати просвітницьку роботу серед населення.
  1. Програма навчальної дисципліни

Перший семестр

Модуль 1 Загальна психологія як наука

Змістовий модуль 1. Вступ до загальної психології

Тема 1. Поняття про загальну психологію як науку

Змістовий модуль 2 Історія розвитку загальної психології

Тема 2. Етапи історичного розвитку психології

Змістовий модуль 3 Перше джерело інформації про світ

Тема 3. Відчуття як перше джерело інформації про світ

Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси

Змістовий модуль 4 Процеси, що допомагають пізнати світ

Тема 4. Поняття про сприймання. Закони сприймання

Тема 5. Пам’ять – підсистема в цілісній структурі психіки людини

Тема 6. Увага та її характеристики

Змістовий модуль 5 Вищі пізнавальні процеси та процеси цілепокладання

Тема 7. Мислення як складний психічний процес, що формується протягом життя

Змістовий модуль 6 Процес передбачення засобів і результатів предметної діяльності

Тема 8. Уява – способи, види, функції

Другий семестр

Модуль 1 Мова – основа свідомості індивіда

Змістовий модуль 1. Поняття про мову і мовлення

Тема 9. Мова і мовлення як засіб спілкування. Мова як інструмент мислення

Змістовий модуль 2 Психічні форми переживання людини

Тема 10. Емоції і почуття. Спільне і відмінне

Змістовий модуль 3 Класифікація емоцій і почуттів

Тема 11. Класифікація емоцій. Базові емоції за К.Е. Ізардом

Модуль 2. Активність внутрішнього плану свідомості Змістовий модуль 4 Воля як самодетермінація і саморегуляція діяльності людини

Тема 12. Поняття про волю

Змістовий модуль 5 Вольові якості особистості

Тема 13. Вольові якості особистості. Структура вольового акту

Змістовий модуль 6 Темперамент – поєднання біологічних компонентів, що включені в систему поведінки людини

Тема 14. Темперамент індивідуально-психологічна особливість особистості


Третій семестр

Модуль 1 Характер – єдність індивідуального і типового

Змістовий модуль 1. Поняття про характер

Тема 15. Зв’язок темпераменту і характеру. Акцентуації характеру

Змістовий модуль 2 Здібності – умова забезпечення успішної діяльності

Тема 16. Поняття про здібності, види здібностей

Змістовий модуль 3 Особистість – системна соціально-психологічна властивість людини

Тема 17.Особистість та її структура. Активність особистості і життєва позиція

Модуль 2. Діяльність особистості

Змістовий модуль 4 Діяльність – вид активності особистості

Тема 18. Діяльність її мета, мотиви, структура і види

Змістовий модуль 5 Спілкування

Тема 19. Засоби, сторни і види спілкування

Змістовий модуль 6 Групи і колективи – поєднання особистостей

Тема 20. Поняття про групи і колективи. Відносини між людьми. Сумісність людей.


  1. Структура навчальної дисципліни

а) перший семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Загальна психологія як наука

Змістовий модуль 1. Вступ до загальної психології

Тема 1. Поняття про загальну психологію як науку


22

4


18

31

2


29

РР Р Разом за змістовим модулем 1


22

4


18

31

2


29

Змістовий модуль 2. Історія розвитку загальної психології

Тема 1 Тема 2. Етапи історичного розвитку психології


36

10

620

35

4


31

Разом за змістовим модулем 2


36

10

620

35

4


31

Змісто Змістовий модуль 3. Перше джерело інформації про світ


Тема Т Тема 3. Відчуття як перше джерело інформації про світ


28

6

418

31

2


29

Разом за змістовим модулем 3


28

6

418

31

2


29

Модуль 2 Пізнавальні психічні процеси

Змістовий модуль 4. Процеси, що допомагають пізнати світ

Тема 4. Поняття про сприймання. Закони сприймання

30

8

418

31

2


29

Тема 5. Пам’ять – підсистема в цілісній структурі психіки людини

34

12

418

31

2


29

Тема 6. Увага та її характеристики

30

8

418

31

2


29

Разом за змістовим модулем 4


94

28

1254

93

6


87

Змістовий модуль 5 Вищі пізнавальні процеси та процеси цілепокладання

Тема 7. Мислення як складний психічний процес, що формується протягом життя


34

10

618

31

2


29

Разом за змістовим модулем 5

34

10

618

31

2


29

Змістовий модуль 6 Процес передбачення засобів і результатів предметної діяльності

Тема 8. Уява – способи, види, функції


28

6

418

31

2


29

Р Разом за змістовим модулем 6

28

6

418

31

2


29

Усього годин


242

64

32146

252

18


234

ІНДЗ


10

Усього годин


252

64

32146

252

18


234


б) другий семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Мова – основа свідомості індивіда

Змістовий модуль 1. Поняття про мову і мовлення

Тема 9. Мова і мовлення як засіб спілкування. Мова як інструмент мислення


28

6

616

30

2


28

РР Р Разом за змістовим модулем 1


28

6

616

30

2


28

Змістовий модуль 2. Психічні форми переживання людини

Тема 1 Тема 10. Емоції і почуття. Спільне і відмінне


28

6

616

30

2


28

Разом за змістовим модулем 2


28

6

616

30

2


28

Змісто Змістовий модуль 3. Класифікація емоцій і почуттів


Тема Т Тема 11. Класифікаціяемоцій. Базові емоції за К.Е. Ізардом


38

10

1018

30

2


28

Разом за змістовим модулем 3


38

10

1018

30

2


28

Модуль 2 Активність внутрішнього плану свідомості

Змістовий модуль 4. Воля – як самодетермінація і саморегуляція діяльності

Тема 12. Поняття про волю

20

2

216

30

2


28

Разом за змістовим модулем 4


20

2

216

30

2


28

Змістовий модуль 5 Вольові якості особистості

Тема 13. Вольові якості особистості. Структура вольового акту


24

4

416

30

2


28

Разом за змістовим модулем 5

24

4

416

30

2


28

Змістовий модуль 6 Темперамент – поєднання біологічних компонентів, що включені в систему поведінки людини

Тема 14. Темперамент – індивідуально-психологічна особливість особистості


36

10

1016

30

2


28

Р Разом за змістовим модулем 6

36

10

1016

30

2


28

Усього годин


170

36

3698

180

12


168

ІНДЗ


10

Усього годин


180

36

3698

180

12


168


в)третій семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Характер – єдність індивідуального і типового

Змістовий модуль 1. Поняття про характер

Тема 15. Зв’язок темпераменту і характеру. Акцентуації характеру


22

8

410

18

2


16

РР Р Разом за змістовим модулем 1


22

8

410

18

2


16

Змістовий модуль 2. Здібності – умова забезпечення успішної діяльності

Тема 1 Тема 16. Поняття про здібності, види здібностей


14

4

28

18

2


16

Разом за змістовим модулем 2


14

4

28

18

2


16

Змісто Змістовий модуль 3. Особистість - системна соціально-психологічна властивість людини


Тема Тема 17. Особистість та її структура. Активність особистості та життєва позиція


18

6

48

18

2


16

Разом за змістовим модулем 3


18

6

48

18

2


16

Модуль 2 Діяльність особистості

Змістовий модуль 4. Діяльність – вид активності особистості

Тема 18. Діяльність її мета, мотиви, структура і види

16

6

28

18

2


16

Разом за змістовим модулем 4


16

6

28

18

2


16

Змістовий модуль 5 Спілкування

Тема 19. Засоби, сторони і види спілкування


14

4

28

18

2


16

Разом за змістовим модулем 5

14

4

28

18

2


16

Змістовий модуль 6 Групи і колективи – поєднання особистостей

Тема 20. Поняття про групи і колективи. Відносини між людьми. Сумісність людей


14

4

28

18

18

Р Разом за змістовим модулем 6

14

4

28


Усього годин


98

32

1650

18

18

ІНДЗ


10

Усього годин


108

32

1650

108

10


98


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал