Навчально-методичний комплексСкачати 286.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір286.02 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра іноземних мов«ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

нормативної навчальної дисципліни

підготовки доктора філософії

(назва освітньо-наукового рівня)
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Київ
2016

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний транспортний університет
(повне найменування вищого навчального закладу)
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доцент кафедри іноземних мов, к.п.н.
Засименко В.В.
Робочу програму схвалено на засіданні Ради факультету транспортних та
інформаційних технологій

Протокол № __ від «__» ___________ 2016 року

ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни сприяє посиленню методологічної спрямованості навчального процесу у ВНЗ, формуванню наукового світогляду у студентів, що є однією з умов підвищення якості їх підготовки. Це істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального і наукового процесу.
Метою курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для підготовки доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.
Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та їх активізації для ведення науково-дослідної діяльності.
За час підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови
PhD-студент має підготувати реферативне узагальнення основного обсягу
іншомовної актуальної інформації з проблеми свого дослідження українською мовою. Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а, з іншого – частиною майбутньої кандидатської дисертації.
На кандидатському іспиті PhD-студент також повинен підготувати доповідь з теми свого дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію іноземною мовою. На кінець курсу аспірант повинен мати рівень володіння іноземною мовою С1.
Головним завданням для викладача іноземної мови є роль порадника і
консультанта, який надає аспірантові практичну допомогу на етапі вивчення
та реферування іншомовної інформації з проблеми дослідження для включення
її в дисертацію. Викладач також навчає нормам письмового та усного
інформаційного обміну іноземною мовою між науковцями й відпрацьовує
навички такої діяльності.
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Загальні:
1.
Досконале володіння іноземною мовою з метою здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів.
2.
Навики критичності та самокритичності. Здатність рецензувати публікації та презентації іноземною мовою, а також брати участь у міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

3.
Креативність. Генерування нових ідей, абстрактне мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій.
4.
Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями іноземною мовою,
використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми, а також представляти складну
інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну економічну лексику.
5.
Набуття навичок ораторської майстерності іноземною мовою для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах.
6.
Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій
іноземними мовами, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації.
7.
Управлінські здатності. Здатність планувати та управляти часом, а також мотивувати і керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
8.
Міжособистісні здібності. Співпраця в місцевому та міжнародному середовищі з метою завершення спеціальних завдань, пов’язаних з дисципліною (збір та опрацювання даних, розвиток аналізу, представлення та обговорення результатів іноземною мовою).
9.
Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних заняттях іноземною мовою.
10.
Удосконалення педагогічної майстерності, педагогічної техніки,
професійних вмінь спілкування іноземною мовою майбутніх учених, викладачів вищої школи.
Фахові:
1.
Пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізація значного обсягу наукової
інформації з різних джерел, інтерпретація результатів наукових досліджень іноземною мовою.
2.
Здатності до критики та оцінювання. Компетентність аналізувати,
інтерпретувати та анотувати наукові дослідження, статті та положення з управління проектами та економіки іноземною мовою.
3.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження з проблем управління та адміністрування і економіки іноземною мовою.
4.
Виконання оригінальних наукових досліджень з питань публічного управління та адміністрування і економіки на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів науково пошуку іноземною мовою.
5.
Ефективно керувати дослідницькими та управлінськими вимогами
іноземною мовою.
6.
Доводити результати досліджень та інновацій до колег у чіткий і зрозумілий спосіб та брати участь у критичному діалозі й обговоренні
питань економіки та управління іноземною мовою.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1.
Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси іноземною мовою.
2.
Досягнення адекватних знань, що відносяться до базових областей економіки, бізнесу та менеджменту.
3.
Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів аналізу даних і статистики на найсучаснішому рівні.
4.
Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть можливість працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.
5.
Здатність виконувати завдання та аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій менеджменту та ділового адміністрування, робити відповідні висновки іноземною мовою.
6.
Здатність використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також робити звіти про них усно та письмово іноземною мовою.
7.
Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у даній області іноземною мовою.
8.
Здатність ясно та чітко описувати деталізовані результати наукової роботи
іноземною мовою.
9.
Здатність представляти результати свого дослідження іноземною мовою.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів
ECTS.
З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для самостійної та індивідуальної роботи PhD- студентів.
З метою оцінки рівня оволодіння PhD-студентами навчальним матеріалом і стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту.
МОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Фонетика. У курсі передбачено корекцію вимови, удосконалення вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні.
Відпрацьовується інтонаційне оформлення речення (поділ на інтонаційно- смислові групи-синтагми, розміщення фразового і логічного наголосу, словесного наголосу в двоскладових і багатоскладових словах). Опрацювання вимови здійснюється на основі текстів для читання і спеціальних фонетичних вправ.

Лексика. На кінець курсу лексичний запас аспірантів повинен становити не менше 3-4 тис. лексичних одиниць (у т.ч. приблизно 1 тис. термінів з фаху).
Особлива увага звертається на багатозначність службових і загальнонаукових слів, механізми термінотворення, явища синонімії та омонімії, вживання фразеологічних одиниць в усному і письмовому діловому спілкуванні, правила читання скорочень, формул, символів тощо.
Граматика. Навчання зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок розпізнавання та декодування в науковому тексті типових для стилю наукового мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними формами, пасивних конструкцій, багатоелементних означень, усічених граматичних утворень, емфатичних (інверсійних структур), засобів вираження смислового (логічного наголосу), модальності тощо.
МОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
Читання. Ставиться за мету подальший розвиток навичок оглядового, ознайомлювального, вибіркового та поглибленого читання наукової інформації за фахом.
Навички з оглядового читання мають забезпечувати вміння швидко ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та робити оцінку змістовій цінності інформації.
Ознайомлювальне читання передбачає вміння простежити розвиток теми й загальну аргументацію та з’ясувати головні положення змісту.
Вибіркове читання передбачає орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір конкретної інформації, об’єднання в логічне ціле здобутої інформації з кількох джерел згідно з конкретною проблемою.
Навички поглибленого читання відпрацьовуються на рівні повного і точного розуміння тексту.
Навчальними текстами і літературою для читання слугує оригінальна монографічна і періодична, а також художньо-публіцистична література, використовуються збірники оригінальних статей.
Переклад. Усний і письмовий переклад є дієвим засобом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти й точності розуміння інформації. Для формування навичок перекладу PhD-студентів необхідно ознайомити з особливостями стилю наукового мовлення, прийомами перекладацьких трансформацій та компенсацій, контекстуальних замін, особливостями відтворення значень інтернаціональних слів тощо. Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за одну академічну годину (40 хв.) письмовий переклад (із словником) 2000 др. знаків, для усного перекладу – 4000 др. знаків оригінального тексту зі спеціальності.
Анотування й реферування. Аспіранти мають відпрацювати швидке й грамотне написання українською та іноземною мовами анотацій та рефератів.
Анотування і реферування також використовується як засіб контролю розуміння тексту. Практичні заняття з анотування й реферування передбачають засвоєння таких теоретичних положень: призначення, структура та особливості
мови анотації та реферату, види анотацій (описова, реферативна) і рефератів
(реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).
Наприкінці курсу аспіранти повинні вміти складати анотації та реферати до наукових статей, доповідей і матеріалів дослідження іноземною та українською мовами.
Беручи до уваги важливість анотування й реферування інформації для ведення успішної самостійної наукової діяльності, перевірка вмінь написання анотацій українською та іноземною мовами винесена на кандидатський іспит у вигляді двох окремих екзаменаційних завдань.
Письмо. Письмо іноземною мовою має важливе значення для розвитку навичок мовлення. З цією метою передбачено періодичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в т.ч. у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень, приватних і ділових листів, інших основних видів документації
(заяв на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).
Аудіювання. Наприкінці курсу сприйняття й розуміння монологічних і діалогічних висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутово- ситуативної тематики має бути на рівні 85-90% інформації при темпі мовлення
120-150 слів на хвилину.
Усне спілкування. Завданням курсу є розвиток природно мотивованого монологічного і діалогічного мовлення. Навички монологічного мовлення мають забезпечувати виступи з повідомленнями про проблему, мету, методи й засоби дослідження, цінність дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи.
Наприкінці курсу PhD-студенти повинні вміти вести наукові дискусії та спілкуватися на рівні побутової тематики та ситуацій, пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методологія науки.
Тема 1. Післядипломна освіта в Україні та англомовних країнах.
Тема 2. Методи наукового дослідження.
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика дослідницької діяльності.
Тема 3. Види наукових текстів та їх характеристика
Тема 4. Особливості анотування та реферування.
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Способи аналізу даних.
Тема 5. Опис тенденцій у графіках та діаграмах.
Тема 6. Презентація.
Змістовий модуль 4. Науковий дискурс.
Тема 7. Професійна наукова комунікація.
Тема 8. Письмова мова наукового стилю.

3. Рекомендована література
Базова
1.

Абросимова Л. М. Курс английского языка для аспирантов : учебное пособие / Л.М. Абросимова. – Севастополь : Изд-во СевГТУ, 2000. – 208 с.
2.

Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників / укл. В. К.
Шпак [та ін.] ; Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси : ЧІТІ,
2001. – 228 с.
3.
Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів і здобувачів: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2008.
4.
Борщовецька В.Д. Англійська мова : Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 154с.
5.
Бурбак О.Ф. та ін. English for Science Students (англійська мова для аспірантів та здобувачів). – Чернівці: Рута, 1998.
6.
Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К., 1996.
7.
Учебное пособие по английскому языку для аспиратнов и соискателей экономических и юридических специальностей / Кубанский гос. аграрный ун-т
; сост. Т. С. Непшекуева. – Краснодар, 1996. – 136 с.
8.
Шпак В.К. та ін. Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників. – Черкаси, 2001.
9.
English for Science Studente (Англійська мова для аспірантів та здобувачів)
/ уклад. О. Ф. Бурбак [та ін.] ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці : Рута, 1998. – 125 с.
10.
Boam R. Designing and Achieving Competency / R. Boam, P. Sparrow. –
London : McGraw-Hill, 1992. – 460 р.
11.
Dorothy Zemach. Building Academic Reading Skills, Book 1 / Dorothy
Zemach.

Michigan
ELT,
2009.
[Electronic resource]

URL: https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033690-ch1.pdf
12.
Jordan R. Academic Writing Course / R. Jordan. – Harlow: Longman, 1998. –
167 р.
13.
Jordan R. English for Academic Purposes / R. Jordan. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1997. – 186 р.
14.
Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice
Book for Intermediate Students. - Cambridge University Press, 2012.
15.
Mark Foley, Diane Hall. My Grammar Lab. Intermediate B1/B2. – Pearson
Education Limited, 2012. – 396 p.
16.
Michael J. Wallace.
Study Skills in English. A course in reading skills for academic purposes. – Cambridge University Press, 2004. [Electronic resource] –
URL: http://www.englishbooks.cz/files/11272/11272.pdf
17.
Templeton M. Public Speaking and Presentations / M. Templeton. – USA: The
McGraw-Hill Companies, 2010. – 272 p.

Допоміжна
1.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

2.
Закон України «Про вищу освіту» / [Електронний ресурс]: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014).
3.
Луговий В.І. Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування) /
В. І. Луговий, Ж. В.
Таланова // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2014. – № 3. – С. 5–
17.
4.
Методичні вказівки для аспірантів та науковців, які вивчають англійську
мову / Уклад. Н.М.Петренко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1995.
5.
Методичні вказівки з навчання різним мовним навичкам для складання
кандидатського іспиту з англійської мови для аспірантів НТУ "ХПІ" / уклад.
В. Д. Берловська, О. О. Науменко ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 45 с.
6.
Рашкевич Ю.М. Класифікація освіти в контексті запровадження національної рамки кваліфікації і 3-го циклу навчання / Ю.М. Рашкевич, С.К.
Андрейчук // Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України. – 2013. – № 1. –
С. 36–42.
7.
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М.
Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г.
Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
8.
Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: монографія /
Ж.В. Таланова. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с.
9.

Ятель Г. П. Наука і університетська освіта : навч. посібник для магістарнтів та аспірантів техн. спец. вищ. навч. закладів / Г. П. Ятель [и др.] ;
Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2002. –
106 с.
10.
Doctor of Science (DSc) Degree. [Electronic resource] – URL: http://www3.imperial.ac.uk/registry/currentstudents/dsc (15.10.2014).
11.
Francia Kinchington, Chris Bridle, James Gritton. Developing leadership in
HE and schools: the contribution of the Professional Doctorate in Education (EdD), 5
June 2014.
12.
Hogue A. First Steps in Academic Writing (The Longman Academic Writing
Series) / A. Hogue. – UK: Pearson & Longman, 2008. – 229 p.
13.
Malcom M. Destination B2: Grammar and Vocabulary with Keys. –
Macmillan, 2008.
4.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит
5.

Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування,
контрольні роботи, тестування.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра іноземних мов
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
іноземних мов доц. Астаніна Н.В.
_________________________
“___”___________2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
(шифр і назва навчальної дисципліни)
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
(шифр і назва спеціальності)
Інститут, факультет, відділення: факультет транспортних та інформаційних технологій
(назва інституту, факультету, відділення)

Київ
2016

Робоча програма «Іноземна мова наукового спілкування» для PhD-студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Розробник: доцент кафедри іноземних мов, к.п.н. Засименко В.В.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № __ від «__» ___________ 2016 року
Завідувач кафедри іноземних мов
___________________ (Астаніна Н.В.)
(підпис)
 Засименко В.В., 2016 рік
 НТУ, 2016 рік

1.

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна
форма
навчанн
я
Кількість кредитів –
8
Галузь знань
12 “Інформаційні технології”

Дисципліна професійної та практичної підготовки
(вільного вибору аспіранта)
Модулів – 2
Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й
-
Загальна кількість годин – 240
Семестр
2-й
-
-
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 75 самостійної роботи студента – 165
Третій рівень вищої освіти
(доктор філософії)
-
-
-
Практичні, семінарські
75 год.

-
Лабораторні
-
-
-
Самостійна робота
165 год.
-
-
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
2 семестр – іспит
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 31% : 69%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни сприяє посиленню методологічної спрямованості навчального процесу у ВНЗ, формуванню наукового світогляду у студентів, що є однією з умов підвищення якості їх підготовки. Це істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального і наукового процесу.
Метою курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для підготовки доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.
Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та їх активізації для ведення науково-дослідної діяльності.
За час підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови
PhD-студент має підготувати реферативне узагальнення основного обсягу
іншомовної актуальної інформації з проблеми свого дослідження українською мовою. Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а, з іншого – частиною майбутньої кандидатської дисертації.
На кандидатському іспиті PhD-студент також повинен підготувати доповідь з теми свого дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію іноземною мовою. На кінець курсу аспірант повинен мати рівень володіння іноземною мовою С1.
Головним завданням для викладача іноземної мови є роль порадника і
консультанта, який надає аспірантові практичну допомогу на етапі вивчення
та реферування іншомовної інформації з проблеми дослідження для включення
її в дисертацію. Викладач також навчає нормам письмового та усного
інформаційного обміну іноземною мовою між науковцями й відпрацьовує
навички такої діяльності.
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Загальні:
1.
Досконале володіння іноземною мовою з метою здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів.
2.
Навики критичності та самокритичності. Здатність рецензувати публікації та презентації іноземною мовою, а також брати участь у міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

3.
Креативність. Генерування нових ідей, абстрактне мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій.
4.
Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями іноземною мовою,
використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми, а також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну економічну лексику.
5.
Набуття навичок ораторської майстерності іноземною мовою для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах.
6.
Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій
іноземними мовами, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації.
7.
Управлінські здатності. Здатність планувати та управляти часом, а також мотивувати і керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
8.
Міжособистісні здібності. Співпраця в місцевому та міжнародному середовищі з метою завершення спеціальних завдань, пов’язаних з дисципліною (збір та опрацювання даних, розвиток аналізу, представлення та обговорення результатів іноземною мовою).
9.
Викладацькі
здатності.
Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних заняттях іноземною мовою.
10.
Удосконалення педагогічної майстерності, педагогічної техніки,
професійних вмінь спілкування іноземною мовою майбутніх учених, викладачів вищої школи.
Фахові:
1.
Пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізація значного обсягу наукової
інформації з різних джерел, інтерпретація результатів наукових досліджень іноземною мовою.
2.
Здатності до критики та оцінювання. Компетентність аналізувати,
інтерпретувати та анотувати наукові дослідження, статті та положення з управління проектами та економіки іноземною мовою.
3.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження з проблем управління та адміністрування і економіки іноземною мовою.
4.
Виконання оригінальних наукових досліджень з питань публічного управління та адміністрування і економіки на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів науково пошуку іноземною мовою.
5.
Ефективно керувати дослідницькими та управлінськими вимогами
іноземною мовою.

6.
Доводити результати досліджень та інновацій до колег у чіткий і зрозумілий спосіб та брати участь у критичному діалозі й обговоренні
питань економіки та управління іноземною мовою.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1.
Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси іноземною мовою.
2.
Досягнення адекватних знань, що відносяться до базових областей економіки, бізнесу та менеджменту.
3.
Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів аналізу даних і статистики на найсучаснішому рівні.
4.
Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть можливість працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.
5.
Здатність виконувати завдання та аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій менеджменту та ділового адміністрування, робити відповідні висновки іноземною мовою.
6.
Здатність використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також робити звіти про них усно та письмово іноземною мовою.
7.
Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у даній області іноземною мовою.
8.
Здатність ясно та чітко описувати деталізовані результати наукової роботи
іноземною мовою.
9.
Здатність представляти результати свого дослідження іноземною мовою.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів
ECTS.
З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для самостійної та індивідуальної роботи PhD- студентів.
З метою оцінки рівня оволодіння PhD-студентами навчальним матеріалом і стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту.
МОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Фонетика. У курсі передбачено корекцію вимови, удосконалення вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні.
Відпрацьовується інтонаційне оформлення речення (поділ на інтонаційно- смислові групи-синтагми, розміщення фразового і логічного наголосу,
словесного наголосу в двоскладових і багатоскладових словах). Опрацювання вимови здійснюється на основі текстів для читання і спеціальних фонетичних вправ.
Лексика. На кінець курсу лексичний запас аспірантів повинен становити не менше 3-4 тис. лексичних одиниць (у т.ч. приблизно 1 тис. термінів з фаху).
Особлива увага звертається на багатозначність службових і загальнонаукових слів, механізми термінотворення, явища синонімії та омонімії, вживання фразеологічних одиниць в усному і письмовому діловому спілкуванні, правила читання скорочень, формул, символів тощо.
Граматика. Навчання зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок розпізнавання та декодування в науковому тексті типових для стилю наукового мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними формами, пасивних конструкцій, багатоелементних означень, усічених граматичних утворень, емфатичних (інверсійних структур), засобів вираження смислового (логічного наголосу), модальності тощо.
МОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
Читання. Ставиться за мету подальший розвиток навичок оглядового, ознайомлювального, вибіркового та поглибленого читання наукової інформації за фахом.
Навички з оглядового читання мають забезпечувати вміння швидко ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та робити оцінку змістовій цінності інформації.
Ознайомлювальне читання передбачає вміння простежити розвиток теми й загальну аргументацію та з’ясувати головні положення змісту.
Вибіркове читання передбачає орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір конкретної інформації, об’єднання в логічне ціле здобутої інформації з кількох джерел згідно з конкретною проблемою.
Навички поглибленого читання відпрацьовуються на рівні повного і точного розуміння тексту.
Навчальними текстами і літературою для читання слугує оригінальна монографічна і періодична, а також художньо-публіцистична література, використовуються збірники оригінальних статей.
Переклад. Усний і письмовий переклад є дієвим засобом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти й точності розуміння інформації. Для формування навичок перекладу PhD-студентів необхідно ознайомити з особливостями стилю наукового мовлення, прийомами перекладацьких трансформацій та компенсацій, контекстуальних замін, особливостями відтворення значень інтернаціональних слів тощо. Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за одну академічну годину (40 хв.) письмовий переклад (із словником) 2000 др. знаків, для усного перекладу – 4000 др. знаків оригінального тексту зі спеціальності.
Анотування й реферування. Аспіранти мають відпрацювати швидке й грамотне написання українською та іноземною мовами анотацій та рефератів.
Анотування і реферування також використовується як засіб контролю
розуміння тексту. Практичні заняття з анотування й реферування передбачають засвоєння таких теоретичних положень: призначення, структура та особливості мови анотації та реферату, види анотацій (описова, реферативна) і рефератів
(реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).
Наприкінці курсу аспіранти повинні вміти складати анотації та реферати до наукових статей, доповідей і матеріалів дослідження іноземною та українською мовами.
Беручи до уваги важливість анотування й реферування інформації для ведення успішної самостійної наукової діяльності, перевірка вмінь написання анотацій українською та іноземною мовами винесена на кандидатський іспит у вигляді двох окремих екзаменаційних завдань.
Письмо. Письмо іноземною мовою має важливе значення для розвитку навичок мовлення. З цією метою передбачено періодичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в т.ч. у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень, приватних і ділових листів, інших основних видів документації
(заяв на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).
Аудіювання. Наприкінці курсу сприйняття й розуміння монологічних і діалогічних висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутово- ситуативної тематики має бути на рівні 85-90% інформації при темпі мовлення
120-150 слів на хвилину.
Усне спілкування. Завданням курсу є розвиток природно мотивованого монологічного і діалогічного мовлення. Навички монологічного мовлення мають забезпечувати виступи з повідомленнями про проблему, мету, методи й засоби дослідження, цінність дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи.
Наприкінці курсу PhD-студенти повинні вміти вести наукові дискусії та спілкуватися на рівні побутової тематики та ситуацій, пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні.
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методологія науки.
Тема 1. Післядипломна освіта в Україні та англомовних країнах.
Тема 2. Методи наукового дослідження.
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика дослідницької діяльності.
Тема 3. Види наукових текстів та їх характеристика
Тема 4. Особливості анотування та реферування.
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Способи аналізу даних.
Тема 5. Опис тенденцій у графіках та діаграмах.
Тема 6. Презентація.

Змістовий модуль 4. Науковий дискурс.
Тема 7. Професійна наукова комунікація.
Тема 8. Письмова мова наукового стилю.

4. Навчально-методичні матеріали курсу

Навчальними текстами для читання мають бути оригінальні монографії та періодична література з галузі наукових інтересів аспіранта (здобувача).
Матеріали для читання іноземною мовою аспіранти (здобувачі) підбирають самостійно з урахуванням рекомендацій наукових керівників. Рекомендована література іноземною мовою повинна мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.
Загальний обсяг опрацьованої літератури за курс має складати не менше
300 сторінок (обсяг однієї сторінки в середньому дорівнює 2500 друкованим знакам).

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.
Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в українській мові. Розповідні, питальні та заперечні речення. Типи питань.
2.
Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.
3.
Спосіб – дійсний, умовний, наказовий. Система часів.
4.
Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу пасивного стану. Узгодження часів.
5.
Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу.
6.
Модальні дієслова та їх еквіваленти.
7.
Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.
8.
Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із закінченням -ing, -ed.
9.
Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.
10.
Артикль.
11.
Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні, вказівні займенники.
Неозначені займенники some, any і заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник one.
Підсилювальні та зворотні займенники.
12.
Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.
13.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу.
14.
Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, сполучник). Конструкції типу the
more the better, there is/are.
15.
Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування та ін.).

16.
Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, «фальшиві друзі перекладача», британський та американський варіанти англійської мови, терміни, сталі вирази та службові слова, іншомовні запозичення, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги тощо).
17.
Жанрові особливості перекладу.
18.
Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.
5. Форми навчальної діяльності

Вивчення курсу іноземної мови наукового спілкування передбачає наступні форми навчальної діяльності:

аудиторні групові заняття під керівництвом викладача;

самостійна робота аспіранта за завданням викладача, яка виконується в позааудиторний час;

індивідуальні консультації;

індивідуальна робота PhD-студента за індивідуальним освітнім маршрутом.
На аудиторних (практичних) заняттях використовуються мовні (лексичні і граматичні) й мовленнєві комунікативно спрямовані вправи (трансформаційні, на техніку перекладу, підстановку, доповнення, скорочення і розширення речення); питально-відповідні вправи; вправи на розкриття змісту тексту, знаходження в тексті окремих місць, абзаців, речень, які ілюструють певні положення і є відповіддю на попередньо поставлене питання або відповідають попередньо складеному плану; членування тексту на смислові частини і визначення заголовків до них; складання плану; виявлення логічного стрижня статті, тематичне узагальнення основних думок; пояснення окремих положень, графіків і процесів, критичний аналіз, оцінки, короткі повідомлення на задану тему.
В тематиці для розвитку навичок усного мовлення перевага віддається питанням, що пов’язані з науково-пошуковою роботою аспіранта.
Викладачем проводяться індивідуальні консультації, на яких уточнюються та з’ясовуються всі питання, що виникають під час самостійної роботи аспірантів. Контроль самостійної роботи проводиться і на аудиторних заняттях.
У разі необхідності (прогалини в індивідуальній підготовці, складність матеріалу) аспіранту доцільно працювати за індивідуальним освітнім
маршрутом. Останній являє собою стратегію і тактику здобуття знань і розвитку мовленнєвих умінь у самоосвітній діяльності. PhD-студент створює
індивідуальну програму навчання на зазначений період, а саме: обирає тематичний напрям, який йому належить засвоїти для усунення прогалин у навчанні, формулює цілі, визначає зміст роботи, засоби і способи діяльності, складає план, встановлює систему контролю і оцінки власної діяльності, створює освітні продукти та визначає форми їх презентації.


6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма усього у тому числі л п лаб
інд с. р.
1 2
3 4
5 6
7
Семестр 2
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методологія науки
Тема 1. Післядипломна освіта в Україні та англомовних країнах.
30 9
21
Тема 2. Методи наукового дослідження.
30 9
21
Разом за змістовим модулем 1 60 18 42
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика дослідницької діяльності
Тема 3. Види наукових текстів та їх характеристика.
31 10 21
Тема 4. Особливості анотування та реферування.
31 10 21
Разом за змістовим модулем 2 62 20 42
Усього годин
122 38 84
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Способи аналізу даних
Тема 5. Опис тенденцій у графіках та діаграмах.
30 9
21
Тема 6. Презентація.
30 10 20
Разом за змістовим модулем 3 60 19 41
Змістовий модуль 4. Науковий дискурс
Тема 7. Професійна наукова комунікація.
29 9
20
Тема 8. Письмова мова наукового стилю.
29 9
20
Разом за змістовим модулем 4
58 18 40
Усього годин
118 37 81
Усього годин за 2 семестр
240

75


165
7. Теми практичних занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1 модуль
1
Післядипломна освіта в Україні та англомовних країнах.
9 2
Методи наукового дослідження.
9 3
Види наукових текстів та їх характеристика.
10 4
Особливості анотування та реферування.
10
Всього
38 2 модуль
1
Опис тенденцій у графіках та діаграмах.
9 2
Презентація.
10

3
Професійна наукова комунікація.
9 4
Письмова мова наукового стилю.
9
Всього
37
Всього за рік
75
8. Самостійна робота

Кількість годин
Назва теми
Завдання
27
About Myself and
My Research
Prepare an oral presentation of yourself and your scientific research.
28
Academic Writing
Summerize, paraphrase and synthesize ideas from research journals, articles, dictionaries and Internet resources on economics issues.
Make usable notes from variety of information sources on economics.
28
Abstract on the
Research Problem
Write an abstract in English on the investigated problem. Follow the scheme and use the clichés suggested.
Be ready to discuss and comment your abstract.
27
Review of the
Sources Read
Write an abstract in Ukrainian on the investigated problem basing on English scientific sources.
Be ready to discuss and comment it.
27
Describing tendencies in Graphs
Describe what sort of graph it is and what it is about. Describe the sections of the graph.
Give short conclusion of what the graph is about.
Choose a topic, draw a graph or a diagram and make your own presentation.
28
Special Terminology and General
Scientific Vocabulary
Make a list of words and word- combinations based on the texts selected.
Single out special terminology layer and general scientific one within your glossary.
Всього: 165 год.
9. Методи навчання
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні
– практична робота, вправи.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

10. Методи контролю

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування.
Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного тестування.

Розподіл балів, які отримують PhD-студенти

2 cеместр

Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий
Модуль 3
Змістовний модуль 4 100
Т1 Т2 М1 Т1 Т2 М2 Т1 Т2 М3
Т1 T2 М4
12 13
25
12 13
25
12 13
25
12 13
25

Т1, Т2 – теми змістових модулів.
М1, М2 – змістовні модулі
11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Умови допуску до кандидатського іспиту
з іноземної мови
1. Слухачі навчальних груп мають скласти за час навчання 500 000 друкованих знаків тексту зі спеціальності іноземною мовою, про що робиться відповідний запис у "Картці реєстрації складання позакласного читання літератури зі спеціальності".
2. Аспіранти (здобувачі) представляють викладачеві для вибіркової перевірки 300 000 друкованих знаків тексту зі спеціальності іноземною мовою, що були ними опрацьовані під час самостійної підготовки до кандидатського
іспиту, про що робиться відповідний запис у "Картці аспіранта".
3. Слухачі навчальних груп готують оглядовий реферат рідною мовою опрацьованих ними джерел іноземною мовою з їх фаху обсягом не менше 15 сторінок машинопису, бібліографію наукових праць іноземною мовою з їх спеціальності та словник спеціальних термінів не менше 300 лексичних одиниць.
4. Аспіранти (здобувачі) мають отримати письмовий відгук спеціаліста у даній галузі науки, що має науковий ступінь, про актуальність та якість підготованого оглядового реферату, підпис якого має бути завірено в установленому порядку.
СТРУКТУРА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
1. Тест з граматики, лексики, читання. Час на виконання – 1 година.
2. Читання і письмовий переклад зі словником на рідну мову оригінального тексту зі спеціальності аспіранта (здобувача) обсягом 2000 друкованих знаків. Час на виконання – 45 хвилин.
3. Письмова анотація іноземною мовою (обсягом до 500 знаків) статті зі спеціальності аспіранта (здобувача) обсягом 4000 – 4500 друкованих знаків, написаної рідною мовою. Час на виконання – 45 хвилин. (Дозволяється користуватися словником).
4. Усна співбесіда іноземною мовою, що пов’язана з повсякденним життям, спеціальністю та науковою роботою аспіранта (здобувача).
Загальна оцінка виводиться як середнє арифметичне результатів, отриманих за кожне із завдань іспиту.
Звітними документами про складання кандидатського іспиту є: реферат, матеріали письмової частини іспиту й відповідний протокол з оцінками.
ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. На кандидатському іспиті можуть використовуватися для письмового перекладу з іноземної мови на рідну суто наукові праці ( монографії, статті, доповіді, повідомлення, матеріали Інтернету, тощо), що не є перекладами з
інших мов і не перекладалися рідною мовою.

2. Екзаменаційна література іноземною мовою зі спеціальності має подаватися в обсязі, що сумарно становить не менше 200-250 сторінок чистого тексту (без врахування формул, схем, графіків, малюнків, тощо).
3. Матеріалом для написання анотації іноземною мовою можуть бути невеликі наукові праці рідною мовою зі спеціальності аспіранта (здобувача): тези, статті, доповіді, повідомлення, матеріали Інтернету та ін. Вони мають подаватися в обсязі, що сумарно становить не менше 100 сторінок чистого тексту.
До складу комісії з прийому кандидатських іспитів з іноземних мов обов’язково включаються представники зі спеціальності аспірантів і здобувачів
(крім наукових керівників), що мають науковий ступінь.
13. Рекомендована література

Базова
1.

Абросимова Л. М. Курс английского языка для аспирантов : учебное пособие
/ Л.М. Абросимова. – Севастополь : Изд-во СевГТУ, 2000. – 208 с.
2.

Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників / укл. В. К.
Шпак [та ін.] ; Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси : ЧІТІ,
2001. – 228 с.
3.
Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів
і здобувачів: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2008.
4.
Борщовецька В.Д. Англійська мова : Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 154с.
5.
Бурбак О.Ф. та ін. English for Science Students (англійська мова для аспірантів та здобувачів). – Чернівці: Рута, 1998.
6.
Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К., 1996.
7.
Учебное пособие по английскому языку для аспиратнов и соискателей экономических и юридических специальностей / Кубанский гос. аграрный ун-т ; сост. Т. С. Непшекуева. – Краснодар, 1996. – 136 с.
8.
Шпак В.К. та ін. Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників. – Черкаси, 2001.
9.
English for Science Studente (Англійська мова для аспірантів та здобувачів) / уклад. О. Ф. Бурбак [та ін.] ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича.
– Чернівці : Рута, 1998. – 125 с.
10.
Boam R. Designing and Achieving Competency / R. Boam, P. Sparrow. – London
: McGraw-Hill, 1992. – 460 р.
11.
Dorothy Zemach. Building Academic Reading Skills, Book 1 / Dorothy Zemach.

Michigan
ELT,
2009.
[Electronic resource]

URL: https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033690-ch1.pdf
12.
Jordan R. Academic Writing Course / R. Jordan. – Harlow: Longman, 1998. –
167 р.
13.
Jordan R. English for Academic Purposes / R. Jordan. – Cambridge: Cambridge
University Press, 1997. – 186 р.

14.
Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. - Cambridge University Press, 2012.
15.
Mark Foley, Diane Hall. My Grammar Lab. Intermediate B1/B2. – Pearson
Education Limited, 2012. – 396 p.
16.
Michael J. Wallace.
Study Skills in English. A course in reading skills for academic purposes. – Cambridge University Press, 2004. [Electronic resource] –
URL: http://www.englishbooks.cz/files/11272/11272.pdf
17.
Templeton M. Public Speaking and Presentations / M. Templeton. – USA: The
McGraw-Hill Companies, 2010. – 272 p.

Допоміжна
1.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2.
Закон України «Про вищу освіту» / [Електронний ресурс]: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014).
3.
Луговий В.І. Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування) /
В. І. Луговий, Ж.
В. Таланова // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2014. – № 3. –
С. 5–17.
4.
Методичні вказівки для аспірантів та науковців, які вивчають англійську
мову / Уклад. Н.М.Петренко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1995.
5.
Методичні вказівки з навчання різним мовним навичкам для складання
кандидатського іспиту з англійської мови для аспірантів НТУ "ХПІ" / уклад. В. Д. Берловська, О. О. Науменко ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 45 с.
6.
Рашкевич Ю.М. Класифікація освіти в контексті запровадження національної рамки кваліфікації і 3-го циклу навчання / Ю.М. Рашкевич,
С.К. Андрейчук // Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України. – 2013. –
№ 1. – С. 36–42.
7.
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М.
Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г.
Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
8.
Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: монографія / Ж.В.
Таланова. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с.
9.

Ятель Г. П. Наука і університетська освіта : навч. посібник для магістарнтів та аспірантів техн. спец. вищ. навч. закладів / Г. П. Ятель [и др.] ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2002. – 106 с.
10.
Doctor
of
Science
(DSc)
Degree.
[Electronic resource]
– URL: http://www3.imperial.ac.uk/registry/currentstudents/dsc (15.10.2014).
11.
Francia Kinchington, Chris Bridle, James Gritton. Developing leadership in HE and schools: the contribution of the Professional Doctorate in Education (EdD), 5
June 2014.
12.
Hogue A. First Steps in Academic Writing (The Longman Academic Writing
Series) / A. Hogue. – UK: Pearson & Longman, 2008. – 229 p.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал