Навчально-методичний досвід: «ігри на асфальті– засіб підвищення рухової активності дітей дошкільного віку»Скачати 406.25 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації28.12.2016
Розмір406.25 Kb.
ТипОбґрунтування
1   2   3   4   5   6   7

Формувально-узагальнувальний етап: червень – листопад, 2014 р.


Аналізуючи результати роботи можна зробити висновки, що батьки та вихователі і стали більш свідомо, та відповідально відноситись до здоров’я своїх дітей. Діагностика показала, що у дітей покращився фізичний та психічний стан здоровя і можна зробити висновок про доцільність впровадження ігор на асфальті в практику роботи.

З метою допомоги педагогам у використанні ігор на асфальті як засобу самостійного розвитку дитини, розроблені методичні рекомендації «Організація ігор на асфальті як засіб підвищення рухової активності на повітрі» (додаток 3), розроблено та представлено на педагогічній раді перед вихователями ДНЗ проект «Ігри на асфальті як засіб підвищення рухової активності дітей»(додаток4).ВИСНОВКИ


 1. Теоретичний етап дослідження дозволив встановити позитивний вплив на батьків та вихователів щодо підвищення рухової активності дітей через проведення ігор на асфальті; розвивальний вплив на фізичний розвиток дошкільників;удосконалювальний − на рівень сформованості рухових навичок дітей під час проведенні ігор на асфальті. Все це надало підставу для класифікації ігор на асфальті.

 2. Існуюча модель фізичного вихованнявичерпала себе та потребує змін. Освітяни усвідомили необхідність радикального перегляду теоретико-методологічних засад освітньої практики та педагогічної діяльності. Сьогодні впевнено можна сказати, що контури нової педагогічної парадигми вже склалися. У сфері навчання й виховання зміна парадигми означає переосмислення й трансформацію всіх аспектів освіти як всієї системи.

 3. Можна ствердити, що ігри на асфальті сприяють розвитку фізичної сили, моторних умінь, швидкості і точності руху, координації. Тому вимога сьогодення, яка стоїть перед педагогічним колективом ДНЗ, полягає у системній організації роботи з батьками, доведення до їх відома сучасних способів підвищення рухової активності дитини, формуванні позитивної реакції на рух, заняття фізичними вправами.

 4. Ефективність впровадження технології вивчалася за показниками анкетування батьків, бесід та опитування дітей, визначенням рівня фізичної підготовленості дітей експериментальної групи. Порівняння здійснювалося за показниками рівнів фізичної підготовленості дітей з контрольною групою. Встановлена позитивна динаміка всіх показників у експериментальній групі.

 5. За результатами показників захворюваності та відвідування дітей дошкільного закладу можливо здійснити такі висновки: на кінець навчального року відвідування дітей ЕГ ДНЗ зросло на 12,91%; кількість випадків хвороби та пропущених днів дітей ЕГ знизилося ; індекс здоровя збільшився і склав ЕГ 96,15%; показники стану здоров’я дітей ЕГ значно вищі, ніж показники стану здоров’я дітей КГ.

 6. Невід’ємною складовою процесу фізичного виховання, як всього освітнього процесу в ДНЗ, є ігри, вплив яких на розвиток дітей є багатофункціональний, у тому числі і на фізичний.

 7. Впровадження в практику роботи ігор на асфальті внесло позитивне забарвлення в організацію та створення спортивного ігрового середовища на майданчиках та доріжках дошкільного закладу, покращало естетичний вид закладу.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аксенова О.П Наука бути здоровим: програма формування фізичної культури початкової школи /О.П.Аксенова.-Запоріжжя,2005.

 2. Аксенова О.П. Розвиток «рухового інтелекту» дітей на заняттях з фізичної культури / Методичний посібник для фахівців з фізичного виховання/ За ред.. О.П.Аксенової, Н.Ф Денисенко, О.І. Миронюк, С.О.Циба.- Запоріжжя:2009.-130с.

 3. Аксьонова О.П., Гурєєва А.М. Особистісно зорієнтоване фізичне виховання// [Електронний ресурс] http://bo0k.net/index.phpp=achapter&bid=17157&chapter=1. – Режим доступу: вільний. – (Дата звернення: 12.02.2015р.);

 4. Аршавський І.А. Фізіологічні механізми та закономірності індивідуального розвитку.—МГП « Петрополис», 1992, 123 с.

 5. Базова комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки». / Наук. кер. Крутій К.Л. 2010 р., Запоріжжя, 188 с..

 6. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с. – http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/

 7. Бар-Ор О.,Роуланд Т.,Здоровьедетей и двигательнаяактивность : от физических основ до практическогоприменения.Научно-популярноеиздание для взрослых. М. Олимпийская литература.2009г. 527 с.

 8. Богініч О., Бабачук Ю Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку. Методичний посібник- Тернопіль:Мандрівник, 2014р- 223с.

 9. Венгер Л. А., Марцинковская Т. Д., Венгер А. Л. Готов ли ваш ребенок к школе. — М.: Знание, 1994. — 192 с

 10. Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей 5-7 років у закладах освіти; нав-методичний посібник/Е.С.Вільчковський, Н.Ф. Денисенко.-Запоріжжя: Диво, 2006.-228.с.

 11. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку; навчальний посібник/Е.С.Вільчковський.-Дьвів: ВНТЛ, 1998, - 336 сОрганізація рухового режиму дітей 5-7 років у закладах освіти; нав-методичний посібник/Е.С.Вільчковський, Н.Ф. Денисенко.-.Запоріжжя: Диво, 2006.-228.с.

 12. Григоренко Г.І., Денисенко Н.Ф., Коваленко Ю.О., Маковецька Н.В. Оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі: навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.-99с.

 13. Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте.., Издательство: М. Просвещение., 1981г. 127 с.

 14. Денисенко Н. Ф., Аксьонова О. П.Через рух – до здоров’я дітей: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 88с

 15. Денисенко Н.Ф.,Лиходід Л.,Лупінович.Л.,МихайліченкоА. Витоки здоров’я дитини. навчельно-методичний посібник – Тенопіль, Мандрівник 2010р. 160 с.

 16. Денисенко Н.Ф. Формування свідомого ставлення до здоров’я // Дошкільне виховання. – 2008.  № 9. – С. 3-5.

 17. Денисенко Н.Ф. Формування у дітей знань про особисте здоров’я, умінь та навичок в оздоровленні на заняттях з фізичної культури // Дошкільне виховання. - № 11. – 2009.

 18. Закон України :«Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р

 19. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р.» 2628-ІІ, зі змінами від 19.12.2006 р.

 20. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей (2008)

 21. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, зі змінами 2014 р.

 22. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.20001 № 2402-ІІІ, зі змінами від 24.12.2008 р.

 23. Здоровьеформирующеефизическоеразвитие: Развивающиедвигательныепрограммы для детей 5 – 6 лет: Пособие для педагоговдошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 336с.

 24. Концепція проекту Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17– вільний. (Дата звернення: 02.02.2015р.)

 25. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физическоговоспитания / Под ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олимпийскаялитература, 2003. – В 2-х.т. – Т.1.

 26. Кудрявцев В.Т. Принципыразвивающейпедагогикиоздоровления // http://www.tovievich.ru/book/6/2/1.htm

 27. Кудрявцев В.Т. Развитиездоровья – приоритетразвивающегообразования (новыйвзгляд на проблему преемственностиступенейсистемыобразования) // http://www.tovievich.ru/book/print/37. htm

 28. Кузьмина С.В. Возможности комплексного воздействияфитбол-аэробики на физическуюподготовленностьдетеймладшегошкольноговозраста.

 29. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту (2004),

 30. Постанова Кабінету Міністрів Украйни про затвердження комплексної програми « Здоровя нації» на 2002-2011 роки / із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36305/, вільний. – (Дата звернення: 02.02.2015р.);

 31. Юрко Г. П. Функциональные возможности и физическая роботоспособность дошкольников/Г.П.Юрко.-М.,1997.-с 25-28

 32. http://doshkolnik39.ru/mamam-na-zametku/my-na-ulice-guljali/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 33. http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 34. http://lurkmore.to/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 35. http://school-work.net/igri/na-ulitse/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 36. http://tobemum.ru/deti/chem-zanyat/podvizhnye-igry/ вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 37. http://www.kis-brys.ru/t/335/l/0 вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 38. http://zdd.1september.ru/view_article.php?ID=200802003 вільний (дата звернення 11.02.2015р.).

 39. http://znaika.md/motorika вільний (дата звернення 11.02.2015р.).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал