Навчальний посібник з вивчення дисципліни, виконання практичних занять, самостійноїPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації03.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Коновал І.А.
Бізнес-планування підприємницької
діяльності в АПК
Київ - 2010

2
Кабінет Міністрів України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Бізнес-планування підприємницької
діяльності в АПК
Навчальний посібник
з вивчення дисципліни, виконання практичних занять, самостійної
роботи та дистанційного навчання магістрів спеціальності 8.050107 –
„Економіка підприємства”
Київ - 2010

3
УДК 658.14.012
Коновал І.А.
Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК. Навчальний посібник. – К. :ЗАТ „НІЧ ЛАВА”, 2010. – 135 с.
Викладені теоретичні, методологічні та практичні питання бізнес- планування як важливого напрямку становлення та розвитку підприємництва в Україні. Наведений реальний бізнес-плану розвитку свинокомплексу потужністю 30 тис. голів.
Для слухачів магістерських програм зі спеціальності „Економіка підприємства” вищих аграрних закладів освіти ІV рівня акредитації а також підприємців, які започатковують чи розвивають аграрний бізнес в Україні.
Рекомендовано вченою радою ННІ бізнесу Національного аграрного університету (протокол № 7 від 12 січня 2010 р.)
© Коновал І.А., 2010
© ЗАТ „НІЧ ЛАВА”, 2010

4
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
6
Розділ 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
“БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
АПК”
Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
7
МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВИРОБНИЧЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ
9
Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
9 1.1.Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності
підприємства
9 1.2. Організація процесу бізнес-планування на підприємстві
10 1.3. Функції та види бізнес-планів
13
Практична робота №1 15
Завдання для самостійної роботи 1 15
Контрольні запитання і завдання до теми 1 15
Лекція 2. СТРУКТУРА, ЛОГІКА РОЗРОБКИ ТА
ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
16 2.1. Структура та логіка розробки бізнес-плану
16 2.2. Зміст складових бізнес-плану
18 2.3. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану
21
Практична робота №2 22
Завдання для самостійної роботи 2 22
Контрольні запитання і завдання до теми 2 22
Лекція 3. ПРОДУКТ І РИНОК
23 3.1. Галузь, підприємство та його продукція
23 3.2. Дослідження і аналіз ринку
28
Практична робота №3 33
Завдання для самостійної роботи 3 33
Контрольні запитання і завдання до теми 3 33
Лекція 4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ
34 4.1. Стратегія маркетингу
34 4.2. Політика ціноутворення
35
Практична робота №4 36
Завдання для самостійної роботи 4 36
Контрольні запитання і завдання до теми 4 36
Лекція 5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
37 5.1. Завдання виробничого плану
37 5.2. Виробнича програма з рослинництва
38 5.3. Виробнича програма з тваринництва
42 5.4. Виробнича програма обслуговуючих і промислових
44

5
виробництв
Практична робота №5 44
Завдання для самостійної роботи 5 45
Контрольні запитання і завдання до теми 5 45
Тести до модуля 1 46
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
51
Лекція 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
51 6.1. Завдання організаційного плану
51 6.2. Проектування організації управління. Формування структури управління і організаційної структури
51 6.3. Проектування організаційно-правової форми аграрного підприємства
54
Практична робота №6 55
Завдання для самостійної роботи 6 55
Контрольні запитання і завдання до теми 6 56
Лекція
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
56 7.1. План прибутків і збитків
56 7.2. Планування грошових потоків
58 7.3. Показники ефективності підприємницького проекту
60
Практична робота №7 63
Завдання для самостійної роботи 7 65
Контрольні запитання і завдання до теми 7 66
Лекція 8. ОЦІНКА РИЗИКІВ І ЇХ СТРАХУВАННЯ
66 8.1. Основне завдання оцінки ризиків і їх страхування
66 8.2. 8.2. Методи оцінки стійкості проекту
67
Практична робота №8 72
Завдання для самостійної роботи 8 74
Контрольні запитання і завдання до теми 8 74
Тести до модуля 2 74
Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД БІЗНЕС-ПЛАНУ
БІЗНЕС-ПЛАН РОЗВИТКУ СВИНОКОМЛЕКСУ ПОТУЖНІСТЮ
30 ТИС. ГОЛІВ
80
ГЛОСАРІЙ
131
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
135

6
ВСТУП
Підвищення ефективності аграрного бізнесу є важливим напрямом економічного зростання економіки України. В сільськогосподарському виробництві продовжується нераціональне використання природно- ресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективність використання ресурсів залежить від значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників, що зумовлює
потребу реального обґрунтування кожного проекту інвестування діючого або новостворюваного підприємства. Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що бізнес-планування є важливою умовою функціонування підприємств, їх економічного росту та розвитку.
Саме цим пояснюється доцільність включення до навчального плану магістерської програми спеціальності „Економіка підприємства” дисципліни
„Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК”. Головними завданнями цієї дисципліни є: 1) вивчення теоретичних засад бізнес- планування діяльності аграрних підприємств; 2) набуття практичних навичок, пов’язаних з розробкою технічної, організаційної і планової
документації, на основі якої формується і забезпечується функціонування аграрних підприємств.
В результаті вивчення навчальної дисципліни слухач магістратури повинен знати: 1) цілі, зміст, етапи, прийоми і методи бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК; 2) процес планування підприємницької
діяльності та раціоналізації аграрних підприємств; 3) методи оцінки проектів;
вміти: 1) розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності аграрних підприємств; 2) оцінювати ефективність проектів з урахуванням їх ризиків;
3) робити презентації бізнес-планів.
Для досягненню мети та розв’язання головних завдань курсу підготовлений навчальний посібник для слухачів магістерських програм та практичних працівників (економістів, менеджерів).
В першому розділі посібника викладена робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Бізнес-планування підприємницької діяльності в
АПК».
Другий розділ присвячено викладенню методологічних засад бізнес- планування та технології розробки та обґрунтуванню бізнес-плану.
В третьому розділі представлений реальний бізнес-план з розвитку свинокомплексу потужністю 30 тис. голів.

7
Розділ 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни: “БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В АПК” для підготовки магістрів за спеціальністю
8.050107 - “Економіка підприємства”
Зміст дисципліни
Модуль1. МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВИРОБНИЧЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ
Тема 1. Теоретичні аспекти бізнес-планування
Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства.
Організація процесу бізнес-планування на підприємстві. Функції та види бізнес-планів. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану. Комп’ютеризація процесу бізнес- планування.
Тема 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Структура та логіка розробки бізнес-плану. Вплив специфіки сфери майбутнього бізнесу на структуру і зміст бізнес-плану. Зміст складових бізнес-плану. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану.
Тема 3. Продукт і ринок
Галузь, підприємство та його продукція. Показники, за якими характеризують галузь, підприємство та його продукцію. Тенденції в розвитку галузі. Стадії розвитку підприємства. Властивості продукту. Стадії
розробки продукту.
Дослідження ринку. Загальна характеристика ринку продукції
підприємства. Цільовий ринок підприємства. Місцезнаходження підприємства. Оцінка впливу зовнішніх факторів.
Тема 4. План маркетингу
Мета та логіка розробки маркетинг-плану. Визначення цілей і завдань маркетингової діяльності підприємства. Вибір і обґрунтування стратегії
маркетингу і програм, що її забезпечують: цільовий ринок підприємства;
номенклатура та асортимент продукції; система збуту та реалізації продукції;
політика ціноутворення; способи організації рекламної компанії; політика підтримки продукції підприємства. Розробка бюджету маркетингу
Тема 5. Виробничий план
Головне завдання та складові виробничого плану аграрного підприємства. Виробнича програма з рослинництва. Планування врожайності
та розміру посівних площ сільськогосподарських культур. Система сівозмін.

8
Планування обсягів виробництва продукції та її розподілу. Ресурсне забезпечення виробничої програми з рослинництва.
Виробнича програма з тваринництва. Планування продуктивності та чисельності поголів’я тварин. Планування обсягів виробництва продукції та
її розподілу. Ресурсне забезпечення виробничої програми з тваринництва.
Виробнича програма з обслуговуючих та промислових виробництв. Їх ресурсне забезпечення.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Тема 6. Організаційний план
Завдання організаційного плану. Проектування організації управління.
Формування структури управління і організаційної структури. Проектування організаційно-правової форми аграрного підприємства.
Тема 7. Фінансовий план
Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Стратегія фінансування. План доходів і видатків. Аналіз критичних точок бізнес- проекту. План грошових надходжень і виплат. Плановий баланс. Очікувані
фінансові коефіцієнти. Оцінка ефективності інвестицій.
Тема 8. Оцінка ризиків і їх страхування
Види можливих ризиків. Концепція управління ризиками. Методи оцінки стійкості проекту.

9
Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВИРОБНИЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ
Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
1.1.Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства
Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що в ринкових умовах стабільного успіху в бізнесі неможливо досягнути не здійснюючи бізнес-планування. Воно є важливою умовою функціонування підприємств,
їх економічного росту та розвитку.
Нині більшість підприємств АПК не мають офіційно прийнятих планів
і у них відсутній механізм планування: система норм і нормативів, технології
планового процесу, організаційні структури планування тощо. Планування тут підміняються різного виду рішеннями власника або менеджера підприємства про ті чи інші напрямки господарської діяльності, які, зазвичай,
розраховані на короткий період часу і за відсутності необхідного підходу можуть стати причиною виникнення проблемної ситуації в перспективі. Це пояснюється швидкими змінами ринкової ситуації в країні та умов господарювання підприємств. Про прорахунки у процесі прийняття рішень власниками підприємств або їх менеджерами, що не використовують в своїй діяльності методи бізнес-планування, стає відомо лише після складання квартального або навіть річного балансу. Тому переважна більшість таких підприємств перебувають в стані фінансової кризи.
Бізнес-планування – це процес розроблення і детального обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз ринкових, виробничих,
організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та визначення найкращих способів досягнення наперед встановлених цілей. Бізнес- планування дозволяє передбачити проблеми, які можуть з’явитися в процесі
реалізації підприємницьку ідею та знайти ефективні шляхи їх вирішення.
Бізнес-планування також може моделювати систему управління новим бізнесом, забезпечує основу для прийняття ефективних управлінських рішень та сприяє зниженню ризиків підприємницької діяльності.
В процесі бізнес-планування вирішуються такі основні стратегічні та тактичні завдання:
- оцінювання організаційно-управлінського та фінансово-економічного стану підприємства;
- аналіз зовнішнього бізнес-середовища підприємства, його сильних і
слабких сторін діяльності;
- формування цілі, розробка стратегії і тактики конкурентної боротьби підприємства;

10
- визначення потреби та джерел надходження матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства;
- оцінювання фінансових результатів на перспективу та виявлення ризиків у діяльності підприємства;
- інформування працівників підприємства про цілі бізнесу й засоби їх досягнення;
- розроблення заходів з мотивації працівників підприємства на виконання завдань підприємства тощо.
1.2. Організація процесу бізнес-планування на підприємстві
Для здійснення бізнес-планування на підприємстві необхідна наявність таких його складових: аналітична компонента, програмно-технологічна компонента, інформаційна компонента та організаційна компонента.
Основою аналітичної компоненти процесу бізнес-планування є
методологічна і методична база розроблення, контролю і виконання бізнес- плану. Нині в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з розробки бізнес-планів:
-
UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку) для країн, що розвиваються з підготовки промислового техніко- економічного обґрунтування і її електронна версія COMFAR ;
-
WORLD Bank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) та інші.
Методика розробки бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства для умов України розроблена в Міністерстві аграрної політики
України (Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навч.
посібник/В.І.Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф.Соловйов та ін. – К.:Мета, 2003. –
336 с.).
Технічні засоби і програмне забезпечення, які використовують в процесі фінансового планування і контролю, утворюють програмно- технологічну компоненту. В процесі бізнес-планування найбільш широко застосовують програми Comfar (UNIDO), Project Expert (розробка компанії
„Про-Інвест Консалтинг”), пакети компаній „ІНЕК” та „Альт-Інвест”,
російські версії Project Manager, Success та інші. При неможливості
придбання спеціального програмного забезпечення, відповідна комп’ютерна модель бізнес-плану може бути реалізована працівниками підприємства в середовищі MS Excel, а для презентації результатів планування доцільно використати засоби пакета MS Power Paint.
Інформаційна компонента містить сукупність документів та даних облікового, планово-економічного, виробничого, фінансового, комерційного,
правового, науково-технічного, політичного, соціального, екологічного характеру, які необхідні в процесі бізнес-планування.
Для розроблення бізнес-плану необхідна інформація таких видів:

11
• маркетингова (вид продукції, якість продукції, ціни, споживачі, конкуренти,
канали реалізації, організація продажу);
• виробнича (розміри галузей, обсяги виробництва продукції, технологія,
виробничі будівлі, обладнання, машини, сировина і матеріали, персонал);
• фінансова (дохідність і рентабельність, потреба в кредитах, податки,
страхування);
• загальноекономічна й галузева (тенденції розвитку галузі, економічна ситуація, законодавство, політичні та соціальні умови);
• прогнозна (можливий обсяг продажу продукції, прогнозні ціни, темпи зростання бізнесу тощо).
Процес бізнес-планування здійснюється значною кількістю фахівців різних професій для виконання різних функцій. Для успішного здійснення бізнес-планування створюють певну організаційну структуру і систему управління. Вони і складають організаційну компоненту процесу бізнес- планування.
Існують два підходи до розробки бізнес-плану. При першому підході
автори ідеї (проекту) самі розробляють бізнес-план, залучаючи до цієї роботи менеджерів, маркетологів, юристів, фінансистів та інших спеціалістів, і
зокрема можливих інвесторів. Цьому підходу слід надавати перевагу. Другий підхід полягає в тому, що ініціатори бізнес-плану самі його не розробляють, а залучають для цього консалтингові фірми і експертів. Досвід вітчизняних і
зарубіжних підприємств свідчить, що в розробці бізнес-плану обов’язково повинен брати участь керівник підприємства.
Зазвичай розробку бізнес-планів в сільськогосподарських підприємствах здійснюють планово-економічні служби із залученням головних спеціалістів і керівників підрозділів. Головний економіст підприємства здійснює методичне керівництво процесом планування,
організовує підготовчу роботу та спільно з іншими спеціалістами господарства здійснює ув’язку усіх розділів бізнес-плану. Для розробки окремих розділів плану можуть залучатися консультанти та експерти.
В бізнес-плануванні як упорядкованій сукупності дій виділяють такі
основні стадії:
1) початкова стадія;
2) підготовча стадія;
3) стадія розроблення бізнес-плану;
4) стадія просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності;
5) стадія реалізації бізнес-плану.
Процес бізнес-планування має свої особливості у кожному конкретному випадку. Найбільш складною є процедура розроблення бізнес- плану для започаткування нового бізнесу. Вона охоплює три стадії:
початкову, підготовчу та основну. При опрацюванні бізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу необхідність у початковій стадії зникає.

12
При обґрунтуванні проекту удосконалення діяльності підприємства можна обмежитися лише основною стадією.
На початковій стадії основним результатом бізнес-планування є
формування бізнес-ідеї, яка полягає в виробництві нового продукту (наданні
нової послуги) або в прийнятті нового технічного, організаційного чи економічного рішення. На цій стадії:
1) здійснюється пошук підприємницької ідеї;
2) обирається сфера діяльності;
3) обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
4) приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.
Найвідповідальнішим етапом на цій стадії є пошук ідеї майбутнього бізнесу. Джерелами нових ідей є:
- незадоволений попит;
- відзиви споживачів;
- продукція, яка виробляється конкурентами;
- думки працівників відділу маркетингу і збуту, гуртової та роздрібної
торгівлі;
- надлишкові ресурси;
-
ініціатива підприємців тощо.
На підготовчій стадії формується інформаційне поле бізнес-плану,
виявляються сприятливі фактори та загрози з боку зовнішнього середовища,
оцінюються сильні й слабкі сторони підприємства, формулюються його місія та конкретні цілі, вибирається стратегія розвитку підприємства, виявляються можливі стратегічні альтернативи.
Переконавшись у перспективності бізнес-ідеї, переходять до розроблення бізнес-плану. На стадії розроблення формується група розробників бізнес- плану, визначається система фінансового забезпечення, відкривається фінансування підготовки бізнес-плану та здійснюється безпосереднє
опрацювання бізнес-плану.
Початком стадії просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної
власності є організація і проведення презентації бізнес-плану, яка передбачає
ознайомлення потенційних
інвесторів
і партнерів з сутністю підприємницького проекту. Презентація бізнес-плану може здійснюватися у різних формах. У багатьох випадках практикується розсилання бізнес-плану потенційним інвесторам з проханням ознайомитися з матеріалом та повідомити підприємство про свої враження і побажання. При усній презентації на неї запрошуються потенційні інвестори і керівник підприємства або менеджер проекту ознайомлюють їх з основними положеннями бізнес-плану. Після презентації бізнес-плану зовнішні
інвестори проводять його аудит, який завершується прийняттям або відхиленням рішення про його інвестування. Своє рішення про інвестування проекту потенційні інвестори і партнери повідомляють його замовнику на

13
переговорах, по результатах яких можуть бути внесені відповідні
корегування в бізнес-план.
Стадія реалізації бізнес-плану охоплює період від прийняття рішення про інвестування проекту до практичної його реалізації, включаючи комерційне виробництво. Завершується реалізація бізнес-плану оцінкою і
аналізом відповідності поставлених і досягнутих в процесі бізнес-планування цілей.
Для практичної реалізації бізнес-планування важливо дотримуватися принципів гнучкості, безперервності, багатоваріантності, участі,
адекватності тощо.
1.3. Функції та види бізнес-планів
Матеріали, які дають комплексну оцінку підприємницького проекту і
обґрунтовують доцільність вкладання інвестицій в нього, рекомендується у всьому світі представляти у формі бізнес-плану. Бізнес-план – це документ, в якому викладені цілі і завдання підприємницького проекту, оцінка підприємства і його зовнішнього бізнес-середовища, способи досягнення поставлених цілей та техніко-економічні показники проекту.
В сучасній практиці бізнес-план виконує декілька функцій. Перша із них особливо необхідна на період створення підприємства та при виробці
нових напрямів діяльності й пов’язана з можливістю використання бізнес- плану для розроблення стратегії бізнесу. Це дає змогу розглядати бізнес-план як невіддільний елемент стратегічного планування.
Друга функція пов’язана з використанням бізнес-плану для оцінки можливості розвитку нового напряму діяльності та контролю процесів всередині підприємства. Це дає змогу розглядати бізнес-план як сам процес планування та інструмент внутрішньофірмового управління.
Третя функція дозволяє своєчасно передбачити можливі перешкоди і
проблеми в процесі реалізації підприємницького проекту та підготувати необхідні заходи для їх усунення.
Четверта функція пов’язана з використанням бізнес-плану як
інструменту для забезпечення фінансування підприємства. Вирішення питання про надання кредитів, ресурсів або технологій можливо лише при наявності обґрунтованого бізнес-плану.
П’ята функція шляхом залучення співробітників підприємства в процес розробки бізнес-плану сприяє їх інформованості, підвищенню кваліфікації та створює мотивацію досягнення цілей. Це дає змогу розглядати бізнес-план як інструмент самонавчання.
Отже, бізнес-план – це комплексний документ, який відображає всі
основні аспекти підприємницького проекту та визначає раціональні шляхи його реалізації. Врахування специфічних для даного підприємницького

14
проекту факторів зумовлює різноманітність бізнес-планів по формі, змісту,
структурі тощо.
Бізнес-плани можна класифікувати за різними критеріями:
- за видом проекту – комерційно-виробничі, інвестиційні, інноваційні,
організаційні, освітні тощо;
- за тривалістю здійснення проекту – короткострокові (до 3 років),
середньострокові (до 3-5 років), довгострокові (понад 5 років);
- за об’єктами бізнесу (рис.1);
- за складністю – прості, складні тощо.
Розглянемо основні з них.
1. Комерційно-виробничий
бізнес-план (бізнес-план розвитку
підприємства). Він необхідний для обґрунтування шляхів та способів досягнення цілей розвитку підприємства з найменшими витратами,
визначення економічних і фінансових показників на перспективу,
обґрунтування доцільності залучення необхідних інвестицій та ресурсів.
2. Інвестиційний
бізнес-план.
Метою такого бізнес-плану є
обґрунтування доцільності будівництва нового об’єкта або впровадження нової технології виробництва продукції, які пов’язані з залученням інвестицій. В бізнес-планах такого типу основна увага приділяється поверненню кредитів і своєчасній оплаті відсотків за їх використання. Зазвичай банки розробляють певні стандарти
інвестиційних бізнес-планів.
Рис.1. Види бізнес-планів за об’єктами бізнесу
По підприємству
По бізнес-лініях (продукція,
послуги, роботи, технічні рішення)
новому діючому
За ситуаційними особливостями обґрунтування:
- фінансове оздоровлення
- реорганізація підприємства
- диверсифікація діяльності
Розвиток
Всього підприємства
Виробничий підрозділ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал