Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка5/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1.4 Класифікація ризиків


Сучасна практика господарювання характеризується різноманітністю ризиків. З метою забезпечення можливостей повного врахування ризиків, точної їх оцінки та ефективного вжиття відповідних заходів з їх усунення або мінімізації, тобто задля цілей управління ними виникає необхідність класифікації ризиків. Це означає виділення однорідних груп ризиків за певними ознаками (критеріями). Складність розробки єдиної та узгодженої класифікації ризиків обумовлена наступними чинниками:

існування різноманітних критеріїв та принципів поділу ризиків на відповідні групи;

один вид ризику може одночасно входити до складу декількох класифікаційних груп, що може призвести до подвійного його врахування;

сукупність ризиків визначається специфікою сфери господарювання економічного суб’єкта (наприклад, банківська чи торговельна сфера).

Пропонується класифікувати всі ризики з точки зору основних стадій управління ними, зокрема ідентифікації (визначення) ризику, його оцінки, прийняття рішення щодо його нейтралізації та наслідків управління ризиками.

Для стадії ідентифікації ризиків важливо враховувати наступні види ризиків:

1. За характером походження: внутрішні та зовнішні по відношенню до діяльності підприємства.

Внутрішні ризики – це ризики, які безпосередньо залежать від діяльності господарюючого суб’єкта та можуть бути обумовлені:

некваліфікованим фінансовим менеджментом;

неефективною структурою активів;

надмірною схильністю керівництва до ризикових операцій;

неправильною оцінкою фінансово-економічного стану партнерів;

нестабільним фінансовим становищем господарюючого суб’єкта та іншими аналогічними факторами.

У свою чергу, внутрішні ризики можуть бути:

комерційними (пов’язані з процесами реалізації товарів та послуг, наприклад, зниження обсягів реалізації чи підвищення закупівельних цін товару);

виробничими (обумовлені процесом виробництва продукції – збільшення матеріальних витрат чи фізичний та моральний знос устаткування);

операційними (пов’язані з прийняттям рішень на всіх рівнях структури управління, наприклад, це помилки персоналу чи його некомпетентність);

фінансовими (виникають під час здійснення фінансових угод та зазвичай представлені валютними, кредитними, процентними та інвестиційними ризиками);

інноваційними (пов’язані з виробництвом інноваційних товарів та ймовірністю відсутності очікуваного попиту на виготовлену продукцію на ринку);

Джерелом виникнення зовнішніх ризиків є зовнішнє середовище, тому цей ризик не залежить від діяльності господарюючого суб’єкта, який не може здійснювати вплив на зовнішні фінансові ризики, проте може передбачати і враховувати їх у своїй діяльності. Визначене коло ризиків виникає при зміні окремих стадій економічного циклу, зміні кон’юнктури фінансового ринку, в результаті непередбаченої зміни законодавства у сфері фінансової діяльності господарюючого суб’єкта, в результаті нестійкого політичного становища і в ряді аналогічних випадків, на які суб’єкт господарювання в процесі своєї діяльності впливати не може.

В цілому зовнішні ризики бувають такі:

соціально-політичні;

економічні;

законодавчі;

ринкові;


зовнішньоекономічні (міжнародні);

екологічні.

2. За масштабом впливу: глобальні (мегаризики), ризики країни (макроризики), регіональні та галузеві (мезоризики), ризики окремих економічних суб’єктів (мікроризики).

3. За джерелом виникнення: систематичні (обумовлені загальними ринковими процесами та притаманні всім суб’єктам господарювання, наприклад, підвищення валютного курсу в країні) та несистематичні (специфічні для окремих суб’єктів – наприклад, ризик неврожаю для сільськогосподарського підприємства).

4. За причинами виникнення: пов’язані з обмеженістю інформації, невизначеністю майбутнього чи суб’єктивним чинником.

На стадії оцінки ризиків вони бувають:

1) за рівнем потенційних втрат: мінімальні, підвищені, критичні та катастрофічні;

2) за можливістю прогнозування: прогнозовані та непрогнозовані;

3) за можливістю страхування: страховані та нестраховані (наприклад, форс-мажорні обставини);

4) за часом виникнення: ретроспективні, поточні та майбутні;

5) за характером оцінки: кількісні та якісні.

Для стадії прийняття рішення щодо нейтралізації ризику характерними є такі ризики, як:

1) за ступенем обґрунтованості рішень: виправдані (допустимі) та невиправдані (недопустимі) ризики;

2) за своєчасністю прийняття рішень: попереджувальні (завчасно ідентифіковані), поточні та запізнілі (вчасно не передбачені);

На стадії визначення наслідків управління ризиками вони представлені:

1) за характером кінцевого результату: чисті (передбачають отримання нульового чи негативного результату, наприклад, погодні ризики) та спекулятивні (реалізуються у вигляді як позитивного, так і негативного результату, наприклад, інвестиційний ризик);

2) за фактом реалізації: реалізовані та нереалізовані.

Представлену класифікацію звичайно не можна вважати вичерпною та вона може бути доповнена залежно від цілей дослідження


ризиків.
and9gcrb4oxrvk1rhi_-oikcwchaxtizz5mwgz--0awzoodbm8hbend8qg

ПРАКТИКУМ

Питання для самоконтролю

а)Поняття, особливості, мета і задачі ризикології.

б)Визначення невизначеності та її видів.

в)Причини виникнення економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику.

г)Принципи аналізу ризику.

д)Проілюструйте на конкретних прикладах фактори ризику.

е)У чому полягає об’єктивне розуміння ризику?

ж)У чому полягає суб’єктивне розуміння ризику?

з)Перерахуйте основні причини популярності суб’єктивного розуміння ризику. Чому об’єктивне розуміння ризику може бути більш адекватним?

и)Назвіть структурні характеристики ризику та поясніть їх зміст.

к)Дайте визначення економічного ризику. Наведіть приклади економічних ризиків.

л)Чи пов’язано поняття економічних ризиків виключно з тими ризиками, виникнення яких приводить до грошового збитку?

м)Охарактеризуйте функції ризику.

н)Загальносистемна класифікація ризиків.Тестові завдання


о)Ризик – це:

п)несприятлива подія, що тягне за собою збиток;

р)всі передумови, що можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей протягом певного часового проміжку;

с)ймовірність настання стихійних лих або технічних аварій;

т)ймовірність провалу програми продажів;

у)ймовірність успіху в бізнесі.

ф)До елементів ризику не належить:


 1. суб’єкт ризику;

х)об’єкт ризику;

ц)джерело ризику;

ч)інформація про ступінь ризику.

ш)Зовнішнім чинником ризику є такий елемент: 1. якість маркетингових досліджень;

щ)схильність керівництва до ризику;

ы)взаємодія з партнерами;

э)стратегія підприємства.

ю)До політичних ризиків належить: 1. ризик недостатньої сегментації ринку збуту;

я)ризики непередбачуваного підвищення цін на сировину;

аа)відмова нового уряду від виконання зобов’язань, узятих попереднім урядом;

аб)несприятливі зміни в законодавчій базі.

ав)До внутрішніх чинників ризику належать: 1. законодавство, що регулює підприємницьку діяльність;

аг)стихійні лиха;

ад)організація праці на підприємстві.

ае)Внутрішнім чинником ризику є:


 1. принципи діяльності підприємства;

аж)поведінка конкурентів;

аз)науково-технічний прогрес;

аи)економічні зрушення у країні.

ак)До комерційного ризику належить: 1. ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

ал)ризик, пов’язаний з транспортуванням товару;

ам)фізичний і моральний знос основних фондів підприємства;

ан)ризик військових дій та громадських заворушень.

ао)До фінансового ризику належить: 1. валютний ризик;

ап)ризик, пов’язаний з платоспроможністю покупця;

ар)підвищення закупівельної ціни у процесі реалізації підприємницького проекту;

ас)ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни.

ат)До внутрішніх причин виникнення економічного ризику належить: 1. поведінка контрагентів;

ау)зсуви в економічних факторах;

аф)недоліки системи управління підприємством;

ах)природно-кліматичні умови.

ац)До зовнішніх причин виникнення економічного ризику належить: 1. недоліки організації процесу виробництва;

ач)недоліки системи управління підприємства;

аш)технологічний ризик;

ащ)зсуви в економічних факторах.

аы)До систематичного ризику належить: 1. галузевий ризик;

аэ)ризик збільшення питомої ваги витрат матеріальних
ресурсів;

аю)ризик низького рівня дисципліни постачання;

ая)ризик, пов’язаний з платоспроможністю покупця.

ба)До несистематичного належить ризик: 1. фізичного та морального зносу основних виробничих фондів підприємства;

бб)націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

бв)збільшення податків та інших відрахувань внаслідок зміни ставок оподаткування;

бг)військових дій та громадських заворушень.

бд)До маркетингових ризиків належить: 1. ризик взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі організації продажу продукції;

бе)несприятливі зміни в законодавстві;

бж)ризик збільшення ринкових цін на сировину;

бз)інфляційний ризик.

би)Вкладник бажає розмістити вільні кошти на депозитному рахунку комерційного банку. При цьому джерело ризику становить: 1. вкладник;

бк)грошові кошти;

бл)комерційний банк.


Практичні завдання


Завдання 1. Згрупувати чинники ризику

Зовнішні чинники

Чинники ризику

Внутрішні чинники
аварії на підприємствах і вихід з ладу обладнання;

розголошення конфіденційної інформації;

вихід з ладу комп’ютерів;

поширення необґрунтованих чуток;

смерть керівника чи провідного спеціаліста;

раптова поява грізних конкурентів;

необов’язковість і безвідповідальність господарських суб’єктів;

нечіткість і постійні зміни законодавчих і нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність;

темпи інфляції;

політична нестабільність;

відсутність реального господарчого законодавства;

нестійке податкове законодавство;

нечесна конкуренція;

нечесність ділових партнерів;

стратегія фірми;

принципи діяльності фірми;

ресурси та їх використання

Завдання 2. Дати характеристику функцій ризику в менеджменті

Функції ризику

Характеристика функцій

 1. Інноваційна

 2. Аналітична

 3. Захисна

 4. Регулятивна

 1. проявляється в тому, що існування ризику змушує господарюючого суб’єкта до використання нетрадиційних (новаторських) способів організації підприємницької діяльності з метою уникнення чи мінімізації ризиків;

 2. обумовлена здатністю господарюючого суб’єкта до пошуку та використання різноманітних інструментів та методів попередження втрат внаслідок реалізації ризиків, а саме у вигляді правових, політичних, економічних гарантій чи соціальному захисті;

 3. виявляється в його здатності впливати на діяльність фірми шляхом необхідності постійного вивчення ризикованої ситуації, прогнозування ступеня ризику та коригування вже прийнятих рішень;

 4. реалізується у необхідності проведення господарюючим суб’єктом аналітичної роботи в процесі прийняття рішень шляхом використання інтуїції, минулого досвіду чи спеціальних методів аналізу з метою прийняття оптимального рішення та уникнення втратЗавдання 3. Проаналізуйте чинники та визначте структуру ризику на прикладі певного інвестиційного проекту.
Завдання 4. На конкретному прикладі здійсніть аналіз ризику, класифікуйте його джерела щодо певного виду комерційної діяльності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал