Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка15/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

and9gcrb4oxrvk1rhi_-oikcwchaxtizz5mwgz--0awzoodbm8hbend8qg ПРАКТИКУМ

Питання для самоконтролю


 1. Чим обумовлено використання різних методів оцінки економічних ризиків?

 2. У чому полягає сутність статистичного методу оцінки економічного ризику?

 3. Як впливають фактори зовнішнього середовища підприємства на вибір методу оцінки економічного ризику?

 4. У чому полягає суб’єктивний фактор вибору методу оцінки економічного ризику?

 5. За яких умов доцільно використовувати для оцінки економічного ризику метод Дельфі?

 6. Які показники можуть використовуватися для кількісної оцінки ризику?

 7. В чому полягають особливості статистичних методів оцінки ризику?

 8. Охарактеризуйте особливості та умови оцінки ризиків з використанням фінансових показників господарської діяльності.

 9. Сформулюйте взаємозв’язок ймовірності і ризику.

 10. Опишіть мету і послідовність побудови кривої ризику. У чому полягає складність побудови кривої ризику в реальних умовах підприємництва?

 11. Що являє собою показник розмаху варіації і в чому полягає його прикладне значення?

 12. Що являє собою дисперсія і середнє квадратичне відхилення і в чому полягає їх прикладне значення?

 13. Що показує коефіцієнт варіації?

 14. Сформулюйте особливості розрахунку, переваги і недоліки статистичних методів оцінки ризику на практиці.

 15. За яких умов використання статистичних методів оцінки ризику стає можливим?

 16. В чому полягає суть правила оптимального коливання результату?

 17. Яка первісна інформація необхідна для можливого використання методу аналізу доцільності витрат?

 18. Як пов’язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансовою стійкістю підприємства?

 19. За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінок?

 20. Чим відрізняються методи групових та індивідуальних експертних оцінок?

 21. В чому полягає сутність метолу Дельфі?

 22. В чому полягають особливості використання кількісних методів при сценарному підході до оцінки ризику?

 23. Які завдання вирішуються при використанні інтегральної оцінки ризику?

 24. Виберіть з правої колонки вираз або визначення, що стосується терміна в лівій колонці:

1. Якісний аналіз

а) здатність своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання щодо торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру та готовність підприємства погасити борги у випадку одночасної вимоги з боку всіх кредиторів підприємства з платежів з короткострокових зобов’язань

2. Кількісний аналіз економічних ризиків

б) судження експерта або експертної групи відносно поставленого завдання

3. Частота випадкової події

в) здатність експертної групи виносити судження про аналізований об’єкт або ситуацію

4. Дисперсія

г) вибір методів кількісної оцінки ризиків і оцінка окремих ризиків та їх загальної величини

5. Коефіцієнт варіації

д) математичне сподівання квадрата відхилень можливих значень випадкової величини від її середнього значення

6. Коефіцієнт ризику

е) здатність активів підприємства використовуватися як засіб платежу або швидко перетворюватися в грошову форму для своєчасного погашення підприємством боргових зобов’язань

7. Експертна оцінка

ж) визначення факторів, що викликають ризик, напрямків та етапів, де виникають ризики та ідентифікація ризиків

8. Компетентність експертної групи

з) відношення кількості появ цієї події до загальної кількості спостережень

9. Платоспроможність

и) співвідношення середньоквадратичного відхилення результатів до середньої величини результатів

10. Ліквідність

к) співвідношення можливих втрат до розміру власних засобів підприємства

Тестові завдання


 1. Аналіз ризику за методом аналогій базується на:

 1. використанні показників еластичності;

дл)інформації про наслідки раніше схвалених рішень;

дм)імітаційному моделюванні.

дн)Оцінка ризику за методом аналізу чутливості базується на:


 1. інформації про наслідки раніше схвалених рішень;

до)імітаційному моделюванні;

дп)використанні показників еластичності;

др)економіко-математичному програмуванні.

дс)Область високого ризику характеризується: 1. рівнем втрат, які не перевищують розміри розрахункового прибутку;

дт)величиною втрат, більшою, ніж розрахунковий прибуток;

ду)втратою власних коштів;

дф)рівнем втрат, що не перевищує величину чистого прибутку.

дх)Область ризику, що характеризується величиною втрат, більше величини розрахункового прибутку, але менш величини доходів – це: 1. область максимального ризику;

дц)область високого ризику;

дч)область нормального ризику;

дш)область розумного ризику.

дщ)Перебуваючи в даній області ризику, підприємство може здійснювати виробничо-комерційну діяльність за рахунок одержання кредитів на термін до одного року: 1. область нормального ризику;

ды)область критичного ризику;

дэ)область високого ризику;

дю)область максимального ризику.

дя)Область ризику, що характеризується рівнем втрат, які не перевищують величини чистого прибутку – це: 1. область максимального ризику;

еа)область високого ризику;

еб)область нормального ризику;

ев)область розумного ризику.

ег)В цій області ризик характеризується рівнем втрат, що не перевищують величини чистого прибутку: 1. область мінімального, малого, середнього ризику;

ед)область високого ризику;

ее)область середнього ризику;

еж)область максимального ризику.

ез)Для визначення області ризику слід враховувати таке: 1. профіль діяльності фірми, відношення до ризиків партнерів по бізнесу;

еи)оцінка правового, економічного, політичного середовища;

ек)основні фонди, обсяг виробництва, обсяг реалізації, показники рентабельності.

ел)Кількісна оцінка ризиків – це:


 1. визначення сукупного ризику і коефіцієнта економічного ризику;

ем)визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;

ен)аналіз окремих операцій і факторів по вибраному рівню


ризику;

ео)оцінка ймовірності виникнення тієї або іншої події.

еп)Ризик може бути розрахований за умов, якщо була визначена:


 1. величина ризику;

ер)область ризику;

ес)імовірність ризику;

ет)градація ризику.

еу)Статистичний метод оцінки ризику не включає: 1. метод статистичних іспитів;

еф)побудову графіка Лоренцо;

ех)середньоквадратичне відхилення і коефіцієнта варіації;

ец)аналіз доцільності витрат;

еч)аналіз чутливості моделі;

еш)розрахунок коефіцієнта конкордації.

ещ)Метод експертної оцінки може бути реалізований: 1. шляхом ознайомлення менеджерів з оцінкою ризикових подій по іншим проектам;

еы)шляхом оцінки експертом зовнішніх і внутрішніх факторів ризику та надання їм рангового номера;

еэ)шляхом обробки думок досвідчених фахівців, які мають досвід у сфері управління ризиками;

ею)немає правильної відповіді.

ея)Наявність власних оборотних коштів (Ес) визначається за формулою: 1. Ес = ВК – ОФ;

жа)Ес = ВК – ОК;

жб)Ес = (ОФ + Кр) – ОК;

жв)Ес = (ВК + Кр + ОФ) – ОК,

де ВК – власні кошти, ОФ – основні фонди, ОК – оборотні кошти, Кр – кредиторські зобов’язання.

жг)Використання методу Дельфі припускає анонімність експертів, що забезпечується шляхом їхнього розподілу. Метою такого розподілу є:


 1. позиціонування пасток групового прийняття рішень;

жд)мінімізація домінування лідера;

же)оцінка кваліфікації експертів;

жж)немає правильної відповіді

жз)Для розрахунку середнього квадратичного відхилення використовується наступна формула:

жи)

жк)

жл)

жм)Виділяють наступні області ризику при аналізі фінансового стану підприємства: 1. область кризового стану, область абсолютної тривалості, область максимального ризику;

жн)область критичного стану, область кризового стану, область нормальної тривалості;

жо)область нестійкого стану, область абсолютної стійкості.

жп)відповіді (б) і (в);

жр)відповіді (а), (б), (в).

жс)Метод Дельфі є різновидом:


 1. методу експертних оцінок;

жт)методу експертних груп;

жу)аналітичного методу;

жф)методу аналогій

Задачі та приклади розв’язання типових задач


Задача 1. Виходячи з наведених нижче даних, розрахувати простий та дисконтований період окупності інвестицій.

Розмір інвестиції – 115 000 дол.

Доходи від інвестицій: в першому році – 32 000 дол.; у другому році – 41 000 дол.; в третьому році – 43 750 дол.; в четвертому році – 38 250 дол.

Розмір бар’єрної ставки – 9,2 %.Задача 2. Підприємство має на рахунку у банку 1,2 мільйони гривень. Банк нараховує 12,5 % річних. Існує пропозиція ввійти усім капіталом до спільного підприємства, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років. Чи варто приймати таку пропозицію?
Задача 3. У вашому розпорядженні 10 мільйонів гривень і Ви маєте намір подвоїти цю суму через 5 років. Яким є мінімально прийнятне значення процентної ставки?
Задача 4. Порівняйте за критеріями IRR, PP та NPV два проекти, якщо ціна капіталу становить 13 %:

А

-20 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Б

-25 000

2 500

5 000

10 000

20 000


Задача 5. Якому з наведених проектів слід віддати перевагу,
якщо вартість капіталу 8 %?

А

-250

60

140

120

110

Б

-300

100

100

100

100


Задача 6. Компанія розглядає інвестиційну пропозицію вартістю 800 тис. грн. Використовуючи 10-відсоткове значення вартості капіталу розрахуйте очікуване значення NPV, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації за припущення, що грошові потоки є незалежними у періодах.

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Ймовірність

0,2

0,3

0,3

0,2

Рік 1

400

500

600

700

Рік 2

300

400

500

600


Задача 7. З нижченаведених даних необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме період окупності інвестицій, які підприємство вклало в інвестиційний проект, якщо сума інвестування складає 270 тис. дол., а середньорічний чистий прибуток за даним інвестиційним проектом дорівнює 90 тис. дол.
Задача 8. Мале підприємство планує свою діяльність. Дослідження ринку показало, що можливі такі три сценарії функціонування підприємства в найближчі 5 років:

Сценарії функціонування підприємства

Варіанти функціонування підприємства

Перший

Другий

Третій

ЧТВ,
тис. грн.


Імовірність сценарію

ЧТВ,
тис. грн.


Імовірність сценарію

ЧТВ,
тис. грн.


Імовірність сценарію

Оптимістичний

400

0,25

600

0,1

300

0,2

Нормальний

250

0,5

300

0,5

200

0,7

Песимістичний

-80

0,25

-100

0,4

-150

0,1

Як критерій оцінки діяльності підприємства розглядається показник чистої теперішньої вартості (ЧТВ).

Оцінка ЧТВ для песимістичного сценарію отримана шляхом аналізу еластичності результату за максимально можливими небажаними змінами ринкових чинників. Оцінка оптимістичного сценарію – результат сприятливих умов функціонування. Нормальний сценарій припускав незмінність ринкових чинників. Оцініть ризикованість функціонування підприємства по кожному з трьох варіантів.
Задача 9. Інвестору пропонують вкласти 280 млн у реалізацію проекту з будівництва готельного комплексу. Протягом 8-ми років планується отримувати по 80 млн чистого доходу. Визначити чи виправдане буде дане вкладення, якщо ставка дисконту становить 12 %.
Задача 10. Особа має функцію корисності u(x) = 0,01×2. Вона має три альтернативні варіанти вибору нового місця роботи. Перше місце роботи пов’язане із стабільним прибутком у 200 ум. од. Друге місце роботи пов’язане з ризиком: або мати прибуток 300 ум. од. з ймовірністю 0,5, або прибуток у 100 ум. од. Третє місце роботи теж пов’язане з ризиком мати 400 ум. од. з ймовірністю 0,5 або не мати жодного доходу. Яке місце роботи доцільно обрати даній особі?
Задача 11. Підприємство розглядає два варіанти організації випуску нової продукції. Аналіз ринку дозволив оцінити прибуток за три роки:


Варіант

1-й рік

2-й рік

3-й рік

А

100

150

200

Б

100

130

220

Який варіант більш прийнятний при ставці дисконту 10 % на рік?

Чи можна, не проводячи розрахунку, пояснити вибір?
Задача 12. Визначити, в який інвестиційний проект (з позиції ризикованості) вигідніше вкласти кошти: в проект А чи в проект Б? Побудувати криву ризику по проекту А і Б.

Розподіл ймовірності очікуваних доходів за проектами наведено в таблиці:Можливі
значення кон’юнктури
інвестиційного ринку


Інвестиційний проект А

Інвестиційний проект Б

розрахунковий
дохід, тис. грн.,
х


значення
ймовірності,
Р


розрахунковий
дохід, тис. грн.,
х


значення
ймовірності,
Р


Висока

600

0,25

800

0,20

Середня

500

0,50

450

0,60

Низька

200

0,05

100

0,20

В цілому11

Визначити середнє очікуване значення прибутку від вкладення в проекти А і Б; дисперсію за проектами А і Б; середнє квадратичне відхилення за проектами А і Б; коефіцієнт варіації за проектом А і за проектом Б. Побудувати криві імовірнісного розподілу значень за проектами А і Б, зробити висновок про величині ризику
Задача 13. Аналізується можливість придбання одного з двох об’єктів. Для кожного з них ймовірність надходження прибутків оцінюється експертами так:

Показники

Можливі варіанти

1

2

3

4

Прибутки з об’єкта № 1, млн грн.

50

40

30

20

Те саме з об’єкта № 2, млн грн.

50

130

100

10

Ймовірність

0,4

0,3

0,2

0,1

Придбання якого з об’єктів має більший ризик?
Задача 14. Підприємство порівнює чотири варіанти вкладання інвестицій в різні проекти терміном на 1 рік. Через рік підприємство має намір повернути суму інвестицій, отримавши при цьому деяку суму прибутку, що залежить від стану економіки. Експертним способом встановлена норма прибутку з інвестицій для кожного з проектів з урахуванням стану економіки.

Визначити ступінь ризику кожного з проектів, якщо сума інвестування однакова – 100 тис. ум. грош. одиниць.Стан економіки

Ймовірність

Норма прибутку з інвестицій, %

проект № 1

проект № 2

проект № 3

проект № 4

Глибокий спад

Невеликий спад

Середнє зростання

Невеликий підйом

Потужний підйом


0,05

0,20


0,50

0,20


0,05

8,0

8,0


8,0

8,0


8,0

12,0

10,0


9,0

8,5


8,0

-3,0

6,0


11,0

14,0


19,0

-2,0

9,0


12,0

15,0


26,0

Проект № 1: річні векселі казначейства, з яких гарантований прибуток – 8 %. Ці векселі випускаються один раз на рік, тобто через рік вони будуть викуплені, що гарантовано державою.

Проект № 2: облігації корпорації з 9 % прибутку й терміном позики 10 років. Однак підприємство продає облігації наприкінці першого року, тобто відсоток буде відомий наприкінці року.

Проект № 3: передбачає чисті витрати, нульові надходження протягом року і виплати наприкінці року, що залежить від стану економіки.

Проект № 4: те саме, що проект № 3, але розподіл виплат відрізняється.
Задача 15. АТ “Перспектива” і АТ “Простір” планують вкласти капітал у цінні папери. В АТ “Простір” власні засоби складають 5 000 тис. грн., а сума можливих збитків – 3 500 тис. грн. В АТ “Перспектива” власні засоби складають 30 000 тис. грн., а можливий збиток – 12 000 тис. грн.

Яке з підприємств здійснює менш ризиковане вкладення капіталу?


Приклади розв’язання типових задач


Приклад 1. При вкладенні капіталу в Проект А можливе одержання прибутку у розмірі 25 000 грн. з ймовірністю 0,6, в Проект Б можливе одержання прибутку 30 000 грн. з ймовірністю 0,4. Розрахувати очікуване значення одержання прибутку від вкладення капіталу.

Розв’язання:

E (А) = 25 000 х 0,6 = 15 000 грн.

E (Б) = 30 000 х 0,4 = 12 000 грн.

Відповідь. Таким чином, Проект А є більш привабливим для вкладення капіталу, оскільки очікуване значення одержання прибутку становить 15 000 грн., що на 3000 грн. більше, ніж за Проектом Б.
Приклад 2. Розглянемо два варіанти ризикового вкладення капіталу:


 1. з ймовірністю 0,6 можна одержати дохід 1 млн грн., або збиток 0,6 млн грн. із ймовірністю 0,4 (1–0,6);.

жх)з ймовірністю 0,8 можна одержати доход 2 млн грн., або збиток 1,5 млн грн. з ймовірністю 0,2 (1–0,8).

Розв’язання:

Середній очікуваний доход складе:

E (A) = 0,6 х 1 + 0,4 (-0,6) = 0,36 млн грн.

E (B) = 0,8 х 2 + 0,2 (-1,5) = 1,3 млн грн.

На перший погляд більш доходним є другий варіант, за яким прибутковість на 261 % вище, ніж у першому варіанті: ((1,3–0,36) / 0,36) × 100 % = 261 %.

Однак більш поглиблений аналіз показує, що перший варіант має певні переваги перед другим варіантом, а саме: 1. Менший розрив показників ймовірності результатів. Цей розрив за першим варіантом: 0,2, або 50 %

((0,6 – 0,4) / 0,4) 100 % = 50 %.

За другим варіантом : 0,6 або 300 %

((0,8 – 0,2) / 0,2) 100 % = 300 %.

жц)Незначний розрив ймовірності виграшу, тобто одержання доходу.

Ймовірність одержання доходу за другим варіантом – 0,8, а за першим варіантом – 0,6, тобто менше на 100 – (0,6/0,8)) 100 = 25 %.

жч)Менший темп зміни ймовірності і суми збитку в порівнянні з темпом зміни ймовірності й суми доходу.

У другому варіанті в порівнянні з першим варіантом при рості ймовірності доходу з 0,6 до 0,8 (на 33 %) тобто ((0,8 – 0,6) / 0,6)) 100 сума доходу зростає на 100 % (з 1 до 2 млн грн.).

У той же час при зниженні ймовірності збитку на 100 % (з 0,4 до 0,2) сума збитку збільшується на 150 % (з 0,6 до 1,5 млн грн.).

Сутність правила оптимального сполучення виграшу і величини ризику полягає в тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу й ризику (програшу, збитку) і приймає рішення вкласти капітал в той захід, що дозволяє одержати очікуваний виграш і одночасно уникнути великого ризику.
Приклад 3. На базі статистичних даних за три роки діяльності підприємства в одному з напрямків – зведення будівель і споруд – необхідно розрахувати сподіваний рівень ризику (коефіцієнт ризику).

Загальна частота виникнення втрат Fзаг визначається як сума частот:

перший рік діяльності: Fзаг 1 = 0,32 + 0,33 + 0,05 + 0,05 = 0,75;

другий рік діяльності: Fзаг 2 = 0,35 + 0,2 + 0,2 + 0,05 = 0,80;

третій рік діяльності: Fзаг 3 = 0,05 + 0,17 + 0,25 + 0,38 = 0,85.

Статистичні дані виникнення втрат у виробничій діяльності підприємства:


Рік
діяльності


Частота виникнення (F %)

Безризикова область

Область мінімального ризику

Область підвищеного ризику

Область критичного ризику

Область недопустимого ризику

Fзаг

F2

F3

F4

F5

Перший

0,75

0,32

(42 %)


0,33

(44 %)


0,05

(7 %)


0,05

(7 %)


Другий

0,8

0,35

(45 %)


0,2

(25 %)


0,2

(25 %)


0,05

(5 %)


Третій

0,85

0,05

(5 %)


0,17

(20 %)


0,25

(30 %)


0,38

(52 %)


Сподіване значення рівня ризику (Н) (коефіцієнта ризику) визначаємо згідно з формулою для обчислення математичного сподівання (3.23):

(3.23)

де pi – ймовірність і-го значення i-го результату;Xii-й результат;

n – кількість можливих результатів.
В областях ризику коефіцієнт ризику набуває значення в інтервальному вигляді:

область мінімального ризику – 0  25 %;

область підвищеного ризику – 25  50 %;

область критичного ризику – 50  75 %;

область недопустимого ризику – 75  100 %.

Тому для розрахунку сподіваного значення рівня ризику для кожної з областей приймаємо середнє значення коефіцієнта ризику, а саме:

область мінімального ризику – 12,5 %;

область підвищеного ризику – 37,5 %;

область критичного ризику – 62,5 %;

область недопустимого ризику – 87,5 %.

Тоді сподіване (середнє) значення коефіцієнта ризику підприємства дорівнюватиме:

для першого року діяльності;

для другого року діяльності;

для третього року діяльностіВизначаємо середньоквадратичне відхилення згідно з формулою (3.24):1 = 19 %(3.24)

2 = 22 %3 =23 %
Таким чином, середнє значення коефіцієнта ризику для першого року діяльності підприємства дорівнює 24 % при середньоквадратичному відхиленні –19 %. Діяльність підприємства в першому році знаходиться в області мінімального ризику, але може коливатися від області мінімального в область підвищеного ризику: М(х)1 = (24  19) %.

Відповідно М(х)2 = (29  22) %, тобто в другому році діяльність підприємства знаходиться в області підвищеного ризику, але може переходити до області критичного ризику.

У третьому році М(х)3 = (56  23) %, тобто – в області критичного ризику і може переходити в область недопустимого ризику.


Приклад 4. Інвестор має два бізнес-проекти:

проект А вимагає інвестиційних витрат в обсязі 400 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам (в кінці кожного року) в розмірі 220 тис. грн.;

проект В вимагає інвестиційних витрат в обсязі 200 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам в розмірі 130 тис. грн.

Обидва проекти характеризуються середнім рівнем ризику і будуть оцінюватися по вартості капіталу, що становить 12 %.Розв’язання:

1. За формулою 3.7 для кожного проекту розраховується ЧТВ (NPV) (менше значення вказує на більшу ризиковість проекту):

2. Далі за формулою 3.8 для кожного проекту розраховується індекс дохідності (має бути більшим 1).

Відповідь. Якщо метою фірми є підвищення багатства акціонерів, а показником, який відображає рівень ефективності бізнес-проекту, є NPV, то перевагу слід надати проекту А. Якщо метою фірми є оптимізація використання коштів, то перевага надається проекту з більш високим рівнем PI, відповідно необхідно прийняти проект В.
Приклад 5. Для реалізації проекту необхідні початкові інвестиції в розмірі 250 млн гривень. Менеджери планують отримувати від реалізації проекту щорічні надходження в розмірі 90 млн гривень. Визначити строк окупності цього проекту.

Розв’язання:

За формулою 3.10 для кожного проекту розраховується ЧТВ (менше значення вказує на більшу ризиковість проекту):

Відповідь. Строк окупності цього проекту складе 2,78 року.

Приклад 6. Підприємство інвестувало на будівництво готелю 40 мільйонів гривень і планує отримувати від експлуатації готелю відповідно:

1-й рік – 35 млн грн.;

2-й рік – 60 млн грн.;

3-й рік – 80 млн грн.;

4-й рік – 100 млн грн.

Розв’язання:

Для розрахунку періоду окупності інвестицій візьмемо ставку дисконту в розмірі 100 %. Дисконтування грошових потоків зробимо за формулою 3.11 результати розрахунків представимо в таблиці

Накопичений чистий дисконтний грошовий потік являє непокриту частку початкової інвестиції. Кожен рік, в міру отримання прибутків від інвестицій, ця величина зменшується. З таблиці видно, що наприкінці другого року непокритими залишились 7,5 млн грн., з цього випливає, що дисконтний період окупності становить два повних року і частину третього року.

Розрахунок здійснюється таким чином:

DPP = 32 500 000 + 2_010= 2 + 0,75 = 2,75 року.

Розрахунок дисконтного періоду окупності проекту:


Грошові потоки

Початкові інвестиції
(витрати)


Надходження

Чистий грошовий потік

-40 млн

35 млн

60 млн

80 млн

100 млн

Чистий дисконтний грошовий потік
17,5 млн

15 млн

10 млн

6,25 млн

Накопичений чистий дисконтний грошовий потік
-22,5 млн

-7,5 млн

+3,5 млн
Дисконтний період окупності


2,75 року
Відповідь. Строк окупності цього проекту складе 2,75 року.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал