Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка1/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК:

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Навчальний посібник

Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич


Суми


ДВНЗ “УАБС НБУ”

2015


УДК 330.131.7(075.8)

ББК 65.012.121я73

Е45
Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального
закладу “Українська академія банківської справи Національного банку
України” протокол № 5 від 28.11.2014.
Рецензенти:

канд. екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту


Сумського державного університету
В. М. Боронос;

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів


Черкаського інституту банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України
Н. В. Ткаченко;

д-р екон. наук, доц., професор кафедри фінансової діяльності


суб’єктів господарювання та державних установ
Чернігівського національного технологічного університету
О. В. Абакуменко


Е45
Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] :
навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ;
під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти застосування сучасної теорії оцінки та управління ризиком: ідентифікація ризиків, аналіз та методи їх оцінювання, фінансові механізми управління ризиком, мета передачі ризику, організація попереджувальних заходів тощо.

Посібник гармонійно поєднує теоретичний матеріал і практичні економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній предметній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів та задач. Крім того, передбачена можливість закріплення отриманих знань за допомогою тестових питань.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів економічних вищих
навчальних закладів. Посібник буде корисним також для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм, банків, страхових і податкових організацій.

УДК 330.131.7(075.8)

ББК 65.012.121я73

© Васильєва Т. А., Лєонов С. В.,


Кривич Я. М. та ін., 2015

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2015

Зміст
Зміст 3

Вступ 4


Розділ 1
Ризик та його ключові характеристики 6

1.1 Поняття невизначеності та ризику  6

1.2 Характеристика економічного ризику 12

1.3 Фактори виникнення економічного ризику та його функції 15

1.4 Класифікація ризиків 18

ПРАКТИКУМ 20

Питання для самоконтролю 20

а)Поняття, особливості, мета і задачі ризикології. 20

б)Визначення невизначеності та її видів. 21

в)Причини виникнення економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику. 21

г)Принципи аналізу ризику. 21

д)Проілюструйте на конкретних прикладах фактори ризику. 21

е)У чому полягає об’єктивне розуміння ризику? 21

ж)У чому полягає суб’єктивне розуміння ризику? 21

з)Перерахуйте основні причини популярності суб’єктивного розуміння ризику. Чому об’єктивне розуміння ризику може бути більш адекватним? 21

и)Назвіть структурні характеристики ризику та поясніть їх зміст. 21

к)Дайте визначення економічного ризику. Наведіть приклади економічних ризиків. 21

л)Чи пов’язано поняття економічних ризиків виключно з тими ризиками, виникнення яких приводить до грошового збитку? 21

м)Охарактеризуйте функції ризику. 21

н)Загальносистемна класифікація ризиків. 21

Тестові завдання 21

о)Ризик – це: 21

п)несприятлива подія, що тягне за собою збиток; 21

р)всі передумови, що можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей протягом певного часового проміжку; 21

с)ймовірність настання стихійних лих або технічних аварій; 21

т)ймовірність провалу програми продажів; 21

у)ймовірність успіху в бізнесі. 21

ф)До елементів ризику не належить: 21

а)суб’єкт ризику; 21

х)об’єкт ризику; 21

ц)джерело ризику; 21

ч)інформація про ступінь ризику. 21

ш)Зовнішнім чинником ризику є такий елемент: 21

а)якість маркетингових досліджень; 21

щ)схильність керівництва до ризику; 21

ы)взаємодія з партнерами; 21

э)стратегія підприємства. 21

ю)До політичних ризиків належить: 21

а)ризик недостатньої сегментації ринку збуту; 21

я)ризики непередбачуваного підвищення цін на сировину; 21

аа)відмова нового уряду від виконання зобов’язань, узятих попереднім урядом; 22

аб)несприятливі зміни в законодавчій базі. 22

ав)До внутрішніх чинників ризику належать: 22

а)законодавство, що регулює підприємницьку діяльність; 22

аг)стихійні лиха; 22

ад)організація праці на підприємстві. 22

ае)Внутрішнім чинником ризику є: 22

а)принципи діяльності підприємства; 22

аж)поведінка конкурентів; 22

аз)науково-технічний прогрес; 22

аи)економічні зрушення у країні. 22

ак)До комерційного ризику належить: 22

а)ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації; 22

ал)ризик, пов’язаний з транспортуванням товару; 22

ам)фізичний і моральний знос основних фондів підприємства; 22

ан)ризик військових дій та громадських заворушень. 22

ао)До фінансового ризику належить: 22

а)валютний ризик; 22

ап)ризик, пов’язаний з платоспроможністю покупця; 22

ар)підвищення закупівельної ціни у процесі реалізації підприємницького проекту; 22

ас)ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни. 22

ат)До внутрішніх причин виникнення економічного ризику належить: 22

а)поведінка контрагентів; 22

ау)зсуви в економічних факторах; 22

аф)недоліки системи управління підприємством; 22

ах)природно-кліматичні умови. 22

ац)До зовнішніх причин виникнення економічного ризику належить: 22

а)недоліки організації процесу виробництва; 22

ач)недоліки системи управління підприємства; 22

аш)технологічний ризик; 22

ащ)зсуви в економічних факторах. 22

аы)До систематичного ризику належить: 22

а)галузевий ризик; 22

аэ)ризик збільшення питомої ваги витрат матеріальних


ресурсів; 22

аю)ризик низького рівня дисципліни постачання; 23

ая)ризик, пов’язаний з платоспроможністю покупця. 23

ба)До несистематичного належить ризик: 23

а)фізичного та морального зносу основних виробничих фондів підприємства; 23

бб)націоналізації та експропріації без адекватної компенсації; 23

бв)збільшення податків та інших відрахувань внаслідок зміни ставок оподаткування; 23

бг)військових дій та громадських заворушень. 23

бд)До маркетингових ризиків належить: 23

а)ризик взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі організації продажу продукції; 23

бе)несприятливі зміни в законодавстві; 23

бж)ризик збільшення ринкових цін на сировину; 23

бз)інфляційний ризик. 23

би)Вкладник бажає розмістити вільні кошти на депозитному рахунку комерційного банку. При цьому джерело ризику становить: 23

а)вкладник; 23

бк)грошові кошти; 23

бл)комерційний банк. 23

Практичні завдання 23

Перелік рекомендованої літератури 24

бм)Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навчальний посібник.


2-ге вид., доп. і перероб. / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. 24

бн)Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД, “Университетская книга”, 2005. – 384 с. 25

бо)Самуэльсон П. Экономика. – Том 1 / П. Самуэльсон. – М. : НПО “АЛГОН”, 1994. – 225 с. 25

бп)Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке / К. Эрроу // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 81–90. 25

бр)Ризики економічної діагностики підприємства : навчальний посібник / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга ; за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2007. – 285 с. 25

бс)Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 25

бт)Балджи М. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навчальний посібник / Балджи М. Д., Карпов В. А., Ковальов А. І. та ін. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 670 с. 25

Розділ 2
Ризик та елементи теорії корисності 26

2.1 Поняття корисності та кривих байдужості 26

бу)Криві байдужості ніколи не перетинаються і зазвичай показують граничні норми заміщення одного блага, що зменшується, на інше. 30

бф)Криві байдужості мають увігнуту форму, обумовлену граничними нормами заміщення, що зменшуються. 30

бх)Криві байдужості завжди мають негативний нахил, бо споживачі, які діють раціонально, за ті самі кошти зазвичай віддають перевагу більшій кількості товарів. 30

2.2 Функція корисності Неймана-Моргенштерна 30

Джон фон Нейман 30

Оскар Моргенштерн 33

2.3 Типи людей, виділені за ставленням до ризику 34

2.4 Плата за ризик. Винагорода за ризик 37

2.5 Дерево прийняття рішень у контексті концепції корисності 38

ПРАКТИКУМ 47

Питання для самоконтролю 47

бц)Основні положення кількісної та порядкової теорій корисності. 47

бч)Основна ідея теорії корисності Неймана-Моргенштерна. 47

бш)Сутність базових аксіом теорії корисності Неймана-Моргенштерна. 47

бщ)Характеристика людини, яка є нейтральною до ризику. Навести приклади. 47

бы)Характеристика людини, яка є схильною до ризику. Навести приклади. 47

бэ)Характеристика людини, яка є супротивником ризику. Навести приклади. 47

бю)Поняття плати за ризик. 47

бя)Поняття винагороди за ризик. 47

ва)Наведіть приклади задач, що вирішуються за допомогою дерева рішень. 47

вб)Що називається деревом рішень? 47

вв)Перелічіть етапи розв’язання задач за допомогою дерева рішень. 48

вг)Що називається безумовним грошовим еквівалентом? 48

вд)Що називається очікуваною грошовою оцінкою? 48

Питання для дискусії 48

ве)Які з основних тверджень теорії поведінки споживача мають абсолютний характер, а які – відносний? 48

вж)Чи відрізняється поведінка споживачів в умовах функціонування різних економічних систем? 48

вз)Чому раціональна поведінка не завжди притаманна реальним споживачам? 48

ви)Чи відрізняється поведінка споживачів за раціональністю в різних економічних системах? 48

вк)Яким чином заможність особи відбивається на її схильності до ризику? 48

Тестові завдання 48

а)об’єктивна оцінка товару, яка визначається конкретним споживачем; 48

вл)суб’єктивна оцінка властивостей товару, яку визначає конкретний споживач самостійно; 48

вм)максимальний розмір виграшу, який отримає конкретний споживач; 48

вн)відповіді (а) і (в) вірні. 48

во)Функція Неймана-Моргенштерна показує: 48

а)розмір плати, яку людина готова заплатити, щоб уникнути ризику; 48

вп)залежність результату настання події від групи факторів; 48

вр)корисність, яку визначає конкретна людина для кожної з альтернатив – результату настання події залежно від ставлення її до ризику; 48

вс)співвідношення ймовірності настання даної події до значення корисності. 48

вт)Різниця між очікуваним ризиковим і гарантованим результатами при тому самому рівні корисності складає: 48

а)винагорода за ризик; 48

ву)страховка за ризик; 48

вф)плата за ризик; 49

вх)застава за ризик. 49

вц)Для людини, яка є нейтральною до ризику, не характерно: 49

а)на перше місце висувається середній розмір прибутку; 49

вч)на перше місце висувається максимальний розмір прибутку; 49

вш)на перше місце висувається мінімальний розмір прибутку; 49

вщ)немає правильної відповіді. 49

вы)Людина, яка при очікуваному результаті віддасть перевагу пов’язаній з ризиком альтернативі над безризиковою, називається: 49

а)схильна до ризику; 49

вэ)не схильна до ризику; 49

вю)нейтральна до ризику; 49

вя)всі попередні відповіді правильні. 49

га)За ставленням до ризику в економіці виділяють три типи людей: 49

а)нейтральні до ризику, зумовлені ризиком, супротивники ризику; 49

гб)прихильники ризику, супротивники ризику, зумовлені ризиком; 49

гв)нейтральні до ризику, прихильники ризику, супротивники ризику; 49

гг)правильні відповіді (а) і (в). 49

гд)Людина, яка при очікуваному результаті байдужа до вибору між гарантованою і ризиковою альтернативами, називається: 49

а)схильна до ризику; 49

ге)не схильна до ризику; 49

гж)нейтральна до ризику; 49

гз)правильні відповіді (б) і (в). 49

ги)Який рисунок зображає функцію корисності для людини, яка нейтральна до ризику: 49

гк)Який рисунок зображає функцію корисності для людини, яка схильна до ризику: 49

гл)Який рисунок зображає функцію корисності для людини, яка не схильна до ризику: 50

гм)Людина, яка при очікуваному результаті віддасть перевагу безризиковій альтернативі над ризиковою, називається: 50

а)схильна до ризику; 50

гн)не схильна до ризику; 50

го)нейтральна до ризику; 50

гп)всі відповіді правильні. 50

гр)Сума, яку готовий заплатити, щоб уникнути ризику, не схильний до ризику суб’єкт, називається: 50

а)винагорода за ризик; 50

гс)ризик; 50

гт)плата за ризик; 50

гу)немає правильної відповіді. 50

гф)Плата за ризик – це: 50

а)різниця між очікуваним ризиковим і гарантованим результатами при тому самому рівні корисності; 50

гх)сума, яку готовий заплатити, щоб уникнути ризику, не схильний до ризику суб’єкт; 50

гц)можливість або загроза відхилення результатів конкретних рішень чи дій від очікуваних. 50

гч)Нейтральними до ризику вважаються: 50

а)індивіди, які при очікуваному результаті віддадуть перевагу пов’язаній з ризиком альтернативі над безризиковою; 50

гш)індивіди, які при очікуваному результаті віддадуть перевагу безризиковій альтернативі над ризиковою; 50

гщ)індивіди, які при очікуваному результаті байдужі до вибору між гарантованою і ризиковою альтернативами; 50

гы)правильні відповіді (а) і (в). 50

гэ)Схильність та несхильність до ризику визначається: 50

а)знаком випуклості функції корисності багатства; 50

гю)різницею між очікуваним ризиковим і гарантованим результатами при тому самому рівні корисності; 50

гя)винагородою за ризик. 50

Задачі 50

да)Який варіант буде вибраний, якщо аспірант прагне купити квартиру, вартість якої складає не менше 150 тис. грн.? 51

дб)Відпочиваючий банкір може придбати страховку від втрати 1 000 грн. за 250 грн., купити, наприклад, дорожні чеки. Покажіть, що очікувана корисність у випадку, коли він купує страховку, вище в порівнянні із ситуацією, коли втрата 1 000 грн. відбувається без страхування. 52

дв)Яку максимальну грошову суму банкір готовий заплатити за страховку від втрати 1 000 грн.? 52

Приклади розв’язання типових задач 54

Перелік рекомендованої літератури 56

дг)Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: [навч. посіб.] / І. Ю. Івченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 56

дд)Нейман фон Дж. Теория игр и экономическое поведение / Нейман фон Дж., О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 338 с. 56

де)Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 245 с. 56

дж)Crouhy M. Risk management / M. Crouhy, D. Galai, R. Mark. – McGraw-Hill, 2011. – 717 p. 56

Розділ 3
Аналіз ризиків
та методи їх оцінювання 57

3.1 Загальні принципи аналізу ризику 57

3.2 Традиційні методи кількісної оцінки ризику 59

3.2.1 Статистичний метод аналізу ризику 59

дз)аналізований період повинен бути не меншим, ніж 5 років (з якомога більшою періодичністю звітності, чим більша кількість спостережень – тим вища ефективність методу); 63

ди)присутність чіткої тенденції зміни рівня ризику протягом досліджуваного періоду; 63

дк)виявлені тенденції в динаміці досліджуваного показника зберігаються і у прогнозному проміжку часу за інших рівних умов. 63

3.2.2 Метод аналізу доцільності витрат 64

3.2.3 Аналітичний метод 66

3.2.4 Аналіз чутливості 68

3.2.5 Аналіз сценаріїв 72

3.2.6 Метод Монте-Карло 75

3.2.7 Метод аналогій 77

3.2.8 Експертні методи оцінювання ризику 80

3.2.9 Нормативний метод 86

3.2.10 Метод “Події – наслідки” 87

ПРАКТИКУМ 91

Питання для самоконтролю 91

Тестові завдання 92

а)використанні показників еластичності; 92

дл)інформації про наслідки раніше схвалених рішень; 92

дм)імітаційному моделюванні. 92

дн)Оцінка ризику за методом аналізу чутливості базується на: 92

а)інформації про наслідки раніше схвалених рішень; 92

до)імітаційному моделюванні; 92

дп)використанні показників еластичності; 92

др)економіко-математичному програмуванні. 92

дс)Область високого ризику характеризується: 92

а)рівнем втрат, які не перевищують розміри розрахункового прибутку; 92

дт)величиною втрат, більшою, ніж розрахунковий прибуток; 93

ду)втратою власних коштів; 93

дф)рівнем втрат, що не перевищує величину чистого прибутку. 93

дх)Область ризику, що характеризується величиною втрат, більше величини розрахункового прибутку, але менш величини доходів – це: 93

а)область максимального ризику; 93

дц)область високого ризику; 93

дч)область нормального ризику; 93

дш)область розумного ризику. 93

дщ)Перебуваючи в даній області ризику, підприємство може здійснювати виробничо-комерційну діяльність за рахунок одержання кредитів на термін до одного року: 93

а)область нормального ризику; 93

ды)область критичного ризику; 93

дэ)область високого ризику; 93

дю)область максимального ризику. 93

дя)Область ризику, що характеризується рівнем втрат, які не перевищують величини чистого прибутку – це: 93

а)область максимального ризику; 93

еа)область високого ризику; 93

еб)область нормального ризику; 93

ев)область розумного ризику. 93

ег)В цій області ризик характеризується рівнем втрат, що не перевищують величини чистого прибутку: 93

а)область мінімального, малого, середнього ризику; 93

ед)область високого ризику; 93

ее)область середнього ризику; 93

еж)область максимального ризику. 93

ез)Для визначення області ризику слід враховувати таке: 93

а)профіль діяльності фірми, відношення до ризиків партнерів по бізнесу; 93

еи)оцінка правового, економічного, політичного середовища; 93

ек)основні фонди, обсяг виробництва, обсяг реалізації, показники рентабельності. 93

ел)Кількісна оцінка ризиків – це: 93

а)визначення сукупного ризику і коефіцієнта економічного ризику; 93

ем)визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику; 93

ен)аналіз окремих операцій і факторів по вибраному рівню


ризику; 94

ео)оцінка ймовірності виникнення тієї або іншої події. 94

еп)Ризик може бути розрахований за умов, якщо була визначена: 94

а)величина ризику; 94

ер)область ризику; 94

ес)імовірність ризику; 94

ет)градація ризику. 94

еу)Статистичний метод оцінки ризику не включає: 94

а)метод статистичних іспитів; 94

еф)побудову графіка Лоренцо; 94

ех)середньоквадратичне відхилення і коефіцієнта варіації; 94

ец)аналіз доцільності витрат; 94

еч)аналіз чутливості моделі; 94

еш)розрахунок коефіцієнта конкордації. 94

ещ)Метод експертної оцінки може бути реалізований: 94

а)шляхом ознайомлення менеджерів з оцінкою ризикових подій по іншим проектам; 94

еы)шляхом оцінки експертом зовнішніх і внутрішніх факторів ризику та надання їм рангового номера; 94

еэ)шляхом обробки думок досвідчених фахівців, які мають досвід у сфері управління ризиками; 94

ею)немає правильної відповіді. 94

ея)Наявність власних оборотних коштів (Ес) визначається за формулою: 94

а)Ес = ВК – ОФ; 94

жа)Ес = ВК – ОК; 94

жб)Ес = (ОФ + Кр) – ОК; 94

жв)Ес = (ВК + Кр + ОФ) – ОК, 94

де ВК – власні кошти, ОФ – основні фонди, ОК – оборотні кошти, Кр – кредиторські зобов’язання. 94

жг)Використання методу Дельфі припускає анонімність експертів, що забезпечується шляхом їхнього розподілу. Метою такого розподілу є: 94

а)позиціонування пасток групового прийняття рішень; 94

жд)мінімізація домінування лідера; 94

же)оцінка кваліфікації експертів; 94

жж)немає правильної відповіді 94

жз)Для розрахунку середнього квадратичного відхилення використовується наступна формула: 95

а) 95


жи) 95

жк) 95


жл) 95

жм)Виділяють наступні області ризику при аналізі фінансового стану підприємства: 95

а)область кризового стану, область абсолютної тривалості, область максимального ризику; 95

жн)область критичного стану, область кризового стану, область нормальної тривалості; 95

жо)область нестійкого стану, область абсолютної стійкості. 95

жп)відповіді (б) і (в); 95

жр)відповіді (а), (б), (в). 95

жс)Метод Дельфі є різновидом: 95

а)методу експертних оцінок; 95

жт)методу експертних груп; 95

жу)аналітичного методу; 95

жф)методу аналогій 95

Задачі та приклади розв’язання типових задач 95

Приклади розв’язання типових задач 99

жх)з ймовірністю 0,8 можна одержати доход 2 млн грн., або збиток 1,5 млн грн. з ймовірністю 0,2 (1–0,8). 99

жц)Незначний розрив ймовірності виграшу, тобто одержання доходу. 99

жч)Менший темп зміни ймовірності і суми збитку в порівнянні з темпом зміни ймовірності й суми доходу. 100

Перелік рекомендованої літератури 104

жш)Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. 104

жщ)Вітлінський В. В. Економічний ризик і методи його вимірювання / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов. – К. : ІЗМН, 1996. – 336 с. 104

жы)Грачева М. В. Анализ проектних рисков : учеб. пособие для вузов / М. В. Грачева. – М. : ЗАО “Финстатинформ”, 1999. – 216 с. 104

жэ)Донець Л. І. Економічний ризик і методи його вимірювання / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 104

жю)Івченко Ю. І. Економічний ризик / Ю. І. Івченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с. 104

жя)Ілляшенко С. М. Економічий ризик / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 316 с. 104

Розділ 4
Основи ризик-менеджменту 105

4.1 Розвиток концепції ризик-менеджменту 105

4.2 Ключові поняття ризик-менеджменту 107

4.3 Механізм управління ризиками 110

4.4 Методи та прийоми управління економічними ризиками 120

4.4.1 Методи управління ризиками 120

за)зниження ймовірності подій, що відбуваються (за віссю ординат). 124

4.4.2 Прийоми зниження ризику 124

зб)трейдери, які отримують прибуток внаслідок реалізації угод на ринку; 133

зв)спекулянти – гравці, що приймають на себе ризик з метою отримати більший прибуток при грі на різниці між цінами. 133

Історія хеджа 133

138


ПРАКТИКУМ 138

Питання для самоконтролю 138

Теми рефератів 138

зг)Зарубіжний погляд на питання стратегічного планування ризикових ситуацій. 138

зд)Методологія розроблення програми управління ризиками. 138

зе)Стратегія і тактика управління ризиками. 138

зж)Формування системи управління ризиком на підприємстві. 138

Тестові завдання 139

а)дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі; 139

зз)особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на кінцеві результати діяльності фірми; 139

зи)методичний інструментарій оцінки і врахування ризику; 139

зк)процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків, прийняттям рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій. 139

зл)Управління ризиками – це специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області: 139

а)страхової діяльності; 139

зм)аналізу господарської діяльності; 139

зн)математичних засобів оптимізації економічних розрахунків; 139

зо)всі варіанти вірні. 139

зп)Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах – це: 139

а)стратегія управління; 139

зр)тактика управління; 139

зс)політика управління; 139

зт)варіанти а) і б). 139

зу)До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками, не входить: 139

а)виявлення передбачуваного ризику; 139

зф)оцінка ризику і вибір методу його мінімізації; 139

зх)застосування обраних методів; 139

зц)розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань. 139

зч)До основних принципів стратегії і тактики управління ризиком не відносять: 139

а)недоцільно ризикувати більшим заради малого; 139

б)заздалегідь передбачати можливі наслідки ризику; 139

зш)недоцільно ризикувати більшим, ніж розмір власного
капіталу; 139

зщ)розробляти заходи щодо мінімізації впливу ризику. 139

зы)Які завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління економічним ризиком: 139

а)які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати у своїй діяльності; 139

зэ)які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками; 139

зю)який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе (прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів); 140

зя)які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну. 140

иа)До функцій суб’єкта управління не належить: 140

а)страхування ризиків; 140

иб)прогнозування; 140

ив)організація; 140

иг)регулювання. 140

ид)Системі управління економічними ризиками не притаманно: 140

а)створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень; 140

ие)виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде доручене управління ризиками; 140

иж)виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування ризиків, покриття збитків і втрат; 140

из)проведення моніторингу ринку. 140

ии)Процедури процесу управління ризиками при обґрунтуванні господарських рішень не включають: 140

а)планування реагування на ризики; 140

ик)кількісну оцінку ризиків; 140

ил)регулювання ризиків; 140

им)ідентифікацію ризиків. 140

ин)Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення ризиків, що вимагають швидкого реагування – це: 140

а)кількісна оцінка ризиків; 140

ио)якісна оцінка ризиків; 140

ип)моніторинг і контроль ризиків; 140

ир)ідентифікація ризиків. 140

ис)До основних принципів управління ризиками не належить: 140

а)усвідомленість прийняття ризиків; 140

ит)ефективність прийнятих рішень; 140

иу)порівнянність рівня прийнятих ризиків; 140

иф)керованість прийнятими ризиками. 140

их)Система управління ризиками включає: 140

а)усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер; 140

иц)аналіз та оцінка ризику: мінімізація або обмеження ризиків; 141

ич)здійснення постійного контролю за рівнем ризиків; 141

иш)всі варіанти вірні. 141

ищ)Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику – це: 141

а)головна мета складання програми управління ризиками; 141

иы)головний принцип управління ризиками; 141

иэ)головна мета системи управління ризиками; 141

ию)немає правильної відповіді. 141

ия)До основних принципів управління ризиками належить: 141

а)порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами підприємства; 141

ка)урахування фактора часу в управлінні ризиками; 141

кб)урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та можливості передачі ризиків; 141

кв)всі варіанти вірні. 141

кг)До основних функцій об’єкта управління ризику не належать: 141

а)дозвіл ризику; 141

кд)прогнозування ризику; 141

ке)ризиковане вкладення капіталу; 141

кж)робота зі зниження величини ризику; 141

кз)До внутрішніх способів оптимізації ступеня ризику належить: 141

а)здобуття додаткової інформації; 141

ки)розподіл ризику; 141

кк)зовнішнє страхування. 141

кл)До зовнішніх способів оптимізації ступеня ризику належить: 141

а)лімітування; 141

км)розподіл ризику; 141

кн)створення запасів, резервів; 141

ко)диверсифікація. 141

кп)До систематичного належить ризик: 141

а)галузевий; 141

кр)збільшення питомої ваги витрат матеріальних ресурсів; 141

кс)низького рівня дисципліни постачання; 141

кт)пов’язаний з платоспроможністю покупця. 141

ку)Обмеження потоків, спрямованих у зовнішнє (стосовно підприємства) середовище, називається: 141

а)диверсифікацією; 141

кф)лімітуванням; 141

кх)розподілом ризику; 142

кц)зовнішнім страхуванням. 142

кч)Перекладення ризику на партнера за інвестиційним проектом називається: 142

а)зовнішнім страхуванням; 142

кш)розподілом ризику; 142

кщ)лімітуванням; 142

кы)диверсифікацією. 142

кэ)Процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не взаємопов’язані, називається: 142

а)диверсифікацією; 142

кю)лімітуванням; 142

кя)розподілом ризику; 142

ла)зовнішнім страхуванням. 142

лб)Хеджування − це: 142

а)придбання цінних паперів з метою отримання прибутку від підвищення їх курсової вартості; 142

лв)придбання біржових контрактів з метою страхування ціни на певний актив; 142

лг)спекуляція певними активами на біржі; 142

лд)процедура укладення біржового контракту. 142

ле)Опціон – це: 142

а)цінний папір, що свідчить про боргове зобов’язання особи, яка придбала товар; 142

лж)біржовий контракт на право продати або купити певний актив у майбутньому; 142

лз)біржовий контракт, що зобов’язує особу купити або продати певний актив у майбутньому; 142

ли)корпоративний цінний папір. 142

лк)Ціна “спот” − це: 142

а)поточна ціна активу на реальному ринку; 142

лл)майбутня ціна активу; 142

лм)зафіксована в біржовому контракті ціна активу; 142

лн)ціна активу з урахуванням наданої знижки. 142

ло)Ф’ючерс – це: 142

а)біржовий контракт, що зобов’язує особу купити або продати певний актив у майбутньому; 142

лп)корпоративний цінний папір; 142

лр)цінний папір, що свідчить про боргове зобов’язання особи, яка придбала товар; 142

лс)біржовий контракт на право продати або купити певний актив у майбутньому. 142

лт)Базис − це: 143

а)базові умови поставки певного активу на ринку; 143

лу)різниця між цінами “спот” та ф’ючерсною; 143

лф)форма страхування; 143

лх)вид біржового контракту. 143

лц)Метод зниження ризику, який передбачає систему відшкодування втрат страхувальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових фондів, називається: 143

а)розподіл ризику між учасниками проекту; 143

лч)страхування; 143

лш)резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 143

лщ)нейтралізація часткових ризиків; 143

лы)зниження ризику в плані фінансування. 143

лэ)Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-диверсифікації: 143

а)процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою; 143

лю)процес, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; 143

ля)більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик, що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується новий погляд на відносини з конкурентами; 143

ма)це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту тощо; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит, визначення сум вкладення капіталу тощо. 143

мб)Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-самострахування: 143

а)підприємець віддає перевагу створенню власного страхового фонду, ніж купувати страховку в страховій компанії;
самострахування є децентралізованою формою створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається ризику; 143

мв)захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з виплачених ними страхових внесків; 143

мг)процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою; 143

мд)жодна з відповідей не є правильною. 143

Перелік рекомендованої літератури 144

ме)Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / П. П. Бернстайн; [Пер. с англ.]. – М., 2000. – 400 с. 144

мж)Балдин К. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с. 144

мз)Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика : учеб.-практ. пособие / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. – М. : Дело, 2001. – 832 с. 144

ми)Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336 с. 144

мк)Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навчальний посібник / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 144

мл)Камінський А. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. / А. Б. Камінський. – К. : Вид. дім “Козаки”, 2002. – 120 с. 144

мм)Коробова С. С. Развитие риск-менеджмента в предпринимательстве: [Електронний ресурс] / С. С. Коробова. – Режим доступу : www.kycherova.ru/delopment/index.html. 144

мн)Кузьмак О. М. Ефективна система ризик-менеджменту як дієвий засіб забезпечення стійкості фінансових установ [Електронний ресурс] / О. М. Кузьмак. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal. 144

мо)Македон В. В. Бізнес-планування : навч. пос. / В. В. Македон. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 236 с. 144

мп)Международные стандарты управления рисками” : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.minzdravsoc.ru/.../Mezhdunarodnye_standarty_upravleniya_riskami.doc. 144

мр)Риск-менеджмент инноваций / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов и др. – Сумы : “Деловые перспективы”, 2005. – 260 с. 144

мс)Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон ; под ред. И. Юргенса. – М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2003. – 512 с. 145

мт)Рогов М. А. Риск-менеджмент / М. А. Рогов. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 120 с. 145

му)Стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров, 2003. 145

мф)Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2004. – 200 с. 145

мх)Тэпман Л. Н. Риски в экономике / Л. Н. Тэпман. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 380 с.  145

мц)Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение COSO, 2004. 145

мч)Уткин Э. А. Управление рисками предприятия : учебно-практическое пособие / Э. А. Уткин, Д. А. Фролов. – М. : ТЕИС, 2003. – 247 с. 145

мш)Хохлов Н. В. Управление риском : учеб. пособие для вузов / Н. В. Хохлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 145

мщ)Чернова Г. В. Управление рисками : учебное пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с. 145

мы)Международная стандартизация. ИСО. МЭК [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//www.iso.org. 145

Розділ 5
Теорія ігор в управлінні економічними ризиками 146

5.1 Основні поняття теорії ігор 146

Історія розвитку теорії ігор 149

5.2 Стратегічні ігри (позиційні ігри) 152

5.3 Статистичні ігри (ігри з природою) 154

5.3.1 Критерій Вальда 157

5.3.2 Критерій домінуючого результату (крайнього оптимізму) 158

5.3.3 Критерій Севіджа (мінімального жалю) 158

5.3.4 Критерій Лапласа 160

5.3.5 Критерій Гурвіца 160

ПРАКТИКУМ 161

Питання для самоконтролю 161

мэ)Назвіть основні види та джерела невизначеності. 161

мю)Назвіть можливі причини виникнення невизначеності. 161

мя)У чому полягає суть “гри із природою”? 161

на)Наведіть сутність критеріїв пошуку рішень в умовах ризику та невизначеності. 162

нб)Чим відрізняються ситуації ризику від ситуацій невизначеності? 162

нв)У яких випадках доцільно використовувати ті або інші критерії пошуку рішень в умовах ризику та невизначеності? 162

нг)Які методологічні прийоми використовуються для розробки і прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику? 162

нд)Що таке матрична гра двох осіб? Назвіть основні елементи платіжної матриці. 162

не)Що показує матриця ризиків (матриця жалю)? 162

нж)Чому для вибору оптимальної стратегії в іграх з природою зі значною часткою невизначеності необхідно застосовувати спеціальні критерії? 162

нз)Назвіть критерії прийняття рішень в умовах невизначеності й ризику. 162

ни)Сформулюйте суть і охарактеризуйте критерій Вальда. 162

нк)Сформулюйте суть і охарактеризуйте критерій Лапласа. 162

нл)Сформулюйте суть і охарактеризуйте критерій крайнього


оптимізму. 162

нм)Сформулюйте суть і охарактеризуйте критерій Севіджа. 162

нн)Сформулюйте суть і охарактеризуйте критерій Гурвіца. 162

но)Дайте визначення понять “нижня і верхня ціна гри”. 162

Задачі та приклади розв’язання типових задач 162

Задачі 162

Приклади розв’язання типових задач 166

Завдання для самостійної роботи 169

Перелік рекомендованої літератури 170

нп)Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 170

нр)Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : [навч. посіб.] / І. Ю. Івченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 170

нс)Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків : [навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни] / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К. : КНЕУ, 2006. – 188 с. 170

нт)Фон Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Фон Неман Дж., Моргенштерн О. –М. : Наука, 1970. –708 с. 170

ну)Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті : навч. посіб. / А. А. Шиян – Вінниця : ВНТУ, 2009. –164 с. 170

Розділ 6
психологіЧНІ АСПЕКТИ
прийняття ЕКОНОМІЧНИХ рішень
в умовах НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ризику 171

6.1 Психологічні феномени процесу прийняття економічних рішень в умовах ризику та невизначеності 171

Моріс Алле 177

6.2 Теорія перспективи 178

Деніель Канеман 178

Амос Тверскі 180

Інваріантність поведінки 182

Асиметрія прийняття рішення 182

6.3 Вплив когнітивних спотворень на прийняття економічних (управлінських) рішень 183

Тест на визначення схильності до вчинення когнітивних помилок 191

ПРАКТИКУМ 193

Питання для самоконтролю 193

нф)Що таке суб’єктивна ймовірність? 193

нх)Чому ефекти якоря і репрезентативності зберігаються певною мірою, навіть якщо людина знає про свою схильності впливу цих ефектів? 193

нц)Чим відрізняється ризик від невизначеності в теорії прийняття рішень? 193

нч)Наведіть приклади, коли теорія очікуваної корисності не пояснює економічну поведінку людини. 193

нш)Наведіть приклади впливу когнітивних спотворень на прийняття економічних рішень. 193

нщ)Що таке обмежена раціональність? 193

ны)Які основні ідеалізовані механізми ефективних ринків, які коригують відхилення цін від гіпотетичного справжнього значення? 193

нэ)Що розуміється під поняттям “асиметрія інформації”? 193

ню)Вплив когнітивних спотворень на прийняття економічних (управлінських) рішень. 193

Тестові завдання 194

а)середню корисність; 194

б)нраничну корисність; 194

в)загальну корисність; 194

г)різницю між загальною і граничною корисністю. 194

ня)Альтернативна вартість – це... 194

а)все те, що нам хотілось би мати, але ми не маємо; 194

б)всі блага, які нам не потрібні у житті; 194

в)те краще, від чого ми відмовились внаслідок нашого рішення; 194

г)те, що ми отримали внаслідок нашого рішення. 194

оа)Раціональна поведінка споживача передбачає, що він... 194

а)намагається максимізувати свій добробут; 194

д)намагається задовольнити першочергові потреби; 194

е)задовольнити свої потреби, виходячи з необхідності зберігати навколишнє середовище; 194

ж)мінімізує свої потреби, виходячи з обмеженості наявних економічних благ. 194

об)Граничні витрати – це… 194

а)додаткові витрати, пов’язані із збільшенням обсягів виробництва; 194

з)додаткові витрати виробника, пов’язані з підвищенням цін на природні ресурси та енергоносії; 194

и)приріст витрат, пов’язаний із випуском додаткової одиниці продукції; 194

к)приріст витрат, пов’язаний із зменшенням ефективності виробничих ресурсів. 194

ов)Економічна раціональність припускає, що: 194

а)усі люди за наявності достовірної інформації обирають один і той же об’єктивно найкращий варіант; 194

л)існує об’єктивний оптимальний засіб рішення будь-якої економічної проблеми; 194

м)більшість людей робить вибір раціонально, з вигодою для себе; 194

н)необхідно витрачати якнайменше грошей. 194

ог)Порівняльна перевага – це: 194

а)здатність виробляти товари та послуги з меншими альтернативними витратами; 194

о)можливість виробляти та обмінювати товари та послуги з меншими витратами ресурсів; 194

п)можливість виробляти товарів більше, ніж виробляють інші фірми; 194

р)можливість виробляти той товар чи послугу, попит на який найбільший. 195

Питання для роздумів 195

од)Охарактеризуйте ефект витрачених коштів і ефект чужих грошей. 195

ое)Чому чесний, з добрими намірами політик спокушається пропонувати економічну політику підвищення ціни на цукор, яка погіршить становище багатьох громадян? 195

ож)До чого призводить систематичний прояв зайвого оптимізму менеджерами? 195

оз)Які емпіричні дані показують систематичний прояв зайвої впевненості? 195

ои)До якого ефекту апелює розорена компанія, умовляючи вкладників не доводити справу з виплатами їм боргу до суду, оскільки в такому випадку вони, мовляв, хоч що-небудь отримають? 195

Теми для есе 195

ок)Роль людського фактора в корпоративній політиці управління ризиками. 195

ол)Останні тенденції в поведінкових фінансах. 195

ом)Переваги людини, раціональність і ефективність ринку 195

он)Огляд та порівняння існуючих методів оцінки індивідуального ставлення до ризику менеджера компанії 195

оо)Порівняння і аналіз поведінки інвесторів, пов’язаної із зовнішніми емоційно-визначальними факторами (погодними, сезонними, електромагнітними) в різних регіонах світу. 195

Практичні завдання 195

оп)Який ефект проявився в масовому ризику вкладників у МММ? 196

ор)Назвіть ефект, який констатує факт збільшення ризику в групі на відміну від індивідуального? 196

ос)До якого ефекту апелює розорена компанія, умовляючи вкладників не доводити справу з виплатами їм боргу до суду, оскільки в такому випадку вони, мовляв, хоч що-небудь отримають? 196

от)Який ефект проявляється в нехтуванні постійними застереженнями не зв’язуватися з наперсточниками? 196

Перелік рекомендованої літератури 197

оу)Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман. – М. : АСТ, 2014. – 653 с. 197

оф)Изард К. Э. Психология эмоций / пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб. : “Питер”, 1999. – 464 с.: ил. (Серия “Мастера психологии”). 197

ох)Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс / Д. Майерс. – СПб. : “Прайм-ЕВРОЗНАК”, 2004. – 512 с. – (Проект “Мэтры психологии”). 197

оц)Прокопенко О. В. Поведінка споживачів : навч. посіб. / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян. – К. : “Центр учбової літератури”, 2008. – 176 с. 197

оч)Goodman P. Designing effective work groups / Goodman P.. – San Francisco: Jossey-Bass, 1996. – 404 p. 197

ош)Kahneman D. Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice. Prize lecture. December 8. 2002 / D. Kahneman // Princeton University. Department of psychology. Princeton. – NJ 08544. USA. P. 449-489. 197

ощ)Kahneman D. The Big Idea: Before You Make That Big Decision / D. Kahneman, D. Lovallo, O. Sibonny // Harvard Business Review. June 2011. http://hbr.org/2011/06/the-big-idea-before-you-make-that-big-decision/ar/1. 197

оы)Kahneman D. Prospekt Theorya: an Analysis of Decision under Risk / D. Kahneman, A. Tversky. // Econometrika. – Vol.47, 1979,
p. 263–291. 197

оэ)Lovallo D. The case for behavioral strategy / D. Lovallo, O. Sibony // McKinsey Quarterly, March 2010, p. 1–16. 197

ою)Lawson E. The psychology of change management / E. Lawson, C. Price // McKinsey Quarterly, Special edition: the value in organizations, 2003, p. 30–41. 197

оя)Tversky A. Judgement under uncertainty: heuristics and biases / A. Tversky, D. Kahneman // Science. New Series. Vol. 185. № 4157. Sep. 27. 1974, p. 1124–1131. 197

па)Frederick Sh. Cognitive Reflection and Decision Making / Sh. Frederick // Journal of Economic Perspectives, 2005. – 19(4). – P. 25–42. 197

пб)Yudkowsky E. Cognitive biases potentially affecting judgement of global risks / E. Yudkowsky // Global Catastrophic Risks, eds. Nick Bostrom and Milan Cirkovic. 2008. P. 91–119. 198

пв)Wilcox J. Communication Creatively in Conflict Situation / J. Wilcox, E. Wilcox, K. Cowan //Management Solution. – 1986. – October. – P. 18–24. 198

Глосарій 199
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал