Навчальний посібник Київ «Центр учбової літератури»Сторінка20/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Підготовча стадія

У табл. 9.1—9.6 наведено орієнтовні переліки простих ризиків за стадіями проекту: підготовчою, будівництва і функціонування.
Вид ризику

Негативний вплив на очікуваний прибуток від реалізації проекту

Доступність підрядників на місці і

Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника

Наявність

альтернативних джерел < сировиниНебезпека завищення цін при монопольному становищі підрядника

Таблиця 9.2

Будівельна стадія

Прості ризики

Негативний вплив на очікуваний прибуток

Платоспроможність замовника

Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплати відсотків

Непередбачені витрати, зокрема через інфляцію

Збільшення обсягу позичкових коштів

Недоліки проектних робіт

Зростання вартості будівництва, затягування із введенням потужностей

Невчасне постачання комплектуючих

Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підряднику

Недобросовісність підрядника

Збільшення термінів будівництва

Таблиця 9.3

Стадія функціонування: фінансово-економічні ризики

Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Нестійкість попиту

Падіння попиту із зростанням цін

Поява альтернативного продукту

Зниження попиту

Зниження цін конкурентами

Зниження цін

Збільшення виробництва у конкурентів

Падіння продажів або зниження цін

Зростання податків

Зменшення чистого прибутку

Платоспроможність споживачів

Падіння продажів
Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Зростання цін на ПММ

Зниження прибутку через зростання цін

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив

Зниження прибутку через зростання цін

Нестача оборотних коштів

Збільшення кредитів

Таблиця 9.4


Стадія функціонування: соціальні ризики

Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили

Збільшення витрат на комплектування

Загроза страйку

Штрафи за порушення договорів

Ставлення місцевої влади

Додаткові витрати на виконання вимог робітників

Недостатній рівень заробітної плати

Плинність кадрів, зниження продуктивності

Кваліфікація кадрів

Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій

Соціальна інфраструктура

Зростання невиробничих витрат

Таблиця 9.5

Стадія функціонування: технічні ризики

Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Зношеність устаткування

Збільшення проектів і витрат на ремонт

Нестабільність якості сировини

Зменшення обсягу виробництва і матеріалів через переналагодження устаткування, зниження якості продукту

Новизна технологій

Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва

Недостатня надійність

Збільшення аварійності технологій
Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Відсутність резерву потужностей

Неможливість покриття пікового попиту, втрати виробництва при аваріях

Таблиця 9.6

Прості ризики

Негативний вплив на прибуток

Вірогідність залпових викидів

Збільшення непередбачених витрат

Викиди в атмосферу і скиди у воду

Витрати на очисне устаткування

Близькість населеного пункту

Збільшення витрат на очисні споруди і екологічну експертизу проекту

Шкідливість виробництва

Зростання експлуатаційних витрат

Складування відходів

Збільшення собівартості

Стадія функціонування: екологічні ризики

Необхідно також провести аналіз чутливості проекту. Він полягає в тому, що, крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанта, виконується розрахунок ще для декількох екстремальних випадків: • розрахунок за найгіршим сценарієм — коли зовнішні фактори максимально заважають здійсненню проекту;

 • розрахунок за найкращим сценарієм — коли зовнішні фактори максимально сприяють здійсненню проекту.

За найгіршого сценарію реалізації проекту повинна бути забезпечена прибутковість, яка гарантує виконання зобов'язань перед кредиторами або партнерами.

9.2. Причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків

З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені: • встановленням помилкової цілі, невизначеністю ситуації;

 • можливістю відхилень в процесі реалізації рішень від цілей, які передбачені проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу;
 • ймовірністю досягнення помилкового результату;

 • очікуванням небезпеки, невдачі;

 • обмеженістю ресурсів;

 • зіткненням інтересів учасників складання бізнес-плану та виконавців;

 • недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до суб'єктивізму;

 • протидією партнерів;

 • обов'язковістю вибору при прийнятті рішень;

 • форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економічними, технологічними, ринковими та ін.);

 • договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом контрактів);

 • дисципліною зобов'язань (несвоєчасною сплатою процентів, податків та інших платежів);

— низькою якістю продукції, робіт, послуг тощо. Втрати, пов'язані з ризиком, можуть бути: матеріальними

(додаткові витрати сировини, матеріалів, палива, обладнання та іншого майна), фінансовими (штрафи, пені, неустойки, неповернення дебіторської заборгованості, зменшення реалізації внаслідок зменшення цін та ін.), трудовими (непередбачені простої, виплати за простої та ін.), втратами часу та ін.

Залежно від причин виникнення ризики класифікують на такі групи: зовнішні ризики, внутрішні та інші ризики.

Зовнішні ризики поділяються, в свою чергу, на: 1. Непередбачувані зовнішні ризики:

 • заходи державного впливу у сфері оподаткування, ціноутворення, землекористування, фінансово-кредитній сфері, охорони навколишнього середовища, вплив органів експертизи та ін.;

 • природні катастрофи (землетруси, повені та інші природні катаклізми);

 • кримінальні та економічні злочини (тероризм, саботаж, рекет та ін.);

 • зовнішні ефекти: політичні (заборона на діяльність та ін.), економічні (зрив постачання, банкрутство партнерів, клієнтів), екологічні (аварії), соціальні (страйки) та ін.

 1. Передбачувані зовнішні ризики:

 • ринковий ризик (зміна цін, валютних курсів, вимог споживачів, кон'юнктури, конкуренція, інфляція та ін.);
 • операційний ризик (відмова від цілей проекту, порушення правил експлуатації та техніки безпеки, неможливість підтримки робочого стану обладнання, споруд та ін.).

Внутрішні ризики поділяються на:

 1. Внутрішні організаційні ризики, а саме:

 • зриви робіт через нестачу робочої сили, матеріалів, затримки постачань, помилки у плануванні та проектуванні, незадовільне оперативне управління, зміну раніше узгоджених вимог, появу додаткових вимог з боку замовників та партнерів і ін.;

 • перевитрати, що виникли внаслідок: зриву планів проектних робіт, низької кваліфікації розробників проекту, помилок в складанні кошторисів та бюджетів, неефективної стратегії постачання та збуту, виявлення претензій зі сторони партнерів, постачальників та споживачів.

 1. Внутрішні технічні ризики:

 • зміна технології виконання робіт, помилкові технологічні рішення, помилки в проектній документації, невідповідність проектним стандартам, поломки та ненадійність техніки тощо.

До інших ризиків відносять транспортні, митні інциденти, ризики, пов'язані зі здоров'ям людей, пошкодженням майна та правові, які виникають при придбанні ліцензій, патентів, авторських прав та ін.

З перерахованих ризиків слід вирізнити ризики, які можуть бути застраховані. До таких ризиків можна віднести: • прямі майнові збитки, пов'язані з перевезенням, поставкою матеріалів та непрямі збитки, що спричинені демонтажем і переміщенням пошкодженого майна, неодержанням орендної плати, повторним встановленням обладнання;

 • ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від пошкодження майна, угону транспортних засобів, нещасних випадків на виробництві, від захворювань тощо).


9.2. Розрахунок ризиків бізнес-плану
Оцінка ризиків може здійснюватися окремо для кожної стадії проекту та в цілому для всього проекту.

Визначення питомої ваги кожного простого ризику за всією їх сукупністю.

Введемо позначення:

£ — простий ризик, і = 1,п;п — загальне число ризиків;
(2 група пріоритету, у = \,к, к < п;

її/'. — вага простих ризиків за групами пріоритетів.

к

Ші >0 = 1,0,

І = 1

де М число ризиків, що входять до пріоритетної групи, у. Послідовність розрахунків може бути представлена таким чином: 1. Принциповим для розрахунків є те, у скільки разів перший пріоритет важить більше, ніж інший, тобто:

Ш1 =

 1. Визначається вага групи з найменшими пріоритетами за формулою:

2

Ш = .

к к (/ +1)

 1. Визначаються ваги інших груп:

Прості ризики, $

Пріоритети, <2і

Ваги, Ші
Разом:

X

1,0

Таблиця 9. 7

Питомі ваги простих ризиків
Ші = Шк к-1

 1. Визначаються ваги простих факторів Ж = Ж / М для кожного простого ризику, що входить до відповідної пріоритетної групи. Це означає, що всі прості ризики всередині однієї і тієї пріоритетної групи мають однакові ваги. Якщо пріоритети за простими ризиками не встановлюються, то всі вони мають рівні ваги, тобто Ж = 1 / п.

 2. Результати розрахунків оформлюються у вигляді таблиці (табл. 9.7).

Оцінка вірогідності настання ризику

Оцінка вірогідності настання ризику здійснюється методом експертних оцінок. Для проведення цієї роботи бажано мати не менше трьох експертів, добре знайомих із суттю проблеми. Ними можуть бути керівник підприємства, співробітник районної адміністрації, яка займається економічними питанням, кваліфікова


ний фахівець, раніше пов'язаний з підприємством і обізнаний на його проблемах.

Кожному експертові, який працює окремо, надається перелік простих ризиків проекту і пропонується оцінити ймовірність їх настання, керуючися такою системою оцінок:

0 — ризик розглядається як неістотний;

25 — ризик, швидше за все, не реалізується;

50 — про настання події нічого напевно сказати не можна;

75 — ризик, швидше за все, виявиться.

Правило «1» означає, що максимальна допустима різниця між оцінками двох експертів за будь-яким фактором має бути менше 50. Порівняння проводяться за модулем, тобто знак («плюс» або «мінус») не враховується. Це правило спрямоване на усунення неприпустимих відмінностей в оцінках ймовірності настання окремого ризику.

Ризик

Експерт Середня ймовірність,

Перший Другий Третій РіТаблиця 9.8

Ймовірність настання ризиків

Правило «2» спрямоване на узгодження оцінок експертів в середньому. Воно використовується після виконання правила «1». Для розрахунків розбіжності оцінки підсумовуються модульно, тобто не звертаючи уваги на знаки, і результат відносять на число простих ризиків. Оцінки експертів можна визнати такими, що не суперечать одна одній, якщо отримана величина не перевищує 25. Результат роботи експертів оформлюються таблицею (табл. 9.8)

Визначення підсумкової оцінки за всіма ризиками проекту здійснюється за формулою:
і = 1

Прості ризики, 5і

Ваги, Ші

Ймовірність, Рі

Бал, ШіхРі
Разом за всіма ризиками

1,0

1,0

К

Таблиця 9.9

Підсумкова оцінка ризику проекту

де Р. — середня ймовірність настання і-го ризику. Розрахунок оформлюється таблицею (табл. 9.9)


Таким чином, результати кількісного аналізу, виконаного за цією методикою, дозволяють виділити найбільш значущі серед простих ризиків, а також дати узагальнену оцінку ризику проекту.

Приклад 1. Реалізація проекту, розробленого в бізнес-плані, пов'язана з основними ризиками, поданими в табл. 9.10. У графі 3 цієї таблиці наведено оцінки пріоритетів, які і відображають важливість кожної окремої події для всього проекту.

Для оцінки ймовірності настання подій, які належать до кожного простого ризику, використовувалися точки зору трьох експертів. Кожному експертові, що працював окремо, надавався перелік первинних ризиків і пропонувалося оцінити ймовірність настання, керуючися такою системою оцінок:

0 — ризик розглядається як неістотний;

25 — ризик, швидше за все, не реалізується;

50 — про настання події нічого напевно сказати не можна;

75 — ризик, швидше за все, виявиться;

100 — ризик напевно реалізується.

Ризики, 8і і= 1,п

Негативний вплив на прибуток

Група пріоритету

<2,

81 - Зростання цін на
ПММ;

82 - Зношеність парку
машин;

83 - Брак оборотних


коштів;

84 - Непередбачені витра-
ти, зокрема через інфляцію

Зниження прибутку через зростання цін;

Збільшення витрат на ремонт; Зниження прибутку через поповнення оборотних коштів; Збільшення обсягу позикових коштів&

85 - Ставлення місцевої
влади;

86 - Недостатній рівень
зарплати;

87 - Кваліфікація кадрів;

88 - Платоспроможність
споживачів;

89 - Зростання податків;

Додаткові витрати на виконання вимог;

Плинність кадрів;

Зниження ритмічності, збільшення

аварій;


Падіння прибутку; Зменшення чистого прибутку.

<22

Таблиця 9.10

Ризики реалізації бізнес-проекту

Результати їх роботи наведено в табл. 9.11.
Ризики, 8і і= 1,п

Негативний вплив на прибуток

Група пріоритету

810 - Невчасне постачання
комплектуючих

811 - Недобросовісність
підрядника

812 - Залежність від
постачальників, відсут-
ність альтернатив

813 - Недоліки проектно-
дослідних робіт

Збільшення терміну введення потужностей, виплата штрафів підрядникові;

Збільшення термінів введення

потужностей;

Зниження прибутку через

зростання цін;

Зростання вартості будівництва, затягування з введенням потужностей.


Примітка. Число простих ризиків — 13, тобто п = 13. Число груп пріоритетів — 3, тобто к= 3.

Зроблено пропозицію про те, що перший пріоритет у 4 рази вагоміше третього приорітету, тобто / = 4.


Ймовірність настання ризиків

Ризик

Експерт

Середня ймовірність, Рі

Перший

Другий

Третій
85

80

80

82
80

85

75

80

8з

70

75

80

75

84

70

65

70

68

85

50

45

45

47

8б

40

35

40

38

87

30

35

40

35

88

30

35

30

32

89

25

30

35

30
15

15

15

15

8п

15

10

10

12

8]2

10

5

10

8

8]3

5 10

5

7

Таблиця 9.11

Потрібно оцінити ступінь ризику проекту в цілому. Першим кроком є визначення питомої ваги кожного простого ризику за всією їх сукупністю. Для цього встановлюється вага групи з найменшим пріоритетом:2 2 к к (/ +1) 3 3 ■ (4 +1)

= 0,133.(к - І) ■ / + І -1


Далі визначається питома вага інших груп пріоритетів: Жі = Жк


Ж = 0,133 ■ (3 -1) ^4 +1 -1 = 0,532.

1 3 -1

Потім слід розрахувати питому вагу простих ризиків:= 0,133.


IV. = Ж / М.

4


0,532

ж==ж234=-


Питомі ваги ризиків, Ж:

0 333


Ж567=Ж==Ж9=—5— = 0,067,

0,133 ЛЛО


Ж =— = 0,033.

10 11 12 13 4

Ризик, 8і

Пріоритет, <<]

Питомі ваги ризиків, Жі0,133

82

0,133

8з

0,133

84

0,133

85
0,067

8б

0,067

87

0,067
0,067

89

0,067
<3

0,033

8п

0,033
0,033

8із

0,033

Таблиця 9.12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал