Навчальний посібник Київ «Центр учбової літератури»Сторінка17/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Потреба в інвестиціях і джерела їх фінансування

Інвестиції можуть бути у формі грошових коштів, цільових банківських внесків, кредитів, позик, застав, технологій, землі, будівель, споруд, машин, устаткування, ліцензій, товарних знаків, будь-якого іншого майна або майнових прав, інтелектуальних цінностей. Джерела залучення інвестицій в системі бізнес-пла-нування представлено на рис. 8.1.

У поясненнях до таблиці необхідно навести обґрунтування вибору джерел фінансування з урахуванням сутності проекту, рівня ризику та інших факторів. Практично, мова йде про те, яку частку коштів можна і потрібно отримати у формі кредиту, а яку краще залучити у формі пайового капіталу.
Ряд зарубіжних банків і фондів як обов'язкову умову при наданні кредитів вимагають, щоб обсяг власних коштів складав не менше 30% від загальної суми інвестицій.

Джерела інвестицій

Внутрішні джерела

Запозичені кошти

Залучені коштиВласні кошти: _ амортизація _ прибуток _ накопичення _ страхові кошти

_ банківські кредити _ державні кредити _ облігаційні позики

_ від продажу акцій _ пайові внески _ позабюджетні фонди

_ іноземні інвестиції

Рис. 8.1. Джерела залучення інвестицій у бізнес-план

Кредитор

Дата отримання кредиту

Форма кредиту

Термін боргового зобов'язання

Умови отримання

Умови погашення

Позиковий відсоток

Матеріальне забезпечення кредиту (застава), гарант

Таблиця 8.2

Умови фінансування

У бізнес-плані наводяться дані про умови фінансування, тобто про умови отримання і повернення коштів, погашення кредиту (табл. 8.2).

Якщо підприємство на момент складання бізнес-плану вже має кредитні договори, то копії цих документів подаються в додатку до бізнес-плану.

Слід підкреслити, що в даному підрозділі бізнес-плану наводяться лише ті умови фінансування, які влаштовують підприємство. Завдання полягає в тому, щоб дати основне уявлення про фінансову структуру бізнес-плану.
8.3. План доходів і видатків
Це перший фінансовий документ фінансового плану. Складанню плану доходів і видатків передує визначення загальної суми продажу продукції підприємства. Інформацією для цього є прогноз обсягів продажу продукції (табл. 8.3), який складається за даними маркетинг-плану.

Таблиця 8.3

Прогноз обсягів продажу


1-й рік

2-й рік


Показник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11


і

та

12|| і


I

кв

IIкв

III


кв

IV

кв'З-

2 'а


Продукція А

1. Кількість продукції в натуральному вираженні, од.

2. Прогнозна продажна ціна за

одиницю, грн

3. Обсяг продажу, тис. грн

На базі цих показників будуються всі інші фінансові розрахунки в бізнес-плані.

Важливою складовою реалізації бізнес-плану є планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб їх могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду.

Спочатку розраховуються прямі і непрямі операційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (послуг). Для планування витрат можна використовувати таку форму (табл. 8.4).
яц

и

лб Таб


ит

а р т и в

ін

ч о т о

П3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції

3.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу

3.4.1. Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва

3.4.2. Поточний ремонт основних фондів

3.4.3. Контроль якості

3.4.4. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу

3.5. Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами

3.6. Адміністративні витрати, в т. ч.:

3.6.1. Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків

3.6.2. Оплата аудиторських послуг

3.6.3. Оплата комунальних послуг

3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг

3.6.5. Офісно-господарські витрати

3.6.6. Витрати на службові відрядження

3.6.7. Інші витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

3.7. Списання витрат наступних періодів


РАЗОМ валові витрати (п.1+п.2+п.З)

4. Амортизація, в т.ч.

4.1. Амортизація основних фондів

4.2. Амортизація нематеріальних активів


РАЗОМ непрямі витрати (п.З+п.4)

РАЗОМ поточні витрати (п.1+п.2+п.3+п.4)

Цю таблицю можна використовувати як для розрахунку поточних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні витрати необхідно спланувати в часі й за видами потоків (грошовий, матеріальний, нематеріальний).Загальну схему розрахунку показників подано в табл. 8.5. Розрахунок ведеться за визначеними раніше періодами (1-й рік з розбивкою за місяцями, 2-й та 3-й рік з поквартальною розбивкою).

Методика визначення фінансових результатів


Стаття

Код рядка

Порядок обчисл.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Сума (+)

Податок на додану вартість

015

(-)

Акцизний збір

020

(-)

Витрати, які виключаються з виручки

025

(-)

Інші вирахування з доходу

030

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

(=)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(=)

Валовий:- прибуток

050

= (+)

- збиток

055

= (-)

Інші операційні доходи

060

(+)

Адміністративні витрати

070

(-)

Витрати на збут

080

(-)

Інші операційні витрати

090

(-)

Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток

100

= (+)

- збиток

105

=(-)

Доход від участі в капіталі

110

(+)

Інші фінансові доходи

120

(+)

Інші доходи

130

(+)

Фінансові витрати

140

(-)

Таблиця 8.5

При плануванні чистого прибутку, надзвичайні події, доходи та збитки від них не можна точно визначити. Тому чистий плановий прибуток — це прибуток від звичайної діяльності.
Стаття

Код рядка

Порядок обчисл.

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

Інші витрати

160

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток

170

= (+)

- збиток

175

= (-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток

190

= (+)

- збиток

195

= (-)

Надзвичайні (не плануються):- доходи

200

(+)

- витрати

205

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

Чистий:- прибуток

220

= (+)

- збиток

225

= (-)

Методика визначення фінансових результатів


Стаття

Код рядка

Порядок обчисл.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Сума (+)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

(=)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040
Таблиця 8.6

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» на підприємствах — суб'єктах малого підприємництва, фінансові результати формуються відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за схемою, наведеною в табл. 8.6.
Стаття

Код рядка

Порядок обчисл.

Інші операційні доходи

060

(+)

Інші операційні витрати

090

(-)

Інші звичайні доходи

130

(+)

Інші звичайні витрати

160

(-)

Єдиний податок

165

(-)

Надзвичайні (не плануються):- доходи

200

(+)

— витрати

205

(-)

Податок на прибуток

210

(-)

Чистий фінансовий результат:- прибуток

220

= (+)

- збиток

225

= (-)

План доходів і видатків можна представити і як загальну спрощену форму (табл. 8.7).

План доходів і видатків повинен складатися з метою уточнення прогнозних результатів діяльності підприємства, з точки зору його прибутковості, можливостей виживання та активного господарювання.

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» — досить універсальний елемент фінансового планування. Він дозволяє:

а) визначати обсяги виробництва та реалізації продукції (на-
дання послуг) з точки зору їх беззбитковості;

б) приймати рішення щодо цільових розмірів прибутку;Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього за 1-й рік

I

кв


II

кв


III

кв


IV

кв


Усього за 2-й рік

А. Загальний обсяг продажу товарівТаблиця 8.7

План доходів і видатків підприємства

1-й рік 2^ - й рік

в) визначати граничний обсяг виробництва продукції (на-


дання послуг), подальше збільшення якого зменшує прибуток,
тому що спричиняє зниження граничного прибутку.

Показник


1-й рік
123 4 5 67 89 10

11

12
I

£ '32 ]? >> 2-й


кв

II

кв


V

рік

III


кв

й, £ '5

2 ]? >>Б. Собівартість проданих товарів -

усього

у тому числі:

І


В. Валовий прибуток (рядок А - рядок Б)Г. Операційні витрати — усьогоу тому числі:заробітна плата персоналу (за винятком прямих затрат праці)нарахування на заробітну платурентні платежікомунальні послугивитрати на утримання офісувитрати на відрядженнярекламастрахові платежіпослуги зовнішніх консультантівінші операційні витратиЦ. Операційний прибуток (рядок В -рядок Г)Е. Сплата процентів за кредитЄ. Чистий прибуток до сплати податків (ряд. Ц - ряд. Е)матеріальні витратиПоказники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього за 1-й рік

I

кв


II

кв


III

кв


IV

кв


Усього за 2-й рік

Ж. Податок з прибутку3. Чистий прибуток (ряд. Є - ряд. Ж)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал