Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка1/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1
О. Л. АНУФРІЄВА, Т. Г. ПАЛЬЧЕВСЬКА,
Г. М. ЛАГОЦЬКА
Навчальний посібник
для учнів/студентів професійних навчальних закладів
із спеціальності «Комерційна діяльність»
ПІДПРИЄМНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Івано Франківськ
Лілея НВ
2014

2
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та управління
персоналом Інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України (протокол №8 від 4 березня 2014 р.)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, менеджменту та
економіки Інституту суспільства Київського університету
імені Бориса Грінченка (протокол №8 від 5 березня 2014 р.)
© О. Л. Ануфрієва, Т. Г. Пальчевська,
Г. М. Лагоцька, 2014
© Українсько канадський проект
«Навички для працевлаштування», 2014
ISBN 987 668 543 0
А 73 Ануфрієва О. Л., Пальчевська Т. Г., Лагоцька Г. М. Підприємницька
діяльність. Навчальний посібник. / За науковою ред. О. Л. Ануфрієвої/
– Івано Франківськ, «Лілея НВ», – 2014. – 304 с.
Схвалено науково методичною комісією з професій торгівлі, сфери послуг,
харчової промисловості та туристичної діяльності Науково методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання
у професійно технічних навчальних закладах (протокол №13 від 11.06.2014 р.)
ББК 65.29 я73
А 73
Рецензенти:
Дмитренко Геннадій Анатолійович, доктор економічних наук, професор
Жукова Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук,
доцент
Заболотна Марина Миколаївна, магістр з управління навчальним закладом
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької
діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств
та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в
сучасних умовах господарювання. Особливу увагу звернено на аналіз
ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхи їх уникнення.
Викладено механізм створення бізнес плану, подано основи
менеджменту та маркетингу підприємницької діяльності в умовах
ринкової економіки і конкуренції.
Посібник розрахований на учнів/студентів професійних навчальних
закладів і допоможе підприємцям початківцям оволодіти таємницями
сучасного підприємництва й відшукати свій шлях до успіху.

3
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
5
Частина I
РІШЕННЯ ЩОДО ПОЧАТКУ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ ........ 8
Розділ 1. Роль підприємництва і малого бізнесу в Україні ......... 8
Питання для самоперевірки ........................................................................ 27
Рекомендована література .......................................................................... 28
Розділ 2. Рішення у малому бізнесі ....................................................... 29
Питання для самоперевірки ........................................................................ 41
Рекомендована література ......................................................................... 44
Розділ 3. Оцінка можливостей фірми
та вироблення конкурентної стратегії .................................................... 45
Питання для самоперевірки ........................................................................ 65
Рекомендована література ......................................................................... 73
Частина II
ПІДГОТОВКА ТА ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ............... 74
Розділ 4. Організація бізнесу – написання бізнес плану ........... 74
Питання для самоперевірки ........................................................................ 85
Рекомендована література ......................................................................... 90
Розділ 5. Придбання бізнесу ........................................................................ 91
Питання та завдання для самоперевірки .............................................. 99
Рекомендована література ......................................................................... 102
Розділ 6. Франчайзинґ .............................................................................. 103
Питання для самоперевірки ........................................................................ 116
Рекомендована література ......................................................................... 117
Розділ 7. Фінансування малого бізнесу ........................................... 118
Питання для самоперевірки ........................................................................ 136
Рекомендована література ......................................................................... 136

4
Частина III
УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ ............................................ 137
Розділ 8. Маркетинговий менеджмент ............................................. 137
Питання для самоперевірки ........................................................................ 156
Рекомендована література ......................................................................... 157
Розділ 9. Малий бізнес і електронна комерція .............................. 158
Питання для самоперевірки ........................................................................ 168
Рекомендована література ......................................................................... 174
Розділ 10. Фінансовий менеджмент ....................................................... 175
Питання для самоперевірки ........................................................................ 195
Рекомендована література ......................................................................... 195
Розділ 11. Управління людськими ресурсами ...............................196
Питання для самоперевірки ........................................................................ 210
Рекомендована література ......................................................................... 211
Розділ 12. Управління податками ............................................................ 212
Питання для самоперевірки ........................................................................ 230
Рекомендована література ......................................................................... 232
Частина IV
ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ....................................................................... 233
Розділ 13. Управління зростанням ....................................................... 233
Питання для самоперевірки ........................................................................ 249
Рекомендована література ......................................................................... 249
Розділ 14. Управління передачею бізнесу ...................................... 250
Завдання для самоперевірки ...................................................................... 267
Рекомендована література ......................................................................... 272
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ................................................. 273
ЛІТЕРАТУРА .................................................................................................. 298

5
ПЕРЕДМОВА
Інтерес до підприємницької діяльності природний і
виправданий. На наших очах створюється нова економічна основа суспільства, з’являються люди, що прагнуть зробити власну справу, бажають не пристосовуватися до нових умов, а жити в них, виявляти ініціативу, виражати себе у вільній трудовій діяльності. Цьому сприяє демократизація суспільства
і господарської діяльності. І, незважаючи на складнощі
перехідного періоду, кризовий стан економіки, саме малий і
середній бізнес здатен ефективно розв’язувати найгостріші
економічні та соціальні проблеми сьогодення.
Ринкова трансформація економіки України передбачає нове розуміння функції підприємництва і підготовки нового покоління підприємців, що знає менеджмент, орієнтується в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміє оцінити ступінь ризику й ухвалювати адекватні управлінські рішення. Тому нині вимоги до підготовки майбутніх фахівців підприємницької сфери значно підвищуються. Функціонування економіки України за умов поступової інтеграції до світового економічного простору потребує підготовки фахівців, які були б здатні до переосмислення сучасних господарських реалій, вироблення нових підходів до аналізу трансформаційних процесів,
виходячи із загальноцивілізованих засад еволюції світової
економіки. В теперішніх умовах господарські підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї діяльності.
Це вимагає від них адекватного підходу до підготовки кадрів,
здатних по новому підійти до поставлених завдань і
організувати виробництво відповідно до потреб ринку.
Мета посібника – озброїти учнів/студентів професійних навчальних закладів комплексом знань про закономірності та

6
особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні,
сформувати навички підприємницького мислення, цілісного бачення проблем підприємницької діяльності; озброїти студентів уміннями, необхідними для організації власної
справи.
У цьому навчальному посібнику автори розглядають зміст,
принципи та види підприємницької діяльності в умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств.
Певну увагу приділяють висвітленню засобів створення власної
справи, маркетинговій орієнтації підприємницької діяльності,
бізнес плануванню й використанню принципів менеджменту.
Теоретичний матеріал структуровано відповідно до логіки, з якою студенти засвоюють основні поняття, економічні категорії,
методи і засоби їх використання у практичній діяльності.
Розкрито складники успіху підприємницької діяльності, форми менеджменту та механізм їх реалізації, організацію фінан сування і побудову системи економічного зростання фірми.
Наведено методичні поради з вивчення підприємництва,
практичні завдання, основні терміни, запитання і тести для перевірки засвоєння матеріалу.
Відповідно в першій частині посібника автори досліджують роль підприємництва та малого бізнесу в Україні, рішення у малому бізнесі, оцінку можливостей фірми і вироблення конкурентної стратегії. Другу частину присвячено підготовці і
веденню малого бізнесу, а саме написанню бізнес плану,
придбанню бізнесу, франчайзинґу та фінансуванню малого бізнесу. В третій частині автори досліджують проблеми управління малим бізнесом, яке розкривається через маркетинговий менеджмент, малий бізнес і електронну комерцію, фінансовий менеджмент, управління людськими ресурсами, управління податками. Посібник завершується поглядом у майбутнє.
Розглянуті в посібнику питання максимально адаптовано до практичного застосування. Посібник буде корисним і
підприємцям початківцям – оволодіти таємницями сучасного підприємництва, відшукати свій шлях до успіху, зацікавлено і

7
впевнено вести власну справу, тому що успіх їхньої діяльності
залежить від оволодіння економічним стилем мислення.
Автори висловлюють глибоку вдячність докторові
економічних наук, професорові, завідувачу кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту і психології
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Геннадієві Анатолійовичу Дмитренку, кандидатові економічних наук, доцентові кафедри фінансів, менеджменту та економіки
Інституту суспільства Київського університету ім. Бориса
Грінченка Юлії Миколаївні Жуковій, маґістрові з управління навчальним закладом, заступникові директора навчально методичного центру професійно технічної освіти в Донецькій області Марині Миколаївні Заболотній – за допомогу та рецензування цього посібника.
Посібник видано за підтримки українсько канадського проекту «Навички для працевлаштування».

8
Частина I
РІШЕННЯ
ЩОДО ПОЧАТКУ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
Розділ 1. Роль підприємництва
і малого бізнесу в Україні
Виникнення та еволюція поняття підприємництва
На сьогоднішній день підприємництво являє собою страте гічний фактор та внутрішнє джерело нестійкого економічного розвитку й матеріального забезпечення добробуту населення країни в ринкових умовах господарювання. Економічні ката клізми є перешкодою у так званому «занепаді» малого бізнесу.
У сучасній економічній літературі відсутнє однозначне трактування сутності підприємництва. В більшості випадків сутність цього явища підмінюється метою підприємницькою діяльності, а саме зводиться до одержання прибутку. Правильне розуміння дійсної сутності підприємництва є однаково важливим як для економічної науки, так і для господарської
практики.
При розгляді проблематики підприємництва характе ристики його особливостей неможливі без історичного підходу. Важливо врахувати вже набутий досвід дослідження цього феномену. Слід звернути увагу на те, що більшість науковців зосереджували увагу на дослідженні категорії
«підприємець», розглядаючи категорію «підприємництво» як похідну з попередньої, що пояснюється визначною роллю особистості у його здійсненні.
Що ж таке підприємництво? Відповідь на це запитання дуже важлива як для господарської практики, так і для економічної
науки. Поняття «підприємництво» надзвичайно широке і

9
містке. У ньому переплітається сукупність економічних,
юридичних, політичних, історичних, моральних і психологічних відносин. Воно склалось протягом значного часу, змінюючись,
під впливом базисних і надбудовних інститутів, психології
людей тощо.
Глибшому розумінню суті підприємництва сприятиме короткий нарис історії і теорії поняття «підприємництва». Перші
спроби системно теоретично осмислити це поняття датують
XVII–XVIII ст., хоча співтовариства підприємців, які
складалися з ремісників, купців, лихварів і т. д., з’явилися значно раніше.
Вперше в науковий обіг поняття «під приємництво» (англ. entrepreneurship) ввів англійський економіст Річард Кантільйон
(1680–1734).
Він розумів підприємництво як еко номічну функцію особливого роду та підкреслював завжди присутній у ньому елемент ризику. Підприємця Р. Кантільйон визначив як людину, яка купує за певну ціну засоби виробництва, щоб виробити продукцію і продати її для одержання доходів, і котра, беручи на себе зобов’язання з витрат, не знає, за якими цінами може відбутися реалізація. До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, купців, селян та
інших), тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбачуваності цін. Тому головною рисою підприємця Р. Кантільйон вважав готовність до ризику.
Вагомий внесок у дослідження феномену підприємства протягом XVIII–XIX ст. зро били такі західноєвропейські економісти, як
А. Сміт, Ж. Б. Сей, А. Маршалл, Й. Шумпетер та інші.
Відомими є висловлювання видатного англійського економіста Адама Сміта
Річард Кантільйон
Адам Сміт

10
(1723–1790) стосовно інтересів підприємців та їх взаємодії з
інтересами держави і суспільства.
А. Сміт розглядав підприємця як власника, пов’язуючи під приємницьку діяльність насамперед із власною зацікавленістю підприємця (особистим збагаченням), під час реалізації якої він сприяє найефективнішому задоволенню потреб суспільства.
Науковець підкреслював, що підприємець піклується ви нятково власними інтересами під час виробництва, переслідує
власну користь. При цьому «невидима рука»
скеровує його до мети, яка зовсім не входила в його наміри: «Переслідуючи свої власні
інтереси, він часто дійовішим способом служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм».
Інший англійський економіст – Давид
Рікардо (1772–1823) вбачав у підприємці
звичайного капіталіста. Аналогічно оцінював роль підприємця Карл Маркс (1818–1883).
Жан Батіст Сей (1767–1832) – автор відомої теорії трьох факторів виробництва
(праця, земля, капітал), які не тільки беруть участь у виробництві, а й створюють вартість.
Зокрема «праця» породжує заробітну плату як дохід робітника; «земля» – ренту як дохід землевласника; «капітал» – прибуток як дохід капіталу. Він характеризував підприємця як особу, котра організовує
інших людей у межах ви робничої одиниці та як економічного агента,
що комбінує фактори виробництва. Якісно нову оцінку підприємства дав наприкінці
XIX ст. англійський економіст Альфред
Маршалл (1842–1924), виділивши організа цію виробництва, а згодом підприємницьку здатність до такої організації, як окремий фактор виробництва (разом з працею, землею
і капіталом).
Давид Рікардо
Жан Батіст Сей
Альфред Маршалл

11
Видатним внеском у розробку теорії
підприємства стали праці австро амери канського економіста Йозефа Шумпетера
(1883–1950).
Шумпетер визначав підприємництво як універсальну загальноекономічну функцію будь якої економічної системи. У центрі своєї
теорії економічного розвитку він поставив підприємця, що виступає рушієм економіч ного та науково технічного процесу. Підпри
ємницьку функцію науковець ототожнював із функцією економічного лідерства і новаторства. Шумпетер зазначав, що
інновація – це дитя підприємства, а підприємець – творець
інновацій.
У сучасних наукових дослідженнях західних країн під приємницька здібність визначається специфічним еконо мічним ресурсом поряд з такими, як земля, капітал і праця, і є
державного управління.
Фрідріх Хайєк (1899–1992) пов’язував підприємництво насамперед з особистою свободою, яка дає людині змогу раціонально розпоряджатись своїми здібностями, знан нями, інформацією та доходами. Підприємець прагне оптимально використати ці ком поненти, адже він розуміє, що він сам господар свого діла.
За американським еко номістом Полем Самуельсоном (1915–2009),
підприємництво пов’язане з новаторством, а сам підприємець є сміливою людиною з ориґінальним мисленням, яка домагається успішного впровадження нових ідей.
Як трактували терміни «підприємницт во» та «підприємець» деякі інші відомі
економісти, наведено в таблиці 1.
Йозеф Шумпетер
Поль Самуельсон
Фрідріх Хайєк

12
Таблиця 1
Еволюція термінів «підприємництво» та «підприємець»
Термін
Підприємець – це особа, яка несе відповідальність за підприємницьку справу;
той, хто планує, контролює, організовує.
Слід розрізняти тих, хто надає капітал і
отримує за нього відсотки, і тих, хто отримує
прибуток завдяки своїм організаторським здібностям
Підприємець – це енергійна людина, яка діє в умовах помірного
Підприємець – це людина, яка використовує
будь яку можливість з максимальною вигодою
Підприємець – це людина, яка проявляє
ініціативу, організовує соціально економічний механізм. Діючи в умовах ризику, він несе повну відповідальність за можливу невдачу.
Підприємництво – це створення чогось нового, що має вартість, а підприємець – це людина, яка витрачає на все це необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий,
психологічний ризик, отримуючи у винагороду гроші та задоволення досягненим
Рік
1797 1876 1961 1964 1975 1885
Автор терміна
Бодо
Френсіс Вокер
Девід
Пітер Друкер
Альберт Шапіро
Роберт Хизрич
Узагальнюючи наукові погляди на сутність підприємництва
і роль підприємця в контексті історичної еволюції, можна констатувати, що підприємець – це активний суб’єкт пошуку й реалізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні

13
новаторських ідей, розробленні нових продуктів і технологій,
здійсненні інновацій та оволодінні перспективними факторами економічного розвитку.
Сутність і функції підприємництва
«Правові основи підприємницької діяльності в Україні
встановлюють Господарський кодекс, Цивільний кодекс та інші
нормативно правові акти».
Господарський кодекс підприємництво визначає як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, яку здійснюють суб’єкти госпо дарювання (підприємці) для досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.
Господарська діяльність, яку здійснюють для досягнення економічних і соціальних результатів та для одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва –
підприємцями. Господарську діяльність можна здійснювати і
без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Створення (заснування) суб’єкта підприємницької
діяльності – юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю,
крім випадків, передбачених законодавством.
Слід підкреслити, що підприємництво – це не будь яка господарська діяльність, а особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується певними ознаками:
По перше, це самостійна діяльність, діяльність «за свій рахунок». Основою підприємницької діяльності є власність підприємця.
По друге, це ініціативна, творча діяльність. В основі
здійснення підприємницької діяльності лежать власна
ініціатива, творчо пошуковий, інноваційний підхід.
По третє, це систематична діяльність. Підприємницька діяльність має бути постійно пов’язана з відтворювальним процесом і обов’язково офіційно зареєстрована.
По четверте, ця діяльність, яку здійснюють на власний ризик. Підприємницьку діяльність здійснюють під власну

14
економічну (майнову) відповідальність в умовах високого рівня невизначеності. Її характерною ознакою є неминучість ризику та загрози втрат. Ризик – це можливість зазнання збитків.
По п’яте, метою здійснення є одержання прибутку або власного доходу.
Іноді поняття «підприємництво» помилково ототожнюють з поняттям «бізнес». Вони насправді дуже близькі, але не тотожні.
Бізнес – це поняття, набагато ширше, ніж підприємництво, воно охоплює всі відносини, що виникають між учасниками ринкових відносин, і включає діяльність не лише підприємців,
але й споживачів, найманих працівників, а також державних структур. Тобто бізнес, на відміну від підприємства, включає
будь який вид діяльності (навіть афери), що приносить дохід або особисту користь.
Не слід ототожнювати поняття «підприємництво» та
«підприємливість». Підприємливість – це здатність людини
(особистості) до самостійних, неординарних, нетипових дій.
Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливі, але це не означає, що всі повинні і можуть бути підприємцями. Як показує світовий досвід, лише 5–8%
населення країни є представниками підприємницьких кіл.
Суб’єктів підприємницької діяльності називають підприємцями. В узагальненому розумінні підприємець – це особа, котра вкладає власні засоби в організацію справи та бере на себе особистий ризик, пов’язаний з її результатами, а також всю відповідальність за результати діяльності. Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни України та інших держав, за законодавством не обмежені у правоздатності чи дієздатності, та юридичні особи всіх форм власності. Правоздатність – це здатність осіб мати право на обов’язки. Дієздатність – це здатність фізичної особи своїми діями створювати для себе обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Сутність підприємництва глибше розкривається через його основні функції – інноваційну (творчу), організаційну,
ресурсну, стимулюючу (мотиваційну).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал