Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка9/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
інструктаж для працівників проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу, наведених у
Типовому положенні, які включають:

загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху; основні небезпечні виробничі фактори і їх дія на працівника; питання виробничої санітарії та особистої гігієни;

безпечна організація робіт та утримання робочого місця;

небезпечні зони машин, механізмів, приладів; засоби безпеки обладнання; електробезпека;

порядок підготовки до праці;

безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації;

засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання;

схема безпечного руху працівників по території;

внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми; вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;

характерні причини аварій, випадків виробничого травматизму;

план ліквідації аварій, запасні виходи; засоби запобігання можливим аваріям; обов’язки і дії працівників при аваріях;

115

способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежегасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця розташування;

подання долікарської допомоги потерпілим.
Усі ці питання при інструктажі розглядаються у поєднанні з
інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.
Первинний
інструктаж для вихованців, учнів та студентів закладів освіти проводиться з групою вихованців, учнів чи студентів. Тематика
інструктажу та порядок його проведення визначається відповідними положеннями Міністерства освіти і науки України.
Повторний
інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними актами або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
Повторний інструктаж для працівників проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.
Для вихованців, учнів та студентів закладів освіти повторний
інструктаж не передбачається.
Позаплановий
інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів про охорону праці, що можуть привести або призвели до травми, аварії, пожеж тощо;

116

при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, що виконуються працівником;

при перерві в роботі виконавця більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.
Позаплановий

інструктаж

для

працівників проводиться
індивідуально з окремими працівниками або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Позаплановий
інструктаж для вихованців, учнів та студентів
закладів освіти проводиться в кабінетах, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять, передбачених навчальними планами.
Цільовий
інструктаж проводиться:

при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою, при ліквідації аварії, стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, розпорядження або інші документи;

з вихованцями, учнями, студентами закладів освіти в разі масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).
Цільовий
інструктаж для працівників проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового
інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що ними виконуватимуться.
Цільовий
інструктаж для вихованців, учнів та студентів закладів освіти проводиться з групою. Обсяг і зміст інструктажу визначається залежно від виду масових заходів.

117
Облік проведення цільових інструктажів здійснюється відповідно до чинного положення Міністерства освіти і науки в журналах обліку теоретичного і виробничого навчання.
Первинний
, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі для
працівників проводять безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер), завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після будь-якого з вищевказаних інструктажів (крім цільового) для працівника протягом 10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.
При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.
Працівники, які суміщають професії ( у тому числі працівники комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.
Про проведення цих інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації
інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скраплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

118
Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного та позапланового інструктажів, затверджується роботодавцем за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці.
До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.
Первинний
, позаплановий, цільовий інструктажі вихованців,
учнів
та студентів закладів освіти проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники гуртків, інструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними
інструкціями чи програмами.
Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
4.5. Стажування та допуск працівників до роботи
Новоприйняті на підприємство працівники після вступного та первинного інструктажів до початку самостійної роботи повинні пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців протягом 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін залежно від специфіки і умов технологічного процесу.
Працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних об’єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства,
інші подібні об’єкти, порушення технологічних режимів яких являє собою загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов’язковим суміщенням з протиаварійними і протипожежними тренуваннями відповідно до плану ліквідації аварії на об’єкті.

119
Допуск до стажування
(дублювання) оформляється наказом
(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому визначаються тривалість стажування
(дублювання) та прізвище відповідного працівника.
Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства.
Тривалість стажування
(дублювання) залежить від стажу і характеру робіт, а також від кваліфікації працівника. Керівнику підприємства надається право своїм наказом (розпорядженням) звільняти від проходження стажування
(дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше трьох років або переводиться з одного цеху до іншого, а характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і затверджуються роботодавцем (керівником підприємства) або керівником структурного підрозділу на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачається виконувати згідно з функціональними обов’язками цих працівників.
Під час стажування (дублювання) працівник повинен:

поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в нормальних (штатних) аварійних умовах;

120

засвоїти в конкретних умовах виробництва технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці.
Запис про проходження стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу (начальник виробництва, цеху тощо) в журналі реєстрації
інструктажів.
Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку щодо протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування
(дублювання) новим розпорядженням може бути продовжено на термін, що не перевищує двох змін.
Після закінчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) роботодавця (керівника підприємства) або керівника структурного підрозділу працівник допускається до самостійної роботи.

Запитання
для самоконтролю
1.
Викладіть сутність системи безпечного навчання з охорони праці в
Україні.
2.
Як здійснюється навчання з питань охорони праці працівників?
3.
Як здійснюється навчання з охорони праці посадових осіб і службовців?
4.
Яка послідовність вивчення питань охорони праці в закладах освіти?
5.
Коли і як проводиться вступний інструктаж з охорони праці для працівників?
6.
Як і коли проводиться вступний інструктаж з охорони праці для вихованців, учнів та студентів закладів освіти?
7.
Коли і ким проводяться первинний та повторний інструктажі з охорони праці для працівників, їх суть?
8.
В чому полягають особливості первинного інструктажу з охорони праці для вихованців, учнів та студентів?

121 9.
Коли і ким проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці на виробництві?
10.
Викладіть сутність позапланового інструктажу з охорони праці для вихованців, учнів та студентів.
11.
Як і коли проводиться цільовий інструктаж з охорони праці на виробництві?
12.
Викладіть сутність цільового інструктажу з охорони праці для вихованців, учнів та студентів.
13.
Як проводиться стажування та допуск працівників до роботи?
Розділ
5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань
і аварій
5.1. Нормативно-правові акти щодо розслідування ушкоджень
здоров
я людини та аварій
Згідно із Законом України “Про охорону праці” (ст. 22) роботодавець повинен організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнським об’єднанням профспілок.
У зв’язку з прийняттям Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, виникла необхідність привести Положення про розслідування нещасних випадків, що діяло раніше, у відповідність з цим Законом. Тому постановою Кабінету Міністру від 21.08.2001 року №1094 було затверджене нове “Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

122
Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку, а також осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці (далі – працівники).
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями і студентами навчальних закладів освіти під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається Міністерством освіти і науки України.
Зараз діє “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 31.08.2001 р. №616.
Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами та поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти (далі – навчальні заклади) незалежно від форм власності й підпорядкування.
Людина у процесі життєдіяльності має властивість отримувати травми не тільки на виробництві але й у невиробничій сфері діяльності. При цьому співвідношення невиробничих травм до травм на виробництві становить 35-40 на одну виробничу.
З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру Кабінет Міністрів

123
України прийняв постанову від 22.03.2001р. №270 про “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”.
Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства на території України.

5.2. Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань
і
аварій на виробництві

5.2.1. Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров’я, поранення, травми, в тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні та інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори, що призвели до втрати працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві (далі – нещасні випадки).
За висновками роботи комісії з розслідування визнаються
пов
язаними з виробництвом і оформлюються актом за формою Н-1 нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових
(посадових) обов’язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

перебування на робочому місці, на території підприємства або в
іншому місці роботи протягом робочого часу, починаючи з моменту до його виходу, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

124

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на транспортному засобі іншого підприємства, яке надало його згідно з договором (заявою), за наявності розпорядження роботодавця;

використання власного транспортного засобу в
інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого порядку;

упровадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не входять до кола виробничого завдання чи прямих обов’язків працівника (надання необхідної допомоги
іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження роботодавця тощо);

ліквідація аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

надання підприємством шефської допомоги;

прямування працівника до (між) об’єкта(ми), обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця;

прямування до міста відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження;

настання природної смерті працівників під час перебування на підземних роботах або протягом чотирьох годин після виходу на поверхню внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.
Нещасні випадки, пов’язані із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство працівника під час виконання чи у зв’язку з

125 виконанням ним трудових обов’язків розслідуються і про них складається акт за формою Н-1.
Пов’язаними з виробництвом визначаються нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв’язку з проведенням роботодавцем наради, отримання заробітної плати, обов’язковим проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою).
За висновками роботи комісії з розслідування не визнаються
пов
язаними з виробництвом і не складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками:

під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, який не належить підприємству
і не використовується в
інтересах цього підприємства;

за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу роботодавця, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або порушенням вимог безпеки щодо їх використання, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння , був відсторонений від роботи згідно з установленим порядком;

126

під час скоєння ними злочинів або інших правопорушень, якщо ці дії підтверджені рішенням суду;

у разі природної смерті або самогубства, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи та органів прокуратури.
За висновками роботи комісії з розслідування про такі нещасні випадки складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
Порядок
розслідування та оформлення нещасних випадків
1.
Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосередньо керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
2.
Керівник робіт у свою чергу зобов’язаний:
- терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувального закладу;
- повідомити про випадок роботодавця, відповідну профорганізацію;
- по можливості зберегти до прибуття комісії обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події.
3.
Лікувальний заклад про кожне звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві без направлення підприємства повинен протягом доби про кожного потерпілого повідомити засобами зв’язку:

підприємство, де працює потерпілий;

відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (далі – Фонд);

відповідну установу державної санітарно-епідеміологічної служби – у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).
4.
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок:

127

повідомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду; якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, - це підприємство; у відповідних ситуаціях – органи держпожнагляду або установи держсанепідслужби;

організує його розслідування і утворює комісію з розслідування.
5.
До складу комісії включаються: керівник ( спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено функції спеціаліста з охорони праці (голова комісії); керівник структурного підрозділу; представник профспілки або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.
Керівник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал