Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка8/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Запитання
для самоконтролю
1.
У чому полягає Концепція управління охороною праці та мета її впровадження?
2.
Назвіть основні завдання управління охороною праці в Україні.
3.
Розкрийте функції управління охороною праці.
4.
Які органи здійснюють державне управління охороною праці?
5.
Викладіть функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
6.
Назвіть органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці.
7.
Який порядок одержання дозволу роботодавцем на початок роботи та види робіт підприємства?
8.
Що являє собою система управління охороною праці на виробництві?
9.
Викладіть порядок створення служби охорони праці на виробництві та визначення її чисельності.
10.
Розкрийте основні обов’язки служби охорони праці на виробництві.
11.
Які права і обов’язки комісії з питань охорони праці?
12.
Які питання охорони праці вирішуються у колективному договорі
(угоді)?
13.
Як здійснюється фінансування охорони праці?

102
Розділ
4. Навчання з питань охорони праці
4.1. Система безперервного навчання з питань охорони праці в
Україні

Навчання людини в галузі охорони праці на всіх етапах життєвого циклу, використання системи постійного підвищення рівня знань у цій галузі – один з основних принципів державної політики України, фундамент запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на виробництві і в побуті.
Діюча в Україні система безперервного навчання з охорони праці включає такі етапи:

послідовність та безперервність навчання з питань життєдіяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення;

навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, норм безпечної поведінки дітей дошкільного віку;

навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці в середніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах освіти;

навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи: навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та роботи, де є потреба у професійному доборі, інструктування працівників з питань охорони праці, дотримання порядку допуску до виконання робіт;

навчання населення в цілому з питань життєдіяльності та охорони праці.
Нормативним документом, що встановлює порядок та види навчання і перевірки знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці” (далі – Типове

103 положення), затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.1999 р. №27.
Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками у процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти. Воно встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та осіб, які проводять навчання.
Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, корпораціями, іншими об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності.
На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів про охорону праці, розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці.
Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу проходять навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового положення. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.
Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.
Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативно-правовими актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.
При перевірці знань з питань охорони праці тим, хто виявив задовільні результати, видаються посвідчення. Працівникам, які згідно з Типовим положенням проходять навчання та перевірку знань з питань охорони

104 праці безпосередньо на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.
При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.
Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення покладається на керівника підприємства , в структурних підрозділах – на керівників цих підрозділів, а контроль – на службу охорони праці.
Контроль за дотриманням вимог Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади.
4.2. Навчання з питань охорони праці на виробництві
При прийнятті на роботу і періодично у процесі роботи всі працівники повинні проходити інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, з подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, яких беруть на роботи, визначені в ДНАОП 0.0-8.02-93
“Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, затвердженому наказом
Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993р. №123, та ДНАОП 0.03-8.06094
“Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі”, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці та МОЗ від 23.09.1994р. № 263/121, проходять на підприємстві (або в закладі освіти, якщо останнє передбачене відповідними нормативно-правовими актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань

105 працівників проводиться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви понад один рік.
Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться згідно з Типовим положенням і в строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами, але не рідше одного разу на рік.
Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства доручено організацію цієї роботи.
На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств.
До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.
Усі члени комісії в установленому Типовим положенням порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 “Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці”, до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників складається на основі
Типового положення (додаток 3) з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.
Заступники керівників (на яких покладено обов’язки з управління охороною праці ) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської

106 та Севастопольської міських державних адміністрацій, концернів , корпорацій та інших об’єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти, галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці, керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об’єднань чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку знань у головному навчальному центрі Держнаглядохоронпраці. Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб очолює Голова (заступник Голови)
Держнаглядохоронпраці.
Керівники інших підприємств, установ і організацій, виробничих та науково-виробничих об’єднань незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, їх заступники, виконання службових обов’язків яких пов’язано з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб проходять навчання з питань охорони праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх відсутності – у навчальних закладах, які в установленому порядку одержали дозвіл органів
Держнаглядохоронпраці на проведення відповідного навчання.
Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, склад якої затверджується наказом керівника. Очолює комісію заступник керівника цього органу, в службові обов’язки якого входить управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього органу. До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального закладу, де проводиться навчання.

107
Інші посадові особи і спеціалісти, включені до ДНАОП 0.0-8.01-93 проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку роботи і періодично, раз на три роки, безпосередньо на підприємстві.
Посадові особи і спеціалісти підприємств, де немає можливості провести навчання та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці. Допускається навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів за самоосвітою, тоді перевірка їх знань проводиться в комісіях місцевих органів виконавчої влади або органів Держнаглядохоронпраці.
При введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів про охорону праці, при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів, при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує нових знань з питань охорони праці, на вимогу працівника органу Держнаглядохоронпраці, вищої господарської організації або місцевого органу виконавчої влади, якщо виявлено незнання нормативно- правових актів про охорону праці проводиться позачергове навчання та перевірка знань.
Керівники підприємств, виробничих та науково-виробничих об’єднань, а також посадові особи структурних підрозділів, де сталася технологічна аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Посадові особи та спеціалісти, в службові обов’язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки (ДНАОП 0.00 – 8.02-
93) та робіт, що потребують професійного добору (ДНАОП 0.00– 8.02-94), при прийнятті на роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних виробничих умов, а надалі – періодичні перевірки знань у строки,

108 встановлені відповідними нормативно-правовими актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.
Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативно-правових актів про охорону праці та затверджуються його керівником.
4.3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти
Навчальні плани та інші документи, що регламентують перелік навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах, види занять та форму контролю знань для всіх типів закладів освіти усіх рівнів, незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення питань з охорони праці. Зміст і обсяг навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами або навчальними програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, які затверджуються Міністерством освіти і науки за узгодженням з Держнаглядохоронпраці. У підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах тощо із спеціальних дисциплін повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною тематикою.
У
дошкільних закладах освіти вихованці знайомляться з питаннями охорони життя, здоров’я та норм поведінки, що повинно передбачатися планами навчально-виховної роботи цих закладів.
У
середніх закладах освіти учні вивчають питання охорони життя, здоров’я та безпеки праці, що повинно передбачатися навчальними планами цих закладів освіти. Щорічно вивчення учнями питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці повинно завершуватися перевіркою знань з відповідними записами про її результати в класному журналі.

109
При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та факультативів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на уроках трудового навчання тощо повинні вивчатися питання охорони праці, пов’язані з тематикою цих дисциплін і робіт, що повинно передбачатися у планах проведення відповідних занять.
У
позашкільних закладах освіти в планах навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці, пов’язаних з профілем, напрямами та конкретною тематикою навчально-виховної роботи цих закладів. Вивчення питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці здійснюється одночасно з проведенням занять та інших заходів за планами навчально-виховної роботи.
У
професійно-технічних закладах освіти учні, на основі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної середньої освіти, вивчають дисципліну “Охорона праці”. При підготовці працівників за професіями специфічні питання охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися спеціальними та загальнотехнічними дисциплінами - з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а в робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включатися відповідні питання охорони праці.
При підготовці у професійно-технічних закладах освіти працівників за професіями, що застосовуються на роботах з шкідливими, небезпечними і важкими умовами праці, навчання проводиться з урахуванням вимог
ДНАОП 0.00–4.24–94 “Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими та небезпечними умовами праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
30.12.1994 р. №130.
У
вищих закладах освіти, незалежно від рівня акредитації, студенти вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці” та “Охорона праці в галузі”, а також

110 окремі питання (розділ) з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, які органічно пов’язані з їх тематикою і передбачені у навчальних програмах цих дисциплін, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.12.1998 р. №420
“Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України”. За рішенням вищих навчальних закладів обсяги навчання у годинах з цих нормативних дисциплін можуть збільшуватися залежно від небезпечності професій, за якими здійснюється підготовка фахівців.
До початку колективної трудової діяльності (студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) учні і студенти у своїх закладах освіти вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативно-правові акти про охорону праці, а за місцем трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.
У
закладах післядипломної освіти, незалежно від рівня акредитації та освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів, навчальні плани повинні передбачати вивчення дисциплін з питань охорони праці. Крім того, робочі навчальні програми профілюючих дисциплін повинні передбачати вивчення питань охорони праці, пов’язаних з тематикою цих дисциплін.
Формою підсумкового контролю знань після вивчення дисциплін з охорони праці є іспит. Дипломні проекти і роботи випускників повинні містити розділ, а білети випускних іспитів – питання з охорони праці.

4.4. Інструктаж з питань охорони праці
Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, і при подальшій роботі, а також вихованці, учні і студенти повинні проходити навчання у формі інструктажів з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил

111 поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці вони поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний
інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують
інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформленні до закладу освіти.
Вступний
інструктаж для працівників проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби –
іншим фахівцем, на якого покладено ці обов’язки і який у встановленому
Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться у кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.
Програма та тривалість
інструктажу затверджується керівником підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони

112 праці або у працівника, що відповідає за проведення вступного
інструктажу, а також у документі про прийняття працівника на роботу.
При проведенні вступного інструктажу розглядаються такі питання:

загальні відомості про підприємство та його характерні особливості, об’єкти підвищеної небезпеки;

загальні правила поведінки на території, у виробничих та допоміжних приміщеннях, безпечний рух по території підприємства;

основні положення Закону України “Про охорону праці”, КЗпП та нормативно-правових актів про охорону праці щодо робочого часу та відпочинку; охорони праці пільгових осіб; колективного договору; пільг та відшкодування за несприятливі умови праці; правил внутрішнього трудового розпорядку та відповідальності за їх порушення; системи управління, нагляду та контролю за охороною праці на підприємстві; обов’язки роботодавця та працівника щодо виконання вимог охорони праці; права працівника з охорони праці та відповідальність за порушення її вимог; медичних оглядів; соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань; навчання з питань охорони праці;

основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори цього виробництва; методи та засоби запобігання їх дії на працівника; засоби індивідуального та колективного захисту; знаки безпеки та сигналізації; порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту; електробезпека;

основні вимоги виробничої санітарії та особистої безпеки;

аналіз характерних нещасних випадків і аварій на підприємстві та аналогічних виробництвах, які сталися через порушення вимог безпеки;

порядок розслідування та оформлення нещасних випадків і профзахворювань;

113

пожежна безпека; способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям; дії персоналу при їх виникненні; протипожежний режим; способи застосування первинних засобів пожежегасіння;

перша допомога потерпілим; дії працівників у разі нещасного випадку та аварії.
Вступний
інструктаж для вихованців, учнів та студентів закладів освіти проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого – особа, на яку наказом керівника закладу освіти покладені ці обов’язки. Програма вступного
інструктажу розробляється службою охорони праці або призначеною керівником особою. Програма та тривалість вступного інструктажу затверджується керівником закладу освіти. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного
інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або у працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.
Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для вихованців, учнів, студентів включає:

загальні відомості про заклад освіти; види та джерела небезпеки у навчальних приміщеннях та на спортивних майданчиках;

загальні правила поведінки на території закладу освіти, розташування приміщень різного функційного призначення;

особливі вимоги безпеки при проведенні позакласних та позашкільних заходів; аналіз характерних нещасних випадків, що сталися у закладах освіти;

вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі;

перша допомога потерпілим; дії у разі нещасного випадку, пожежі, виявлення отруйних або шкідливих речовин у закладі освіти.
Первинний

інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

114

який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на виробництві.
Первинний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал