Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка6/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;

приймають рішення щодо створення комунальних аварійно- рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об’єктів комунальної власності.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об’єктів житлово- комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об’єктах. Для виконання цих функцій сільські, селищні, міські ради створюють у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначають спеціаліста з охорони праці.
Асоціації
, корпорації, концерни та інші обєднання визначають свої повноваження у галузі охорони праці статутами або договорами між

74 підприємствами, які утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанням функцій в їх апаратах створюються служби охорони праці.
3.3.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно- правових актів з охорони праці відповідно до Закону “Про охорону праці” здійснюють:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;

спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;

спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.
Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь- яких господарських органів, суб’єктів підприємницької діяльності, об’єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, вони їм не підзвітні і не підконтрольні.
Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законами України “Про охорону праці”, “Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,
іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України.
Як уже зазначалося вище, спеціально уповноважений державний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці
є
Держнаглядохоронпраці
. Свою роботу по нагляду за охороною праці він проводить через територіальні (обласні) управління, галузеві державні
інспекції охорони праці, експертно-технічні центри.

75
Посадові особи Держнаглядохоронпраці мають право:

безкоштовно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та здійснювати у присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та
інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

видавати в установленому порядку обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці;

надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.
Держнаглядохоронпраці організовує і здійснює нагляд :

76

за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці та відповідності їм діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, у тому числі придбаних за кордоном;

за безпекою і технічним станом будівель, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;

за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утримання їх відповідно до чинних нормативно-правових актів;

за виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування тощо згідно з вимогами охорони праці;

за відповідністю вимогам охорони праці діючих об’єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;

за роботою служб внутрівідомчого контролю стану охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці тощо.
Експертно
-технічними центрами (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці, що діють згідно з
Положенням, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці від 21.11.1994 р. №116, проводяться на госпрозрахунковій основі діагностика устаткування, експертиза на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці проектів виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту працюючих, зразки нових машин
і механізмів тощо; специфікація виробів, приладів, устаткування; робота та послуги з питань безпеки праці разом з органами Держнаглядохоронпраці; навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

77
Спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки – Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки,
який згідно з Указом Президента України включено до складу
Міністерства
охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки
України
(Мінекобезпеки України).
До функцій органів державного нагляду за радіаційною безпекою належать:

здійснення державного контролю за додержанням норм і правил ядерної та радіаційної безпеки об’єктів ядерної енергії, правил зберігання, транспортування, застосування та захоронення токсичних, радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів;

визначення критеріїв, затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, транспортування
і зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

встановлення порядку видачі та видача окремим особам, які працюють на об’єктах ядерної енергії, дозвіл на право керування цими об’єктами і важливими для їхньої безпеки технологічними процесами;

організація і проведення чи безпосереднє здійснення державної екологічної експертизи проектів, оцінка безпеки ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань;

здійснення нагляду за розробкою та проведенням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об’єктах ядерної енергії, за готовністю експлуатуючих організацій до ліквідації наслідків аварії;

встановлення порядку реєстрації об’єктів ядерної енергії, систем і устаткування, важливих для безпеки експлуатації цих об’єктів тощо.
Спеціально уповноваженим державним органом з питань пожежної безпеки є Державний департамент пожежної безпеки Міністерства
України
з питань надзвичайних ситуацій.

78
Наглядові функції органів пожежної охорони полягають у нагляді за дотриманням протипожежних норм і правил при проектуванні, будівництві та експлуатації промислових підприємств та житлових і громадських будівель. На органи державного пожежного нагляду покладено контроль за постійною готовністю відомчих пожежних підрозділів і формувань, станом протипожежного обладнання, якістю навчання з питань пожежної безпеки.
Представники органів пожежної безпеки мають право: контролювати стан протипожежної профілактики; давати обґрунтовані приписи з виявлених недоліків, обов’язкові для виконання роботодавцем; вимагати від адміністрації будь-яку документацію стосовно стану пожежної безпеки; накладати адміністративні стягнення за порушення вимог протипожежних правил; зупиняти роботу машин, дільниць, підприємств у разі небезпеки виникнення пожежі.
Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці –
Міністерство
охорони здоровя України , яке здійснює наглядові функції через санітарно-епідеміологічну службу.
Органи
санітарно-епідеміологічної служби проводять державну санітарно-гігієнічну експертизу, гігієнічну регламентацію небезпечних факторів, видають дозволи на їх використання. Вони здійснюють контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на ліквідацію та попередження забруднення навколишнього середовища, на покращення умов праці, побуту, відпочинку, а також контроль за впровадженням заходів щодо запобігання професійним захворюванням. Свою роботу санепідемнагляд здійснює через районні, міські та обласні санітарно- епідеміологічні станції, до штату яких входять санітарні інспектори.
Органи нагляду узгоджують проекти будівництва та реконструкції підприємств щодо питань гігієни та виробничої санітарії, беруть участь у роботі комісій по введенню в дію нових виробничих об’єктів. Санітарні
інспектори наділені правами забороняти експлуатацію об’єктів, що не відповідають нормам виробничої санітарії і гігієни праці; забороняти

79 використання шкідливих речовин у разі можливої негативної дії на людей і навколишнє середовище; регулярно проводити обстеження на підконтрольних об’єктах; вимагати термінової госпіталізації інфекційних хворих тощо.
Суттєвим доповненням до державного нагляду є широке використання громадськості для контролю за умовами і охороною праці.
Громадський
контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів та представників і уповноваженими найманими працівниками особи з питань охорони праці.
Фонд
соціального страхування від нещасних випадків також перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, здійснюючи заходи щодо запобігання нещасним випадкам та усунення загрози здоров’ю працюючих, викликані умовами праці.
Професійні

спілки

здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами
індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.
Профспілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці об’єктів виробничого призначення, що проектуються , будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці; брати участь у підготовці нормативно-правових актів з охорони праці; перевіряти виконання відповідних програм і зобов’язань колективних договорів (угод); брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;

80 вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.
У разі відсутності профспілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.
Уповноважені
особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог охорони праці і вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці.
Для виконання статутних обов’язків роботодавець за свій рахунок організує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених з охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.
Не можуть буди ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених з охорони праці, їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.
Якщо уповноважені з охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час
інспекційних перевірок підприємств чи виробництв.
Контроль стану профілактичних робіт з охорони праці на підприємствах Фондом соціального страхування від нещасних випадків покладається на страхових експертів з охорони праці, які мають право :

безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

81

брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

одержувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці;

брати участь у роботі комісії з питань охорони праці підприємств;

вносити органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць
і цехів, робота яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури і приладів контролю.
Страхові експерти з охорони праці проводять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
3.4.Вимоги охорони праці при проектуванні, будівництві та
реконструкції
підприємств і засобів виробництва
Згідно із Законом “Про охорону праці” (ст. 21) виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

82
Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці.
Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об’єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно- правовим актам з охорони праці. Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.
Експертиза проектів, реєстрація, огляд, випробування тощо виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур, об’єктів соціально- культурного призначення , прийняття їх в експлуатацію проводиться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно- правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.
Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів проводиться за участю представників професійних спілок.
Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.
Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. “Порядок надання дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці і його територіальними органами” затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003р. № 1631. Цей
Порядок визначає процедуру надання і анулювання дозволів, встановлює

83
„Перелік робіт підвищеної небезпеки” з 88 найменувань і „Перелік об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” з 27 найменувань.
Суб’єкт господарської діяльності, який має намір почати
(продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з встановленими Переліками або проводити навчання робітників з питань охорони праці інших суб’єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, повинен отримати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці. З цією метою роботодавець надає в Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган за місцем знаходження заяву встановленої форми, до якої додається:

на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо можливості суб’єкта господарської діяльності забезпечити виконання вимог законів і інших нормативно- правових актів з охорони праці і промислової безпеки при виконанні заявленої роботи;

на експлуатацію об’єкта – висновок експертизи щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки і можливості суб’єкта господарської діяльності забезпечити дотримання вимог законодавства при його експлуатації, а також відповідну експлуатаційну документацію;

на проведення навчання з питань охорони праці – висновок експертизи Головного навчально-методичного центру або експертно- технічного центру Держнаглядохоронпраці щодо можливості суб’єкта господарської діяльності проводити навчання з питань охорони праці.

84
Відповідальність за повноту, вірогідність і об’єктивність висновку експертизи несе згідно із законодавством експертна організація, що проводила експертизу.
Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви видає суб’єкту господарської діяльності відповідний дозвіл або повідомляє у письмовій формі про відмову з відповідним обґрунтуванням.
Рішення про відмову в наданні дозволу приймається
Держнаглядохоронпраці або його територіальним органом у разі:

непредставлення суб’єктом господарської діяльності необхідних документів і (або) неправильного їх оформлення;

представлення невірогідних даних або висновку експертизи, який затверджено або складено більш ніж за рік до дати реєстрації заяви;

встановлення висновком експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів і інших нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки.
Після усунення причин, що призвели до відмови в наданні дозволу, суб’єкт господарської діяльності має право повторно подати заяву на отримання дозволу відповідно до встановленого порядку.
Дозвіл видається суб’єкту господарської діяльності або уповноваженій ним особі або надсилається поштою, про що робиться запис на його копії, яка залишається у Держнаглядохоронпраці або в його територіальному органі.
Копії дозволів і документи, на підставі яких вони були видані, зберігаються у відповідних органах Держнаглядохоронпраці протягом строку дії дозволу.
Дія дозволів, виданих
Держнаглядохоронпраці або його територіальними органами, розповсюджується на всю територію України.
Термін дії дозволів складає:

85

на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта– 5 років;

на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта– 5 років;

на навчання з питань охорони праці – 5 років.
Про одержання дозволу суб’єкт господарської діяльності повинен повідомити в територіальний орган Держнаглядохоронпраці за місцем виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта, у тому числі відокремленими підрозділами.
У разі втрати (пошкодження) дозволу згідно із заявою суб’єкта господарської діяльності
і копії дозволу, яка зберігається у
Держнаглядохоронпраці або його територіальному органі, видається його дублікат.
Під час оформлення дубліката дозволу суб’єкт господарської діяльності має право виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати об’єкт на підставі зареєстрованої в Держнаглядохоронпраці або його територіальному органі заяви.
Державний нагляд за додержанням умов дозволу здійснюють посадові особи Держнаглядохоронпраці або його територіального органу шляхом проведення перевірок у встановленому законодавством порядку.
У випадку виявлення порушень умов дозволу посадова особа, яка проводила перевірку, видає суб’єкту господарської діяльності або уповноваженій ним особі припис, в якому викладається суть порушення із посиланням на статтю (пункт) відповідного нормативно-правового акту і встановлюється термін його усунення.
Суб’єкт господарської діяльності у визначений йому термін повідомляє у письмовій формі органу, посадова особа якого проводила усунення виявлених порушень.

86
Дозвіл може бути анульований наказом органу, який його видав і вилучено у суб’єкта господарської діяльності на підставі письмового повідомлення.
Дозвіл може бути анульований у випадку:

представлення суб’єктом господарської діяльності або уповноваженою ним особою заяви про анулювання дозволу;

прийняття рішення щодо відміни державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності;

виявлення недостовірних відомостей у документах, що були надані суб’єктом господарської діяльності для отримання дозволу;

видача посадовими особами Держнаглядохоронпраці або його територіального органу припису щодо повторного порушення умов дозволу;

аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку тощо, якщо в акті розслідування цієї події вказано, що однією з його причин є невиконання умов дозволу;

створення перешкод при проведенні посадовими особами
Держнаглядохоронпраці або його територіального органу перевірок дотримання умов дозволу.
Суб’єкт господарської діяльності протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення щодо анулювання дозволу повинен повернути дозвіл до органу, що його видав.
У разі, коли суб’єкт господарської діяльності не одержав дозволу на початок роботи та види робіт або цей дозвіл був у нього анульований, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням Держнаглядохоронпраці або його територіального органу вживає заходів щодо скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з
їх усунення.

87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал