Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка3/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
для самоконтролю
1.
Дайте визначення терміну “охорона праці”.
2.
Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці а Україні.
3.
Наведіть основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.
4.
Викладіть основні положення нової редакції Закону України “Про охорону праці”.
5.
Охарактеризуйте напрямки міжнародного співробітництва України в галузі охорони праці.
6.
Розкрийте вимоги до розробки, перегляду та скасування нормативно- правових актів з охорони праці.
7.
Як здійснюється кодування ДНАОП та ГОСТ ССБТ?
8.
Які вимоги до нормативних актів з охорони праці підприємства?
9.
Наведіть основні принципи і завдання соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
10.
Які послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?
11.
Як обчислюються розміри страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?

Розділ
2. Державні гарантії умов та охорони праці

2.1.Гарантії при укладанні трудової угоди (договору) та під час
роботи

Закон “Про охорону праці” (ст. 5) встановлює, що умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, що діють в Україні
і погіршують умови праці, порівняно з встановленим законодавством. Такі умови згідно зі ст. 9 КЗпП України є недійсними. Вимоги Закону про

33 додержання законодавства щодо охорони праці стосуються укладання трудового договору як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом.
Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Підприємства, організації, установи в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові щодо вимог законодавства трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Умови праці при укладанні трудового договору можуть бути викладені у самому трудовому договорі, в колективному договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Вказані документи не можуть містити в собі положень, які не відповідають статтям
Кодексу законів про працю України (КЗпП), що регламентують питання, пов’язані з охороною праці. Це стосується норм тривалості робочого часу, обмеження часу надурочних робіт, надання необхідних перерв для відпочинку та харчування і додаткових перерв при наявності шкідливих умов праці, вихідних днів і щорічних відпусток.
При наявності на підприємстві відповідних економічних можливостей нормативні пільги і компенсації можуть застосовуватися у більш значних розмірах, виходячи з додаткових зобов’язань, викладених у колективному договорі (угоді).

34
Протягом дії трудового договору роботодавець або уповноважений ним орган повинен своєчасно інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і компенсацій, включаючи й ті, що надають йому додатково.
Роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором роз’яснити працівникові його права і обов’язки, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; проінструктувати з охорони праці і протипожежної охорони.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору , допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
Усі працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. У разі ушкодження здоров’я чи при моральній шкоді, заподіяної працівникові, він має право на їх відшкодування. Виплата всіх видів компенсацій, передбачених законодавством, здійснюється потерпілому
Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньо

35 керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої є працівник, або уповноваженої працівником особи з питань охорони праці (якщо профспілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. В такій ситуації працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.
У разі, коли працівник за станом здоров’я не може виконувати роботу, на яку він наймався, він має бути переведений на легшу роботу відповідно до медичного висновку. Медичний висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) встановлює термін легшої роботи і є обов’язковим для роботодавця. У той же час переведення працівника на іншу (легшу) тимчасову або постійну роботу може відбуватися лише за його згодою. При переведенні працівника за його згодою на легшу роботу роботодавець повинен у разі потреби встановити йому скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття
іншої професії відповідно до законодавства. При переведенні працівника на іншу постійну, нижче оплачувану роботу за ним зберігається його попередній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
На час зупинки експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду або службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи, а час простою оплачується з розрахунку середнього заробітку.
2.2. Пільги та компенсації за несприятливі умови праці
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,

36 зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.
За час проходження медичного огляду за працівником зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.
Працівники, зайняті на роботах з важкими, небезпечними чи шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально- профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
Роботодавець може за кошти підприємства додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством. Так, може бути передбачено надання працівникам додаткової відпустки за несприятливі умови праці (понад розмірів, встановлених законодавством), додаткового комплекту спецодягу (понад встановлені норми), обладнання додаткових санітарно- побутових приміщень у тих випадках, де нормами ще не передбачено, встановлені залежно від конкретних умов праці додаткових оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скорочення тривалості робочого часу тощо.

37
Основним завданням охорони праці на підприємствах є поліпшення умов праці, досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці і на цій основі зменшити частково або повністю всі види пільг і компенсацій.
Але доти, доки залишаються важкі фізичні роботи та роботи з небезпечними і шкідливими умовами, роботодавці повинні дотримуватися встановлених законодавством пільг та компенсацій для працюючих у цих умовах, для того щоб зменшити їх негативний вплив на здоров’я працівників.
Лікувально-профілактичне харчування - засіб підвищення опору організму людини впливові негативних виробничих факторів, зниження захворюваності і запобігання передчасній втомі. Таке харчування надається безкоштовно лише тим працівникам, які виконують важку роботу в специфічних умовах згідно з “Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально- профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці”, затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією
ВЦРПС від 07.01.1977 р. №4/П-1, харчування надається працівникам у ті дні, коли вони фактично виконують роботу на виробництвах, передбачених цим Переліком.
Безкоштовне молоко кількістю 0,5л видається працівникам, які знаходяться у контакті з хімічними речовинами або фізичними виробничими факторами, що відповідають “Медичним показникам для безплатної видачі молока або інших рівноцінних продуктів робітникам і службовцям, безпосередньо зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці”, затвердженим Міністерством охорони здоров’я СРСР 22.05.1968 р.
Вживання молока сприяє підвищенню опору організму працівника дії токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і

38 функції організму і сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.
Для працюючих, які контактують із свинцем або речовинами, що містять його, замість молока видають безкоштовно продукти, що містять 8-
10г пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або фруктові соки).
При роботі в умовах підвищених температур інфрачервоного випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму працівника виділяється ряд необхідних для життєзабезпечення солей. Для збереження нормального стану організму за таких умов суттєве значення має раціональний питний режим. Уживання підсоленої газованої води поряд з іншими санітарно-гігієнічними заходами дозволяє зменшити негативну дію високої температури і променистого тепла.
Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються працюючим в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях; вантажникам; розробникам програм та операторам ЕОМ; операторам комп’ютерного набору та деяким іншим категоріям працівників.
Скорочена тривалість робочого часу за роботу в шкідливих умовах праці надається працівникам згідно з “Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня”, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. №163.
Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах праці тривалістю до 35 календарних днів згідно із ст. 7 Закону України
“Про відпустки” надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних
із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за списком виробництва, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1290.

39
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки визначається колективним чи трудовим договором і залежить від результатів атестації робочих місць на підприємстві за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2003 р. №36 “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”. Цією Постановою затверджено Список №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Пільгова пенсія надається за списком №1 чоловікам при досягненні 50 років, жінкам – 45 років; за списком №2 – чоловікам – 55 років, жінкам –
50 років.
За роботу в шкідливих умовах праці з урахуванням результатів атестації робочих місць можуть встановлюватися надбавки до заробітної плати в розмірі до 12% на місяць, а за роботу в особливо шкідливих умовах праці – до 24%.
2.3. Охорона праці пільгових категорій працівників
Гарантуючи рівність у правах жінок та чоловіків, Конституція України забезпечує таку рівність не тільки політичними гарантіями, але й спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством.
Держава піклується також про створення сприятливих умов праці неповнолітніх, літніх людей та інвалідів з урахуванням їх фізичних, фізіологічних та інших особливостей. При цьому, з одного боку,

40 створюються умови для повної реалізації прав громадян цих категорій на працю, а з іншого – виключаються можливості негативного впливу роботи на їх здоров’я.
Забороняється використання праці жінок та неповнолітніх осіб віком до 18 років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучення жінок та неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.12.1993 р. № 256, а Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх” – 31.03.1994 р.№46.
Граничні норми підіймання і переміщення важких речей для жінок затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 10.12.1993 р. №241
(табл.2.1.)
Таблиця 2.1. – Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінкам
Характер робіт
Граничні
норми ваги вантажу
, кг
Підіймання
і
переміщення вантажів при чередуванні
з
іншою роботою
(
до
2- х
разів на годину
)
10
Підіймання
і
переміщення вантажів постійно протягом робочої
зміни
7
При цьому :
1.
До ваги вантажу, який переміщується, включається вага тари і пакування.
2.
При переміщенні вантажу на візках або в контейнерах прикладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.
3.
Загальна вага вантажу, що переміщується на протязі кожного часу робочої зміни, не повинна перевищувати:
- з робочої поверхні
– 350 кг;

41
- з підлоги
– 175 кг.
Граничні норми підіймання
і переміщення важких речей неповнолітніх затверджені наказом Головного державного санітарного лікаря України від 22.03.1996р. №59 (табл.2.2).
Таблиця 2.2. – Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
Календарний вік, років
Граничні норми ваги вантажу, кг.
Короткочасна робота
Тривала робота юнаки дівчата юнаки дівчата
14 5
2,5
--
--
15 12 6
8,4 4,2 16 14 7
11,5 5,6 17 16 8
12,6 6,3
При цьому:
1.
Короткочасна робота – до двох (включно) підіймань і переміщень вантажу протягом одного часу робочої зміни.
2.
Тривала робота – більше двох підіймань і переміщень вантажу протягом одного часу робочої зміни.
Відповідно до ст.178 КЗпП України вагітні жінки згідно з медичним висновком мають бути переведені на легшу роботу, яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Умови раціонального працевлаштування жінок передбачають оптимальну величину навантаження (фізичного, психофізіологічного) та оптимальні умови виробничого середовища, тобто такі умови, які у практично здорових жінок не викликають відхилень у стані здоров’я та суттєвих функціональних змін в організмі на період вагітності і не відіб’ються негативно на ході пологів. Вагітних жінок не залучають до робіт на висоті; робіт, пов’язаних із незручною робочою позою, із статичним напруженням м’язів ніг чи черевного преса, з підійманням засобів праці вище рівня плечового пояса, а також з підлоги.

42
З моменту встановлення вагітності жінки не повинні залучатися до робіт, що вимагають значного нервово-емоційного напруження, особливо пов’язаних із ризиком для свого життя та життя інших людей.
Вагітні жінки та жінки, що мають дітей віком до трьох років, не допускаються до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Не допускається також направлення їх у відрядження.
Жінки, що мають дітей віком від трьох до 14 років або дітей інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди.
Вагітні жінки , матері, що мають дітей віком до 12 років, не повинні залучатися до чергувань на підприємствах після робочого дня, в нічний час, вихідні і святкові дні.
Забороняється відмовляти жінці у прийнятті на роботу і знижувати її заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю матері або наявності дітей віком до 3 років, а одиноким матерям – у зв’язку з наявністю дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Відмова у прийнятті на роботу в цих випадках може бути оскаржена в судовому порядку.
Не допускається звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років, якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років, або дитину
–інваліда, з ініціативи роботодавця, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Вагітним жінкам, згідно з медичним випадком, знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив негативних виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання ними попередньої роботи переводяться на іншу роботу із

43 збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною 3 років.
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви надаються не рідше, ніж через 3 години, а їх тривалість не може бути меншою за 30 хвилин кожна. При наявності двох або більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше однієї години. Перерви для годування дитини включаються у робочий час і оплачуються за середнім заробітком.
Якщо характер виконання роботи виключає можливість регулярного годування дитини та її догляду, жінка, за її заявою, має бути переведена на
іншу роботу, де є можливість надання перерви для годування дитини.
Згідно з Законом України “Про відпустки” на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 – після пологів). У разі народження двох або більше дітей, чи при ускладнених пологах відпустка після пологів становить 70 днів. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років. Жінці , яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.
Частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років надається за заявою жінки повністю або частинами у межах встановленого строку і оформлюється наказом роботодавця або уповноваженого ним органу. Час частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років і додаткової відпустки без збереження заробітної плати, коли дитина потребує

44 домашнього догляду, зараховується як у загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж роботи за спеціальністю. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають працюючі жінки; жінки, які навчаються з відривом від виробництва; жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства; і жінки, зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні.
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці , робочого часу, відпусток тощо користуються пільгами, встановленими законодавством. Важливим винятком із загальних правил регулювання праці є заборона використовувати неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Неповнолітні приймаються на роботу, як правило, після досягнення 16 років. За згодою батьків або опікуна можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які досягли 15 років (ст.188 КЗпП). Допускається приймання учнів загальноосвітніх шкіл та професійних навчальних закладів для виконання легкої праці у вільний час при досягненні ними 14-річного віку.
Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.
Законодавство передбачає два види медичних оглядів неповнолітніх: попередній і періодичний. Попередній медогляд має за мету виявити придатність неповнолітнього за станом здоров’я до виконання його майбутньої роботи. Періодичні медогляди здійснюються з метою постійного медичного контролю за станом здоров’я неповнолітнього, з’ясування впливу виробничого середовища на його організм. За наслідками таких оглядів уживаються заходи попередження та лікування початкових форм захворювань. Якщо під час чергового медичного огляду буде встановлено, що ця робота негативно впливає на здоров’я

45 неповнолітнього, медична установа дає висновок про неможливість використання його на такій роботі та необхідність полегшення умов праці або переведення його на іншу роботу. Висновок медичної установи є обов’язковим для роботодавця або уповноваженого ним органу.
Відповідність за своєчасність проходження неповнолітніми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для
їх здоров’я, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду, покладено законом на роботодавця.
Забороняється допускати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Тривалість робочого тижня для неповнолітніх становить: у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул
– 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, вказаної вище для осіб відповідного віку.
Щорічна відпустка неповнолітнім працівникам надається тривалістю один календарний місяць і обов’язково влітку (ст.75 КЗпП).
З метою охорони здоров’я неповнолітніх норми виробітку встановлюються для них виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років.
Заробітна плата працівникам, молодшим за 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
Для неповнолітніх встановлені певні гарантії від незаконного звільнення з роботи. Працівники, молодші 18 років, можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця або уповноваженого ним органу тільки за згодою районної (міської) комісії у справах неповнолітніх. При цьому звільнення

46 за таких підстав, як зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають проведенню цієї роботи, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, здійснюється лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування неповнолітнього.
Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико- санітарної експертизи (МСЕК) та індивідуальних програм реабілітації, вживання додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.
У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування
інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.
Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час не допускається.
Згідно з Законом “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” роботодавці зобов’язані враховувати специфіку праці ветеранів та осіб похилого віку. Робоче місце громадян цих категорій має бути обладнано відповідними технічними та
іншими засобами, що сприяють збереженню їх здоров’я і працездатності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал