Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, рішення №2386 від 10. 11. 2004 р. Розглянуто сучасний стан законодавчих і нормативно-правових актівPdf просмотр
Сторінка11/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
5.3.

Розслідування
та облік нещасних випадків у навчально-
виховних
закладах
Це розслідування проводиться згідно з “Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- виховного процесу в навчальних закладах”.
Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (далі учнями і студентами) під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах на території України.
Нещасні випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або залучені до праці у навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві.
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися з учнями та студентами і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день з медичним висновком:

під час проведення навчальних занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;

під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та
інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу або особою, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою;

під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться

142 відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;

під час перебування (відпочинку) у студентських загонах , таборах праці і відпочинку, навчально-дослідних ділянках тощо;

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальним закладом у встановленому порядку;

під час перевезень учнів та студентів до місця проведення заходів і нарад, а також у разі організованого прямування їх на заплановий захід на транспорті або пішки.
За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально- виховного процесу складається акт за формою Н-Н.
За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з учнями та студентами:

внаслідок уживання алкоголю, наркотичних або
інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо їх використання, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовано і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

у разі природної смерті або самогубства.
Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчального закладу.
У випадку відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого із змістом акта

143 за формою Н-Н конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви.
Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено учня або студента, потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов’язаний на запит керівника навчального закладу видати медичний висновок про характер ушкодження.
Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою, іншого органу виконавчої влади, засновника (власника), якому належить навчальний заклад, повідомлення про наслідок нещасного випадку.
Нещасні випадки, що сталися з учнями та студентами в побуті та у випадках, не передбачених цим Положенням, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.
Порядок
розслідування та оформлення нещасних випадків
1. Про кожний нещасний випадок, який стався з учнями та студентами, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, а у разі необхідності – його доставку до лікарського закладу;

до прибуття комісії з розслідування по можливості зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події.
Про нещасний випадок, що трапився під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, який проводить, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

144
Керівник навчального закладу зобов’язаний негайно вжити заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку, повідомити батькам потерпілого і зробити запит щодо висновку лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.
2. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у такому складі:

заступник керівника навчального закладу (голова комісії);

представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.
3.Комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана:

протягом
трьох діб провести розслідування нещасного випадку, з’ясувати обставини і причини, розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;

виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці, отримати пояснення у потерпілого;

скласти
акт про нещасний випадок за формою Н-Н у пяти
примірниках
і направити на затвердження керівнику навчального закладу.
До акту додаються всі матеріали, зібрані комісією.
4. Керівник навчального закладу протягом трьох діб після
закінчення
розслідування затверджує акти за формою Н-Н, з яких по одному примірнику направляє:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до підрозділу, де стався нещасний випадок;

145

начальнику служби охорони праці або особі, на яку покладено ці обов’язки; до архіву навчального закладу;

до органу управління освітою за місцем навчання потерпілого.
5. Акт за формою Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу
управління
освітою, навчального закладу протягом 55 років. Інші
примірники
акту та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж пять років.
6. Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не одразу, розслідується протягом місяця з дня одержання
письмової
заяви потерпілого. У цьому разі питання про складання акта за формою Н-Н вирішується комісією з розслідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учнів тощо. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.
7. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації (далі – підприємстві) з учнями та студентами навчальних закладів під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідується спільно з представником навчального закладу згідно з Положенням про розслідування нещасних випадків на виробництві .
8. Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями та студентами, які проходять практику або виконують роботу під керівництвом працівника навчального закладу на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад разом з представником підприємства, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом управління освітою, навчальним закладом.

146
Один примірник затвердженого акта Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий – до органу управління освітою за підпорядкованістю.
9. Нещасний випадок, який стався під час проведення дальніх походів тощо, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибуття на місце пригоди представника навчального закладу, з учнем або студентом якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, у тому числі акти Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу.
Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями та студентами.
Спеціальне
розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

групової (одночасно з двома і більше потерпілими незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я;

із смертельним наслідком.
1.
Про ці випадки керівник навчального закладу зобов’язаний негайно повідомити:

батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;

лікувально-профілактичний заклад за місцем, де стався нещасний випадок;

орган управління освітою та інший центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад;

прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний випадок.

147 2. Про кожний такий випадок орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє
Міністерство
освіти і науки України та надсилає йому матеріали
спеціального розслідування у триденний термін після закінчення
розслідування
.
Такі самі повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала під час тимчасового звільнення від занять у навчальному закладі в установленому порядку. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.
3. Про такі випадки, що сталися під час далеких походів тощо поза територією району(міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє орган управління освітою, прокуратуру за місцем події, керівника закладу освіти, де навчається потерпілий.
4. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, проводиться комісією, яка призначається наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника
Міністерства освіти і науки України.
Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло
5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією, призначеною наказом Міністерства освіти і науки України.
Нещасні випадки з особливо тяжкими наслідками (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) розглядаються на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України.
5. До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку і випадку зі смертельним наслідком входять:
- керівник (заступник) органу управління освітою (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) або керівник

148
(заступник) навчального закладу (при менших наслідках нещасного випадку)- голова комісії;
- керівник (заступник) навчального закладу;
- начальник (працівник) служби охорони праці;
- представник педагогічного колективу;
- представник Міністерства освіти і науки України;
- представник профспілки, членом якої є потерпілі.
Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бути включені представники органів Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони і реагування на надзвичайні ситуації та інших органів.
Члени комісії повинні зустрітися з потерпілими або членами їхніх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям) щодо їхніх прав відповідно до законодавства.
6. Комісія із спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує
нещасний
випадок і складає акт спеціального розслідування , оформляє інші необхідні матеріали та документи. За потреби встановлений термін розслідування може бути продовжений органом, який утворив комісію із спеціального розслідування.
Копії актів спеціального розслідування і форми Н-Н (на кожного потерпілого окремо) та наказ керівника навчального закладу за результатами розслідування направляється до органу управління освітою за підпорядкованістю, який зобов’язаний один примірник направляти до
Міністерства освіти і науки України, а другий – до іншого органу центральної виконавчої влади.

149 7. Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує втрати, пов’язані з діяльністю комісії та залученням до її роботи спеціалістів- експертів.
8. Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування нещасного випадку, у пятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за місцем, де стався груповий або смертельний нещасний випадок.
9. Керівник навчального закладу, органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, зобов’язаний у пятиденний
термін
розглянути матеріали розслідування і видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.
Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.
10. Міністерство освіти і науки України після одержання матеріалів спеціального розслідування повинно розглянути обставини і причини нещасного випадку і за результатами розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам.
11. Навчальний заклад, Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, органи управління освітою, проводять аналіз причин нещасних випадків, що сталися, розробляють заходи щодо їх запобігання, заслуховують на засіданнях колегій, нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.
12. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням та обліком нещасних випадків, що сталися з учнями та студентами під час навчально- виховного процесу, а також за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, органи управління освітою на місцях.

150
Міністерство освіти і науки України здійснює оперативний облік загальної кількості потерпілих, у тому числі під час групових нещасних випадків та інших нещасних випадків зі смертельним наслідком.
5.4.

Розслідування
та облік нещасних випадків невиробничого
характеру

Це розслідування проводиться згідно з “Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”.
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травм, які призвели до ушкодження здоров’я потерпілих.
Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки, що сталися під час:
- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації) і не використовується в інтересах цієї організації;
- переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів;
- виконання громадських обов’язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов’язків);
- виконання донорських функцій;
- участь у громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно- пропагандистській діяльності тощо);
- участь у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
- проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
- використання газу в побуті;

151
- вчинення протиправних дій проти особи, її майна;
- користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;
- виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки;
- стихійного лиха;
- перебування у громадянських місцях, на об’єктах торгівлі та побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в інших організаціях.
Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює
і засвідчує лікувально-профілактичний заклад.
Документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу.
Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, був потерпілий чи ні у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Лікувально-профілактичні (далі – лікувальні) заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою:
- про нещасний випадок із смертельним наслідком, а також про груповий нещасний випадок,
- до районної держадміністрації
(виконавчому органу міської, районної у місті ради);
- про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов’язаний із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний випадок, що стався внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди, - до органу внутрішніх справ.
Повідомлення про нещасні випадки із смертельним наслідком надсилаються також до органу прокуратури.

152
Лікувальні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою.
Порядок
розслідування нещасних випадків
Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення обставин та їх причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.
У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувального закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.
1. Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком та групових у разі смерті хоча б одного з потерпілих, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також тих, що сталися внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами, проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури.
2. Районна держадміністрація протягом доби з часу надходження
від лікувального закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку.
До роботи комісії з розслідування можуть залучатися:
- представники організації, де працюють або навчаються потерпілі;
- представники організації, на території чи об’єкті якої стався нещасний випадок;
- представники органів охорони здоров’я, освіти, захисту прав споживачів;
- експерти страхової компанії
(якщо потерпілий був застрахований).

153
До розслідування нещасних випадків, які сталися під час прямування на роботу чи з роботи, залучаються представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.
У разі звернення потерпілого (якщо не надходило повідомлення від лікувального закладу про нещасний випадок), районна держадміністрація приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівникові копію рішення.
3. Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у
складі
не менше трьох осіб.
4. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий у складі:
- посадова особа, яку визначає керівник організації (голова комісії);
- керівник відповідного структурного підрозділу, де працює потерпілий;
- представник профспілкової організації або уповноважений трудового колективу, якщо потерпілий не член профспілки.
Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувального закладу.
У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий може звернутися до районної держадміністрації, яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.
5. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних
днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу, який призначив розслідування.

154
За результатами розслідування складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм), який затверджується керівником організації, що проводила розслідування.
Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.
6. Акт за формою НТ надсилається:
- потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
- районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради);
- організації, де працює або навчається потерпілий;
- організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.
Копія акту надсилається органам внутрішніх справ, прокуратури та
іншим організаціям на їх запит.
При групових нещасних випадках акт НТ складається на кожного потерпілого окремо.
Для складання акта НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку, причин нещасного випадку та місця подій наведені в додатках до Порядку розслідування.
Акти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал