Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7
2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1.
Психологічна модель процесу засвоєння іноземної мови.
Питання до семінару:
1.
Визначення передової ролі і місця психології в процесах оволодіння іноземною мовою.
2.
Нейропсихологічні передумови володіння
іноземною мовою. Друга сигнальна система. Мовленнєвий динамічний стереотип.
3.
Володіння рідною мовою – вторинне усвідомлення рідної мови – оволодіння іноземною як складові здатності суб’єкта до засвоєння мови.
4.
Спонтанне і кероване засвоєння мови. Етапи оволодіння іноземною мовою у традиційному та новаторських підходах.
Основні поняття:
Мозкова локалізація мовленнєвих процесів; динамічний стереотип, орієнтувальна ланка мовленнєвої дії; іншомовні навички і вміння; опосередковане/усвідомлене володіння.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення: мовленнєвий динамічний стереотип, афазії.
Тестові завдання.
1. Який з наведених процесів не може бути спонтанним : а) оволодіння рідною мовою б) вторинне усвідомлення рідної мови в) оволодіння нерідною мовою.
2. Психічний розлад, який полягає у втраті суб’єктом здатності розуміти сприйняту на слух мову, називається: а) моторна афазія б) семантична афазія в) сенсорна афазія.
3. Психічний розлад, який полягає у втраті суб’єктом здатності розуміти сприйнятий друкований текст, називається: а) аграфія б) алексія в) алалія.

89 4. За даним Р.М. Фрумкіної, частотність вживання слова, значимість названого ними об’єкта та суб’єктивно-емоційна оцінка позначаються на: а) випереджувальному синтезі б) імовірнісному прогнозуванні в) осмисленні сприймання цього слова.
Семінар 2.
Пізнавальні процеси у засвоєнні та володінні іноземною
мовою.
Питання до семінару:
1.
Переваги і недоліки свідомо-дискурсивного та
інтуїтивно-практичного володіння іноземною мовою.
2.
Функціонування мислення на базі рідної та
іноземної мов: формально-динамічний, змістовий аспекти.
3.
Психологічна типологія носіїв іноземної мови.
4.
Види іншомовних здібностей; їх розвиток на різних стадіях онтогенезу.
Основні поняття
Формально-динамічні особливості та зміст мислення; свідомо-дискурсивне розуміння; смислове розуміння, мовна оболонка; мовна інтуїція.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення: універсальний предметний код; смислоорганізованість тексту.
Тестові завдання.
1. Мовленнєве уміння – це : а) мовна інформованість б) мовленнєва операція в) мовленнєва дія, здійснювана за оптимальними параметрами.
2. У рамках діяльності Московської психолінгвістичної школи було розроблено: а) діяльнісний підхід до навчання іноземної мови б) прямий метод навчання в) традиційний підхід до навчання.
3. Початок мислення іноземною мовою при практичному оволодінні настає в середньому : а) через 1.5 року б) через 1.5 місяці в) через 0.5 року.

90 4. У підлітків научуваність іноземній мові: а) більше пов’язана з розумовою активністю б) більше залежить від мовленнєвої активності в) в рівній мірі залежить від першої і другої.

Семінар 3.
Особистісні аспекти оволодіння іноземною мовою
Питання до семінару:
1.
Особистісні якості мовця та їх вплив на динамічні та якісні параметри оволодіння ним іноземною мовою.
2.
Мотивація та установка як фактори ставлення суб’єкта до іноземної мови.
3.
Особистісна ідентичність у спілкуванні іноземною мовою.
Основні поняття.
Фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні іншомовні здібності; мотивація; атитюд; мовна обдарованість; мовна
ідентичність.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення: поняття мовної обдарованості; феномен поліглота.
Тестові завдання.
1. Вкажіть неправильну характеристику: ”Мовець-носій раціонально-логічного типу володіння іноземною мовою”: а) має розвинені вміння перекладу з однієї мови на іншу б) свідомо, дискурсивно використовує мовні знання в) володіє мовою переважно продуктивно
2. Вкажіть правильну характеристику:”Мовець-носій інтуїтивно- чуттєвого типу володіння іноземною мовою”: а) здатен довільно переключатися з рідної мови на іноземну і навпаки б) не має ускладнень у пошуку еквівалентних словесних одиниць при перекладі в) зосереджується переважно на значенні іншомовного вислову
3. Вкажіть помилкове судження : Ставлення суб’єкта до іноземної мови визначається його: а) мотивами та установками б) чуттям іноземної мови в) особистісною та груповою ідентичністю

91 4. В якому пункті нейро-психологічні особливості мовця наведені в порядку зменшення їх значення в якості причин ускладнення вербальної комунікації : а) екстраверсія, нейротизм, інтроверсія б) інтроверсія, екстраверсія , нейротизм в) нейротизм, інтроверсія, екстраверсія
Семінар 4.
Психодіагностика та розвиток іншомовних здібностей.
Питання до семінару:
1.
Індивідуальні розбіжності мовців у засвоєнні різних мовних структур. Свідома мовна рефлексивність як мета мовця.
2.
Завдання, методи та окремі напрямки дослідження здібностей до іноземної мови.
3.
Розвиток якостей мовної пам’яті: аудіолінгвальний та аудіовізуальний підхід.
Основні поняття:
Мовна здібність; мовленнєва активність; тести визначення рівня володіння іноземною мовою; тести здібностей; тести досягнень.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення: прийоми оптимізації здатності тлумачити іншомовний текст.
Тестові завдання.
1. Тести для виявлення навичок і вмінь з метою розподілу учнів на групи в залежності від їх володіння іноземною мовою називаються : а) тестами досягнень б) діагностичними тестами в) кваліфікаційними тестами.
2. Оцінювати іншомовну успішність учнів краще методом: а) індивідуального опитування б) фронтального опитування в) діалогічного спілкування.
3. У діалозі двох білінгвів, які спілкуються нерідною для обох мовою, звучить питання : “Що ви мали на увазі, коли сказали…?” Це означає, що автор запитання апелює до : а) семантичного чуття б) чуття лексичної бази в) мовного чуття співбесідника.

92 4 Житель міста Києва, громадянин України молдавського походження, російськомовний оволодіває українською мовою як : а) іноземною мовою б) мовою міжетнічного спілкування в) другою мовою.
5. Помилки у вислові студента-іноземця “Я кохаю пити чай з варенням і з приємністю” стосуються порушення: а) узусу б) мовної системи в) мовної норми.

Семінар 5.
Психологічні умови самостійного оволодіння іноземною
мовою.
Питання до семінару:
1.
Умови самостійного оволодіння аудіюванням.
2.
Умови оволодіння зоровим сприйняттям. (читанням).
3.
Умови оволодіння усним відтворенням мови (говорінням).
4.
Умови оволодіння іншомовним письмом.
5.
Умови оволодіння лексичним матеріалом.
6.
Умови оволодіння граматикою мови.
Основні поняття:
Самостійне вивчення іноземної мови; психологічні труднощі та комунікативні бар’єри; аудіювання; лексика; граматика.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення: самостійне засвоєння другої іноземної мови.
Тестові завдання.
1. Які з цих, біологічно зумовлених, труднощів оволодіння
іноземною мовою піддаються психологічній корекції: а) слабкість нервової системи б) домінантність правої півкулі головного мозку в) інертність мисленнєвих процесів.
2. За яким з критеріїв виділяють такі типи білінгвізму, як репродуктивний, продуктивний та рецептивний: а) за способом засвоєння мовленнєвих умінь б) за кількістю виконуваних іноземною мовою мовленнєвих дій в) за співвіднесеністю з певним мовним колективом.

93 3. За критерієм “спосіб зв'язку мовлення з мисленням” білінгвізм поділяється на : а) чистий та змішаний б) безпосередній та опосередкований в) збалансований і домінантний.
4. Вкажіть найбільш ефективний спосіб осмислення іншомовних слів (за Б.В.Бєляєвим): а) наочний показ аналогічного предмета б) однослівний переклад при співпадінні понять рідною та
іноземною мовами в) багатослівне тлумачення поняття
5. Вкажіть найменш ефективний спосіб осмислення іншомовних слів
(за Б.В.Беляєвим): а) однослівний переклад при неспівпадінні понять б) як результат контекстуальної здогадки в) як результат наочного показу трьох однорідних предметів.

3. ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
1. Питання репродуктивного рівня
1
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови як галузь досліджень.
2
Нейропсихологічні передумови засвоєння іноземної мови.
3
Спонтанне засвоєння мови.
4
Кероване засвоєння мови.
5
Мозкова локалізація мовленнєвих процесів.
6
Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєвою діяльністю.
7
Характеристика етапів оволодіння другою мовою.
8
Особливості сприймання іншомовного дискурсу.
9
Особливості розуміння іншомовного дискурсу
10
Мовленнєве мислення на базі рідної мови.
11
Мовленнєве мислення на базі нерідної мови
12
Об’єктивний і суб’єктивний зміст мислення на базі іноземної мови.
13
Мовна
інтуїція – інтелектуальна основа мовленнєвої діяльності.
14
Артикуляційне чуття мови.
15
Фонетичне чуття мови.
16
Семантичне чуття мови

94 17
Стилістичне чуття мови.
18
Роль механізму імовірнісного прогнозування в іншомовній діяльності.
19
Механізм випереджувального синтезу в продукуванні
іншомовного вислову.
20
Особливості та умови розвитку мовного чуття.
21
Психологічна типологія носіїв іноземної мови.
22
Види іншомовних здібностей та їх розвиток в онтогенезі.
23
Роль мотивації та установки в спілкуванні іноземною мовою.
24
Поняття мовної обдарованості.
25
Види мовної обдарованості.
26
Феномен поліглота.
27
Значення лінгвокраїнознавства для оволодіння іноземною мовою.
28
Індивідуальні розбіжності мовців у засвоєнні різних мовних структур.
29
Мета і практична цінність психологічного вимірювання здібностей до іноземної мови.
30
Розвиток якостей іншомовної пам’яті.
31
Форми іншомовної творчості суб’єкта.
32
Репродуктивний та продуктивний рівень володіння мовою.
33
Лінгвокраїнознавчий та субкультурний базис іншомовної вербальної творчості.
34
Соціо-психологічна типологія білінгвів.
35
Мовна картина світу білінгва: етнопсихолінгвістичний аспект.
36
Характер асоціювання та номінації при білінгвізмі.
37
Утворення локальних асоціацій як чинник акультурації в межах другої мови.
38
Поняття мовленнєвого динамічного стереотипу.
39
Психопатологія мовлення: сенсорна афазія.
40
Психопатологія мовлення: моторна афазія.
41
Психопатологія мовлення: алексія, аграфія.
42
Шляхи формування мовленнєвих операцій.
43
Поняття рідна мова
44
Різновиди нерідної мови.
45
Психологічні умови самостійного оволодіння іноземною мовою.
46
Залежність сприймання іншомовного дискурсу від особистості мовця.
47
Мислення іноземною мовою як психологічна проблема.
48
Мовленнєві помилки як міждисциплінарна проблема.

95 49
Методи інтенсивного навчання іноземної мови.
50
Багатомовність в дитячому віці.
51
Значення культурології для оволодіння іноземною мовою.
52
Методи дослідження мовлення в психології.
53
Специфіка прямого та перекладно-граматичного методів навчання.
54
Формування потреби мовця у спілкуванні другою мовою.
55
Організація та керування продукуванням іншомовного вислову.
56
Функція контролю та самоконтролю іншомовної активності.
57
Роль мовленнєвої практики і наочності в процесі навчання
іноземної мови.
58
Комунікативні бар’єри в іншомовному спілкуванні.
59
Психічні риси особистості як можливі фактори мовленнєвих труднощів.
60
Смислова організація іншомовного тексту – об’єкта сприймання.
61
Поняття „мовна здатність” та „мовленнєва активність”.

2. Питання алгоритмічного рівня.
1.
Розкрийте нейропсихологічні умови оволодіння іноземною мовою.
2.
Взаємодія першої і другої нервових систем в процесі сприймання і продукування мовлення.
3.
Розкрийте нейролінгвістичні умови оволодіння іноземною мовою.
4.
В чому полягає специфіка спонтанного і керованого оволодіння іноземною мовою?
5.
Відтворіть схему породження висловлювання (за М.І.
Жинкіним).
Назвіть ознаки відмінності у продукуванні висловлювання рідною і нерідною мовою.
6.
Охарактеризуйте етапи засвоєння іноземної мови шляхом традиційного навчання і шляхом мовленнєвої практики.
7.
Дайте визначення мовленнєвих навичок і вмінь.
8.
Визначте основні відмінності у функціонуванні мислення на базі рідної та іноземної мови.
9.
Проілюструйте особливості сприймання і розуміння дискурсу іноземною мовою (перша мова).
10.
Що таке суб’єктивний і об’єктивний зміст мислення?
Наведіть приклади на базі іноземної мови.
11.
Психолінгвістична модель продукції висловлювання.

96 12.
Прокоментуйте гіпотезу продукції вислову за В. Інгве з точки зору іншомовної активності.
13.
Психолінгвістична модель рецепції висловлювання.
14.
Розкрийте поняття „осмислення вислову”.
15.
Які фактори впливають на осмислення мовленнєвого матеріалу?
16.
Яку роль в інтерпретації іншомовного дискурсу відіграє механізм випереджувального відображення?
17.
Проілюструйте ланцюгову і розгалужену структури тексту.
Як ці структури впливають на відтворюваність іншомовного тексту?
18.
Механізм випереджувального синтезу та його значення в продукуванні мовлення.
19.
Дайте визначення й охарактеризуйте структуру поняття мовної інтуїції.
20.
Що таке чуття лексичної бази, на якій основі воно формується?
21.
Характерні особливості чуття мови.
22.
Опишіть типологію носіїв іноземної мови
23.
Які фактори сприяють утворенню мовного чуття щодо
іноземної мови?
24.
Види іншомовних здібностей, їх розвиток на різних етапах онтогенезу.
25.
Роль мотивації та установки у спілкуванні іноземною мовою.
26.
Поняття мовної обдарованості й феномен поліглота.
27.
Назвіть диференційні ознаки понять „мовна здібність” та
„здатність до мов”.
28.
Наведіть прийоми оптимізації здатності мовця тлумачити
іншомовну лексику.
29.
Наведіть приклади індивідуальних розбіжностей мовців у засвоєнні різних мовних структур.
30.
Роль оперативної пам’яті мовця в процесі породження вислову.
31.
У чому полягає мета і практична цінність психологічного вимірювання здібностей до іноземної мови?
32.
Розвиток якостей мовної пам’яті.
33.
Форми іншомовної творчості суб’єкта.
34. Репродуктивний, продуктивний, рецептивний білінгвізм.
35. Наведіть приклади репродуктивного і продуктивного володіння
іноземною мовою.
36.
Соціо-психологічна типологія білінгвів.

97 37.
Роль мовленнєвої практики і наочності в процесі навчання
іноземної мови.
38.
Комунікативні бар’єри в іншомовному спілкуванні.
39.
Охарактеризуйте прямий та перекладно-граматичний методи навчання іноземної мови.
40.
Психічні риси особистості як можливі фактори мовленнєвих труднощів.
4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.
Багатомовність у дитячому віці.
2.
Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєвою діяльністю.
3.
Види іншомовних здібностей та їх розвиток в онтогенезі.
4.
Залежність сприймання
іншомовного дискурсу від особистості мовця.
5.
Значення культурології для оволодіння іноземною мовою.
6.
Значення лінгвокраїнознавства для оволодіння іноземною мовою.
7.
Індивідуальні розбіжності мовців у засвоєнні різних мовних структур.
8.
Комунікативні бар’єри в іншомовному спілкуванні.
9.
Лінгвокраїнознавчий та субкультурний базис іншомовної вербальної творчості.
10.
Методи дослідження мовлення в психології.
11.
Методи інтенсивного навчання іноземної мови.
12.
Механізм випереджувального синтезу в продукуванні
іншомовного вислову.
13.
Мислення іноземною мовою як психологічна проблема.
14.
Мовленнєве мислення на базі нерідної мови
15.
Мовленнєві помилки як міждисциплінарна проблема.
16.
Мовна інтуїція – інтелектуальна основа мовленнєвої діяльності.
17.
Мовна картина світу білінгва: етнопсихолінгвістичний аспект.
18.
Мозкова локалізація мовленнєвих процесів.
19.
Нейропсихологічні передумови засвоєння іноземної мови.

20.
Об’єктивний і суб’єктивний зміст мислення на базі
іноземної мови.
21.
Організація та керування продукуванням іншомовного

98 вислову.
22.
Особливості сприймання іншомовного дискурсу.
23.
Особливості та умови розвитку мовного чуття.
24.
Поняття мовленнєвого динамічного стереотипу.
25.
Поняття «рідна мова».
26.
Психологічна типологія носіїв іноземної мови.
27.
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови як галузь досліджень.
28.
Психологічні умови самостійного оволодіння іноземною мовою.
29.
Психопатологія мовлення: моторна афазія.
30.
Психопатологія мовлення: алексія, аграфія.
31.
Психопатологія мовлення: сенсорна афазія.
32.
Репродуктивний та продуктивний рівень володіння мовою.
33.
Різновиди нерідної мови.
34.
Розвиток якостей іншомовної пам’яті.
35.
Роль механізму імовірнісного прогнозування в іншомовній діяльності.
36.
Роль мовленнєвої практики і наочності в процесі навчання
іноземної мови.
37.
Роль мотивації та установки в спілкуванні іноземною мовою.
38.
Соціо-психологічна типологія білінгвів.
39.
Специфіка прямого та перекладно-граматичного методів навчання.
40.
Утворення локальних асоціацій як чинник акультурації в межах другої мови.
41.
Форми іншомовної творчості суб’єкта.
42.
Функція контролю та самоконтролю іншомовної активності.
43.
Характер асоціювання та номінації при білінгвізмі.
44.
Характеристика етапів оволодіння другою мовою.
45.
Шляхи формування мовленнєвих операцій.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения / В.В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1985.– № 6.– С.3-8.
2.
Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью / А.А. Алхазишвили. – М. : Просвещение, 1988. – 128 с.

99 3.
Алыбина А.Т. Особенности мнемической деятельности студентов языкового вуза и обучаемость иностранному языку: автореф. дис. … канд. психол. наук. – М., 1971.– 16 с.
4.
Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам /
Артёмов В.А.– М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
5.
Ахутина Т.В. Нейропсихический анализ индивидуальных особенностей переработки лексической информации / Т.В.
Ахутина, Е.В. Каширская // Вопросы психологии, 2000, №3, стр.
93–101.
6.
Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам / Беляев Б.В. – М.: Просвещение, 1965. – 227 с.
7.
Беляев Б.В. К характеристике зарубежной (западноевропейской и американской) психологии обучения иностранным языкам /
Б.В. Беляев // Вопросы психологии. – 1962.– №1.– С.11–17.
8.
Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка. Пособие для преподавателей и студентов /
Беляев Б.В. – М.: Просвещение, 1964. – 136 с.
9.
Бенедиктов Б.А. Психология овладения иностранным языком
Бенедиктов Б.А. – Минск: Изд-во БГУ, 1974.– 152 с.
10.
Васильева И.Г. Бессознательное в естественных и учебных процессах овладения языком / И.Г. Васильева //
Бессознательное / Под ред. А.С. Прангишвили и др. – Т.3. –
Тбилиси, 1978.– С.166–171.
11.
Верещагин
Е.М.
Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма) / Верещагин Е.М. –
М.: Изд-во Москов. ун-та, 1969. – 160 с.
12.
Верещагин Е.М. Психологическая программа действия и лингвистическая модель: их психологическая связь / Е.М.
Верещагин // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. – М, 1969.– С.59–65.
13.
Ветохов А.М. Психологические условия самостоятельного овладения иностранным языком / А.М. Ветохов // Практична психологія та соціальна робота.– 2002.– № 3.– С.62–64.
14.
Ветохов А.М. Психологические условия самостоятельного овладения иностранным языком / А.М. Ветохов // Практична психологія та соціальна робота.– 2002.– № 4.– С.26–27.
15.
Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте /
Выготский Л.С. //Собр. сочинений в 6 т.– Т.3.– М.: Педагогика,
1982.– С.329–338.
16.
Выготский Л.С. Мышление и речь. / Выготский Л.С. – Изд. 5, испр. –М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.

100 17.
Галкина Т.В. Методика определения уровня развития речемыслительной креативности личности / Т.В. Галкина, Л.Г.
Алексеева // Психол. журнал. – 1992. – №4.– С. 88–94 18.
Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: діагностика, педагогіка / Гільбух Ю.З. – Ред. Н.С. Лісняк. – К.,
1992. – 216 с.
19.
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин –
М.: Политиздат, 1982. – 250 с.
20.
Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте / Залевская А.А. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. – С. 195.
21.
Зимняя И.А. Психологические аспекты говорения на иностранном языке. Пособие для учителей сред. школы / Зимняя
И.А. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
22.
Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Зимняя И.А. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
23.
Зимняя
И.А.
Психологические особенности владения иностранным языком / И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев //
Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы. Тезисы докладов. – М., 1969.– С.165–171.
24.
Зимняя И.А. Психологические аспекты говорения на иностранном языке / Зимняя И.А. – М. : Просвещение, 1978. –
159с.
25.
Имедадзе Н.В.
Эксперементально-психологические исследования овладения и владения вторым языком /
Имедадзе Н.В. – Тбилиси: Мецниерба, 1979. – 229 с.
26.
Кабардов
М.К.
Типы языковых и коммуникативных способностей и компетентности / М.К. Кабардов, Е.В.
Арцишевская // Вопросы психологии. – 1996, №1.– С. 34–49.
27.
Кулиш Л.Ю. Психолингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи. Зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего / Кулиш Л.Ю.– К.: Вища школа, 1982
– 208 с.
28.
Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: Пер. с франц./
Лапп Д. – М.: Мир, 1993.– 240 с.
29.
Леонтьев А.А. Мышление на иностранном языке как психологическая и методическая проблема / А.А. Леонтьев //
Иностр. языки в школе. – 1972.– №1.– С. 113–120.
30.
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / Леонтьев А.А. – М.:
Смысл, 1997. – 287 с.

101 31.
Леонтьев А.А. Эмоционально-волевые процессы в овладении иностранным языком / А.А. Леонтьев // Иностр. языки в школе.
– 1975.– № 6.– С. 93–97.
32.
Малинина
Ю.Ф.
Полевой психодиагностический инструментарий / Ю.Ф. Малинина. – Улан-Удэ: БИПКРО, 2004.–
47 с.
33.
Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения
/ Маркова А.К. – М., 1974. – 185 с.
34.
Мерлин В.С. Очерк теории темперамента / Мерлин В.С. – М.:
Просвещение, 1964. – 318 с.
35.
Мифы о двуязычии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nethelp.no/cindy/biling-fam.html.
36.
Нуждина М.А. К вопросу управления процессом порождения речевого произведения на основе текста / М.А. Нуждина //
Иностр. языки в школе. – 2002.– №2.– С. 21–26.
37.
Пимслер П. Тестирование способностей к иностранным языкам
/ Пимслер П. // Методика преподавания иностранных языков за рубежом.– Вып. II.– М., 1976.– С. 168.
38.
Симонова Н.М. Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении иностранного языка в вузе: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – М., 1982. – 26 с.
39.
Синиця І.О. Психологія усного мовлення / Синиця І.О.– К.:
Рад.школа, 1974. – 206 с.
40.
Сорокин Ю.А. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения / Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. – М.:
Наука, 1979. – 287 с.
41.
Спивак Д.Л. Вариантность при билингвизме / Д.Л. Спивак //
Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. – Ч.2 –
М., 1982.– С. 78–82.
42.
Томахин Г.Д. Лингвистические аспекты лингвострановедения /
Г.Д. Томахин // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С.113–
119.
43.
Ушакова Т.Н. Связь речевого процесса с речевыми структурами
/
Ушакова Т.Н., Шустова Л.А., Свидерская Н.Е. //
Психологические и психофизиологические исследования речи. –
Сборник трудов, отв. ред. Т.Н. Ушакова.– М.: Наука, 1985.–
С.153–160.
44.
Феллер М.Д. Социальное и национальное в языковой картине мира / М.Д. Феллер // Язык и культура. Тезисы второй международной конференции. – Ч.1. – Киев, 1993.– С.93–95.
45.
Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб.

102 заведений / Фрумкина Р.М. – М.: Издательский центр
«Академия», 2003. – 320 с.
46.
Яковлева Л.Л. Зависимость понимания текста на иностранном языке от условий его восприятия / Л.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1988.– №5.– С. 91–94.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал