Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2004. 456 сСкачати 242.65 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір242.65 Kb.
ТипНавчальний посібник
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1.

Загальні засади дошкільної педагогіки

Мета заняття: формувати у студентів вміння визначати й обґрунтовувати наукові основи дошкільної педагогіки.

Питання для обговорення:

1. Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки.

2. Предметне поле дошкільної педагогіки.

3. Становлення дошкільної педагогіки як науки.

4. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання.

5. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.


Теми рефератів:

1.Предмет і завдання дошкільної педагогіки.

2.Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками.
Практичні завдання:

1. Укласти схему зв'язків дошкільної педагогіки з іншими науками.

2. Прокоментувати й проілюструвати прикладами цитату К.Д. Ушинського: «Вихователь, який стоїть на рівні сучасного ходу виховання, відчуває себе живим, діяльним членом великого організму, що бореться з неуцтвом і пороками людства... живою ланкою між минулим і майбутнім, могутнім ратоборцем істини і добра, і усвідомлює, що його справа, скромна зовні, – одна з найвеличніших справ історії».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.– 2-е вид., перераб. та доповн. – Суми: Універс. кн., 2004.– 428 с.

 2. Дошкольная педагогика (конспект лекций): Пособие для подготовки к экзаменам.– М.: Приор-издат, 2002.– 192 с.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – 5-е вид., доп.і перероб.– К.: Б.в., 2007.– 656 с.

 4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: “Академвидав”, 2004.– 456 с.

 5. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб.- К.: Знання, 2007.- 358 с.


Семінар № 2.

Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання
Мета заняття: формувати у студентів практичні навички визначення вікових й індивідуальних особливостей психофізичного розвитку дошкільників.


Питання для обговорення:

1.Спадковість, соціальні умови життя, виховання – фактори, що відіграють вирішальну роль у формуванні особистості людини.

2. Взаємодія виховання і розвитку дітей у період дошкільного дитинства.

3. Сутність виховання у дошкільному віці.

4. Вікова періодизація дитинства.

5. Виховання і вікові та індивідуальні особливості дітей.


Теми рефератів:

 1. Умови психічного розвитку дітей дошкільного віку.

 2. Роль індивідуального підходу до розвитку дитини.


Практичні завдання:

1.Підготовка презентації PowerPoint «Особливості розвитку дітей дошкільного віку».

2.Проаналізуйте вікову періодизацію дитинства, яка міститься в етнографічній літературі та у працях видатних педагогів.

3.Доведіть важливість знання педагогом вікової періодизації.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 2. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Проко- лиенко. - К., 1990.-С. 11-24.

 3. Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К., 1992.

 4. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. - К., 2000.

 5. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К., 1989.

 6. Кулачківська С. Е., Ладивір С. О. Я - дошкільник: вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку. - К., 1996.

 7. Лембрик І. Дитячі вікові кризи // Дошкільне виховання. - 2003. - № 4. - С. 22-23.

 8. Поншанська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. - С.52-96.

 9. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. - К., 1998.


Семінар № 3.

Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки

Мета заняття: стимулювати студентів до дослідницької діяльності в царині дошкілля.
Питання для обговорення:

1. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

2. Методологія дошкільної педагогіки.

3. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи.

4. Провідні методи педагогічного дослідження.

5. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей.Теми рефератів:

 1. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку.

 2. Передумови педагогічного експерименту у системі дошкільної освіти.


Практичні завдання:

 1. Укласти схему «Структура виконання педагогічного дослідження».

 2. Узагальнити вимоги до оформлення студентських наукових робіт (статті, доповіді, реферату, курсової, дипломної).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: Навч. посібник / Кафедра педагогіки Національного аграрного ун-ту. К., 2006.  107с.

 2. Кожухова Т.В., Кайдалова Л.Г., Шпалінський В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. Посібник – Х. : Видавництво НФаУ; Золоті сторінки, 2002. – 240 с.

 3. Крутій К. Експерементальна робота в дошкільному закладі освіти : проблеми і досвід .– Запоріжжя, 1999 .– 56с.

 4. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ПТЗН, 2007. – 72 с.

 5. Лаппо В. В. Основи науково-педагогічних досліджень: Навчальний посібник – Івано-Франківськ: НАІР , 2012. – 230 с.

 6. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2001. – 138 с.Семінар № 4.

Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Мета заняття: закріпити й розширити знання студентів про етапи розвитку дошкільної педагогіки.
Питання для обговорення:

1.Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу.

2.Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя.

3.Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження.

4.Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва.

5.Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст.


Теми рефератів:

 1. Народні витоки суспільного дошкільного виховання.

 2. Я.-А. Коменський про особливості виховання у дошкільному дитинстві.


Практичні завдання:

1.Укласти хронологічну таблицю «Історія дошкільної освіти у Європі».

2. Узагальнити соціально-економічні та педагогічні передумови становлення дошкільної освіти.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. История дошкольной педагогики / Под ред. Л.Н. Литвина. – Изд. 2-е.– М.: Просвещение, 1989.– 351 с.

 2. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. Н.Б. Мчедлидзе и др.– 2-е изд.– М.: Просвещение, 1986.– 460 с.

 3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века: Учебн. пос. для пед. учебн. заведений / Под ред. акад. РАО А.И.Пискунова.– 2-е изд., испр., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2001.– 512 с.

 4. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / Упор. З.Н.Борисова, В.З. Смаль. – 2-е вид., доп. – К.: Вища шк., 1990.– 423 с.

 5. Коменський Я. А. Материнська школа, або Про дбайливе виховання юнацтва у перші шість років.– 3 кн.: Коменский Я. А. Материнская школа/Под ред. А. А. Красновского. – М., 1947. – С. 33 – 92.

 6. Локк Дж. Думки про виховання.– 3 кн.: Хрестоматія з історії педагогіки / У поряд. І. Ф. Свадковський. - X., 1936. - Т. 1. - С. 248-269.

 7. Руссо Ж.-Ж. Еміль, або Про виховання.– 3 кн.: Хрестоматія з історії педагогіки / У поряд. І. Ф. Свадковський. – X., 1936. – Т. 1.– С. 318 – 349.Семінар № 5.

Етапи розвитку теорії і практики дошкільної освіти в Україні

Мета заняття: закріпити й розширити знання студентів про суспільно-ідеологічні передумови організації суспільного виховання в Україні.
Питання для обговорення:

1. Виховні традиції українського народу.

2. Концептуальне підґрунтя формування дошкільної освіти в Україні.

3. Передумови становлення національного дитячого садка на українських землях.

4. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX - у першій половині

XX ст.


5.Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.
Теми рефератів:

1.Характеристика українських народних звичаїв і обрядів, пов’язаних з дітьми дошкільного віку.

2.Розвиток суспільної дошкільної освіти в Галичині.

3.Внесок С.Ф. Русової у розвиток українського національного дошкілля.


Практичні завдання:

1. Підготувати анотовану картотеку (8-10) статей з українських фахових видань присвячених виховним традиціям українського народу.

2. Підготувати картотеку праць С. Русової з проблем українського національного дошкілля.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Історія дошкільної педагогіки. Хрестоматія.-К.:Вища школа.1990. – 422 с.


2. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навч.посібник /Уклад. Коваленко Є.І., Бєлкіна Н.І, 2006 – 664с.
2. Історія педагогіки /За ред. М.С.Грищенка.-К.:Вища школа,1973.
3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Навч. Посіб. –Тернопіль, 1994.–360с.
4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.–К., 2003.–360с.
5. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки: Навч. Посіб.–К., 1998.–357с.
6. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ н..): Хрестоматія /Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін.–К., 2003.– 418с.
7. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. Посіб.–К., 2003.–335с.

Семінар № 6.

Сучасна система дошкільної освіти

Мета заняття: навчити аналізувати провідні чинники формування сучасної української дошкільної освіти.
Питання для обговорення:

1.Дошкільні заклади в системі національної освіти.

2.Типи дошкільних закладів та їх функції.

3.Професійні функції вихователя дитячого дошкільного закладу.

4.Знання і професійні здібності вихователя.
Теми рефератів:

1.Підготовка педагогічних кадрів в системі сучасної української освіти.

2.Удосконалення сучасної системи дошкільного виховання.
Практичні завдання:

1.Підготувати конспект статті О.Л. Кононко «Пріоритетні напрями оновлення дошкільної

освіти».

2.Скласти схему: «Складові базового компоненту дошкільної освіти».


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доповн. – Суми: Універс. кн., 2004.– 428 с.

 2. Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології навчання. — К.( 1997.–265 с.

 3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.– 304 с.

 4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. — К., 2003.– 243 с.

 5. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання — життєва компетентність дитини //Дошкільне виховання. — 1999. — № 5.– С. 21-24.

 6. Концепція дошкільного виховання в Україні. — К., 1993.– 26 с.


Семінар № 7.

Характеристика основних напрямів виховання

Мета заняття: вдосконалювати знання студентів про основні напрями виховання в умовах

сучасної дошкільної освіти.
Питання для обговорення:

1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Особливості розумового виховання у дошкільному віці.

3. Провідні аспекти формування моральної культури дошкільника.

4. Завдання і зміст трудового виховання в ДНЗ.

5.Формування естетичної культури особистості дитини – одне з провідних завдань дошкільного

навчального закладу.

6. Завдання і способи реалізації екологічного виховання дошкільників.

7.Фольклорні витоки екологічного виховання.
Теми рефератів:

1. Виховання культури гігієнічних навичок в умовах ДНЗ.

2. Використання художньої літератори у процесі розумового виховання дошкільників.

3. Роль фольклору у моральному вихованні дошкільників.

4.Передумови виховання працелюбності в дітей дошкільного віку.

5. Значення декоративно-ужиткового мистецтва в естетичному вихованні дошкільників.


Практичні завдання:

1.Визначити основні засоби фізичного виховання та особливостей їх застосування в різних вікових групах.2.Розробити рекомендації для батьків з фізичного виховання дошкільника.

3.Підібрати й описати 3-4 настільні, або комп’ютерні гри, що сприяють розумовому

розвитку старших дошкільників.

4.Підготувати схему «Методи морального виховання».

5.Укласти добірку приказок і прислів’їв про трудове виховання дітей.

6. Підготувати схему «Засоби естетичного виховання».

7.Підбір 4-6 народних або авторських казок, що сприятимуть екологічному вихованню дошкільників.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Бабаева В. В. Эстетическое воспитание дошкольников. - М., 1982.– 122 с.

 2. Вільчковський Е. С. Методика фізичного виховання в дитячому садку.-К., 1999.-С. 1-20.

 3. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой — К., 2002.– 172 с.

 4. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.– 402 с.

 5. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.– 164 с.

 6. Підкурганна Г. О. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. - К., 2001.– 94 с.

 7. Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. — К., 2002.– 112 с.

 8. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. - К., 1993.– 106с.


Семінар № 8.

Формування національної самосвідомості й патріотичних почуттів дошкільників в умовах ДНЗ

Мета заняття: формувати вміння добирати методичне забезпечення для реалізації патріотичного і національного виховання дошкільників.
Питання для обговорення:

1.Видатні українські педагоги про особливості патріотичного і національного виховання.

2.Виховання у дітей дошкільного віку любові до рідного краю.

3.Шляхи, засоби і методи формування у дітей любові до Батьківщини.

4.Народознавство як складова частина патріотичного виховання дошкільників.

5.Методи та засоби виховання у дітей доброзичливого ставлення до людей різних національностей та споріднених культур.


Теми рефератів:

1. Формування любові до рідного краю в умовах ДНЗ.

2. Значення етнопедагогіки у патріотичному вихованні дошкільників.

3. Характеристика визначальних етапів національного виховання дітей дошкільного віку.


Практичні завдання:

1. Підбір фольклорних творів для залучення у процес патріотичного виховання дошкільників.

2. Укладання графічної схеми «Складові національної самосвідомості особистості».

3. Підготовка розширеного плану консультації для батьків вихованців ДНЗ на тему: «Виховні можливості українських народних свят».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Артемова Л. В., Богуш А. М., Лисенко Н. В., Стельмахович М. Г. Актуальні проблеми українського національного дошкілля: – Івано-Франківськ: Плай, 1995.– 168 с.

 2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. Посіб.  К.: Вища школа., 2002.– 424 с.

 3. Борисенко В.І. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців: Навч. посіб. для студ. Вищ навч.закл. К.:Унісерв, 2000. – 191 с.

 4. Євтух В.Б., Марушкевич А.А.,Дем’яненко Н.М., Чепак В.В. Етнопедагогіка.  К.: Київський університет, 2003. – 272 с.

 5. Калуська Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників дошкільних закладів. Тернопіль: Мандрівець, 2004.– 311 с.

 6. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід)  К.: Стилос, 2000.– 326 с.

 7. Кузь В.Г, Руденко Ю.Д. Сергійчик 3.0. Основи національного виховання.  К.: ІСДО, 1993. –206 с.

 8. Кукушин В.С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология . Ростов на Дону, 2000.

 9. Побірченко Н. С. Використання української етнопедагогіки в дошкільному закладі: Навч. посіб. / Н. С. Побірченко, Н. В. Рогальська. К.: Науковий світ, 2003. – 117с.


Семінар № 9.

Виховання дітей у грі

Мета заняття: підготувати майбутніх вихователів до педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку.
Питання для обговорення:

1. Походження гри в історії суспільства, її зв'язок з працею і мистецтвом.

2. Аналіз зарубіжних і вітчизняних теорій гри та сучасних психолого-педагогічних

досліджень.

3. Різновиди творчих дитячих ігор.

4. Особливості театралізації і драматизації в умовах ДНЗ.

5. Дидактичні можливості ігор.

Теми рефератів:

1.Розвиток творчих здібностей дошкільників під час ігрової діяльності.

2.Педагогічне керівництво дидактичними іграми.
Практичні завдання:

1.Підбір висловів видатних педагогів за темою «Гра – засіб розвитку і виховання дітей дошкільного віку».

2.Укладання картотеки (12-15) творчих ігор для молодшої і середньої групи.

3.Укладання картотеки (12-15) дидактичних ігор для старшої групи

4. Укласти таблицю методів і прийомів керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей дошкільного віку.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Артемова Л. В. Театр і гра. - К., 2002.

 2. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.

 3. Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М. 1973.

 4. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975.

 5. Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.

 6. Менджерская Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982. Основы дошкольной педагогики / Под. ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М„ 1980. - С. 208-229.

 7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: “Академвидав”, 2004.– 456 с.

 8. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца и А. П. Усовой. - М., 1966. - С. 5-38.

 9. Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. - М., 1965. - С. 116-124.

 10. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. - М., 1976.

 11. Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. - М., 1984.

Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978.

Семінар № 10.

Виховна сутність іграшок.

Мета заняття: сформувати вміння визначати педагогічний потенціал народних і сучасних іграшок.
Питання для обговорення:

1.Педагогічна сутність дитячої іграшки.

2.Історія виникнення і розвитку української народної іграшки.

3.Регіональні особливості українських народних іграшок.

4. Різновиди сучасних іграшок.

5. Гігієнічні, естетичні й педагогічні до іграшок.


Теми рефератів:

 1. Особливості гуцульської іграшки.

 2. Використання українських народних іграшок у системі національного виховання дошкільників.


Практичні завдання:

 1. Підготувати поради батькам, щодо правильного вибору іграшок для дітей різного віку.

 2. Укласти етнопедагогічних паспорт кількох українських народних іграшок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. Посіб.  К.: Вища школа., 2002.– 424 с.

 2. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія, семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості.– К., 1999.

 3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: “Академвидав”, 2004.– 456 с.

 4. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. - М., 1976. .– 96 с.

 5. Флерина Е. А. Игра и игрушка. – М., Просвещение, 1973. – 111 с.Семінар № 11.

Планування і організація педагогічного процесу ДНЗ

Мета заняття: узагальнити знання про завдання й передумови ефективного планування педагогічного процесу в осередку дошкільного навчального закладу.
Питання для обговорення:

1.Зміст і завдання педагогічного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі.

2. Структура і способи планування освітньо-виховної роботи ДНЗ.

3. Організації життя, навчання і виховання у різних групах дитячого садка.

4. Особливості планування педагогічного процесу в різновікових групах.

5. Провідні складові розвивального середовища ДНЗ.


Теми рефератів:

 1. Гуманізація педагогічного процесу й оновлення виховних і навчальних завдань сучасного дошкільного закладу.

 2. Узагальнені проблеми соціального розвитку дошкільника.


Практичні завдання:

1. Аналіз освітньої програми «Я у Світі» щодо питання планування педагогічного процесу у різних групах ДНЗ.

2.Укладання порівняльної таблиці «Виховний захід і розвага: спільне і відмінне».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Богуш А.М. Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. віку з довкіллям.- К.: Шк. світ, 2006.- 112 с.

 2. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2003.– 344 с.

 3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.– 402 с.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – 5-е вид., доп.і перероб.– К.: Б.в., 2007.– 656 с.

 5. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Академвидав, 2004.– 456 с.

 6. Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста: Учебн. пособие для студ. высш. и средн. учебн. заведений: Пер. с нем. – М.: Академия, 2002.– 240 с.

Семінар № 12.

Загальні основи дошкільної дидактики

Мета заняття: закріпити знання про особливості навчальної діяльності у ДНЗ.
Питання для обговорення:

1. Загальні основи дошкільної дидактики.

2. Поняття про навчальний процес дитячого садка.

3. Структура навчального процесу дитячого садка.

4. Організація і планування навчального процесу в ДНЗ.

5. Форми і методи навчання дітей дошкільного віку.


Теми рефератів:

1. Роль індивідуального підходу до розвитку дитини.

2. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку.
Практичні завдання:

1. Підбір і характеристика кількох традиційних і нетрадиційних форм організації навчання у старшій групі.

2. Створення графічної схеми «Основні етапи проведення навчального заняття у ДНЗ».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Буре Р. С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду. – М., 1981.– 244 с.

 2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. – М.. 2002.

 3. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.– 128с.

 4. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. — К., 1999.– 203 с.

 5. Костюк Г. С. Розвиток і виховання // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. –- К., 1989.– С. 124-136.

 6. Про дошкільну освіту: Закон України. – К., 2001.– 26 с.

 7. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н. Н. Поддьякова. — М., 1990.– 317 с.

 8. Усова А. П. Обучение в детском саду.– М., 1981.– 102 с.Семінар № 13.

Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу.

Мета заняття: формувати вміння співпраці з родинами вихованців ДНЗ.
Питання для обговорення:

1.Провідні аспекти родинного виховання.

2.Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання.

3. Основні питання сімейного виховання.

4. Різновиди форм організації взаємодії педагогів і батьків.

5. Основні передумови впровадження педагогічної освіти батьків в умовах сучасного ДНЗ.


Теми рефератів:

1. Активізація кращих традицій української родини у систему сучасної дошкільної освіти.

2. Характеристика нетрадиційних форм співпраці з родиною вихованців ДНЗ.
Практичні завдання:

1.Укладання таблиці «Специфіка індивідуальної й групової форм взаємодії з батьками вихованців ДНЗ».

2.Підготовка анотованого переліку статей з фахових періодичних видань на тему «Нові напрями співробітництва батьків і вихователя».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 430 с.

 2. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упорядники К.Л.Крутій, Н.В.Погрібняк. - 4-те видання. Доповнене. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2007.– 336 с.

 3. Керівництво дошкільним навчальним закладом : інформ.-метод. матеріали на допомогу кер. дошк. навч. закл.: збірник. / [упоряд.: Н.С.Майор та ін.] – Т.: Мандрівець, 2008. – 167 с.

 4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Украії: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко.- К.: редакція журналу Дошк-не виховання,2003.-243 с.

 5. Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Марина Анатоліївна Машовець.– К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с.

 6. Романовська Д.І., Собкова С.П. Психологічний супровід організації роботи з батьками в освітніх навчальних закладах. Методичний посібник. Чернівці. 2003.– 102 с.Семінар № 14.

Підготовка дитини до навчання в школі.

Мета заняття: розширити знання про психолого-педагогічні передумови підготовки дитини до школи.
Питання для обговорення:

1.Особливості взаємодії дитячого садка з початковою школою.

2.Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової школи.

3.Форми зв’язку дитячого садка і школи.

4.Поняття готовності дітей до шкільного навчання.

5.Шляхи адаптації дитини до навчання у школі.


Теми рефератів:

Співробітництво дитячого садка та сім’ї як фактор формування готовності дошкільників до навчання в школі.

Характеристика основних критеріїв адаптації дитини до школи.
Практичні завдання:

1 Пошук і аналіз 2-3 психодіагностичних тестів з визначення готовності дитини до навчання у школі.2.Розробка рекомендації для батьків на тему: «Готуємось до школи».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аніщук А. М.Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку.– Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010.– 203 с.

 2. Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки. / [Гайдаржинська Л. П. та ін.; за ред. І. Г. Улюкаєвої].– Донецьк: Юго-Восток, 2009.– 144 с.

 3. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. – Т.:Мандрівець, 2008.– 515 с.

 4. Підготовка дітей до школи. Наступність, перспективність. Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т та ін.; [Авт., уклад. В.І.Войтенко та ін.] – Хмельницький: Абетка-НОВА], 2002.– 96 с.

 5. Розвиток творчої особистості дошкільника : [збірка] / Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін. Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2008–301 с.

 6. Фадєєва Т.О.Наступність між дошкільним та початковим навчанням.– Кіровоград, 2002.– 126 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал