Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка37/37
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
2. Основна література
12.
Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко – К.:, 2004. – 328с.
13.
Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності:
Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
14.
Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: «Каравела», Львів: “Новий Світ.,
2002. – 328 с.
15.
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А.
Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. –
284 с.
16.
Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» / В.О. Кузнецов, В.В.
Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.
17.
Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.
18.
Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.
19.
Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, – 158 с.
20.
Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук
В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
21.
Осипенко С.І., Іванов А.В. «Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту». Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.
22.
Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.
23.
Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький М.І. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: «Здоров’я». 2001, - 348 с.

359 24.
Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. –
304 с.
25.
Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ
ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.
3. Додаткова література
26.
Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н.
Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ,
2009, -363с.
27.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000. – 678 с.
28.
Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.:
Ранок, 2000. – 304 с.
29.
Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Електронний ресурс
:
Навчальний посібник. К.:
ТОВ «Основа», 2011. – 526 с. (Доступ вільний) http://www.zerkalov.kiev.ua/node/78 30.
Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010.-
142.
31.
Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. «Безпека життєдіяльності» навчально- контролюючі тести. – Київ: «Саміт-книга», 2005. – 148 с.
32.
Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защиты. Изд.3-е, с изм. и доп./ Сост.
В.Д.Захматов, А.С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с.
33.
Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ,
2011. – 189 с.
34.
Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271 с.
35.
Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ
“Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.
36.
Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.
37.
Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.;
За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.
38.
Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К.:
«Основа», 1998. – 152 с.
39.
Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301с.
40.
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року
№ 126 41.
Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: «Здоров’я»,
2000. – 335 с.
42.
Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях:
Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.
43.
Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ,
1997. – 292 с.
4. Internet-джерела
44.
http://www.president.gov.ua/
– Офіційне інтернет-представництво Президента України
45.
http://www.rada. gov.ua – Верховна Рада України.
46.
http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
47.
http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com
–Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України.
48.
http://www.menr.gov.ua – Міністерство екології та природних ресурсів України

360 49.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua.
50.
http://www.rainbow.gov.ua/ – Рада національної безпеки і оборони України.
51.
http://www.uamission.org/
– Постійне представництво України при ООН.
52.
Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.
53.
Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).
54.
Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.
55.
Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.
56.
http://vulcan.wr.usgs.gov/
– Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства
(англійською мовою).
57.
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
– Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України.
58.
http://www.dnop.kiev.ua
– Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
59.
http://www.social.org.ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
60.
http://www.iacis.ru – Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств- участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
61.
http://base.safework.ru/iloenc – Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
62.
http://base.safework.ru/safework – Библиотека безопасного труда МОТ.
63.
http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України
(НАУ)».
64.
http://www.budinfo.com.ua – Портал «Украина строительная: строительные компании
Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
65.
http://www.zerkalov.kiev.ua/–
Сайт Дмитрия Зеркалова: НТУУ "КПИ" • Мир. Безопасность.
Устойчивое развитие
66.
http://www.zerkalov.org/
– Сайт Дмитрия Зеркалова: Междисциплинарный познавательный ресурс
67.
http://www.zerkalov.org.ua/
– Сайт Дмитрия Зеркалова: Познавательный ресурс для думающих и любознательных361
З М І С Т

Передмова………………………………………………………………....................................... 2
Вступ................................................................................................................................................ 4
Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.......................................................... 10 1.1. Основні поняття та визначення........................................................................................ 10 1.2. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів ………......... 12 1.3. Концепція прийнятого (допустимого) ризику............................................................... 19 1.4. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності..………….……….................................. 21 1.5. Принципи, методи та способи забезпечення життєдіяльності людини..................... 24 1.6. Класифікація основних форм діяльності людини......................................................... 26 1.7. Фактори, які впливають на працездатнісь людини....................................................... 29 1.8. Фізіологічна дія метеорологічних умов на організм людини..................................... 36 1.9. Біологічні ритми людини................................................................................................ 40 1.10. Безпека людини в системі «людина-життєве середовище»…................................... 44
Загальні положення......................................................................................................
Характеристика аналізаторів людини.....................................................................
Сумісність елементів системи «людина-життєве середовище» .........................
Питання для самоконтролю…………………………………................................................ 61

Р о з д і л 2. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище».................... 64 2.1. Основні складові навколишнього середовища та біосфера…….................................. 64
Загальні відомості
Атмосфера
Гідросфера
Біосфера
Літосфера
2.2. Раціональні умови і методи підвищення життєдіяльності людини............................ 68
Раціональне харчування
Використання лікарських засобів
Лікувально-відновни заході
Загартування
Особливості праці і відпочинку жінок, підлітків і людей літнього віку
Психологічні методи відновлення працездатності
2.3. Види, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища.. ...................... 85
Загальні відомості.
Причини розвитку техногенно-екологічної кризи в Україні
Основні заходи із захісту середовища життєдіяльності людини
Питання для самоконтролю…………………………………………................................. 102

Р о з д і л 3. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними
фактори..........................................................................................................................................
105
3.1. Природні небезпеки....................................................................................................... 105 3.1.1. Загальні відомості......................................................................................................... 105 3.1.2. Литосферні небезпеки.................................................................................................... 106 3.1.3. Гидросферні небезпеки................................................................................................. 111 3.1.4. Атмосферні небезпеки................................................................................................... 113 3.1.5. Космічні небезпеки....................................................................................................... 119 3.1.6. Біологічні небезпеки...................................................................................................... 123
Загальні відомості

362
Мікроорганизми
Тваринний та рослинний світ
3.2. Техногенні небезпеки.................................................................................................... 130 3.2.1. Механічні небезпеки................................................................................................... 130 3.2.2. Механічні коливання................................................................................................... 131 3.2.3. Електромагнитні поля (ЕМП)..................................................................................... 137 3.2.4. Іонізуючі випромінювання......................................................................................... 155
Основні положення
Фізіка радіоактивності
Біологічна дія іонізуючих випрмінювань
Дозиметричні величини та їх вимірювання
Джерела забруднення
Вимірювання іонізуючих випромінювань
Нормування радіоційної безпеки
Захист від випромінювань
3.2.5. Електробезпека............................................................................................................ 170 3.2.6. Статична електрика..................................................................................................... 180 3.2.7. Вибухи і пожежі........................................................................................................... 182
3.3. Соціальні небезпеки...................................................................................................... 185 3.3.1. Загальні відомості........................................................................................................ 185 3.3.2. Наркотикі й наркоманія............................................................................................... 190 3.3.3. Нікотин і нікотиноманія............................................................................................. 194 3.3.4. Алкоголь і алкоголізм.................................................................................................. 195
Питання для самоконтролю…………………………………............................................... 199

Р о з д і л 4. Безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних
ситуацій……………………………………………....................................................................
202 4.1. Загальні поняття та визначення, класифікація............................................................. 202 4.2. Вогнище хімічного ураження (ВХУ)............................................................................. 203 4.3. Вогнище (зона) радіоактивного забруднення............................................................... 206 4.4. Вогнища ураження природного характеру................................................................... 208 4.5. Надзвичайні ситуації на транспорті............................................................................... 213 4.5.1. Залізничний транспорт................................................................................................. 213 4.5.2. Міської транспорт......................................................................................................... 217 4.5.3. Авіаційний транспорт.................................................................................................. 221 4.6. Засоби захисту в надзвичайних ситуаціях..................................................................... 223
Питання для самоконтролю………………………………………………………................ 223

Розділ 5. П
РАВОВА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
…………………………………………………...........................................
227 5.1. Конституція України…………………………………………….................................... 227 5.2. Основа національної безпеки України…………………………………........................ 228 5.3. Законодавство України про охорону здоров'я……….…………….............................. 234 5.4. Надзвичайний стан ……………..……………………………….................................... 236 5.5. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями……………………...................................................................................................
239 5.6. Правові засади цивільного захисту………………………………………..................... 241 5.7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру…..............................................................................................................
243 5.8. Забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення..........................
251

363 5.9. Захист населення від інфекційних хвороб ………………………….............................. 254 5.10. Використання ядерної енергії та радіаційна безпека………….................................. 256 5.11. Захист людини від впливу іонізуючого випромінювання…….................................. 260 5.12.Поводження з радіоактивними відходами …………………….…….......................... 265 5.13. Пестициди і агрохімікати………………....................................................................... 268 5.14. Перевезення небезпечних вантажів……………………………………....................... 272 5.15. Охорона праці……………………………..…................................................................ 276 5.16. Охорона навколишнього природного середовища……………….............................. 280 5.17. Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення…………………...........................................................................
284 5.18. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності...
287 5.19. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання…....................................................

290 5.20. Страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України…………........................................................................................

297

Розділ 6. У
ПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
……………..…….............................. 300 6.1. Загальні положення………………………………........................................................... 300 6.2. Основа управління безпекою життєдіяльності в Україні……….................................. 302 6.3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях за кордоном…….....................................
303 6.4. Експертиза, екологічний контроль, спостереження і моніторинг довкілля ................ 304 6.5. Єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в Україні..................... 313 6.6. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру......................................................................................
317 6.7. Функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру…………………................
326 6.8. Перевірка й оцінка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання……………………………………....................................................................
329 6.9. Організація роботи з профілактики невиробничого травматизму……………........... 330 6.10. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності .............. 332 6.11. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями…………………….................................................................................
334 6.12. Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів.….…………................................... 337 6.13. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища………………………….…........................................................................................
339 6.14. Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля………...... 341 6.15. Встановлення рівнів шкідливого впливу і лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря………………………….............................................................
349 6.16. Розробка і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами…………............
351
Питання для самоконтролю……………………………….................................................... 357

Використана література та Internet-джерела…………………………................................. 358

364
Навчальне виданняЗеркалов Дмитро Володимирович
Луц Тамара Євгенівна
Качинська Наталія Федорівна
Ільчук Оксана Степанівна
Чикунова-Васильєва Наталія Пилипівна
БЕЗПЕКА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник


За редакцією Д. В. Зеркалова


Комп’ютерна верстка
та редагування — Д. В. Зеркалов


Підписано до друку 15.07.2014 р.
Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 23,6.
Наклад 100. Зам. 3/7.
ТОВ «Основа»
03150, Київ, вул. Жилянська,87/30. тел. (044) 584-38-97, т/ф: 584-38-95, 584-38-96
Свідотство суб’екта видавничої справи
ДК № 1982 від 21.10.2004 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал